SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
4
1
8
4
Tin trong tỉnh Thứ Hai, 28/10/2013, 16:35

Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, lý luận cho cán bộ, đảng viên

Là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, công tác tư tưởng có nhiệm vụ giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị cụ thể do Đảng đề ra...

Trong hơn 3 nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 14 nghị quyết, 31 kết luận, 155 chương trình, kế hoạch, 650 chỉ thị, công văn với những chủ trương, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng… Công tác tư tưởng - lý luận đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề trong nội bộ cũng như xã hội còn băn khoăn. Từng bước lý giải, tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận trong xã hội. Luôn quan tâm làm tốt công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm cơ bản của Đảng, tạo sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng.

 
Đại biểu dự hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị về công tác lý luận trong thời kỳ hiện nay, do Tỉnh ủy tổ chức. Ảnh: X.T
Song song đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, tỉnh đã chủ động đưa nhiều cán bộ, đảng viên đào tạo ở các học viện Chính trị - Hành chính (khu vực II, khu vực VI), Báo chí và Tuyên truyền, Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, góp phần bổ sung nguồn cán bộ có trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Các cấp ủy Đảng ngày càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng đặc biệt, vai trò dẫn đường, định hướng của công tác lý luận đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Qua đó, đã không ngừng đổi mới tư duy lý luận, kiên định và vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tế của địa phương; phát huy được tinh thần dân chủ, cởi mở về tư tưởng, cổ vũ và tác động to lớn việc phát huy mọi nguồn lực trí tuệ, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự nghiệp phát triển của tỉnh.
Từng cấp ủy Đảng luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, tổ chức học tập về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Những ý kiến phản biện từ cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân đã được ghi nhận, giúp Tỉnh ủy có chủ trương, biện pháp chỉ đạo kịp thời những vấn đề bức xúc đặt ra. Quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, kịp thời uốn nắn những tư tưởng, nhận thức lệch lạc, những biểu hiện thoái hóa, biến chất, suy thoái đạo đức… góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận ngày càng trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần trách nhiệm và làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác tư tưởng, lý luận.
Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực vẫn còn tồn tại những hạn chế, nhất là chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, ý thức chính trị và việc thường xuyên quan tâm học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc, nhận thức chưa sâu, không đầy đủ; việc vận dụng và tổ chức thực hiện hiệu quả không cao… Để khắc phục những mặt hạn chế tồn tại, một trong những nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lượng công tác lý luận từ nay đến năm 2020 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: Các cấp ủy Đảng phải thật sự coi trọng hơn nữa công tác lý luận, thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc kết lý luận, tăng cường giáo dục để nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên theo kịp yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhất là đối với mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị ở trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, gắn lý luận với thực tiễn. Đề cao tính khách quan khoa học và tính Đảng của người làm công tác lý luận, xây dựng không khí dân chủ, cởi mở và có nguyên tắc trong thảo luận, tranh luận khoa học các vấn đề thực tiễn đặt ra gắn với công tác lý luận...
Nguồn: baobaclieu.vn
 

Số lượt người xem: 5348 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày