SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
4
1
8
8
Hệ thống Văn Bản Thứ Tư, 24/04/2013, 13:45

Hướng dẫn: Việc học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn"

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

***

Số: 13-HD/ĐTN

 

Bạc Liêu, ngày 22 tháng 4 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

Việc học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn,

hình mẫu thanh niên Bạc Liêu trong thời kỳ mới”

----------

 

            Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/TWĐTN ngày 05/4/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới”.

            Phát huy những kết quả và kinh nghiệm và đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính Trị, Chỉ thị 07 của BTV Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn việc học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về  hình mẫu thanh niên Bạc Liêu trong thời kỳ mới” như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

            - Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên toàn tỉnh về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm, gương mẫu, xây dựng phong cách cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Bạc Liêu trong thời kỳ mới.

            - Việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương phải gắn với những hành động thiết thực, cụ thể trong công việc, lối sống hàng ngày.

            II. NỘI DUNG HỌC TẬP VÀ LIÊN HỆ:

            - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong công tác, quan hệ hàng ngày với thanh niên, gần gũi với thanh niên, tôn trọng và lắng nghe thanh niên, xây dựng mới quan hệ mật thiết với thanh niên.

            - Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ trong thời kỳ mới, chú trọng thực hiện. Nêu cao trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, tiên phong thực hiện việc khó, việc mới; chấp hành nghiêm quy định về lề lối, tác phong cán bộ Đoàn, giữ gìn chuẩn mực trong các mối quan hệ ứng xử với những người xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp…

            - Các cấp bộ Đoàn thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu trách nhiệm gương mẫu, tiên phong xung kích của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, nhất là cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp.

            III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC HỌC TẬP, TUYÊN TRUYỀN VỀ NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ NĂM 2013:

            1. Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi đoàn:

            Đưa nội dung học tập và thảo luận vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, tổ chức thảo luận từ các tài liệu, liên hệ để xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Bạc Liêu nói riêng trong thời kỳ mới phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị. Từng nội dung cụ thể về học tập và tìm biện pháp cụ thể để thực hiện do các cơ sở xác định trong từng giai đoạn cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, trên cơ sở những nội dung trong Hường dẫn số 05-HD/ĐTN ngày 28/02/2013 của BTV Tỉnh Đoàn về việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” năm 2013 và những gợi ý dưới dây:

            - Tháng 4 đến tháng 5/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ, đoàn viên gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

            - Tháng 6 đến tháng 8/2013: Học tập, thảo luận, đưa ra biện pháp, đăng ký phấn đấu thực hiện các nội dung về xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn gắn với Hướng dẫn số 02-HD/ĐTN ngày 03/12/2012 của BCH Tỉnh Đoàn về xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

            - Tháng 9 đến tháng 11/2013: Học tập, thảo luận, đề ra phương hướng phấn đấu, xây dựng và làm theo hình mẫu thanh niên Việt Nam thời đại mới phù hợp với hoàn cảnh thực tế của từng địa phương, đơn vị.

            - Tháng 12/2013: Đoàn viên tự kiểm điểm trước chi đoàn về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

            * Chú ý: Trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

            2. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên:

Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng văn bản đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề, các mô hình hiệu quả, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập theo chuyên đề.

            3. Tài liệu:

            - Tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành: Sách học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. (Có tài liệu đính kèm. Đề nghị các đơn vị sao in, photo tài liệu để cấp cho cơ sở).

            - Kế hoạch số 318-KH/ĐTN ngày 14/12/2011 của BTV Tỉnh Đoàn về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong ĐVTN tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2011 – 2015.

            - Hướng dẫn số 83-HD/ĐTN ngày 24/4/2012 của BTV Tỉnh Đoàn về học tập các chuyên đề theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

            - Kế hoạch số 10-KH/ĐTN ngày 03/10/2012 của BTV Tỉnh Đoàn về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013.

            - Hướng dẫn số 02-HD/ĐTN ngày 31/12/2012 của BCH Tỉnh Đoàn về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

            - Quy định số 1361-QĐ/TU ngày 29/10/2012 của BTV Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

            - Hướng dẫn số 05-HD/ĐTN ngày 28/02/2013 của BTV Tỉnh Đoàn về việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo Hồ Chí Minh về phong các quần chúng, dân chủ, nêu gương của cán bộ, đoàn viên thanh niên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” năm 2013.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

            1. Giao ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn:

- Tổ chức nghiên cứu, biên soạn các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Bạc Liêu trong thời kì mới triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh.

- Phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng văn bản tuyên truyền về các mô hình tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng và phát triển các chuyên mục về phong cách người đoàn viên trong thời kì mới.

            2. Các đơn vị trực thuộc:

            Chỉ đạo việc triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2013 tại địa phương, đơn vị mình theo các nội dung, yêu cầu trên và đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả.

Trên đây là Hướng dẫn việc học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong của cán bộ, đoàn viên; xây dựng phong cách người cán bộ Đoàn, hình mẫu thanh niên Bạc Liêu trong thời kỳ mới” của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Đề nghị Ban Thường vụ các hyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện tốt theo tinh thần hướng dẫn này.

 

 

Nơi nhận:

- BTG TW Đoàn;

- BTG Tỉnh ủy;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- 17 đơn vị trực thuộc;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Thành Phước

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 3435 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày