SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
4
7
5
Hệ thống Văn Bản Thứ Năm, 29/08/2013, 08:10

Công văn: Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của BTV Tỉnh ủy

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
        BCH TỈNH BẠC LIÊU                                             Bạc Liêu, ngày   tháng    năm 2013
                      * * *
                Số:      /ĐTN
      V/v báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 03
của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của BTV Tỉnh ủy năm 2013
 
 
        Kính gửi:    - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
                                 - Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
        
Thực hiện Công văn số 376-CV/BTGTU, ngày 22 tháng 07 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07 của BTV Tỉnh ủy năm 2013 ”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn báo cáo ngắn gọn các nội dung sau:
- Nêu những cách làm hay, mô hình có hiệu quả, những công trình và các điển hình tiên tiến có sức lan tỏa mạnh mẽ về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (báo cáo mô hình cần báo cáo số liệu cụ thể theo mẫu đính kèm).
- Việc cụ thể hóa và thực hiện 9 chủ đề làm theo được nêu trong Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
- Những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của các đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 03, Chỉ thị 07.
Ban thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các đơn vị thực hiện đúng tinh thần công văn này và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thông qua Ban tuyên giáo Tỉnh Đoàn, ĐT: 3501 896, email: bantuyengiaotdbl@gmail.com. Trước ngày 05/09/2013.
 
                        TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                              PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- Như kính gửi;
- Lưu VP, BTG.                                                                 
                                                                                                             (Đã ký)
                                                                                            
                                                                                          
                                                                                                   Phạm Thành Phước


 

Số lượt người xem: 3069 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày