SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
4
5
6
Hệ thống Văn Bản Thứ Năm, 29/08/2013, 13:35

Hướng dẫn: Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Kết luận 58-KL/TW ngày 02/4/2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH BẠC LIÊU
***
Số:        -HD/ĐTN
 
Bạc Liêu, ngày      tháng      năm 2013

 
HƯỚNG DẪN
Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Kết luận 58-KL/TW
ngày 02/4/2013 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết
------------------
 
Thực hiện Hướng dẫn số 42-HD/BTGTU, ngày 09/8/2013 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Kết luận 58-KL/TW ngày 02/4/2013 của Bộ Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc thực hiện tuyên truyền với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Tăng cường công tác tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, TTN và toàn xã hội về chủ trương, đường lối, quan điểm phát triển kinh tế đất nước của Đảng, Nhà nước ta khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thể hiện trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) và Kết luận 58-KL/TW ngày 02/4/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) nhằm tạo sự thống nhất cao về tư tưởng, hành động khi triển khai thực hiện đường lối, chính sách.
- Làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân trong tỉnh hiểu sâu sắc hơn tác động toàn diện đến sự phát triển của cả nước nói chung, Bạc Liêu nói riêng sau 5 năm gia nhập WTO; thấy rõ kết quả và hạn chế; củng cố ý chí, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức và chủ động ứng phó với những biến động nảy sinh trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay.
- Tuyên truyền bám sát tinh thần Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (Sửa đổi, bổ sung năm 2011); các Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 – 2020; kết hợp với tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhằm góp phần xây dựng nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:
1. Tiếp tục tuyên truyền những quan điểm chỉ đạo và 10 chủ trương, chính sách lớn trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) trong đó, có những quan điểm quan trọng như: Giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vì lợi ích của đất nước, giữ vững định hướng XHCN, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; hội nhập quốc tế là công việc của toàn dân; duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao đi liền với nâng cao chất lượng và hiệu quả của tăng trưởng; xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong hội nhập; gắn khai thác và sử dụng hiệu quả cao các nguồn lực; đẩy nhanh cải cách thể chế, cơ chế, chính sách kinh tế phù hợp với chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời phát huy vai trò của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội.
Gắn các nội dung tuyên truyền trên với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nêu trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhất là nhiệm vụ tái cấu trúc nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng; chủ động việc nâng cao năng lực cạnh tranh ở mọi cấp độ; thúc đẩy ba khâu đột phá về thể chế, chất lượng nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng; cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng bình đẳng hơn cho các thành phần kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.
2. Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), những kết quả tích cực; hạn chế, yếu kém; nguyên nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện thành công phương hướng triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới theo Kết luận 58-KT/TW ngày 02/4/2013 của Bộ Chính trị.
3. Tuyên truyền những phản ánh hoạt động triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp ủy, chính quyền; cỗ vũ sự nỗ lực, chủ động của các doanh nghiệp trong lộ trình thực hiện các cam kết WTO; nâng cao ý thức chính trị; ý thức công dân trong việc bảo đảm an ninh kinh tế đất nước; phát huy cao độ ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, tinh thần đoàn kết, sáng tạo vượt qua khó khăn của các tầng lớp nhân dân.
4. Tiếp tục tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên những cam kết kinh tế quốc tế mà Việt Nam đã thỏa thuận; quy định, quy chế hành chính, các điều kiện WTO; trách nhiệm, nghĩa vụ quyền lợi của Việt Nam khi tham gia WTO và các tổ chức kinh tế khác của khu vực, thế giới. Nhận thức rõ WTO không phải là kênh hội nhập duy nhất mà đóng vai trò nền tảng cho các kênh hội nhập sâu rộng hơn, đặc biệt là sự tham gia các Hiệp định thương mại song phương và khu vực, do đó cần chú ý tuyên truyền những điểm mốc quan trọng như: Xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015; tham gia các Hiệp định thương mại tự do FTA; tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP (dự kiến cuối năm 2013); các khu vực thương mại tự do với Liên minh Châu Âu (EU), với Liên minh thuế quan Nga – Bêlarút – Cadắcxtan, Khối Thương mại tự do Châu Âu (EFTA)…
5. Tuyên truyền hệ thống pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế; thông tin kinh tế hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác, đấu tranh bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của đất nước, xử lý tình huống linh hoạt, không để rơi vào thế bị động; giáo dục người lao động ý thức kỷ luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp...
6. Đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bác bỏ những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính, tăng cường đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tạo môi trường xã hội, môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh...
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Cấp tỉnh:
Xây dựng Hướng dẫn triển khai đến các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung hướng dẫn đã đề ra.
2. Các Đoàn trực thuộc:
Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cụ thể hóa nội dung tuyên truyền phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị; đồng thời tổ chức triển khai sâu rộng đến tận cán bộ, ĐVTN, hội viên và quần chúng nhân dân.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc thực hiện tốt tinh thần Hướng dẫn này.
 

 
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;
- BBT Website Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP, BTG.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thành Phước

 

Số lượt người xem: 3046 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày