SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
4
6
2
Hệ thống Văn Bản Thứ Năm, 29/08/2013, 08:30

Công văn: Triển khai Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH BẠC LIÊU
* * *
Số:        /ĐTN
V/v triển khai Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
 
      Bạc Liêu, ngày     tháng      năm 2013

 
Kính gửi:  - Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn;
                                            - Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
 
            Thực hiện Chương trình số 14/CT-TU, ngày 09/8/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu (Khóa XIV) thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XI) “về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”. Nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của việc quản lý, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong ĐVTN đồng thời phát động nhiều phong trào, hoạt động hưởng ứng sâu rộng trong quần chúng nhân dân.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu triển khai đến Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn và Các Đoàn trực thuộc Chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường (có văn bản kèm theo) từ đó triển khai phù hợp theo từng địa phương, đơn vị mình.
             Đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) nghiêm túc trên tinh thần cụ thể hóa nội dung chương trình, phù hợp với địa phương, đơn vị mình.
 

 
 
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VP, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
Phạm Thành Phước


Số lượt người xem: 2345 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày