Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp năm 2023

An error occurred while processing the template.
com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign journalArticleLocalServiceUti... [in template "20097#20125#39460" at line 30, column 1]
----
1<script src="https://sp.zalo.me/plugins/sdk.js"></script> 
2<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lightgallery/1.2.19/css/lightgallery.min.css"> 
3<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lightgallery/1.2.19/js/lightgallery-all.min.js"></script> 
4<script> 
5$(document).ready(function(){	 
6	//slider bgbox_slider_hoatdong 
7	try	{ 
8			$('#chitiet_chitiet').find('img').each(function(){ 
9				$(this).wrap( "<a data-src='"+this.src+"' href='"+this.src+"' class='ls'></a>" ); 
10	}); 
11	$('#chitiet_tin').lightGallery({ 
12		selector: '.ls' 
13	}); 
14		 
15	}catch(err){}	 
16}); 
17 
18</script> 
19<!-- 
20 
21 
22<#assign JournalArticleService = serviceLocator.findService("com.liferay.journal.service.JournalArticleService")> 
23 
24 
25<#assign assetEntryQueryService = objectUtil('com.liferay.asset.kernel.service.AssetEntryLocalServiceUtil')> 
26 
27<#assign assetEntryQuery = objectUtil('com.liferay.asset.kernel.service.persistence.AssetEntryQuery')> 
28 
29 
30<#assign journalArticleLocalServiceUtil = objectUtil('com.liferay.journal.service.JournalArticleLocalServiceUtil')> 
31 
32 
33 
34 <#assign attrs =renderRequest.getAttributeNames()> 
35 <#assign attName ='LIFERAY_SHARED_LAYOUT_ASSET_ENTRY'> 
36 <#list attrs as item> 
37   <#assign attrText =renderRequest.getAttribute(item)> 
38   <p style="color:red">${item}</p> 
39    
40    <#if attName==item> 
41     <#assign entry = attrText> 
42    </#if> 
43     
44     <#if item=='PORTLET_ID'> 
45      <#assign porlet_id = attrText> 
46    </#if> 
47    <#if item=='ASSET_PUBLISHER_HELPER'> 
48      <#assign assetPublisherHelper = attrText> 
49      ${attrText} 
50    </#if> 
51 </#list> 
52 <#if entry??> 
53 
54 <#else> 
55	<#assign journalArticleId = .vars['reserved-article-id'].data> 
56	<#assign journalArticleLongId = getterUtil.getLongStrict(journalArticleId)> 
57	<#assign groupid = themeDisplay.getScopeGroupId()> 
58	<#assign journalArticle = journalArticleLocalServiceUtil.fetchArticle(groupid,journalArticleId)> 
59	<#assign entry = assetEntryQueryService.getEntry("com.liferay.journal.model.JournalArticle",journalArticle.getResourcePrimKey())> 
60   
61 </#if> 
62 <#if entry??> 
63  var countxx= ${ entry.getViewCount()}; 
64  var eID=${entry.getEntryId()};  
65   
66  <#assign assetRenderer = entry.getAssetRenderer() 
67    aEntry=	assetEntryQueryService.getAssetEntry(entry.getEntryId()) 
68		entryTitle = assetRenderer.getTitle(locale) 
69		entrySumary = entry.getSummary(locale) 
70	  entryPublishDate="" 
71 
72		entryCount= entry.getViewCount() 
73		cats= entry.getCategories()  
74		sizeCat= cats?size 
75		sizeCatID= 	entry.getCategoryIds()?size 
76		sizeC= 0  
77		strCat = '' 
78		eid=	entry.getEntryId()> 
79		 var countxx= ${ aEntry.getViewCount()}; 
80		 var sizeCatID=${sizeCatID}; 
81		 var sizeCatID=${sizeCat}; 
82		 <#if entry.getPublishDate()??> 
83			<#assign pDate = dateUtil.parseDate('yyyy-MM-dd HH:mm:ss', entry.getPublishDate()?datetime?iso("GMT+07")?split("T")[0] + " "+entry.getPublishDate()?datetime?iso("GMT+07")?split("T")[1]?split("-")[0],locale ) 
84			entryPublishDate = dateUtil.getDate(pDate, 'EEE, dd/MM/yyyy, HH:mm', locale)> 
85		</#if> 
86		<#assign docXml = saxReaderUtil.read(entry.getAssetRenderer().getArticle().getContent())> 
87    <#assign fieldVal = docXml.valueOf("//dynamic-element[@name='doctinbai']/dynamic-content/text()")> 
88 
89	${assetEntryQuery.setAllCategoryIds(entry.getCategoryIds())} 
90	${assetEntryQuery.setOrderByCol1('publishDate') } 
91	${assetEntryQuery.setPublishDate(entry.getPublishDate()) } 
92	${assetEntryQuery.setEnd(10) } 
93	${assetEntryQuery} 
94	<#assign teste = assetEntryQueryService.getEntries(assetEntryQuery)> 
95 
96 
97	<#if cats?has_content> 
98		<#list cats as cat> 
99			<#assign sizeC=sizeC+1 
100			strCat= strCat+ cat.getName()> 
101			 <#if sizeC<sizeCat> 
102				 <#assign strCat= strCat+ '|'> 
103			 </#if> 
104			  
105		</#list> 
106	</#if> 
107 
108	<@liferay_asset["asset-categories-summary"] 
109					className=entry.getClassName() 
110					classPK=entry.getClassPK() 
111					portletURL=renderResponse.createRenderURL() 
112				/> 
113		 
114</#if>		 
115		 
116 --> 
117 
118<style> 
119#portlet_${porlet_id} .asset-full-content > div:nth-child(1) 
120
121  display:none; 
122
123#portlet_${porlet_id} .asset-full-content > .metadata-author 
124
125  display:none; 
126
127#portlet_${porlet_id} .asset-full-content > .asset-anchor,#portlet_${porlet_id} .separator,#portlet_${porlet_id} .asset-details 
128
129  display:none; 
130
131 
132.bgbox_detail{overflow: hidden;} 
133.bgchitiethd{border-bottom: 1px solid #dcdcdc; padding: 5px 0px; margin-bottom: 10px;font-weight: bold; font-size: 15px;} 
134.bgchitiethd_body{text-align:right;} 
135.chitiet_chucnangdoc text{margin-left:15px;} 
136 
137.chitiet_tieude,.chitiet_tomtat{margin-bottom:10px;} 
138.chitiet_tieude{font-size:24px;font-weight: 700;color:#029ae6;line-height: 32px;} 
139.chitiet_thoigian{color:#666666;font-size:12px;} 
140.chitiet_tomtat{font-weight:bold;} 
141.chitiet_chucnangduoi div{margin-left:10px;float:left;} 
142.chitiet_chucnangduoi div img{height:20px;} 
143 
144.breadcrumb{margin:0px;padding:0px;} 
145.breadcrumb li{margin-right:10px;} 
146.breadcrumb li a{color:#333; font-size: 14px;font-weight:bold;} 
147 
148.chitiet_tindadua_hd{border-bottom:1px solid #029ae6;font-size:15px;font-weight:bold; text-transform: uppercase;padding: 5px 0px; margin-bottom: 15px;} 
149ul.chitiet_tindadua_body{padding: 0px; margin: 0px;} 
150.chitiet_tindadua_title a{ 
151	background: url("/documents/20121/303030/icon-red.png") no-repeat 0px 12px; 
152	padding: 5px 0px 5px 15px;color:#333; font-size: 14px; display: inline-block;} 
153 
154#article-button-voice-start-id-cms{} 
155#article-button-voice-start-id-cms[value="2"]{background:url('/documents/20121/303030/dung.png') no-repeat center center;width:77px;height:17px;display: inline-block;cursor: pointer;} 
156#article-button-voice-start-id-cms[value="1"]{background:url('/documents/20121/303030/doc.png') no-repeat center center;width:72px;height:17px;display: inline-block;cursor: pointer;} 
157.chitiet_luotxem .view-count-info{color:#333;} 
158</style> 
159<script src="/documents/20121/303027/jscolor.min.js"></script> 
160 
161<div class="bgbox_detail"> 
162	 
163	<div class="bg_titlecate bgchitiethd_cat" style="margin-bottom:5px;"><#attempt> 
164						${strCat} 
165					<#recover> 
166					</#attempt></div> 
167			 
168	<div class="row bgchitiethd"> 
169		 
170			<div class="col-md-5 bgchitiethd_cat"> 
171				<#if entryPublishDate?has_content> 
172		<div id="chitiet_thoigian" class="chitiet_thoigian">${entryPublishDate 
173		?replace('Sun','Chủ nhật') 
174		?replace('Mon','Thứ hai') 
175		?replace('Tue','Thứ ba') 
176		?replace('Wed','Thứ tư') 
177		?replace('Thu','Thứ năm') 
178		?replace('Fri','Thứ sáu') 
179		?replace('Sat','Thứ bảy')} </div> 
180		</#if> 
181			</div> 
182			 
183			<div class="col-md-7 bgchitiethd_body" > 
184				<div class="chitiet_chucnang chitiet_chucnangdoc " > 
185										 
186						<#if fieldVal?has_content> 
187			        <text > 
188							  <span data-src='${fieldVal}' onclick="StartListen(this)" value="1" id="article-button-voice-start-id-cms" title="Đọc"></span> 
189					  	</text> 
190			      </#if>				 
191					   
192					 
193						 
194					<text>Màu chữ  
195						<input class="jscolor {valueElement: 'color_value'}" type="image" src="/documents/20121/303030/icon_mauchu.png" id="color_value" onchange="changeColor()" style="margin-left: 1px;cursor:pointer;" autocomplete="off"> 
196					</text> 
197					 
198					<text>Cỡ chữ 
199						<a class="font-button minus" style="cursor:pointer;" ><img src="/documents/20121/303030/FontTSmall.png"></a> 
200						<a class="font-button plus" style="padding-left: 6px;cursor:pointer;"><img src="/documents/20121/303030/FontTLage.png" ></a> 
201					</text> 
202				</div> 
203			</div> 
204		 
205	</div> 
206	 
207	<div id="chitiet_tin" class="chitiet_tin" style="overflow: hidden; text-align: justify"> 
208					 
209		 
210		<div id="chitiet_tieude" class="chitiet_tieude "><#attempt>${entryTitle}<#recover></#attempt></div>		 
211				 
212		<!--<#if entrySumary?has_content><div id="chitiet_tomtat" class="chitiet_tomtat option_toolbar">${entrySumary}</div></#if>--> 
213		 
214		<div id="chitiet_chitiet" class="chitiet_chitiet option_toolbar">${Detail.getData()}</div> 
215		 
216		 
217		<div class="chitiet_file"> 
218			<#if FileAttach.getSiblings()?has_content> 
219			 
220			<#assign cfile = 0> 
221				<#list FileAttach.getSiblings() as cur_FileAttach> 
222			 
223					<#if cur_FileAttach.getData()?has_content> 
224					  <#assign cfile += 1> 
225					</#if> 
226				</#list> 
227			  	<#if (cfile>0)> 
228			  	 
229			  	</#if> 
230				<#list FileAttach.getSiblings() as cur_FileAttach> 
231			    <#assign mota = "Tải nội dung tại đây"> 
232					<#if cur_FileAttach.getData()?has_content> 
233				    <#if cur_FileAttach.getChild('FileAttachDesc').getData()?has_content> 
234				     <#assign mota = cur_FileAttach.getChild('FileAttachDesc').getData()> 
235					  </#if> 
236					<a href="${cur_FileAttach.getData()}" target="_blank"> 
237						${mota} 
238					</a> 
239					</#if> 
240				</#list> 
241			</#if> 
242		</div> 
243		<div class="chitiet_chucnangk option_toolbar"> 
244			 
245			<div class="chitiet_luotxem" style="float:left;"> 
246				<p><span style="float:left">Số lượt xem:</span> 
247					<span style="padding-left:3px; float:left" id="luotxemId"><#if entryCount?has_content>${entryCount}</#if></span> 
248				<p> 
249			</div> 
250			 
251			<div id="chitiet_nguon" class="chitiet_nguon bgtin_source" style="float:right;"><p>${Source.getData()}<p></div> 
252		</div> 
253		 
254		 
255			 
256		<div class="chitiet_chucnangduoi" style="clear: both;float:right;"> 
257								 
258				<div class="chitiet_face" onclick="$('.taglib-social-bookmark-facebook').click()" style="cursor:pointer;"><img src="/documents/20121/303030/icon_f.png"/></div> 
259				<div class="chitiet_tw" onclick="$('.taglib-social-bookmark-twitter').click()" style="cursor:pointer;"><img src="/documents/20121/303030/icon_tw.png"/></div> 
260				<div class="zalo-share-button" id="zalo-share-button" data-oaid="784550885158924319" data-layout="2" data-color="blue" data-customize=false></div> 
261				 
262				 
263				<div class="chitiet_in" ><a href="javascript: print();"><img src="/documents/20121/303030/icon_in.png"/></a></div> 
264				 
265		</div> 
266	  <#if fieldVal?has_content> 
267  		<audio style="display:none" id="myAudio" controls=""> 
268  			<source id="idAudi" src="${doctinbai.getData()}" type="audio/mpeg"> 
269  		</audio> 
270		</#if>	 
271	</div> 
272	<#if teste?has_content> 	 
273		<div class="chitiet_tindadua" style="clear:both;margin:10px 0px;"> 
274			<div class="chitiet_tindadua_hd">Tin đã đưa</div> 
275			<ul class="chitiet_tindadua_body"> 
276				 
277				<#list teste as test> 
278  				<#if (test.getEntryId()!=entry.getEntryId())> 
279					 
280				  <#assign assetRendererNew = test.getAssetRenderer() 
281				  viewURL = ""> 
282			    <#attempt> 
283					<#assign viewURL = assetPublisherHelper.getAssetViewURL(renderRequest, renderResponse, test) 
284					viewURL = $renderer.getURLViewInContext(renderRequest, renderResponse, viewURL) 
285
286				 <#recover> 
287					<#attempt> 
288					 <#if (themeDisplay.getURLCurrent()?contains("/"+themeDisplay.getScopeGroupName()+"/"))>	  
289						<#assign viewURL = '/web/'+themeDisplay.getScopeGroupName()+"/-/"+test.getAssetRenderer().getUrlTitle() >	 
290					 <#else> 
291					 <#assign viewURL = '/-/'+test.getAssetRenderer().getUrlTitle() >					  
292					 </#if> 
293					<#recover>					 
294					</#attempt> 
295				 </#attempt>  
296				 <li class="chitiet_tindadua_title"><a href="${viewURL}">${htmlUtil.escape(assetRendererNew.getTitle(locale))}<span class="chitiet_tindaduatg"> <#if test.getPublishDate()??> 
297  <#assign pDateNew = dateUtil.parseDate('yyyy-MM-dd HH:mm:ss', test.getPublishDate()?datetime?iso("GMT+07")?split("T")[0] + " "+test.getPublishDate()?datetime?iso("GMT+07")?split("T")[1]?split("-")[0],locale )> 
298		(${dateUtil.getDate(pDateNew, 'dd/MM/yyyy', locale)}) 
299</#if></span></a></li> 
300</#if> 
301				</#list> 
302			</ul> 
303		</div> 
304	</#if> 
305</div> 
306 
307 
308 
309<script> 
310 
311function print() { 
312    new_win = window.open("", "win1", "width=800, height=640,scrollbars=1"); 
313    new_win.document.write('<div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;"><a target="" title="" href="javascript: window.print();" style="font-family: Verdana; font-size: 12px; color: red; text-decoration: none;">[In trang này]</a></div>'); 
314    new_win.document.write('<div id="divcopy">');   
315    new_win.document.write('<div style="font-weight:bold;padding:10px 0px;">'+$('#chitiet_tieude').html()+'</div>'); 
316		new_win.document.write($('#chitiet_thoigian').html());	 
317		new_win.document.write($('#chitiet_tomtat').html());	 
318		new_win.document.write($('#chitiet_chitiet').html());		 
319    new_win.document.write($('#chitiet_nguon').html()); 
320    new_win.document.write('<hr style="clear:bold;"/>'); 
321    new_win.document.write('<div>Nguồn: www.baclieu.gov.vn</div>'); 
322    new_win.document.write('</div>'); 
323    new_win.document.close(); 
324    new_win.focus(); 
325
326 
327 
328function changeColor(){ 
329			var color = $('#color_value').val(); 
330			$('.option_toolbar p').css("color", "#"+color); 
331			$('.option_toolbar span').css("color", "#"+color); 
332
333$(function () { 
334		  $(".font-button").bind("click", function () { 
335		    var size = parseInt($('.option_toolbar').css("font-size")); 
336		    if ($(this).hasClass("plus")) { 
337		      size = size + 2; 
338		    } else { 
339		      size = size - 2; 
340		      if (size <= 10) { 
341		        size = 10; 
342
343
344				$('.option_toolbar').css("font-size", size); 
345		         $('.option_toolbar p').css("font-size", size); 
346		         $('.option_toolbar span').css("font-size", size); 
347                 $('.option_toolbar strong').css("font-size", size); 
348                 $('.option_toolbar a').css("font-size", size); 
349			}); 
350			jscolor.installByClassName('jscolor') 
351		}); 
352		 
353</script> 
354 
355<script> 
356 
357function StartListen() { 
358var myAudio = document.getElementById("myAudio"); 
359  if ($("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value") == 1) { 
360  $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value", "2"); 
361  $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("title", "Dừng"); 
362   myAudio.play(); 
363
364  else 
365  if ($("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value") == 2) { 
366  $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value", "1"); 
367  $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("title", "Đọc"); 
368  myAudio.pause(); 
369
370 
371
372 
373function StopListen() { 
374 $("#article-button-voice-start-id-cms").attr("value", "1"); 
375 myAudio.pause() 
376}; 
377 
378document.onkeyup=function(e){ 
379  if (e.keyCode == 83){ 
380		StartListen();  
381
382	if (e.keyCode == 80){ 
383		StopListen();  
384
385
386 
387</script> 
388 
389<script> 
390try 
391
392	var luotxem = $(".metadata-author").html().replace("Views", "").replace("View", ""); 
393	$("#luotxemId").html(luotxem); 
394}catch(e){} 
395 
396 $("#zalo-share-button").attr('data-href',location.href); 
397</script> 
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com