SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
3
2
4
9
4
0
Hướng Dẫn Chủ Nhật, 16/04/2017, 17:30

Hướng dẫn Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

                       ***

      Số:  138-HD/TĐTN-BTG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Bạc Liêu, ngày 14 tháng 4 năm 2017

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN

Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên

---------------------------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/TWĐTN-BTG ngày 28/3/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng hướng dẫn học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt hệ thống chuyên đề giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn nữa về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Triển khai thực hiện theo phương châm nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3. Cán bộ Đoàn, Hội, Đội thực sự gương mẫu trong triển khai thực hiện.

II. CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP

1. Chuyên đề học tập giai đoạn 2016 - 2020

- Tên chuyên đề: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (căn cứ Hướng dẫn số 19-HD/BTGTW ngày 17/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Tài liệu học tập:

+ Sách học tập chuyên đề toàn khoá “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Sách “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Tài liệu dành cho đảng viên, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân.

- Phương pháp học tập:

+ Đối với cán bộ đoàn: tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục và có hệ thống bằng hình thức phong phú, sinh động chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

+ Đối với đoàn viên, thanh niên: nghiên cứu tài liệu “Hỏi - Đáp về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó các cấp bộ đoàn ưu tiên xây dựng các nội dung trong tài liệu này thành bộ công cụ (biểu đồ hình ảnh, phim ngắn…) để phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, trang tin điện tử, Bản tin,… trong và ngoài Đoàn.

+ Mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới.

2. Chuyên đề học tập theo từng năm

2.1. Đối với cán bộ đoàn

- Tên chuyên đề:

+ Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

+ Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”.

+ Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”.

+ Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

- Tài liệu học tập:

+ Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.

+ Hướng dẫn các cấp bộ đoàn học tập chuyên đề theo từng năm.

+ Các tài liệu do địa phương, đơn vị biên soạn, hướng dẫn thực hiện.

- Thời gian học tập: Mỗi chuyên đề thực hiện trong một năm, trọng tâm vào dịp 19/5 hằng năm.

- Phương pháp học tập:

+ Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các chuyên đề theo từng năm, nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tiên phong đi đầu của cán bộ đoàn gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII).

+ Các cấp bộ đoàn tổ chức hội nghị tập trung để học tập, phổ biến, quán triệt chuyên đề theo từng năm.

2.2. Đối với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn

- Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các chuyên đề dành cho cán bộ đoàn (mục 2.1. của Hướng dẫn này) và một số nội dung nâng cao phù hợp.

- Tài liệu học tập:

Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.

- Thời gian học tập:

+Đối với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn: học tập trung vào dịp 19/5 hằng năm.

+Đối với Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn: học tập trung vào tháng 6 hằng năm (tổ chức trong Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn).

- Phương pháp học tập:

+ Tỉnh Đoàn tổ chức học tập trung để phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề trên đến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.

+ Tiến hành đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm, có kiểm tra, đánh giá.

2.3. Đối với đoàn viên, thanh niên

- Tên chuyên đề:

+ Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời”.

+ Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

+ Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”.

+ Năm 2020: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

- Tài liệu học tập:

+ Chuyên đề học tập do Trung ương Đoàn ban hành theo từng năm.

+ Xây dựng tài liệu Hỏi - Đáp ngắn gọn các nội dung chuyên đề dành cho đoàn viên, thanh niên dưới dạng biểu đồ hình ảnh, bảng biểu… để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các trang tin điện tử… trong và ngoài Đoàn.

+ Các tài liệu do địa phương, đơn vị biên soạn, hướng dẫn thực hiện.

- Thời gian học tập: mỗi chuyên đề thực hiện trong một năm, trọng tâm vào dịp 19/5 hằng năm.

- Phương pháp học tập:

+ Các cấp bộ đoàn chủ động lựa chọn hình thức học tập phù hợp với đoàn viên, thanh niên ở các khối đối tượng, địa bàn khác nhau.

+ Tổ chức học tập, thảo luận về nội dung chuyên đề trong sinh hoạt chi đoàn, chi hội; đoàn viên tự kiểm điểm trước chi đoàn về những nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo; trong từng tháng, quý, các đơn vị chọn những vấn đề còn hạn chế của cá nhân, tập thể để thảo luận biện pháp khắc phục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tỉnh Đoàn

- Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn:

+ Giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn theo dõi, đôn đốc và đánh giá việc triển khai chuyên đề tại cơ sở.

+ Tham mưu xây dựng chuyên đề và hướng dẫn học tập theo từng năm dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên, hoàn thành trước tháng 02 hằng năm.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về các mô hình, tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và phát triển các chuyên mục về xây dựng phong cách, lề lối cán bộ đoàn trong thời kỳ mới.

- Ban biên tập Bản tin và Cổng thông tin Tỉnh Đoàn:

+ Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương về tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Đăng tải các hoạt động của các cấp bộ đoàn; phát hiện cách làm hay, mô hình tiêu biểu trong toàn tỉnh.

2. Các đơn vị trực thuộc

- Xây dựng hướng dẫn, đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề toàn khoá và chuyên đề từng năm; lồng ghép những nội dung nêu trên vào các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngày truyền thống, ngày thành lập Đoàn, Hội, Đội. Thời gian hoàn thành hướng dẫn trước ngày 17/4/2017.

- Chỉ đạo việc triển khai quán triệt, nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá và từng năm tại đơn vị theo các nội dung, yêu cầu trên và đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đến cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và các đoàn trực thuộc, các ban, đơn vị Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Hướng dẫn này.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- BTG TW Đoàn;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Các đơn vị trực thuộc;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Công đoàn; Chi đoàn CQTĐ;

- Lưu VP, BTG.

  TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

(đã ký)

 

 

 

Phạm Thành Phước

 


Số lượt người xem: 2299 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày