Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu: Làm tốt công tác tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn, Hội đến với thanh niên

Tin trong tỉnh
Chủ nhật, 15/11/2020, 08:12
Màu chữ Cỡ chữ
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu: Làm tốt công tác tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn, Hội đến với thanh niên

Phát huy vai trò là tổ chức đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên tỉnh nhà. Trong năm 2020, tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp trong tỉnh đã làm tốt các mặt công tác, đặc biệt là công tác tuyên truyền về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn, Hội đến với thanh niên trong tỉnh.

Đoàn trường Đại học Bạc Liêu tuyên truyền cho thanh niên

Với việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp với đặc thù từng đối tượng thanh niên thông qua nhiều hình thức, cụ thể như: Tổ chức các buổi hội nghị tuyên truyền, đăng tải tài liệu học tập và quán triệt trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn Bạc Liêu, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi hội, thiết kế PowerPoint, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo do các cập bộ Hội quản lý,…

Theo đó, 100% Ủy ban Hội LHTN Việt Nam các Huyện, Thị, Thành phố và các cơ sở Hội trực thuộc đã đã tích cực nghiêm túc triển khai và đồng loạt tổ chức cho cán bộ hội, hội viên, thanh niên học tập, quán triệt, bao gồm các nội dung: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” ; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022; Kết luận số 03-KL/TWĐTN-CNĐT, ngày 30/10/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc Tăng cường hỗ trợ thanh niên làm kinh tế; Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; Thông báo số 171-TB/TWĐTN-TNTH, ngày 29/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2029 – 2024; cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; cuộc vận động “Thanh niên sáng tạo vì đất nước phát triển”; cuộc vận động “Thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp”,… Kết quả, đến nay đã có 725 chi hội (đạt 100%) tổ chức các buổi học tập, quán triệt, tuyên truyền và 183.534/215.922 thanh niên (đạt 85%) được học tập, tuyên truyền. 

Việc triển khai các kết luận, nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn – Hội, mỗi cán bộ hội, hội viên thanh niên  nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các Nghị quyết, Kết luận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ đoàn, hội và cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Kết luận nhằm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện Kết luận đạt hiệu quả.

Một số hình ảnh tuyên truyền của các đơn vị khác:

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu)

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Long Điền (huyện Đông Hải)

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Vĩnh Phú Tây (huyện Phước Long)

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi)

 

 

 

Số lượt xem: 1628

Nguyệt Cát

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com