SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
9
0
2
8
Báo Cáo Thứ Hai, 03/06/2013, 09:25

Báo cáo: Tình hình thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

***

Số:        /BC-ĐTN

 

 

Bạc Liêu, ngày      tháng       năm 2013

 

BÁO CÁO

Tình hình thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo

----------------

Thực hiện công văn số 336/TWĐTN ngày 20/3/2013 của Ban Bí thư Trung Ương Đoàn về việc báo cáo tình hình thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn báo cáo tình hình thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo năm 2013 cụ thể như sau:

I/- Tình hình kinh tế - xã hội và thanh niên các dân tộc, tôn giáo của tỉnh:

          Bạc Liêu là tỉnh ở miền Tây Nam Bộ thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích đất tự nhiên 256.581,22 ha trong đó đất nông nghiệp và thủy sản chiếm 87,2%, dân số 931.195 người trong đó: Khmer 82.601 người chiếm 8.87%, và dân tộc Hoa 28.847 người chiếm 3%, về tôn giáo chủ yếu là Phật giáo, Thiên chúa giáo, Cao đài, Tin lành; Tổng số thanh niên 267.906 người trong đó thanh niên dân tộc 37.429 chiếm 13,8%, thanh niên tín đồ tôn giáo 32.010 chiếm 11,98% tổng số thanh niên. Đây là lực lượng TN khó tiếp cận để vận động đến với tổ chức Đoàn - Hội. Chính vì vậy, trong những năm qua BTV Tỉnh Đoàn và BTK UB Hội tỉnh Bạc Liêu đã tập trung tăng cường chỉ đạo mô hình, mở rộng công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, để cho thanh niên dân tộc, tôn giáo hiểu rõ chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Tổ chức Đoàn – Hội ngày càng thể hiện rõ vai trò là chổ dựa vững chắc cho thanh niên, với nhiều phong trào hành động cánh mạng phù hợp đã tập hợp đông đảo được các tầng lớp thanh niên vào tổ chức để giáo dục và rèn luyện họ trở thành một lớp thanh niên ưu tú xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Tuy nhiên hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội ở nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay, một số ít thanh niên còn có lối sống buông thả, chỉ thích hưởng thụ không chịu cống hiến cho xã hội, một ít cán bộ Đoàn – Hội trình độ về quản lý, kinh nghiệm còn hạn chế nên việc tổ chức thực hiện còn gặp khó khăn, một vài cơ sở Đoàn – Hội chưa làm tốt công tác tham mưu, thiếu tính chủ động còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền.

            II/- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, văn hóa cho thanh niên các dân tộc, thanh niên tín đố tôn giáo.

 Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho ĐVTN luôn được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai cho ĐVTN học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức cho 100% ĐVTN học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, gắn với việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh Đảng bộ; các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề của Trung ương Đảng. Tăng cường công tác giáo dục đời sống văn hóa tinh thần ý thức chấp hành trong công tác đấu tranh loại trừ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, ngăn chặn những tác phẩm đồi trụy, phản động làm ảnh hưởng đến sự phát triển của thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo. Kết quả, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 100 cuộc cho 1.000 lượt ĐVTN tham gia học tập.

Bên cạnh đó nhận thức tầm quan trọng về công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên là người dân tộc. Thời gian qua BTV Tỉnh Đoàn và Ban Tôn giáo - Dân tộc tỉnh phối hợp tập huấn bồi dưỡng cho 450 cán bộ Đoàn - Hội, lực lượng báo cáo viên là lực lượng nòng cốt của tổ chức Đoàn - Hội - Đội nhằm giúp cho cán bộ Đoàn - Hội - Đội nắm vững để tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc và âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo, dân tộc chia rẽ chính sách đại đoàn kết của dân tộc ta.

Các cấp bộ Đoàn – Hội trong tỉnh triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Bạc Liêu học tập và làm theo Lời Bác”. Sắp tới đây nhân dịp ngày 19/5 BTV Tỉnh Đoàn tổ chức tuyên dương công nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác qua đó giáo dục truyền thống về Đảng, Đoàn, Bác Hồ và quê hương Bạc Liêu, gắn với tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn như: 9/1; 3/2; 30/4; 1/5, 2/9…

  Tuyên truyền cho ĐVTN học tập các luật có liên quan đến Thanh niên như: Luật Thanh niên; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật giao thông; tập trung tuyên truyền Nghị quyết 71 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; Luật bảo vệ chăm sóc trẻ em; Luật hôn nhân gia đình… Đồng thời, tổ chức cho ĐVTN tình nguyện xuống đường tuyên truyền lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ và giao thông đường thuỷ nội địa, tuyên truyền về nước sạch vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội; Tổ chức cấp phát tờ rơi tuyên truyền về ATGT, VSMT, tệ nạn xã hội; Kết quả tổ chức được 95 cuộc có 850 lượt ĐVTN tham gia.

Tổ chức cho ĐVTN duy trì sinh hoạt tốt tờ tin“Tuổi trẻ Bạc Liêu” với nội dung ngày càng phong phú, sinh động, tích cực tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cập nhật những tin tức và phản ánh kịp thời những hoạt động của Đoàn, Hội, Đội ngày càng được đông đảo ĐVTN ủng hộ, qua đó biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân tiên tiến.

            III/- Chăm lo, bồi dưỡng và hỗ trợ thanh niên các dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo.

            Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc quan tâm tạo điều kiện cho ĐVTN  học tập nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học và các ngành nghề khác để tăng thu nhập cho thanh niên. Hàng năm BTV tỉnh Đoàn phối hợp với các Ban, ngành liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao những tiến bộ khoa học kỷ thuật cho ĐVTN tập trung vào các lĩnh vực như: Nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi kết hợp, chuyển đổi cây trồng vật nuôi….

Trong thời gian qua BTV các Huyện, Thành Đoàn đã chủ động phối hợp với Hội Nông Dân, Hội Phụ Nữ, Phòng NN & PTNT các huyện, thành tham mưu ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác – HTX. Các huyện, thành phố tổ chức 20 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong chăn nuôi và trồng trọt cho gần 600 lượt ĐVTN và nhân dân  tham gia học tập. Thông qua các nội dung hoạt động tạo điều kiện cho tuổi trẻ khẳng định và phát huy vai trò, sức trẻ của mình, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-VH-XH của địa phương, mặt khác tích cực tham gia củng cố xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở vững mạnh toàn diện.

            IV/- Phát huy vai trò của thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Xác định được việc chăm lo hỗ trợ tạo điều kiện tham gia phát triển kinh tế ổn định đời sống cho thanh niên là một trong những nội dung trọng tâm của công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Thời gian qua BTV Tỉnh Đoàn phối hợp với trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức các lớp dạy nghề như: Cắt may, sửa chữa máy nổ, điện dân dụng và tổ chức sàn giao dịch giới thiệu việc làm…. Tỉnh Đoàn phối hợp với các Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tư vấn và giới thiệu việc làm cho thanh niên vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn còn củng cố, mở rộng, nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường liên kết với các trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm cho thanh niên, đồng thời phát triển mô hình “Dạy nghề tại chỗ”, “Tạo việc làm tại chỗ” cho thanh niên ở vùng nông thôn đặc biệt là thanh niên dân tộc, tôn giáo. Ngoài ra còn phối hợp với ngành ngân hàng nhận vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội nhằm tạo cơ chế và nguồn vốn giúp ĐVTN giải quyết khó khăn trong cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình đến nay đã giải ngân khoảng 224 tỷ đồng cho trên 44.000 hộ ĐVTN vay thông qua các hình thức vay hộ nghèo, vay quỹ 120, vay NS & VSMT, vay HSSV, Sản xuất kinh doanh…. Xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giới thiệu nhiều mô hình hay cho ĐVTN giúp họ có cơ hội học hỏi,  tạo việc làm để giảm bớt số thanh niên thất nghiệp ở khu vực thành thị, nâng tỷ lệ có việc làm cho thanh niên ở vùng nông thôn, phát huy vai trò của lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ thanh niên xóa đói, giảm nghèo làm giàu chính đáng trên quê hương.

            Vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong việc phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội ngày càng phát huy, đặc biệt là trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm và các hiện tượng tiêu cực xã hội theo nội dung Nghị định 09/CP và Chương trình quốc gia về phòng chống tội phạm và ma túy của Chính phủ, Vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” , kiên quyết đấu tranh phòng ngừa việc hình thành các loại băng nhóm trong thanh thiếu niên, thành lập và duy trì hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện chuyên trên các lĩnh vực như: Tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vì cuộc sống cộng đồng…. đến nay đã  thành lập được 150 đội TNTN có 3.500 thành viên qua đó đã góp phần không nhỏ vào công tác ngăn ngừa và làm giảm đáng kể các loại toại phạm nguy hiểm trong thanh thiếu niên, đồng thời tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội.

Tinh thần tình nguyện trong ĐVTN trong phong trào bảo vệ tổ quốc luôn được phát huy, hàng năm tỷ lệ thanh niên đăng ký tình nguyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự đạt trên 98%, tỷ lệ đưa quân đạt 100% chỉ tiêu,  các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được tổ chức thường xuyên thông qua các hoạt động về nguồn tổ chức tặng quà, động viên thăm hỏi các gia đình chính sách, tổ chức khám cấp thuốc miễn phí, xây nhà tình thương, tình nghĩa, tặng vườn cây, ao cá… cho các gia đình chính sách, gia đình cựu TNXP, cựu cán bộ Đoàn khó khăn qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ biết trân trọng những thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng xương, máu mới có được như ngày hôm nay.

Vai trò của thanh niên đặc biệt là thanh niên dân tộc, tôn giáo trong việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, và thế trận an ninh nhân dân cũng như việc tham gia lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được thể hiện rõ nét, trên 95% lực lượng dân quân tự vệ, và dự bị động viên là đoàn viên thanh niên, bên cạnh đó các cấp bộ Đoàn – Hội trong tỉnh tuyên truyền vận động thành lập các tổ thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở xóm ấp qua đó kịp thời phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm pháp luật góp phần cùng các ngành các cấp đấu tranh ngăn ngừa và đánh bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. 

V/- Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam tại các địa bàn thanh niên dân tộc, tôn giáo tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.

Về công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội và lực lượng cốt cán trong vùng dân tộc, tôn giáo. Tổ chức Đoàn - Hội các cấp đã gắn việc tổ chức Đại hội Đoàn - Hội cấp cơ sở với việc củng cố kiện toàn bộ máy cơ sở Đoàn - Hội đủ sức hoạt động, đủ khả năng tổ chức các hoạt động thu hút tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo đến với tổ chức Đoàn - Hội. Nếu những năm trước đây công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo có hiệu quả chủ yếu tập trung trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi, thì đến nay công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo đã mở rộng toàn tỉnh đã xây dựng được 132 cán bộ cốt cán trong vùng thanh niên dân tộc, tôn giáo nhằm củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội trong vùng có đồng bào dân tộc, tôn giáo sinh sống. BTV Tỉnh Đoàn đã phân công trực tiếp bộ phận thường trực UB Hội và Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo trong thanh niên. BTV Tỉnh Đoàn chỉ đạo mỗi huyện, thành phố đều có xây dựng điểm chỉ đạo, xây dựng cán bộ cốt cán và tổ chức các hoạt động tập hợp TTN dân tộc, tôn giáo. Từ việc chú trọng đến nguyện vọng của thanh niên tín đồ tôn giáo, hoạt động VHVN, TDTT, giao lưu kết nghĩa, trợ vốn, tập huấn KHKT… vùng đồng bào có đạo.

Tính từ năm 2010 đến nay đã củng cố và nâng chất 90 cơ sở Đoàn, 85 cơ sở Hội vùng thanh niên dân tộc. Chăm bồi và phát triển được 7.120 hội viên và 5.701 đoàn viên là người dân tộc Khmer và Hoa, chất lượng đoàn viên là người dân tộc hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, tỷ lệ xuất sắc, khá năm sau cao hơn năm trước, hội viên hoạt động thường xuyên ngày càng tăng dần.

VI/- NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:

1/- Mặt mạnh:

      - Trong thời gian qua ngoài chương trình phối hợp của Trung ương Đoàn, Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương chính sách dành cho người dân tộc nói chung trong đó có chính sách dành cho thanh niên dân tộc, tôn giáo đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa X của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân tộc.

- Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở đều có chương trình hành động cụ thể trong việc tổ chức thực hiện công tác dân tộc. Do vậy việc thực hiện chính sách dân tộc nói chung và chính sách dành cho thanh niên dân tộc trên địa bàn tỉnh nói riêng, cơ bản có những nét khởi sắc trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa – xã hội   

        2/-Hạn chế:

            - Trình độ cán bộ ở cơ sở còn hạn chế so với nhiệm vụ được giao, phần lớn lại kiêm nhiệm nhiều việc, nên rất khó khăn trong việc quản lý và thực hiện các mục tiêu đề ra. Mặt khác, cán bộ ở cơ sở thay đổi liên tục nên kinh nghiệm còn rất hạn chế trong việc tiếp cận với thanh niên dân tộc, tôn giáo. Trong chỉ đạo thực hiện đôi lúc chưa tập trung, thiếu kiểm tra đôn đốc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động của công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo ở cơ sở còn thiếu, gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho thanh niên dân tộc, tôn giáo.

Trên đây là báo cáo tình hình thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

 

Nơi nhận:                                                                      

-Ban ĐKTHTN TƯ Đoàn;

-VP I, II TW Đoàn;

 -Lưu VP, Ban ĐKTHTN .                                                        

 

                                                                       

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Quốc Liêm

 


Số lượt người xem: 10338 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày