SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
9
5
3
0
Báo Cáo Thứ Hai, 24/06/2013, 07:35

Báo cáo: Công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

***

UỶ BAN KIỂM TRA

Số:       /BC-KT

 

 

  Bạc Liêu, ngày     tháng    năm 2013

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013

 

Thực hiện Hướng dấn số: 14 HD/UBKTTWĐ ngày 25 tháng 2 năm 2013 của UBKT Trung ương Đoàn về việc “Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát năm 2013”, chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013 của BCH Tỉnh Đoàn, Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2013 của UBKT Tỉnh Đoàn Bạc Liêu. Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả 06 tháng đầu năm cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:

 Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Ngay từ đầu năm, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Bạc Liêu chủ động xây Kế hoạch số 21-KH/UBKT, ngày 04/02/2013 về việc kiểm tra kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013 trong đó tập trung vào các nội dung: kiểm tra định kỳ về kết quả triển khai thực hiện yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013; công tác chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn cấp dưới thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề ra, UBKT Tỉnh đã phân công ủy viên kiểm tra thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, kiểm tra giám sát, đôn đốc các cấp bộ Đoàn tồ chức và thực hiện tốt từng nội dung đoàn cấp trên đề ra.

Trên tinh thần chỉ đạo của UBKT Tỉnh đã có 17/17 đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Việc Tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh về công tác kiểm tra giám sát.

 

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh cho các đồng chí UVBCH Tỉnh Đoàn; đồng thời chỉ đạo cho các các cấp bộ Đoàn tổ chức thực hiện.

 

- 100% các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn đã triển khai học tập nghị quyết Đại hội Đoàn Toàn Quốc lần thứ X và nghị quyết Đại hội Đoàn cấp tỉnh Lần thứ IX nhiệm kỳ 2012-2017.

2. Ban hành Quy chế hoạt động của UBKT nhiệm kỳ 2012-2017.

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn đã tiến hành xây dựng và triển khai Quy chế hoạt động của UBKT cấp tỉnh đến tận các cơ sở Đoàn trong tỉnh.

- Trên tinh thần đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động xây dựng quy chế UBKT cấp mình và từng bước thực hiện đạt hiệu quả. Tính đến thời điểm này đã Có 17/17 đơn vị trực thuộc ban hành quy chế hoạt động của UBKT; đồng thời thường xuyên đẩy mạnh cống tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hơn nữa công tác này.

3. Xây dựng Chương trình công tác toàn khóa của UBKT

- Nhận thức được vị trí vai trò của công tác kiểm tra giám sát, UBKT Tỉnh đã xây dựng và triển khai chương trình hoạt động toàn khóa đến các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn.

- Từ đó đã có 17/17 đơn vị trực thuộc đã xây dựng và triển khai Chương trình  kiểm tra toàn khóa chiếm 100%.

4. Việc xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2013:

- Ngay từ đầu năm Ủy ban kiểm tra tỉnh đã xây dựng và Ban hành kế hoạch số 21-KH/UBKT ngày 04/02/2013 về việc kiểm tra giám sát.

- Trên tinh thần chỉ đạo của UBKT Tỉnh đã có 17/17 đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2013 chiếm tỷ lệ 100%.

a/- Số đợt kiểm tra:

Trong 06 tháng đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tổ chức kiểm tra được 34 đợt trong đó do Ban Thường vụ tiến hành là 14 đợt, Do các ban chuyên môn tiến hành: 12 đợt, Do Ủy ban Kiểm tra tiến hành: 02 đợt.

b/- Số đoàn kiểm tra:

 Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chia thành 05 đoàn kiểm tra do các đồng chí Phó Bí thư làm Trưởng đoàn.

c/- Số đơn vị cấp huyện được kiểm tra:

Trong 06 tháng đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã kiểm tra 07/07 đơn vị huyện, thành đoàn. Kết quả đạt 100%.

d/- Số chuyên đề đã tổ chức kiểm tra:

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số chuyên đề trọng tâm như: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN 06 tháng đầu năm 2013; Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới; Vốn ủy thác; Kiểm tra hoạt động tháng thanh niên; Kiểm tra việc thực hiện Đề án Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm, giai đoạn 2008 – 2015; Kiểm tra việc tổ chức ra quân chiến dịch hè, ra quân ngày môi trường thế giới…

e/- Số đơn thư khiếu nại:

Trong 06 tháng đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chưa nhận được đơn thư khiếu nại tố cáo.

