Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bảng phân công nhiệm vụ tại Liên hoan tiếng hát thanh niên năm 2013

Tiếng hát thanh niên
Thứ tư, 19/06/2013, 10:19
Màu chữ Cỡ chữ
Bảng phân công nhiệm vụ tại Liên hoan tiếng hát thanh niên năm 2013

 

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TỈNH BẠC LIÊU

***

BTC LIÊN HOAN TIẾNG HÁT TN

 

 

       Bạc Liêu, ngày  tháng  năm 2013

 

                                               

BẢNG PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

--------------------

 

Căn cứ quyết định số 74-QĐ/ĐTN, ngày 27/5/2013 của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu v/v thành lập Ban tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên lần thứ II, năm 2013.

Căn cứ kế hoạch liên tịch số 50-KHLT/ĐTN ngày 25 tháng 4 năm 2013 giữa Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bạc Liêu về việc tổ chức Liên hoan tiếng hát thanh niên tỉnh Bạc Liêu lần thứ II, năm 2013.

Căn cứ cuộc họp ngày 31/5/2013, Ban tổ chức thống nhất phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành và từng thành viên Ban tổ chức cụ thể như sau:

I. Nhiệm vụ của từng ngành

1. Tỉnh Đoàn

- Xây dựng kế hoạch liên tịch và triển khai đến các Đoàn trực thuộc tham dự Liên hoan.

- Ra quyết định thành lập Ban tổ chức, mời Ban giám khảo và Thư ký Liên hoan; Là cơ quan thường trực trong tổ chức Liên hoan.

- Phối hợp với các ngành liên tịch chuẩn bị các điều kiện và đảm bảo kinh phí tổ chức Liên hoan diễn ra thành công.

- Đôn đốc các đơn vị tham gia Liên hoan.

- Xây dựng thể lệ Liên hoan.

- Chuẩn bị kinh phí cho toàn bộ Liên hoan.

2. Đài Phát thanh - Truyền hình

- Phân công cán bộ tham gia Ban tổ chức và Ban giám khảo Liên hoan.

- Thông báo trên sóng phát thanh truyền hình những nội dung có liên quan đến Liên hoan tiếng hát thanh niên.

- Truyền hình trực tiếp đêm chung kết, trao giải Liên hoan.

- Phân công cán bộ phối hợp để xây dựng chương trình Liên hoan (đạo diễn, dàn dựng chương trình, trang trí…).

- Đóng góp cho thể lệ Liên hoan.

3. Sở Văn hóa thể thao & Du lịch tỉnh

- Phân công cán bộ tham gia Ban tổ chức Liên hoan.

- Phối hợp với Tỉnh Đoàn về trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Liên hoan.

- Tạo điều kiện về Hội trường để diễn ra liên hoan, từ vòng sơ khảo đến chung kết.

- Đóng góp xây dựng Thể lệ và phối hợp thiết kế chương trình Liên hoan.

II. Nhiệm vụ của từng thành viên BTC

1. Đ/c Trương Hồng Trang UVBCH TWĐ, Bí Thư Tỉnh Đoàn, Tröôûng BTC Liên hoan: Phuï traùch chung; phát biểu khai mạc và bế mặc Liên hoan; Trao giải cho thí sinh.

2. Ông Nguyễn Văn Thanh - Phó giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh, Phó BTC: Tạo điều kiện về Hội trường, trang trí sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ (từ vòng sơ khảo đến chung kết) và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Liên hoan ; Đóng góp xây dựng Thể lệ và phối hợp thiết kế chương trình Liên hoan; Tư vấn cho Tỉnh Đoàn mời thành phần Ban giám khảo; Tham gia trao giải cho thí sinh.

3. Ông Châu Quốc Kháng - Phó giám đốc Đài PTTH tỉnh, Phó BTC: Chỉ đạo cán bộ tham Ban giám khảo (vòng sơ tuyển) Liên hoan ; Thông báo trên sóng phát thanh truyền hình những nội dung có liên quan đến Liên hoan tiếng hát thanh niên. Tạo điều kiện Truyền hình trực tiếp đêm chung kết Liên hoan; Phân công cán bộ phối hợp để xây dựng chương trình Liên hoan; Tham gia trao giải cho thí sinh.

4. Đ/c Phạm Thành Phước - Phó Bí thư (TT) Tỉnh Đoàn, Phó BTC: Chỉ đạo về mặt tài chính và các nội dung chương trình diễn ra Liên hoan. Tham gia trao giải cho thí sinh.

5. Ông Trần Trung Hải - Phó phòng văn nghệ Đài PTTH tỉnh, thành viên BTC: Phối hợp Tỉnh Đoàn thiết kế, xây dựng chương trình Liên hoan (ñaïo dieãn saân khaáu, ñaïo dieãn truyeàn hình, phối hợp saép xeáp lòch raùp nhaïc cho thí sinh thi voøng 2, voøng chung keát); tư vấn cho Tỉnh Đoàn mời BGK và nhạc công.

6. Đ/c Nguyễn Phương Loan - UVBTV, Q. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn, thành viên BTC: Xây dựng Thể lệ; tham mưu thành lập BTC; liên hệ và mời Ban giám khảo, tham mưu cho BTC thành lập Ban giám khảo, thư ký; tham gia BGK vòng sơ tuyển; thiết kế và xây dựng nội dung chương trình Liên hoan (về nội dung, liên hệ hội trường, leân maket trang trí saân khaáu, pano khaåu hieäu quaûng caùo, liên hệ, bố trí aâm thanh, aùnh saùng, nhaïc công, phaân coâng CB phụ trách các vòng thi, phân công người vieát kòch baûn chöông trình khai maïc vòng hai và vòng chung kết, chương trình tröïc tieáp, chöông trình toång keát, choïn MC, ñaïo dieãn saân khaáu, ñaïo dieãn truyeàn hình, saép xeáp cho thí sinh boác thaêm choïn baøi haùt, lòch raùp nhaïc cho thí sinh thi voøng 2, voøng chung kết; tham mưu thường trực việc trưng dụng CB cơ quan khi cần thiết); tham mưu thời gian, địa diểm và các điều kiện cần thiết để Liên hoan diễn ra thành công tốt đẹp. Thông báo tuyên truyền thời gian các vòng thi diễn ra; thông báo phân công cán bộ cơ quan phụ trách Liên hoan; dự trù kinh phí; Viết bài phát biểu khai mạc và bế mạc Liên hoan.

7. Đ/c Đinh Minh Trung - UVBCH, chánh văn phòng Tỉnh Đoàn, thành viên BTC: Phụ trách phối hợp khâu trang trí, âm thanh, ánh sáng, Hội trường (lieân heä Hội trường, leân maket trang trí saân khaáu; laøm vieäc vôùi người phụ trách aâm thanh, aùnh saùng, nhaïc công; saép xeáp cho thí sinh boác thaêm choïn baøi haùt, lòch raùp nhaïc cho thí sinh thi voøng bán kết; voøng chung keát; tham mưu thường trực việc trưng dụng CB cơ quan khi cần thiết); in số đeo cho thí sinh; thư mời đại biểu dự khai mạc vòng bán kết và chung kết; thông báo phân bổ lực lượng cổ vũ tại 2 vòng: Bán kết, chung kết và buổi công diễn trao giải; Phụ trách khen thưởng và hậu cần; Phối hợp dự trù kinh phí.

* Lưu ý:  Để Liên hoan sẽ diễn ra 03 vòng (sơ tuyển; vòng bán kết và chung kết),

- Vòng sơ tuyển: bóc thăm ngày 20/6 và thi ngày 22-23/6/2013.

- Vòng bán kết: dự kiến 10/7/2013.

- Vòng chung kết khoảng 20/7/2013.

Để liên hoan tiếng hát thanh niên có tính chủ động, diễn ra thanh công tốt đẹp. đề nghị các đồng chí thành viên BTC liên hoan tiếng hát thanh niên hoàn thành các công việc trước ngày 18/6/3013. BTC liên hoan sẽ thường xuyên họp để đánh giá, kiểm tra các công việc. Mọi chi tiết liên hệ đ/c Phạm Thành Phước, Phó BT Tỉnh Đoàn; ĐT: 0918 458 978; đ/c Nguyễn Phương Loan ĐT: 0945 616 101.

                                                                                                TM. BAN TỔ CHỨC

Nơi nhận:                                                                                      TRƯỞNG BAN

- BTC liên hoan;

- Lưu VP, BTG.

 

 

Trương Hồng Trang

          BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

 

Số lượt xem: 517

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com