Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Báo cáo
Báo cáo Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 (19/10/2016)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH *** Số: 495-BC/TĐTN-VP Bạc Liêu, ngày 19 tháng 10 năm 2016 BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 ----------------------- Căn cứ công văn số 1361/STC-TC-HCSN, ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Sở tài chính tỉnh Bạc Liêu về việc “Báo cáo thực hiện thực hành tiết kiệm, ...

Chương trình hành động của Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu (22/03/2016)

Thực hiện Chỉ thị 42-CT-TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cưởng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giao dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giải đoạn 2015 - 2030"

Báo cáo: Kết quả “Tháng Thanh niên” năm 2014 (27/04/2014)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU * * * Số:190 -BC/TĐTN-TNNT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bạc Liêu, ngày 22 tháng 4 năm 2014 BÁO CÁO Kết quả “Tháng Thanh niên” năm 2014 --------------- Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/TĐTN-TNNT, ngày 26/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu về việc tổ chức các hoạt động ...

Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN Quí I, một số công việc trọng tâm trong quí II/2014 (01/04/2014)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH * * * Bạc Liêu, ngày 25 tháng 3 năm 2014 Số: 186 -BC/TĐTN-VP BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN Quí I, một số công việc trọng tâm trong quí II/2014 ---------------- Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN năm 2014 và một số định hướng công tác quý I/2014. ...

Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 3 và một số định hướng hoạt động tháng 4/2014 (01/04/2014)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH *** Số: 185-BC/TĐTN-VP Bạc Liêu, ngày 20 tháng 3 năm 2014 BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 3 và một số định hướng hoạt động tháng 4/2014 --------- Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí I và một số công việc trọng tâm tháng 3/2014 của BTV Tỉnh ...

Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 02/2014 (20/02/2014)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH * * * Số: …-BC/TĐTN-VP Bạc liêu, ngày… tháng 02 năm 2014 BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 02/2014 --------- Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí I và một số công việc trọng tâm tháng 02/2014 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, các cấp bộ Đoàn trong ...

Báo cáo: Tự kiểm tra việc triển khai các hoạt động thực hiện NQLT03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” năm 2013 (27/12/2013)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU *** Số: -BC/TĐTN-BTG ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bạc Liêu, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO Tự kiểm tra việc triển khai các hoạt động thực hiện NQLT03 về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” năm 2013 -------------------- Thực hiện Kế hoạch số ...

Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 12 và một số định hướng hoạt động tháng 01/2014 (27/12/2013)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH *** Số: ….-BC/TĐTN-VP Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013 BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 12 và một số định hướng hoạt động tháng 01/2014 --------- Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí IV và một số công việc trọng tâm tháng 12/2013 của BTV Tỉnh ...

Báo cáo: Kết quả 02 năm hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long (2011 – 2013) (22/10/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠC LIÊU Bạc Liêu, ngày tháng năm 2013 *** Số: -BC/ĐTN BÁO CÁO Kết quả 02 năm hoạt động xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long (2011 – 2013) ------- Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020, đồng thời cụ thể hoá nội dung ...

Báo cáo: 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” từ (2009 – 2014) (22/10/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠC LIÊU * * * Số: BC/ĐTN Bạc Liêu, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO 5 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” từ (2009 – 2014) -------------- Căn cứ Hướng dẫn số: 645/HD-BCHBP, ngày 15/8/2013 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về hướng dẫn sơ kết 5 năm thực hiện “Ngày ...

Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 10 và một số định hướng hoạt động tháng 11/2013 (22/10/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠCLIÊU Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013 * * * Số: ….BC/ĐTN BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 10 và một số định hướng hoạt động tháng 11/2013 --------- Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí IV và một số công việc trọng tâm tháng 10/2013 của BTV Tỉnh Đoàn Bạc ...

Báo cáo: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2013 (30/09/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠC LIÊU Bạc Liêu, ngày tháng năm 2013 *** Số: BC/ĐTN BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2013 ----------------------- Thực hiện công văn số 09-CV/BNCTU, ngày 04 tháng 9 năm 2013 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Qua ...

Báo cáo: Sơ kết 03 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW (30/09/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠC LIÊU Bạc Liêu, ngày tháng năm 2013 *** Số: BC/ĐTN BÁO CÁO Sơ kết 03 năm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ----------- Trên tinh thần Kế hoạch số 59/KH-BCĐ, ngày 04/9/2013 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu báo cáo Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về phòng, chống ...

Báo cáo: Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 9 và một số định hướng hoạt động tháng 10/2013 (20/09/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠCLIÊU Bạc Liêu, ngày … tháng … năm 2013 * * * Số: ….BC/ĐTN BÁO CÁO Kết quả công tác Đoàn, phong trào TTN tháng 9 và một số định hướng hoạt động tháng 10/2013 --------- Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quí III và một số công việc trọng tâm tháng 9/2013 của BTV Tỉnh Đoàn ...

Báo cáo: tình hình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp (20/09/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠC LIÊU *** Số: BC/ĐTN Bạc Liêu, ngày tháng năm 2013 BÁO CÁO Tình hình tổ chức đại hội Đoàn các cấp ------------------------ Thực hiện công văn số: 1230/TWĐTN ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Báo cáo tình hình ...

Báo cáo: Tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn (09/09/2013)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BCH TỈNH BẠC LIÊU Bạc Liêu, ngày tháng năm 2013 *** Số: -BC/ĐTN BÁO CÁO Tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn ------------------ Thực hiện công văn số 1178/TWĐTN ngày 09/8/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh ...

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com