5. Những nét mới trong công tác chỉ đạo:

Ngay từ đầu nhiệm kỳ UBKT tỉnh đã chỉ đạo cơ sở tiến hành xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN một cách thường xuyên và hiệu quả. Đồng thời cử cán bộ theo giỏi trực tiếp xuống cơ sở thường xuyên giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện của các đơn vị từng bước củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của công tác kiểm tra, giám sát.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Về ưu điểm:

- Từ đầu năm đến nay, tổ chức bộ máy UBKT các cấp tương đối ổn định, hoạt động bám sát theo chương trình, kế hoạch và sự chỉ đạo của UBKT cấp trên và BTV Tỉnh Đoàn . Cán bộ làm công tác kiểm tra ngày càng thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Nội dung kiểm tra, giám sát các cấp ngày càng đi sâu vào từng lĩnh vực, từng chuyên đề cụ thể từ đó kịp thời nhận định, đánh giá đúng tình hình thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đoàn; việc chấp hành nguyên tắc tổ chức, thi hành kỷ luật, công tác kiểm tra, giám sát cũng như công tác Đoàn vụ, Đoàn phí và tài chính của Đoàn. Qua đó kịp thời tham mưu, đề xuất với BTV Đoàn cùng cấp định hướng chỉ đạo phát huy những mặt tích cực đạt được, đồng thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, lệch lạc trong tổ chức và hoạt động của Đoàn.

- Hình thức kiểm tra thường xuyên được đổi mới, chủ động đề xuất kiểm tra, giám sát chuyên đề, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ phận, các đồng chí phụ trách chuyên môn, từ đó nắm sát tình hình thực tế cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

2. Về tồn tại, hạn chế:

- Hoạt động của UBKT một số nơi chưa nổi bật, chưa bám sát tình hình cơ sở; thiếu chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra.

- Một số nơi chưa chủ động trong công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề, nội dung kiểm tra còn sơ sài thiếu chất lượng, công tác giám sát nhiều nơi chưa chặt chẽ, báo cáo kết quả kiểm tra thiếu kịp thời; chưa thực hiện tốt công tác họp báo định kỳ theo quy định.

- Công tác thông tin báo cáo của UBKT một số đơn vị chưa nghiêm túc: thiếu báo cáo, tiến độ báo cáo chậm, chất lượng báo cáo chưa cao nên gây khó khăn cho công tác theo dõi tổng hợp.

 

* Những hạn chế nêu trên chủ yếu là do: BTV Đoàn ở một số nơi chưa thật sự quan tâm phát huy vai trò của UBKT, chưa tạo điều kiện và cơ chế để UBKT thực hiện hết chức năng, nhiệm vụ. Cán bộ làm công tác kiểm tra kiêm nhiệm nhiều việc.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Cần có chính sách hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn từ Tỉnh đến Huyện và tương đương để tạo động lực các đồng chí này hoàn thành nhiệm vụ cao hơn.

- Định kỳ hàng năm nên tập huấn chuyên môn nghiệp vụ của công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát.

- Thường xuyên hỗ trợ nguồn vốn giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên, phân bổ đến tận đoàn viên thanh niên.

- Hỗ trợ kinh phí tập huấn dạy nghề hướng nghiệp cho thanh niên chưa có việc làm ổn định.

V. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận, đề án của TW Đoàn cũng như của tỉnh. Đặc biệt là đề án Hỗ trợ Thanh niên học nghề và tạo việc làm, giai đoạn 2008 – 2015.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2013 của BCH, BTV Tỉnh Đoàn.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành điều lệ, nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đoàn.

- Kiểm tra, giám sát công tác kỷ luật và thi hành kỷ luật trong Đoàn và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, cũng như về tài chính của Đoàn.

- Kiểm tra, đôn đốc các cấp bộ đoàn cấp dưới thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm.

- Kiểm tra việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

- Thông tin kịp thời, báo cáo định kỳ công tác kiểm tra, giám sát của cấp tỉnh về Trung ương Đoàn.

- Giải quyết kịp thời các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của đoàn viên thanh niên và nhân dân liên quan đến tổ chức Đoàn, cán bộ, đoàn viên. (nếu có).

- Kiểm tra đánh giá, xếp loại thi đua năm 2013 các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2013 của UBKT Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.

 

Nơi nhận:

- UBKT TW Đoàn;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- UV.UBKT Tỉnh Đoàn;

- Các đơn vị trực thuộc;

- Lưu VP, UBKT.

 

TM. UỶ BAN KIỂM TRA

CHỦ NHIỆM

 

 

 

(Đã ký)

 

Phạm Thành Phước

 

 


Số lượt người xem: 21982 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày