Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo: tình hình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Báo cáo
Thứ sáu, 20/09/2013, 23:10
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo: tình hình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH TỈNH BẠC LIÊU
***
Số:    BC/ĐTN
 
Bạc Liêu, ngày     tháng     năm 2013

 

 
BÁO CÁO
Tình hình tổ chức đại hội Đoàn các cấp
------------------------
 
Thực hiện công văn số: 1230/TWĐTN ngày 20 tháng 8 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Báo cáo tình hình tổ chức đại hội Đoàn các cấp và đề xuất thí điểm nhiệm kỳ đại hội Đoàn”. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xin báo cáo một số nội dung cụ thể như sau:
 
I- CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO:
Thực hiện Kế hoạch số 298-KH/TWĐTN ngày 14 tháng 7 năm 2011 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc "Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, BTV Tỉnh đoàn đã xây dựng các văn bản chỉ đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2012- 2017: Kế hoạch số 294-KH/ĐTN ngày 11/8/2011 “Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012 - 2017”, Đề án số 09-ĐA/ĐTN ngày 07/12/2011 về việc “Tổ chức đại Hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017”, Hướng dẫn số 72-HD/ĐTN ngày 01/02/2012 “Hướng dẫn tổ chức đại hội các cấp tiến tới đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017”.
BTV Tỉnh đoàn đã tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành công văn số 119-CV/TU ngày 05/10/2011 “V/v chỉ đạo Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh các cấp”. BTV Tỉnh Đoàn đã tổ chức lớp tập huấn công tác tổ chức đại hội các cấp cho các đồng chí là UVBCH, UBKT Tỉnh đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội Đoàn cấp tỉnh nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 09 đồng chí do đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí thành viên trong Ban chỉ đạo; thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, tuyên truyền, hoạt động, hậu cần và phân công UV.BTV chuyên trách tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị và chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.
II- KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Cấp Tỉnh:
BTV Tỉnh Đoàn đã tích cực tham mưu, đề xuất  với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy trong việc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí minh tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 từ khâu Văn kiện cho đến công tác nhân sự. BTV Tỉnh Đoàn đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị.
Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VIII đã có sự chuẩn bị chu đáo về các nội dung cũng như các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Đại hội. Trước khi Đại hội diễn ra, Ban Chấp hành khóa VIII đã xây dựng các báo cáo cũng như Đề án Quy hoạch cán bộ và lấy ý kiến của các Cô, Chú, anh, chị nguyên là cán bộ Đoàn; đa số ý kiến thống nhất cao với báo cáo và đề án của BCH Tỉnh Đoàn khóa VIII đề ra. Trên tinh thần đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho BCH khóa VIII tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu khóa IX. Từ đó, Đại hội đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra từ ngày 22 – 24/10/2012. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn gồm 45 đồng chí trong đó có 12 nữ chiếm 26,6%; BTV Tỉnh Đoàn gồm 15 đ/c trong đó có 04 nữ chiếm 26,6%. Các đồng chí trong Ban Chấp hành đa số trẻ, khỏe, có trình độ, phẩm chất, năng lực có chuyên môn sâu. Đa số các đồng chí đã trưởng thành qua các phong trào Đoàn, Hội, Đội, đồng thời đã qua đào tạo tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và kỹ năng công tác Thanh niên.
2. Cấp huyện và cơ sở:
- BTV Đoàn các cấp đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy trong việc triển khai và tổ chức Đại hội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tham mưu cho cấp ủy Đảng ban hành công văn chỉ đạo Đại hội Đoàn tới 100% Đảng bộ huyện, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc; Bí thư Đảng ủy các cơ sở. Nhìn chung, các đơn vị đều tham mưu với cấp ủy từ đó cấp ủy có hướng chỉ đạo giao cho Ban Dân vận, Ban Tổ chức Huyện ủy và Đảng ủy trực thuộc chịu trách nhiệm phối hợp chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp.
- BTV đoàn các cấp đã thống nhất với cấp ủy các đơn vị trong việc lựa chọn các đơn vị chỉ đạo Đại hội điểm và đơn vị bầu bí thư trực tiếp tại đại hội, trong việc hiệp thương nhân sự chủ chốt đoàn các cấp đúng theo quy chế cán bộ Đoàn và hướng dẫn số 09-HD/TC ngày 10/12/2008 của BTC tỉnh ủy về “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”; Kế hoạch số 03-KH/BTCTU ngày 25/05/2011 của BTC Tỉnh ủy về việc “Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020”.
- Căn cứ kế hoạch, đề án, hướng dẫn tổ chức đại hội đoàn các cấp của BTV Tỉnh đoàn, 100% các huyện, thành Đoàn và đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, đề án, hướng dẫn tổ chức đại hội và các văn bản phục vụ đại hội. 100% các đơn vị đã tổ chức lớp tập huấn triển khai hướng dẫn công tác Đại hội đoàn các cấp cho cán bộ đoàn chủ chốt cấp cơ sở. Thành lập ban chỉ đạo Đại hội và các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đối với 17 đơn vị trực thuộc tỉnh Đoàn đã thống nhất với cấp ủy tiến hành chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở, bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội đảm bảo tỷ lệ phần trăm từ 25-30% theo yêu cầu.
3. Việc chỉ đạo, lựa chọn các đơn vị cơ sở để chỉ đạo Đại hội điểm, đơn vị bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.
Các huyện, thành Đoàn và đoàn trực thuộc chủ động tham mưu với cấp ủy; đồng thời từng bước xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức đại hội cấp cơ sở đạt hiệu quả. Có 17/17 đơn vị đã thống nhất với cấp ủy tiến hành chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở, Bầu Bí thư trực tiếp tại đại hội đảm bảo tỷ lệ phần trăm từ 25 -30% theo yêu cầu.
- Về chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh: BTV Tỉnh đoàn đã chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn cấp huyện là huyện Vĩnh Lợi và cấp cơ sở của tỉnh tại 2 đơn vị: Xã Long Điền huyện Đông Hải và đơn vị Phường 3, Thành phố Bạc Liêu.
- Đại hội điểm cấp cơ sở do các đơn vị cấp huyện chỉ đạo và đã tiến hành tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở đúng theo kế hoạch đề ra.
Ngay sau khi kết thúc Đại hội điểm ở các đơn vị, BTV Tỉnh Đoàn và BTV các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo một số nội dung cần tập trung thực hiện để các đơn vị tập trung chỉ đạo tốt đại hội ở cơ sở.
III. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI.
1.       Thuận lợi:
- Được sự quan tâm sâu sắc và tạo điều kiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy nên Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2012 – 2017 diễn ra đúng thời gian và thành công tốt đẹp.
- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ các huyện, Thành ủy, Đảng ủy các cấp trong công tác chỉ đạo, duyệt và tổ chức Đại hội của các đơn vị.
- Các huyện, thành Đoàn, các Đoàn trực thuộc đã tích cực, chủ động chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội Đoàn các cấp theo chỉ đạo của cấp ủy và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn.
- Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí là cán bộ Đoàn các cấp nhiệt tình, tâm huyết và đầy trách nhiệm.
2. Khó khăn:
- Do điều kiện kinh tế khó khăn, nên việc tổ chức Đại hội Đoàn chưa được chủ động.
- Một số đồng chí là cán bộ Đoàn cơ sở trình độ còn hạn chế, chưa có kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội nên việc tổ chức đôi khi còn bất cập, lúng túng.
Trên đây là báo cáo tình hình tổ chức đại hội Đoàn các cấp của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
 

 

 
Nơi nhận:
- Ban Bí Thư TƯ Đoàn;
- Ban tổ chức TƯ Đoàn;
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Các Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;
- Lưu BTC, VP.
               TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Phạm Thành Phước

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt xem: 2639

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com