SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
7
2
2
Hệ thống Văn Bản Thứ Bảy, 08/09/2012, 13:35

Chương trình Phối hợp Công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2012 – 2013

 

TỈNH ĐOÀN - SỞ GIÁO DỤC  ĐÀO TẠO

TỈNH BẠC LIÊU

*   *   *

Số: 42-CTr/ĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

Bạc Liêu, ngày 07 tháng 9 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

Phối hợp Công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học

năm học 2012 – 2013

--------------------

 

Thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2012 – 2013. Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2012 – 2013, đồng thời, góp phần thắng lợi vào công tác giáo dục và đào tạo của Tỉnh nhà. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu thống nhất Chương trình phối hợp năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tập trung triển khai tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2012 – 2013, cụ thể như sau:

1. Cụ thể hóa Nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”,  Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong học sinh, sinh viên.

2. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong đó chú trọng các hoạt động tuyên truyền, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi và kiểm tra; các hoạt động xây dựng văn hóa học đường, đẩy lùi các hiện tượng phi văn hóa trong học sinh.

3. Tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

4. Tiến hành tổng kết, đánh giá Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQ - BGDĐT – TWĐTN ngày 28/3/2008 và xây dựng Kế hoạch liên tịch giai đoạn mới 2013 – 2017.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng văn hóa học đường trong học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên trẻ

1.1. Nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X trong đoàn viên học sinh, thanh thiếu nhi theo hướng tập trung khắc phục các hạn chế, yếu kém trong công tác tổ chức Đoàn, Đội. Ngành Giáo dục chủ trì tổ chức học tập, quán triệt trong “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” đầu khóa và cuối khóa học và trong các hoạt động tập thể trong tuần đầu năm học mới đối với học sinh trung học. Đoàn Thanh niên các cấp chủ trì tổ chức các hoạt động tìm hiểu, học tập các Nghị quyết với các hình thức mới, sáng tạo, hấp dẫn như sân khấu hóa, tìm hiểu qua Diễn đàn, mạng Internet….

1.2. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” trong cán bộ, giảng viên trẻ và tổ chức xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức học sinh, sinh viên theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 82 HD/TWĐTN ngày 18/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn nhằm cụ thể hóa cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện để tổ chức Đoàn, Đội các cấp triển khai thực hiện tốt các công trình, phần việc học sinh, sinh viên làm theo lời Bác chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

 1.3. Tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

1.4. Tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề “Văn hóa học đường”, phòng chống các biểu hiện tiêu cực trong học sinh, thanh thiếu nhi với các nội dung: giáo dục, tuyên truyền xây dựng lối sống đẹp, lành mạnh, lịch sự trong ăn mặc và giao tiếp, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, áp dụng phương pháp kỷ luật tích cực, phòng chống bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội; phòng chống tiêu cực, quay cóp, gian lận trong học tập và thi cử; tổ chức truyên truyền, phổ biến về Luật Giáo dục Đại học. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện về cơ chế, cơ sở vật chất, kinh phí; tổ chức Đoàn, Đội các cấp chủ trì triển khai các hoạt động.

1.5. Cung cấp thông tin định kỳ, có trọng tâm cho học sinh, thanh thiếu nhi về tình hình an ninh quốc tế, Biển Đông, Luật pháp Quốc tế và bằng chứng lịch sử về chủ quyền của quốc gia đối với các vùng biển, lãnh hải, các đảo, quần đảo, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế; tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào Chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2011-2015” của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

1.6. Phối hợp đẩy mạnh công tác giáo dục an toàn giao thông trong đoàn viên, học sinh và thanh thiếu nhi. Các cơ sở giáo dục tạo cơ chế, điều kiện để Đoàn Thanh niên chủ trì xây dựng các mô hình, đội hình đoàn viên thanh niên, học sinh tình nguyện tham gia đảm bảo an toàn giao thông.

1.7. Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” trong đó chú trọng gặp gỡ những cán bộ Đoàn, Đội xuất sắc, học sinh, sinh viên giỏi, vượt khó và gương người thành công trong cuộc sống với chủ đề hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

1.8. Chú trọng, đào tạo, trang bị các kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên và các hoạt động có tính bền vững, phù hợp với tình hình cụ thể của từng nhà trường. Tuyên truyền, giới thiệu các ấn phẩm thiết thực, bổ ích dành cho học sinh Trung học phổ thông như Bản tin “Khi tôi 18”, Tủ sách “Khi tôi 18” do Ban Tổ chức Chương trình cấp Trung ương ban hành.

2. Xây dựng môi trường để học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên trẻ nâng cao chất lượng học tập, giảng dạy, công tác

2.1. Tiếp tục tổ chức tốt diễn đàn về phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ tài liệu trong học sinh, thanh thiếu nhi; trong đó chú trọng môn học lịch sử trong học sinh khối Trung học phổ thông;

2.2. Tổ chức tốt chương trình “Khi tôi 18” trong học sinh các trường Trung học phổ thông. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện về cơ chế, cơ sở vật chất, kinh phí tổ chức để Đoàn Thanh niên tiến hành tổ chức triển khai. Tiến hành đánh giá, xét chọn, tuyên dương học sinh tiêu biểu trong chương trình.

2.3. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thi đua học tập, cuộc thi Olympic, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong học sinh, thanh thiếu nhi; khuyến khích và động viên học sinh, thanh thiếu nhi, cán bộ giáo viên trẻ học tập ngoại ngữ, tin học, sử dụng hiệu quả mạng xã hội, cổng trực tuyến, diễn đàn online…trên mạng Internet; đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” trong học sinh, thanh thiếu nhi. Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian; Đoàn Thanh niên tổ chức cho học sinh, sinh viên tự học, tham gia các Câu lạc bộ học thuật, nghiên cứu khoa học, tham gia các hoạt động thiết thực, hữu ích qua mạng Internet.

2.4. Đẩy mạnh, tổ chức tốt các hoạt động Tư vấn mùa thi – Tiếp sức mùa thi – Tiếp sức đến trường và chiến dịch thanh niên học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2013; trong đó chú trọng triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới. Đoàn Thanh niên, Hội Đồng đội các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học Phổ thông có hình thức tổ chức và quản lý hiệu quả học sinh sinh hoạt hè tại địa phương;

2.5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tổ chức tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2008 – 2013 nhằm đưa phong trào thi đua trở thành hoạt động thường xuyên trong các nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động: “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Hai không” với bốn nội dung; “Dạy tốt - học tốt” trong cán bộ, giáo viên trẻ.

2.6. Tập trung xây dựng kỷ cương, nề nếp trong trường học với nhiều hình thức hoat động như giáo dục truyền thống, đạo đức; hoạt động phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội xâm nhập học đường; chống bạo lực học đường.

2.7. Đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh khối 12.

2.8. Phối hợp tổ chức thực hiện sáng tạo và hiệu quả các phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp”; “Giúp đỡ học sinh yếu kém”; “Rèn luyện kỹ năng soạn giảng, ra đề” của giáo viên; “Rèn luyện kỹ năng học tập, kỹ năng sống” cho học sinh; tổ chức nhiều chương trình giups đỡ học sinh nghèo hiếu học; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong học sinh, sinh viên.

2.9. Xây dựng các tổ học sinh làm nòng cốt trong các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, kịp thời giải quyết các tình trạng mất an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường, phấn đấu trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

3. Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường 

3.1. Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Thông tư liên tịch số 23/TTLT–BTCCP-BGDĐT-BTC-TWĐTN ngày 15/1/1996 về hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên – Tổng phụ trách Đội.

3.2. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, chi hội, thực hiện tốt xây dựng “Chi đoàn mạnh”, triển khai tốt Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới . Các cơ sở giáo dục bố trí tối thiểu 2 tiết/tháng dành cho sinh hoạt Đoàn, Đội và triển khai công tác học sinh, sinh viên.

3.4. Đầu năm học, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội phối hợp với Ban Giám hiệu các trường cho ý kiến về chương trình công tác của Đoàn, Đội năm học mới. Định kỳ 3 tháng 1 lần đại diện Ban Giám hiệu nhà trường làm việc với Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nghe báo cáo tình hình đoàn viên thanh niên, học sinh, thanh thiếu nhi và những kiến nghị, đề xuất của Đoàn, Đội.

3.5. Tổ chức tốt các hoạt động tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội. Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội rèn luyện, trưởng thành và phát triển.

3.6. Tổ chức tốt công tác phát triển Đảng trong, cán bộ giáo viên trẻ; lồng ghép kết quả thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới thành một nội dung quan trọng trong công tác đánh giá, xem xét kết nạp Đảng; tổ chức tốt Chương trình dự bị đoàn viên và phát triển Đoàn trong trường học dành cho các trường Trung học phổ thông.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP TRONG NĂM

TT

NỘI DUNG

CQ CHỦ TRÌ

CQ PHỐI HỢP

THỜI GIAN

TỔ CHỨC

01

Vận động học sinh đến trường nhân dịp đầu năm học mới năm học 2012-2013

Sở GD&ĐT

Tỉnh Đoàn

Tháng 9, 10 năm 2012

02

Hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)

Sở GD&ĐT

 

Tỉnh Đoàn

 

 20/11/2012

 

03

 

Hoạt động 9/1

 

 

Tỉnh Đoàn

 

Sở GD&ĐT, các trường ĐH, CĐ, THCN, TTGDTX

 

9/1/2013

 

04

Tổ chức hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quí Tỵ 2013

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT

Sở LĐTB&XH

Hội Nhà Báo Tỉnh

Đầu tháng 2/2013

05

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2013)

 

Tỉnh Đoàn

 

Sở GD&ĐT

26/3/2013

06

Chỉ đạo tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” cấp huyện, thành phố và khối trường THPT

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT, cùng một số Sở, Ngành liên quan

Dứt điểm trước ngày 5/4/2013

07

Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2013)

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT

15/5/2013

08

Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV – 2013

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT, cùng một số Sở, Ngành liên quan

Tháng 6/2013

09

Tổ chức trại hè liên tỉnh năm 2013

Các tỉnh phối hợp

Tháng 6/2013

10

- Chương trình tiếp sức mùa thi 2013

- Chiến dịch “Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2013

- Tỉnh Đoàn

- Tỉnh Đoàn

- Sở GD&ĐT

- Sở GD&ĐT

- Tháng 6, 7/2013

- Tháng 8/2013

11

- Liên hoan Hoa phượng đỏ hè 2013

- Tập huấn Giáo viên – TPT Đội, cán bộ Đoàn trường học

- Tỉnh Đoàn

 

- Tỉnh Đoàn

 

- Sở GD&ĐT

 

- Sở GD&ĐT

 

- Tháng 7/2013

 

- Tháng 8/2013

12

Tổng kết Công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2012-2013

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT

Tháng 8/2013

13

Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”

Sở GD-ĐT

Tỉnh Đoàn

Cả năm

14

Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bạc Liêu vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp và giúp đỡ học sinh yếu kém”

Tỉnh Đoàn

Sở GD&ĐT

Cùng một số Sở, Ngành liên quan

Cả năm

15

- Điều động lực lượng tham gia các buổi diễn đàn, mittinh theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh như: Ra quân chiến dịch mùa hè tình nguyện, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, ngày môi trường thế giới...

- Tuyên truyền Luật Giao thông ở các trường

Tỉnh Đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng một số Sở, Ban, Ngành liên quan

Cả năm

16

Triển khai Chương trình phối hợp “Học làm người có ích” (Có Chương trình riêng)

Tỉnh Đoàn

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cả năm

17

Tổ chức triển khai Diễn đàn phòng chống tội phạm, ma túy trong trường phổ thông, bạo lực học đường trong học sinh, sinh viên; Hội thi tìm hiểu an toàn Giao thông;

Sở GD&ĐT

Tỉnh Đoàn

Công an tỉnh

Cả năm

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Sở Giáo dục & Đào tạo và Tỉnh Đoàn

- Thông nhất Chương trình phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2012 – 2013 triển khai đến tất cả các đơn vị trực thuộc của hai ngành.

- Phối hợp tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Chương trình phối hợp năm học ở một số trường học và Liên đội trong tỉnh (Dự kiến cuối học kì I của năm học).

- Thống nhất phối hợp tổ chức một số hoạt động quy mô cấp tỉnh (Mục III).

- Kiểm tra công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2012 – 2013 (Dự kiến đầu tháng 5/2013)

 2. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thành Đoàn:

- Phối hợp triển khai Chương trình phối hợp năm học 2012 – 2013 giứa Sở Giáo dục – Đào tạo và Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; tiến hành kiểm tra, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện theo từng học kỳ.

- Thống nhất các hoạt động quy mô địa phương; chủ động chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo tham gia các hoạt động cấp tỉnh.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp khi kết thúc năm học. Các huyện, thành Đoàn phối hợp với các Phòng Giáo dục & Đào tạo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp năm học 2012 - 2013 gửi về Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Tỉnh Đoàn trước ngày 05/6/2013 (Địa chỉ: Ban Thanh thiếu nhi – Trường học Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, khu 4 đoàn thể, đường Hùng Vương, Phường 1, TP Bạc Liêu. Điện thoại: 3.949407, fax: 3826040; Email: nguyenthiden_1987@yahoo.com.vn).

 

Trên đây là Chương trình phối hợp chỉ đạo Công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2012 – 2013, đề nghị các đơn cị trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả và gửi báo cáo về tỉnh đúng thời gian quy định.

 

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

 

Võ Thanh Giang  

TỈNH ĐOÀN BẠC LIÊU

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

Đã ký

 

 

Phạm Thành Phước 

 

Nơi nhận:


- VP I, II Trung ương Đoàn; 
(Báo cáo)

- Ban TNTH Trung ương Đoàn; (Báo cáo)

- Hội đồng Đội Trung ương;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Ban Giám đốc Sở GD&ĐT;

- Các Ban Tỉnh Đoàn;

- Phòng giáo dục Trung học, giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT;

- Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;

- BTV các huyện, thành Đoàn;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, Ban TTNTH, HĐĐ tỉnh.


Số lượt người xem: 7882 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày