Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null 100% cán bộ đoàn, đoàn viên trong tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Tin trong tỉnh
Thứ ba, 10/11/2020, 14:43
Màu chữ Cỡ chữ
100% cán bộ đoàn, đoàn viên trong tỉnh học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Học tập, quán triệt và tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn luôn được các cấp bộ đoàn trong tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn và các Đoàn trực thuộc triển khai và tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi cho cán bộ đoàn, đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị tại đơn vị Huyện đoàn Hòa Bình

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Đoàn và của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu, các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022; Kết luận số 03-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 30/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Kết luận số 07-KL/TWĐTN – BTC, ngày 14/2/2019 của  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019 – 2022; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC, ngày 05/3/2019 của  Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022; Thông báo số 171-TB/TWĐTN-TNTH, ngày 29/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi,… và một số văn bản có liên quan khác. 

Đoàn Khối tổ chức Hội nghị triển khai trong cán bộ, đoàn viên

Theo đó, đã có 16/16 đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn tổ chức thành công hội nghị triển khai với sự tham gia của các đồng chí là ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đoàn cấp huyện và các đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn; thành viên tổ nắm bắt dư luận thanh niên; Ủy viên ủy Ban Hội LHTN Việt Nam cấp huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng đội các xã, phường, thị trấn.

 Hội nghị quán triệt, triển khai tại đơn vị Huyện đoàn Phước Long

Riêng đối với các cơ sở Đoàn, thông qua các hình thức như hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt lệ, đăng tải tài liệu học tập và quán triệt trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn Bạc Liêu, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, thiết kế PowerPoint, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo… đã có 115 Đoàn cơ sở (đạt 100%), 174 chi đoàn cơ sở (đạt 100%), 1.553 chi đoàn (đạt 100%) tổ chức các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền và 31.380/31.380 cán bộ, đoàn viên (đạt 100%) được học tập, quán triệt. 

Một số đơn vị khác:

Đơn vị Huyện đoàn Hồng Dân

Đơn vị Đoàn Trường Đại học Bạc Liêu

Đơn vị Huyện đoàn Đông Hải

Số lượt xem: 1524

Nguyệt Cát - BBT

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com