SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
6
2
6
7
5
7
Báo Cáo Thứ Ba, 09/07/2013, 08:05

Báo cáo: Kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo 6 tháng đầu năm 2013

 

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU                                    Bạc Liêu, ngày   tháng   năm 2013                               

             ***

          Số:     -BC/ĐTN

 

 

BÁO CÁO

Kết quả công tác tuyên truyền biển, đảo 6 tháng đầu năm 2013

-----------

 

Qua thời gian triển khai, thực hiện, BTV Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả công tuyên truyền biển, đảo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi năm 2013 cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

              Nhận thức rõ chức năng và tầm quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên  về vai trò, vị trí chiến lược của biển đảo nước ta hiện nay là một vấn đề rất quan trọng.

             Ngay từ đầu, trên tinh thần thực hiện Hướng dẫn của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, BTV tỉnh Đoàn Bạc Liêu chủ động xây dựng Hướng dẫn số 86-HD/ĐTN, ngày 28/5/2012 về việc Tuyên truyền biển, đảo trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng công văn 950/ĐTN, ngày 12/4/2012 triển khai đề cương tuyên truyền nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biển, đảo của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp bộ đoàn đã triển khai rộng khắp và sâu sát trong từng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tỉnh. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp thanh thiếu nhi và nhân dân nhằm tăng cường sức mạnh đoàn kết toàn dân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc… qua đó, góp phần nâng cao trình độ nhận thức, ý thức và lối sống lành mạnh trong TTN trong việc thể hiện ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

           1. Kết quả

- Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh luôn xem công tác tuyên truyền, giáo dục về Biển  đảo là vấn đề trọng tâm, trong những năm qua, BTV Tỉnh Đoàn tập trung chỉ đạo trong toàn Đoàn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến cho ĐVTN, cán bộ chiến sĩ về Chính sách pháp luật của Nhà nước về Biên giới, hải đảo nhất là Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 BCH TW Đảng (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng và nhiệm vụ của người thanh niên với việc tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển trong tình hình mới. Kết quả đã tổ chức được 125 cuộc có trên 15.560 lượt ĐVTN tham gia.

- Thường xuyên tổ chức triển khai những kiến thức cơ bản  và quan điểm của Đảng, các văn bản pháp luật về biển, đảo của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền về Công ước của Liên Hiệp quốc về Luật biển năm 1982...gần 356 cuộc cho 32.500 lượt ĐVTN tham gia.

- Qua đó, các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về việc tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) và bộ quy tắc ứng xử mang tính pháp lý của các bên biển Đông (DOC) khi được thông qua. Kết quả các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được 456 cuộc cho 42.123 lượt ĐVTN tham gia học tập, từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đoàn viên thanh thiếu nhi trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, đồng thời duy trì môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; bên cạnh còn đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong việc tham xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Các cấp bộ Đoàn luôn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho ĐV-TTN về tầm quan trọng của thành phần kinh tế biển; tuyên truyền phổ biến kiến thức ứng dụng, chuyển giao những thành tựu khoa học tiên tiến trong nuôi trồng đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy sản, hải sản; tuyên truyền về kiến thức tìm kiến, cứu hộ, cứu nạn, về thông tin và dự báo thời tiết, về công tác phòng chống thảm họa, thiên tai, biển đổi khí hậu; đặc biệt, tuyên truyền về công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và phát triển khoa học - công nghệ hiện nay; về đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, lực lượng cơ hội xuyên tạc quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam...bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: lồng ghép trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, phối hợp tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề...kết quả đã tổ chức 426 thu hút trên 36.578 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia.

- Các hoạt động đấu tranh đấu tranh chống các hành vi hoạt động sai trái, tiêu cực trên biển; việc buôn bán hàng cấm, trốn thuế, đánh bắt có tính chất huy diệt nguồn lợi thủy sản, hải sản, phá hoại môi trường sinh thái biển... luôn được các cấp bộ Đoàn quan tâm, đặc biệt là các đơn vị có các xã giáp ranh với biển, kết quả đã tuyên truyền được 98 cuộc có 5.352 lượt ĐVTN và quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó vận động người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm của họ đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Trong năm qua công tác tuyên truyền về biển, đảo luôn được duy trì và đẩy mạnh. Ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bằng nhiều văn bản chỉ đạo; thông qua các cuộc họp, các buổi Hội nghị,...Kết quả đã tổ chức được hơn 45 cuộc có hơn 3.650 lượt cán bộ Đoàn tham dự.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền biển đảo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thời gian qua đã được đội ngũ tuyên truyền viên của Đoàn phát huy có hiệu quả; hiện nay, BTV Tỉnh Đoàn  xây dựng Kế hoạch nhằm củng cố chất lượng đội ngũ Báo cóa viên, tuyên truyền viên của Đoàn giai đoạn 2012-2017, qua đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, góp phần giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức cho lực lượng ĐVTTN, làm cho ĐVTTN tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Đoàn vào truyền thống của nhân dân cũng như của tuổi trẻ Bạc Liêu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

            2. Đánh giá chung

          - Nhìn chung, công tác tuyên truyền biển đảo trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trong năm 2013 đã đạt nhiều kết quả khả quan. Đồng thời đã nhận được sự quan tâm sâu sát và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, địa phương, các ngành, các cấp quan tâm, tổ chức tuyên truyền đạt hiệu quả. Góp phần nâng cao trình độ nhận thức và thể hiện ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn thanh thiếu nhi tỉnh nhà; Đội ngũ tuyên truyền viên được củng cố và nâng chất hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn.

- Tỉnh Đoàn tiếp tục duy trì thường xuyên chuyên mục CLB tuổi trẻ phát trên Đài phát thanh truyền hình: trang TTN trên Báo Bạc Liêu, nội dung, hình thức tờ tin “Tuổi trẻ Bạc Liêu” sẽ luôn được đổi mới, giới thiệu những thông tin cần thiết để ĐVTN nắm bắt kịp thời và chính xác và sẽ cấp phát cho 100% chi Đoàn.

Tuy nhiên bên cạnh mặt đạt được thì vẫn còn bộc lộ một số mặt khó khăn, hạn chế như: ĐCS một số nơi chưa đẩy manh công tác tuyên truyền về biển đảo, khả năng tuyên truyền chưa cao, chưa thuyết phục được đông đảo đoàn viên thanh niên quan tâm; Một bộ phận thanh niên và ngư dân trên biển còn nhiều mặt tiêu cực, ý thức kém, chưa hiểu biết và nhận thức thật đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà, đặc biệt là Luật biển năm 1982; Một số cán bộ đoàn cơ sở chưa có sự phối hợp giữa các cấp bộ Đoàn với các ngành chức năng trong công tác tuyên truyền nên còn gặp nhiều khó khăn...

              Trên đây là báo cáo của Đoàn thanh niên tham gia công tác tuyên truyền biển đảo 6 tháng đầu năm 2013 của BTV Tỉnh Đoàn.

 

                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                                  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- BTG TW Đoàn;  

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Ban TG Tỉnh ủy;                                                                                    (Đã ký)

- BDV Tỉnh ủy;

- Đ/c Loan BTG Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, BTG.

                                                                                                      Phạm Thành Phước   

 

 


Số lượt người xem: 21655 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày