Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

Chức năng - Nhiệm vụ - Tổ chức Bộ máy tỉnh Đoàn Bạc Liêu

Chức năng - Nhiệm vụ
Thứ năm, 21/05/2020, 16:56
Màu chữ Cỡ chữ
Chức năng - Nhiệm vụ - Tổ chức Bộ máy tỉnh Đoàn Bạc Liêu

Cơ quan Tỉnh Đoàn là cơ quan chuyên trách của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu, hoạt động theo pháp luật của nhà nước và nguyên tắc Điều lệ Đoàn. Cơ quan Tỉnh Đoàn hoạt động theo cơ chế thủ trưởng và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

I. Chức năng - Nhiệm vụ - Tổ chức Bộ máy tỉnh Đoàn Bạc Liêu

1. Chức năng Cơ quan Tỉnh Đoàn:

Nghiên cứu tham mưu cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn đề ra các chủ trương, kế hoạch, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.

Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh; đề xuất, kiến nghị với Ban thường vụ, Ban chấp hành thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Đoàn cấp trên và cơ quan Tỉnh Đoàn.

2. Nhiệm vụ Cơ quan Tỉnh Đoàn:

Nghiên cứu, đề xuất với Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn về các chủ trương công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong từng thời gian; tổng kết, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn. Chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo của Ban thường vụ, Ban chấp hành.

Giữ mối quan hệ làm việc với Đảng, nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương; phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương, chế độ chính sách của Đảng và nhà nước; các nghị quyết liên tịch, chương trình phối hợp hoạt động giữa Đoàn và các ban ngành, đoàn thể.

Tổ chức nghiên cứu chỉ đạo điểm các mô hình, nhân điển hình trong các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn; quản lý tổ chức biên chế, ngân sách, cơ sở vật chất, công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo qui định của nhà nước và Điều lệ Đoàn.

3. Tổ chức bộ máy cơ quan Tỉnh Đoàn gồm 6 phòng, ban:

Ban Tổ chức - Kiểm tra (Thường trực Ủy ban kiểm tra).

Ban Tuyên Giáo.

Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên (Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu).

Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân Đô thị - Lực lượng Vũ trang.

Ban Thanh thiếu nhi trường học (Thường trực Hội đồng Đội tỉnh).

Văn phòng Tỉnh Đoàn.

II. Chức năng - Nhiệm vụ các Phòng Ban Tỉnh Đoàn Bạc Liêu:

1. Ban Tổ chức - Ủy ban Kiểm tra:

Chức năng nhiệm vụ: Nghiên cứu, tham mưu cho BTV, BCH Tỉnh Đoàn về phương hướng, nội dung, biện pháp xây dựng Đoàn về tổ chức, giúp BTV, BCH Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn về công tác đoàn viên, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng qui hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đánh giá cán bộ, luân chuyển cán bộ, thực hiện chính sách đối với cán bộ Đoàn các cấp. Giúp BTV Tỉnh Đoàn theo dõi và có kế hoạch chỉ đạo củng cố, kiện toàn BCH các huyện, thành Đoàn, Đoàn khối và các Đoàn trực thuộc. Tham mưu cho BTV Tỉnh Đoàn quản lí cán bộ của cơ quan Tỉnh Đoàn và UV BCH Tỉnh Đoàn. Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn cho các cấp bộ Đoàn.

Chuyên trách công tác kiểm tra, Thay mặt UBKT, giải quyết các công việc giữa 02 kì họp của UBKT. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết của BTV, BCH Tỉnh Đoàn, các quyết định của UBKT; chuẩn bị nội dung các kì họp của UBKT; duy trì chế độ thông tin trong hệ thống công tác kiểm tra; giữ mối liên hệ với các cấp, các ngành có liên quan tiếp nhận đơn thư khiếu tố, điều tra, xem xét, giải trình và trình UBKT, BTV, BCH Tỉnh Đoàn xử lí các vụ việc vi phạm thuộc Tỉnh Đoàn quản lí. Tham dự các cuộc họp với BTV, BHC Tỉnh Đoàn khi có yêu cầu.

2. Văn phòng Tỉnh Đoàn:

Chức năng nhiệm vụ: Tổ chức công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo hai chiều trong cơ quan Tỉnh Đoàn, trong hệ thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu, với Trung ương Đoàn và các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn bạn; Bảo đảm các điều kiện vật chất phục vụ cho các hoạt động của BTV, BCH Tỉnh Đoàn và hoạt động của cơ quan Tỉnh Đoàn. Bảo đảm thông tin hai chiều giữa Tỉnh Đoàn với các cơ quan Tỉnh Uỷ, các ban Đảng, HĐND, UBND, UBMTTQ VN tỉnh Bạc Liêu, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các huyện, thị Uỷ, UBND huyện, thị. Đảm bảo phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo và điều hành, tổ chức các hoạt động, công tác đối ngoại của BTV, BCH Tỉnh Đoàn. Tổ chức các hội nghị do BTV Tỉnh Đoàn triệu tập. Chỉnh lí các văn bản trước khi trình BTV Tỉnh Đoàn kí. Làm tốt công tác lưu trữ công văn đi, tham mưu xử lí và lưu trữ công văn đến. Tham mưu cho BTV, BCH Tỉnh Đoàn về công tác thi đua khen thưởng. Quản lí, sử dụng cơ sở vật chất, hậu cần phục vụ cho hoạt động phong trào và các hoạt động thường xuyên của cơ quan (như: phương tiện đi lại, nhà ở, nhà làm việc, tiện nghi làm việc, nơi đón tiếp khách, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao…).

3. Ban Tuyên giáo:

Nghiên cứu, tham mưu cho Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn về chủ trương, nội dung, biện pháp, hình thức, tập hợp giáo dục đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác giáo dục của Đoàn đối với đoàn viên thanh niên và việc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh uỷ, của Trung ương Đoàn về nội dung công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ban.

Tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về: giáo dục an ninh quốc phòng; dân số - sức khoẻ - môi trường; phòng chống ma tuý, mại dâm, tội phạm và tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông.

Trực tiếp tham mưu, tổ chức triển khai và theo dõi quá trình thực hiện chương trình phát triển thanh niên của tỉnh, Nghị quyết của Tỉnh uỷ về công tác thanh niên; hoạt động liên tịch với các ngành có liên quan và lực lượng vũ trang.

Trực tiếp tổ chức thực hiện: tờ Thông tin tuổi trẻ Bạc Liêu, chuyên mục , thông tin điện tử (quản lý website của Tỉnh đoàn); chuẩn bị các thông báo, ý kiến của BTV Tỉnh đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn các tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn…

Trực tiếp phụ trách công tác huấn học, triển khai các nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn, các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên…

4. Ban Thanh niên Nông thôn - Công nhân Đô thị - Lực lượng Vũ trang:

Chức năng nhiệm vụ: Theo dõi, tham mưu các giải pháp thực hiện các chương trình hỗ trợ thanh niên thoát nghèo, chương trình vay vốn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chương trình thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật…; các chương trình hỗ trợ thanh niên công nhân, chương trình Đoàn tham gia cải cách hành chính…

Nghiên cứu đề xuất chủ trương với BTV, BCH Tỉnh Đoàn về công tác vận động thanh niên – xây dựng tổ chức Đoàn trên các lĩnh vực hoạt động của thanh niên công chức,thanh niên công nhân, thanh niên nông thôn, thanh niên đô thị, thanh niên trong các đơn vị LLVT. Giúp BTV Tỉnh Đoàn tổ chức thực hiện các chủ trương của BTV, BCH Tỉnh Đoàn về các phong trào, các hoạt động liên quan đến các đối tượng thanh niên nêu trên, bao gồm việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và tạo dựng mô hình, tổng kết lí luận và kinh nghiệm từ thực tế để nhân rộng mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào trong các đối tượng, lĩnh vực nêu trên. Tham mưu cho BTV Tỉnh Đoàn về công tác quản lý các loại vốn vay trong thanh niên; công tác đào tạo nghề và xây dựng nông thôn mới…

5. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên - Thường trực Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh:

Nghiên cứu đề xuất chủ trương với BTV, BCH Tỉnh Đoàn và Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong các đối tượng thanh niên đặc thù, như: thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên tài năng, thanh niên chậm tiến, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, doanh nhân trẻ…

Đảm nhiệm các hoạt động phong trào do Đoàn phát động; đảm nhận các chương trình hỗ trợ thanh niên vùng dân tộc, tôn giáo; giữ vai trò chính trong các hoạt động giao lưu quốc tế của Đoàn.

Là thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh, giúp Uỷ ban Hội tỉnh tổ chức chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chương trình công tác Hội. Tham gia định hướng hoạt động Hội sinh viên các trường THCN, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn. Trực tiếp thành lập và quản lý hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên.

Tham mưu với BTV, BCH Tỉnh Đoàn về công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội.

6. Ban Thanh thiếu nhi trường học - Thường trực Hội đồng Đội tỉnh:

Nghiên cứu, đề xuất chủ trương với BTV, BCH Tỉnh Đoàn về công tác vận động thanh niên - xây dựng tổ chức Đoàn trong các trường Phổ thông trung học, Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, trường Cao đẳng sư phạm, Đại học Bạc Liêu…

Tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh Đoàn trong lãnh chỉ đạo hoạt động chuyên môn công tác Đội cho Nhà thiếu nhi tỉnh.

Giúp BTV Tỉnh Đoàn tổ chức thực hiện các chủ trương của BTV, BCH Tỉnh Đoàn về các phong trào, các hoạt động trong thanh niên học sinh, sinh viên, giáo viên, bao gồm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và tạo dựng mô hình, tổng kết lí luận và kinh nghiệm từ thực tế để nhân rộng mô hình, điển hình, đẩy mạnh phong trào trong thanh niên học sinh, sinh viên, giáo viên.

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với BTV, BCH Tỉnh Đoàn và Hội đồng Đội tỉnh Bạc Liêu về chủ trương, phương hướng, nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tỉnh. Là bộ phận thường trực Hội đồng Đội tỉnh Bạc Liêu. nghiên cứu, tham mưu đề xuất những chủ trương, phương hướng, nội dung công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh. Giúp BTV Tỉnh Đoàn nắm bắt tình hình tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng HS-SV trong tỉnh…

7. Ngoài văn phòng và các ban chuyên môn, cơ quan Tỉnh đoàn còn có các hội đồng chuyên môn như:

- Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật: do Bí thư quyết định thành lập gồm lãnh đạo cơ quan, đại diện chi bộ, công đoàn, chi đoàn và các ban chuyên môn có liên quan.

- Hội đồng huấn luyện: do Bí thư quyết định thành lập gồm lãnh đạo cơ quan, các ban chuyên môn có liên quan và mời thêm các đồng chí cựu cán bộ đoàn có kinh nghiệm, có trình độ tham gia.

Số lượt xem: 672

BBT Web TĐBL

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com