SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
3
4
3
Hệ thống Văn Bản Thứ Tư, 23/05/2012, 18:15

Kế hoạch Tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 - 2012

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

***

Số: 354-KH/ĐTN

 

            Bạc Liêu, ngày 23 tháng 4 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 - 2012

--------------------------------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 389KH/TWĐ ngày 5 tháng 4 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 – 2012. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xây dựng Kế hoạch hướng dẫn tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 – 2012, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ VIII và các chủ trương, giải pháp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về công tác xây dựng Đoàn.

- Đúc kết những mô hình, giải pháp, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn mới; phục vụ việc xây dựng nội dung văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Công tác Tổng kết đánh giá phải được tiến hành một cách thường xuyên, nhanh chóng và chính xác. Phải tiến hành đánh giá từ cấp cơ sở để đảm bảo tính thực tế và chính xác.

- Nội dung Tổng kết cần bám sát các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; bám sát thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

- Đánh giá đúng thực trạng, có số liệu minh chứng cụ thể; làm rõ những chuyển biến và hạn chế trong công tác xây dựng Đoàn trong thời gian qua; trên cơ sở đó phân tích rõ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan.

 II. NỘI DUNG BÁO CÁO.

Việc đánh giá công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 – 2012 cần tập trung vào những nội dung chính sau:

1/- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Nội dung trọng tâm tập trung vào những vấn đề sau:

1.1. Triển khai quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn.

1.2. Tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”.

1.3. Học tập 6 bài học lý luận chính trị.

1.4. Sinh hoạt chi đoàn chủ điểm; tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên.

1.5. Báo cáo chuyên đề sinh hoạt thời sự, chính trị: Việc tổ chức các báo cáo chuyên đề, các buổi thời sự chính trị để thống nhất nhận thức, nâng cao chính trị tư tưởng cho đoàn viên.

1.6. Công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên.

(Thực hiện theo đề cương báo cáo công tác tuyên giáo gửi kèm)

2/- Công tác tổ chức xây dựng Đoàn

Nội dung trọng tâm tập trung vào những vấn đề sau:

2.1. Công tác đoàn viên.

2.2. Công tác cán bộ.

2.3. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn ở các cấp.

2.4. Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

(Thực hiện theo đề cương báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đoàn gửi kèm)

3/- Công tác kiểm tra, giám sát

Nội dung trọng tâm tập trung vào những vấn đề sau:

3.1. Công tác chỉ đạo của các cấp bộ Đoàn đối với công tác kiểm tra, giám sát.

3.2. Kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn.

3.3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm tra các cấp (theo Điều 25, Chương VI Điều lệ Đoàn).

 3.4. Xây dựng bộ máy và hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp.

(Thực hiện theo Hướng dẫn số 14 ngày 23/02/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn)

4/- Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên

4.1. Đánh giá công tác xây dựng các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị.

4.2. Đánh giá công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên yếu thế, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

4.3. Công tác quốc tế thanh niên: việc nắm bắt tình hình thanh niên, sinh viên, lao động, học tập ở ngoài nước; tổ chức báo cáo thời sự quốc tế chuyên đề...

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1/-  Cấp tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp bộ Đoàn trực thuộc tổng kết công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 – 2012.

- Tổ chức hội nghị tổng kết và thường xuyên báo cáo về Trung ương Đoàn đúng thời gian quy định.

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra tình hình thực hiện của các đơn vị.

2. Các huyện, thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn này, các Đoàn trực thuộc tiến hành rà soát, đánh giá tổng kết công tác xây dựng đoàn giai đoạn 2007 – 2012 một cách cụ thể và chính xác.

- Tổ chức tổng kết và đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và báo cáo các hoạt động .Đặc biệt là xây dựng các báo cáo mô hình, giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong các mặt của công tác xây dựng Đoàn(công tác tuyên truyền; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác kiểm tra, giám sát; công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên…).Báo cáo gửi về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trước ngày 15/5/2012 (thông qua Ban Tổ chức Tỉnh Đoàn). Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P1, thành phố Bạc Liêu.Email: tinhdoanbaclieu@gmail.com.

Trên đây là kế hoạch hướng dẫn tổng kết Công tác xây dựng Đoàn giai đoạn 2007 -2012. Đề nghị các đơn vị bám sát vào nội dung kế hoạch và các phụ lục gửi kèm để đảm bảo tính chính xác và thực tế. Trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướn mắc đề nghị báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để kịp thời chỉ đạo, uốn nắn.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn (để b/c);

- Ban Tổ chức TW Đoàn;

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, BTC.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ

 

 

Đã ký 

 

 

Phạm Thành Phước

 


Số lượt người xem: 4326 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày