SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
3
0
5
2
7
6
Hướng Dẫn Thứ Tư, 19/04/2017, 15:35

Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2017

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

***

Số: 139-HD/TĐTN-BTG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Bạc Liêu, ngày  19  tháng  4  năm 2017

 

 

HƯỚNG DẪN

V/v tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2017

--------------

Thực hiện Hướng dẫn số 591/TWĐTN-BTG, ngày 30/3/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết từ đó khơi dậy trong thanh thiếu nhi lòng tự hào dân tộc về những giá trị văn hóa cao đẹp của dân tộc, của Đảng, cuả Đoàn; góp phần nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin của thanh niên.

- Tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, của tỉnh; biểu dương gương người tốt, việc tốt, điển hình nhân tố mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, phù hợp đặc điểm tình hình, điều kiện của địa phương thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham giaP.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Các ngày kỷ niệm của Đoàn, Hội, Đội

1.1. Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)

- Tuyên truyền, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam, các nội dung công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017 với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”; tuyên truyền về các tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu qua các thời kỳ, những tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu được trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2017; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị lồng ghép với tuyên truyền, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới đoàn viên, thanh niên; tập hợp thanh niên; củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của Đoàn trong thanh thiếu nhi và xã hội  .

- Tuyên truyền xây dựng lối sống văn hóa, văn minh, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, ý thức trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp và pháp luật trong thanh thiếu nhi. Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và các luật liên quan đến thanh niên; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, luật pháp quốc tế về biển, đảo, biên giới, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị. Đoàn xã, phường, thị trấn tiếp tục giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

1.2. Kỷ niệm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10), Hội Sinh viên Việt Nam (09/01), Đội Thiếu niên Tiền Phong (15/5), Lực lượng TNXP (15/7)

- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống tốt đẹp của đất nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong và lực lượng TNXP nhân ngày truyền thống.

- Tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do Hội LHTN Việt Nam phát động, hoạt động Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe”, Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” do Hội đồng Đội trung ương phát động, hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội” do Hội cựu TNXP Việt Nam phát động…; tuyên truyền các nội dung hướng về biên giới, biển đảo Tổ quốc, tuyên truyền về các tấm gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu, các anh hùng trẻ tuổi; tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần về khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên và cộng đồng.

1.3. Kỷ niệm 103 năm ngày sinh của đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914-20/10/2017)

- Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên về giá trị lịch sử và thời đại về cuộc đời, tấm gương hy sinh và lý tưởng cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng trong việc xác định con đường cách mạng của thanh niên Việt Nam.

- Tuyên truyền về tinh thần cách mạng của đồng chí Lý Tự Trọng với câu nói nổi tiếng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”, kế thừa và phát huy tinh thần đó nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, định hướng lý tưởng sống đúng đắn cho thanh niên, nêu cao tấm gương đồng chí Lý Tự Trọng gắn với việc thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

- Tuyên truyền về thực trạng, bối cảnh trong nước và quốc tế trong thời kỳ hội nhập. Những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên hiện nay, phát huy vai trò và trách nhiệm của thanh niên Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam, qua đó tiếp tục  bồi dưỡng niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

2. Các ngày lễ lớn của đất nước

2.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âm lịch)

- Nêu bật lịch sử, văn hóa và truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam; giới thiệu những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước; ca ngợi ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Giới thiệu những quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Cổ vũ đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân, kiều bào Bạc Liêu ở nước ngoài hướng về cuội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển.

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907-09/2/2017)
          - Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra từ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trường Chinh và của Tổng Bí thư Lê Duẩn.
          - Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Trường Chinh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng.

          - Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong những sáng tạo về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước.

2.3. Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017)

-        Tuyên truyền, giáo dục nâng cao lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ về truyền thống, cội nguồn dân tộc; vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của sự kiện chiến thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, về truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
       -    Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 42 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “Quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
        -   Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

- Tuyên truyền tôn vinh sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng trong công cuộc giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nêu cao đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam; đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

2.4. Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2017)

           - Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu niên về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ - sự kiện lịch sử trọng đại và kỳ tích vô song, biểu tượng chiến thắng của bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam; khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam và thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời, khẳng định vai trò của thanh thiếu niên hôm nay quyết tâm học tập, noi gương tinh thần của các thế hệ thanh niên lớp trước và những tấm gương anh hùng trẻ tuổi.

- Tuyên truyền, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc cùng cả nước phát triển  ngày càng giàu đẹp và văn minh.

2.5. Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017)

 - Tiếp tục tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tuyên truyền thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền nội dung thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó cần chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Tuyên truyền, cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Đồng thời, tích cực đấu tranh bác bỏ luận điệu phản động, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng  của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ định vai trò to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

2.6. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) với chủ đề “Theo bước chân những người Anh hùng”

Nội dung tuyên truyền, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn sẽ có Kế hoạch riêng.

2.7. Kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014)

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945; những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám và các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Kết hợp tuyên truyền kiến thức pháp luật với giáo dục ý thức tham gia xây dựng chính quyền, thực hiện tốt trách nhiệm, nghĩa vụ công dân của mỗi đoàn viên, thanh niên.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền tôn vinh sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, người có công với cách mạng trong cuộc giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nêu caon đạo lý cao đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

3. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

 3.1. Kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 – 22/4/2017)

- Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của V.I.Lê nin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, của Phong trào Cộng sản và công nhân thế giới, về di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lê nin; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

3.2. Kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), Ngày Chiến thắng phát xít (09/5)

Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách mạng tháng Mười Nga và Ngày Chiến thắng phát xít, ảnh hưởng của 02 sự kiện lớn đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và ở các nước thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên thế giới, trong đó có Việt Nam; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

3.3. Kỷ niệm 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng–ghen (28/11/1820 – 28/11/2017)

Tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Ph.Ăng–ghen, những đóng góp của ông với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác – Lê nin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Một số hình thức tuyên truyền

Các huyện, thị, thành đoàn và các đoàn trực thuộc căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền các ngày kỉ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước cho phù hợp:

- Tổ chức tuyên truyền trực quan (băng rôn, cờ phướn, cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động, treo cờ Tổ quốc...) theo nội dung từng kỷ niệm.

- Phát động lập thành tích thi đua chào mừng các dịp kỷ niệm gắn liền với những hoạt động, những công trình, phần việc, các phong trào, hành động do đơn vị phát động tổ chức.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... chào mừng các ngày kỷ niệm tùy theo quy mô cụ thể.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề, tọa đàm, đối thoại, nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng lịch sử; chiếu phim lưu động, hội trại...

- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, các thương bệnh binh, chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; sửa chữa, xây mới nhà nhân ái cho hộ nghèo, gia đình chính sách; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình có công với cách mạng và trẻ em nghèo...

- Khuyến khích việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi tham quan, tìm hiểu các địa danh lịch sử, di tích truyền thống, địa chỉ đỏ để giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc và trách nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Tổ chức các diễn đàn chia sẻ thông tin, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên internet, đặc biệt là mạng xã hội...

          2. Các hoạt động tổ chức đồng loạt

          - Tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017) với quy mô phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

          - Tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ đồng loạt trong tỉnh vào 20h00 ngày 26/7/2017.

          - Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Xây dựng hướng dẫn nội dung tuyên truyền, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các huyện, thị, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc.

- Tổ chức các hình thức tuyên truyền trên các kênh thông tin của Đoàn: Bản tin tuổi trẻ, chuyên mục “CLB tuổi trẻ”, Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, Facebook…

2. Các Đoàn trực thuộc

- Triển khai và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017 theo tinh thần nội dung Hướng dẫn.

- Chủ động, sáng tạo các hình thức tuyên truyền, gắn với công tác tuyên truyền các sự kiện, hoạt động chính trị, xã hội của mỗi địa phương, đơn vị phù hợp với đặc thù, điều kiện của từng đối tượng; đồng thời tăng cường công tác giáo dục lịch sử, truyền thống của Đảng bộ, quê hương Bạc Liêu trong cán bộ đoàn, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên.

- Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, số 02, đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu hoặc Email: bantuyengiaotdbl@gmail.com).

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017; đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn nghiêm túc, triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- BTG TW Đoàn;

- VP 1, 2 TW Đoàn;

- BTG Tỉnh ủy;

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- Các Đoàn trực thuộc;

- BBT Website Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP, BTG.

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

(đã ký)

 

 

Phạm Thành Phước

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 1139 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày