Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Báo cáo: Tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

Báo cáo
Thứ hai, 09/09/2013, 17:05
Màu chữ Cỡ chữ
Báo cáo: Tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

       BCH TỈNH BẠC LIÊU                                         Bạc Liêu, ngày     tháng     năm 2013
                      ***
           Số:     -BC/ĐTN
BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn
------------------
Thực hiện công văn số 1178/TWĐTN ngày 09/8/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu báo cáo một số kết quả đạt được như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI:
Thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 28/2/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy trong việc lựa chọn, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở theo tiêu chuẩn qui định trong Quy chế. Đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, trình độ học vấn và trình độ chính trị cao hơn trước, có tinh thần làm việc sáng tạo, năng động, nhiệt tình, tâm huyết đáp ứng yêu cầu của  công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
BTV Tỉnh Đoàn chủ động xây dựng văn bản triển khai đến các đơn vị trực thuộc để các đơn vị có cơ sở và làm căn cứ thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trên tinh thần đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh từng bước cụ thể hóa từng chỉ tiêu nhằm đảm bảo đúng và đạt chất lượng trong quá trình thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn tại đơn vị.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:
1. Đối tượng áp dụng:
Theo Điều 1 Chương I của Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa IX về áp dụng đối tượng cán bộ Đoàn. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu đã chủ động xây dựng Quy chế của đơn vị nhằm thực hiện và triển khai đến các đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn để các đơn vị có cơ sở thực hiện đảm bảo đúng theo quy chế cán bộ Đoàn. Đối tượng được áp dụng cụ thể như sau:
- Các đồng chí cán bộ chuyên trách Tỉnh Đoàn; Các đồng chí là UV.BCH Tỉnh Đoàn; các đồng chí trực tiếp làm công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào TTN từ cấp huyện và tương đương
- Các đồng chí Bí thư, Phó bí thư đoàn cơ sở; các đồng chí BCH Đoàn trường, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và khối LLVT trực thuộc tỉnh Đoàn.
2. Tiêu chuẩn cán bộ Đoàn:
Căn cứ vào Điều 7 Chương 3 Quy chế cán bộ Đoàn khóa IX, về tiêu chuẩn cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở như sau:
2.1. Về tư tưởng:
- Có tinh thần yêu nước, trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, không cơ hội; nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp, gắn bó mật thiết và được sự tín nhiệm của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân.
2.2. Về trình độ:
- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; trình độ học vấn chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với yêu cầu của vị trí công tác được giao; Các đồng chí cán bộ Đoàn đa số đã trưởng thành từ phong trào đoàn, hội, đội hoặc tham gia hoạt động phong trào thanh thiếu nhi hoặc đã được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức công tác thanh vận.
- Cấp tỉnh: Về trình độ chuyên môn của cán bộ cơ quan cụ thể như sau: Cao đẳng, Đại học là 22 đ/c; trung cấp là 03 đ/c; về trình độ chính trị: cao cấp chính trị là 5 đ/c, trung cấp chính trị 6 đồng chí.
- Cấp huyện và cơ sở: về trình độ chuyên môn có 100 % cán bộ chủ chốt từ cấp xã trở lên có trình độ từ trung cấp trở lên trong đó; 61% đại học, cao đẳng, 37% trung cấp chính trị trở lên. 85% bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn, 70% bí thư huyện, thành Đoàn, Đoàn khối tham gia cấp ủy cùng cấp. Với cơ cấu hợp lý phù hợp với từng địa phương đơn vị đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương đơn vị.
2.3. Về độ tuổi:
- Cấp tỉnh: Có 3 cán bộ tuổi dưới 25; có 26 cán bộ tuổi từ 25-35; có 03 cán bộ tuổi từ 35 tuổi trở lên. Cơ cấu cán bộ cơ bản hợp lý, phù hợp với nhiệm vụ của phòng ban.
- Cấp huyện và cơ sở: Các đồng chí là cán bộ Đoàn cấp huyện và cơ sở có độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi chiếm 95 %. Còn lại do đặc thù địa phương đơn vị nên ở cơ sở có một số đồng chí có độ tuổi từ 35 đến 37 tuổi.
3. Công tác tuyển dụng; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bố trí sử dụng; luân chuyển, điều động; bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ:
- Công tác tuyển dụng để làm việc tại cơ quan Đoàn chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở điều được xét tuyển và có trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp. Có đạo đức tốt, thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước.
- Trên cơ sở tiêu chuẩn, các yêu cầu đối với cán bộ đưa vào quy hoạch, quy chế làm việc của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ tiến hành rà soát, nhận xét, đánh giá cán bộ, điều chỉnh bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới và đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn điều kiện.
3.1.Cấp tỉnh:
- Bộ phận thường trực 04 đ/c, trong đó 1 đ/c Bí thư phụ trách chung; 01 đ/c Phó Bí thư thường trực phụ trách xây dựng tổ chức; 01 đ/c Phó Bí thư phụ trách công tác Hội LHTN Việt Nam, 01 đồng chí phụ trách công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trong đó nữ có 01 đ/c chiếm 25%. Tuổi bình quân các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn là 34,25 tuổi.
- Các ban chuyên trách Tỉnh Đoàn: Gồm 05 ban, 01 văn phòng và 01 Nhà thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm tỉnh Bạc Liêu. Trong đó Có 05 trưởng ban, 9 phó ban, 12 cán bộ, trong đó nữ 12 đ/c chiếm tỉ lệ 38,7%, người dân tộc 01 đ/c chiếm tỉ lệ 3,2%; trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ cao đẳng, đại học 22 đ/c chiếm tỉ lệ 70,96%; trình độ chính trị cao cấp 5 đ/c chiếm tỉ lệ 16,12%.
3.2. Cấp cơ sở:
Trong 4 năm qua, đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện, thành phố đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nhất là từ sau Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX đến nay chất lượng đoàn viên và bộ máy BCH Đoàn các cấp hoạt động đạt hiệu quả ngày càng cao, vai trò làm tham mưu cho cấp uỷ Đảng trong việc qui hoạch đào tạo, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ ngày càng được phát huy. Đầu nhiệm kì Đại hội Đoàn các cấp đều có tiến hành qui hoạch cán bộ dự nguồn. Gắn với công tác qui hoạch có cử chọn đưa đi đào tạo về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ dự nguồn có đầy đủ trình độ, năng lực đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ mới. Đồng thời hàng năm đều có bổ sung qui hoạch cán bộ dự nguồn mỗi chức danh chủ chốt của Đoàn được qui hoạch từ 02 – 03 đ/c. Trong đó đặc biệt chú trọng đến lực lượng cán bộ trẻ, khỏe, có năng lực đã kinh qua thực tiễn công tác ở cơ sở. Song song đó, cũng xem xét cho rút tên khỏi qui hoạch những đ/c không đủ điều kiện công tác Đoàn cũng như được Đảng điều động phân công nhiệm vụ khác.
- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII “về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã cụ thể hoá các nhiệm vụ chủ yếu về công tác cán bộ, công tác đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ cơ quan. Công tác đào tạo được gắn chặt với quy hoạch và được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo được yêu cầu nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý. Thông qua đào tạo, quan điểm lập trường, nhận thức chính trị, tư tưởng cũng như năng lực công tác của đội ngũ cán bộ được nâng lên. Các đồng chí sau khi tốt nghiệp đều được phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Đặc biệt, một số đồng chí đã vận dụng tốt, phát huy năng lực thực tiễn, rèn luyện phẩm chất đạo đức và nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, lối sống cho cán bộ Đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và khả năng tổ chức, vận động quần chúng đáp ứng nhu cầu công việc lãnh đạo quản lý. Trong thời gian qua, cán bộ Đoàn các cấp được đưa đi đào tạo thường xuyên cụ thể như: Đào tạo chương trình Thạc sĩ;  cao cấp chính trị, trung cấp lý luận chính trị và tập huấn một số nội dung liên quan trong công tác Đoàn, Hội, Đội nhằm thực hiện đạt hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị; đồng thời góp phần đưa công tác Đoàn ngày càng phát triển.
- Công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ được quan tâm đầu tư, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kể cả chuyên trách và bán chuyên trách. Về cơ bản, cán bộ Đoàn ở cơ sở và chi đoàn hàng năm đều được bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng phát huy hiệu quả tích cực như: Tập huấn theo chuyên đề, theo khối, theo lĩnh vực; Hội thi bí thư chi đoàn giỏi, Bí thư Đoàn cơ sở giỏi; tập huấn giáo viên tổng phụ trách Đội kết hợp với liên hoan tổng phụ trách đội giỏi. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã đưa 9 đồng chí tập huấn ngắn hạn ở Trung ương; 04 đồng chí đang theo học lớp Trung cấp thanh vận tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam – Phân viện Miền Nam, cấp tỉnh mở 02 lớp tập huấn cho cán bộ chủ chốt Đoàn, Hội và tổng phụ trách đội cho 329 đ/c; huyện, thành Đoàn và tương đương mở 14 lớp cho 582 đ/c Bí thư, phó bí thư chi đoàn, chi hội trưởng, BCH liên đội. Qua tập huấn, đa số cán bộ Đoàn các cấp đều năng động, sáng tạo, chịu khó nghiên cứu nâng cao trình độ, có khả năng cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, tiếp cận nhanh những kiến thức mới và các phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh.
- Thực hiện công tác trẻ hoá đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp theo quy chế cán bộ Đoàn. Trong thời gian vừa qua, tổ chức Đoàn các cấp trong toàn tỉnh đã cung cấp cho Đảng, chính quyền một lực lượng cán bộ hùng hậu có đủ năng lực, trình độ đảm đương được các chức vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy đã điều động 02 đ/c là PBT Đoàn các cấp huyện sang công tác ở các ngành, các cấp. Hầu hết các đồng chí cán bộ Đoàn khi luân chuyển, điều động đã được trưởng thành và giữ chức vụ cao hơn. Cán bộ Đoàn cấp cơ sở được luân chuyển sang làm Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND, trưởng khối vận, trưởng công an, xã đội trưởng xã phường thị trấn. Cấp huyện, thành phố cán bộ Đoàn được luân chuyển, điều động sang làm trưởng, phó các ngành cấp huyện; thành phố Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường, thị trấn. Cấp tỉnh đa số cán bộ Đoàn chủ chốt được Đảng điều động giữ chức vụ trưởng, phó ngành cấp tỉnh và tương đương. Ngoài ra Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng đã quyết định luân chuyển cán bộ giữa các ban trực thuộc Tỉnh Đoàn nhằm tạo điều kiện cho cán bộ phát huy tốt hơn trong từng lĩnh vực, sở trường công tác và có kinh nghiệm bao quát hơn trong công tác chỉ đạo và điều hành công việc.
4. Chế độ, chính sách:
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tích cực chủ động đề xuất các cấp có thẩm quyền thường xuyên xem xét và tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác Đoàn. Đặc biệt là cán bộ Đoàn ở cơ sở như: Có chính sách về nhà ở công vụ; trợ cấp; kinh phí hoạt động đối với các chức danh chủ chốt ở phường, xã; Công tác đào tạo, bồi dưỡng góp phần giải quyết khó khăn về đời sống cho cán bộ.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
- Về Trình độ chuyên môn: Hầu hết cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở có trình độ chuyên môn nhất định và đảm bảo Quy chế. (Chỉ tiêu này nên duy trì).
- Về độ tuổi: Do đặc thù của từng địa phương, đôi lúc độ tuổi không đảm bảo yêu cầu (Chỉ tiêu này nên điều chỉnh: Có thể cơ cấu độ tuổi cao hơn đối với các chức danh: UVBTV, Phó bí thư và bí thư).
- Theo quy chế cán bộ Đoàn khóa IX, khoản 2, điều 23 quy định tuổi đi học tại chức về lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn có thể ít hơn 5 tuổi so với các đối tượng khác. Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có văn bản cụ thể để áp dụng cho trường hợp này, chính vì thế cán bộ Đoàn một số nơi chưa có điều kiện để tham gia học, đãn đến trình độ lý luận chính trị đối với một số cán bộ Đoàn còn hạn chế.
- Theo khoản 3, điều 23: Cán bộ đoàn thực hiện việc luân chuyển công tác được hưởng chế độ trợ cấp và nhà ở công vụ theo quy định chung; được bảo lưu phụ cấp trong thời gian luân chuyển. Đối với cán bộ làm công tác Đoàn rất cần đến những chế độ, chính sách như trên rất mong Ban Bí thư Trung ương Đoàn sớm có văn bản cụ thể áp dụng cho Đoàn thanh niên để những người làm công tác Đoàn có điều kiện hơn, góp phần giải quyết khó khăn trong cuộc sống.
Trên đây là một số nội dung báo cáo và đề xuất kiến nghị về Quy chế cán bộ Đoàn của Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
                                                            
                                                                     TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:                                                                  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- BTC TW Đoàn;
- Ban TG TW Đoàn;
- Văn phòng I,II TW Đoàn;                                                         (Đã ký)
- TT Tỉnh ủy;
- BTC Tỉnh ủy;                                                                      
- BDV Tỉnh ủy;                                                                                         
- VP Tỉnh ủy;                                                                      Phạm Thành Phước
- BTV Tỉnh Đoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP, BTC.
 
 
                                                                                          
                                                                            
 
 
 
 
 

Số lượt xem: 703

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com