SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
4
9
0
4
1
0
Kế Hoạch Thứ Ba, 20/03/2018, 08:15

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

***

Số: 24-KH/TĐTN-BTG

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

     Bạc Liêu, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931 - 26/3/2018)

---------------

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”.

2. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị; tăng cường hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội.

3. Các hoạt động kỷ niệm phải được tổ chức sáng tạo, hiệu quả từ cơ sở, tạo được sự quan tâm của xã hội và thanh niên; gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1.1. Sinh hoạt chuyên đề ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn

- Nội dung: Ôn lại lịch sử, truyền thống 87 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay (Có gửi kèm Đề cương tuyên truyền).

- Cách thức tiến hành: Các cấp bộ Đoàn: Chi đoàn và đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt đoàn; cấp tỉnh và cấp huyện đoàn tổ chức tọa đàm thanh niên, lồng ghép sinh hoạt đoàn, lồng ghép với hoạt động gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn, tuyên dương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo cho cán bộ đoàn, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

1.2. Tổ chức Hành trình giáo dục truyền thống đến với các địa chỉ đỏ

- Nội dung:  Tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phong trào thanh niên. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu nhi.

- Cách thức tiến hành: Căn cứ điều kiện và khả năng của địa phương, đơn vị, các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch (hoặc hướng dẫn) tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia các hành trình giáo dục truyền thống về thăm các Khu di tích của Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn, kết hợp gặp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, gặp gỡ nhân chứng lịch sử; tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý để tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về các Khu di tích cách mạng tại địa phương, khuyến khích các hoạt động sáng tạo, nhất là việc giáo dục truyền thống thông qua các phương tiện truyền thông hiện đại, qua mạng internet và mạng xã hội.

2. Tổ chức các hoạt động míttinh, văn hóa, văn nghệ, Ngày hội tuổi trẻ chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

- Nội dung: Các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền ca khúc cách mạng, ngày hội tuổi trẻ nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tăng cường hoạt động tuyên truyền trực quan về các hoạt động kỷ niệm.

- Cách thức tiến hành:

+ Các cấp bộ Đoàn tổ chức Lễ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Các cấp bộ Hội chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Ngày hội thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

+ Hội đồng Đội các cấp tổ chức Ngày hội thiếu nhi “Tiến bước lên Đoàn”, chú trọng tổ chức các hoạt động hội trại, sinh hoạt chính trị tìm hiểu truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, diễu hành nghi thức Đội… kết hợp với các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ cho các em thiếu nhi.

+ Các cấp bộ Đoàn tổ chức lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn, kết hợp với các ngày hội tuổi trẻ, sinh hoạt truyền thống, lưu diễn, tuyên truyền ca khúc cách mạng, văn hóa, văn nghệ, thể thao cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tăng cường tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm tại địa phương, đơn vị.

3. Tổ chức các hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn; Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân

3.1. Hoạt động xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn

- Nội dung: đẩy mạnh thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; tăng cường rèn luyện cán bộ đoàn theo Chỉ thị 01; tiếp tục triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên; tăng cường quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “87 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tăng cường đào tạo lãnh đạo trẻ, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.

- Cách thức tiến hành:

+ Các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới; tăng cường rèn luyện cán bộ đoàn theo Chỉ thị 01; tiếp tục triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên theo các hình thức và bộ công cụ mới.

3.2.Công tác tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân

- Nội dung: Tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, các chiến lược, chương trình phát triển thanh niên. Triển khai, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Cách thức tiến hành: các cấp bộ Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tham mưu tổ chức diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp Tỉnh

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Lễ kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018). (Có Kế hoạch riêng)

- Giao Ban Tuyên giáo là đơn vị thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai kế hoạch, kiểm tra tiến độ và báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.

2. Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung với các phương thức triển khai sáng tạo, phù hợp với điều kiện tình hình thực tiễn địa phương tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2018).

- Tổ chức tốt các hoạt động ở địa phương và tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động do Tỉnh Đoàn tổ chức.

Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là hoạt động lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu các cấp bộ Đoàn báo cáo cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

 

 

Nơi nhận:                             

- Ban Bí thư TW Đoàn;         

- Ban Tuyên giáo TW Đoàn;

- Ban ĐKTH TN TW Đoàn;

- BDV Tỉnh ủy;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Các Ban, VP Tỉnh Đoàn;

- Các Đoàn trực thuộc tỉnh Đoàn;       

- Lưu: VP, BTG.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Ngọc Linh

 

 


Số lượt người xem: 2168 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày