SỐ LƯỢT TRUY CẬP

6
3
0
5
2
9
9
Thông Báo Chủ Nhật, 21/04/2019, 17:30

Thông báo gợi ý đáp án trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2019

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
Bạc Liêu, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 
GỢI Ý ĐÁP ÁN
PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu năm 2019
--------------
Câu 1: Hình thức nào sau đây là hình thức cơ bản của thực tiễn?
a.     Hoạt động sản xuất vật chất.
b.     Những hoạt động chính trị xã hội.
c.      Hoạt động thực nghiệm khoa học.
d.    Cả a, b và c.
Câu 2: Nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật là nguyên lý nào?
a.     Nguyên lý về sự tồn tại khách quan của sự vật.
b.     Nguyên lý về sự vận động và đứng im của các sự vật.
c.      Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển.
d.     Nguyên lý về tính liên tục và tính gián đoạn của thế giới vật chất.
Câu 3: Trong thời đại ngày nay, lực lượng sản xuất bao gồm các yếu tố nào?
a.     Người lao động.
b.     Tư liệu sản xuất.
c.      Khoa học công nghệ.
d.    Cả a, b, và c.
Câu 4: Trường phái triết học nào cho vận động bao gồm mọi sự biến đổi của vật chất, là phương thức tồn tại của vật chất
a.     Chủ nghĩa duy tâm chủ quan.
b.     Chủ nghĩa duy tâm khách quan.
c.      Chủ nghĩa duy vật siêu hình.
d.    Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Câu 5: Giá trị của hàng hóa được quyết định bởi
a.     Sự khan hiếm của hàng hóa.
b.     Sự hao phí sức lao động của con người.
c.      Lao động trừu tượng của người sản xuất kết tinh trong hàng hóa.
d.     Công dụng của hàng hóa.
Câu 6: Xét trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là
a.     Giai cấp nghèo khổ nhất.
b.Giai cấp không có tư liệu sản xuất, đi làm thuê cho nhà tư bản, bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư.
c. Giai cấp có số lượng đông trong dân cư.
d. Cả a, b và c.
Câu 7: Phát hiện nào sau đây của C. Mác và ph. Ăngghen?
a.     Chủ nghĩa duy vật lịch sử.
b.     Học thuyết giá trị thặng dư.
c.      Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
d.    Cả a, b, c.
Câu 8: Cấu trúc cơ bản của một hình thái kinh tế - xã hội là
a.     Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
b.    Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng.
c.      Cơ sở kinh tế và thể chế nhà nước.
d.     Cả a, b, c.
Câu 9: Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là
a.     Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
b.    Do sự phát triển của lực lượng sản xuất.
c.      Do sự phát triển của giai cấp công nhân.
d.     Giai cấp tư sản đã trở thành giai cấp phản động.
Câu 10: Cách mạng xã hội chủ nghĩa lần đầu tiên nổ ra và thắng lợi ở đâu?
a.     Pháp.
b.     Việt Nam.
c.      Nga.
d.     Trung Quốc.
Câu 11: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng vào thời gian nào?
a. Năm 1930                  c. Năm 1969
b. Năm 1945        d. Năm 1991
 
Câu 12: Hồ Chí Minh sáng lập “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” vào thời gian nào?
a. Tháng 5/1925        c. Tháng 6/1925
b. Tháng 5/1927        d. Tháng 5/1926
 
Câu 13: Nguyễn Ái Quốc đọc “ Sơ thảo lần thứ nhất về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin vào thời gian nào?
a. 7/1917                            c. 7/1918
b. 7/1920                            d. 7/1922
 
Câu 14: Giai đoạn hình thành cơ bản tư tưởng về con đường cách mạng Việt Nam được tính từ?
a. Trước 1911                               c. Từ 1920 đến 1930
b. Năm 1911 đến 1920                 d. Từ 1930 đến 1945
 
Câu 15: Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lương chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là?
a. Công nhân                      c. Công nhân, nông dân, lao động trí óc
b. Công nhân – nông dân  d. Học trò, nhà buôn
 
Câu 16: Nhân dịp tết Trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng, mở đầu bức thư Người viêt:
“Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng...
... gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung”
Đó là tết Trung thu năm nào?
a. 1950            c. 1952
b. 1951            d. 1949
 
Câu 17: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào?
a. Đường cách mệnh (1927)    
b. Tuyên ngôn độc lập (1945)          
c. Di chúc (1969)
d. Lời khai mạc Đại hội Đảng lần thứ III (1960)
 
Câu 18: Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào?
a. Năm 1954             c. Năm 1965
b. Năm 1960             d. Năm 1969
 
Câu 19: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng của Hồ Chí Minh được viết trong Di chúc 10-5-1969?
a. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau
b. Phải có tình đồng chí thương yêu nhau
c. Phải có tình đồng chí yêu thương yêu lẫn nhau
d. Tất cả: a,b,c
 
Câu 20: “Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Câu nói trên ở tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đường cách mệnh
b. Đạo đức cách mạng
c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
d. Liên Xô vĩ đại
         
 

Số lượt người xem: 2381 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày