SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
7
2
0
Hệ thống Văn Bản Thứ Hai, 05/08/2013, 15:20

Công văn: Báo cáo tự kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
     BCH TỈNH BẠC LIÊU                                          Bạc Liêu, ngày… tháng…năm 2013                        
         
    Số:   /ĐTN
     “V/v báo cáo tự kiểm tra việc tiếp tục
        lãnh đạo,chỉ đạo và tổ chức thực hiện
         Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”
 
                        Kính gửi: - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
                                         - Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
 
                   Thực hiện công văn số: 1083 /TWĐTN, ngày 24/7/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Báo cáo tự kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”.
 
            Nhằm đánh giá đúng tình hình kết quả tự kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Ban Thường vụ các Huyện, Thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thành Đoàn và các đoàn trực thuộc xây dựng báo cáo về quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở đơn vị. Báo cáo thể hiện  chính xác và đầy đủ theo đề cương Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cung cấp (Gửi kèm đề cương). Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (thông qua Ban Tổ chức) chậm nhất đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2013.
           
            Đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn thực hiện tốt tinh thần công văn này. Nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để có hướng chỉ đạo kịp thời.  
           
 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP, BTC.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thành Phước

 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt người xem: 3958 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày