Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập
Chương trình
Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm 2017 - 2018 (08/10/2017)

Tải về Chương trình tại đây.

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II năm 2017 (19/04/2017)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bạc Liêu, ngày 17 tháng 4 năm 2017 Số: 43-CTr/TĐTN-VP CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II năm 2017 -------------- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn ...

Chương trình hành động của Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu (09/09/2016)

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Chương trình hành động của Đoàn thanh niên tỉnh Bạc Liêu (09/09/2016)

Thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục ly tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giao đoạn 2015 - 2030"

Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 (09/03/2015)

HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM ỦY BAN HỘI TỈNH BẠC LIÊU *** Số: CTr/UBH Bạc Liêu, ngày 13 tháng 02 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2015 ------------------ Năm 2015 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV; là năm đầu ...

Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2015 (27/01/2015)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU *** Số: …-CTr/TĐTN-VP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bạc Liêu, ngày 19 tháng 01 năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I/2015 --------------------------------- Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn ...

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015 (20/01/2015)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH *** Bạc Liêu, ngày tháng năm 2015 Số: -CTr/TĐTN-VP CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015 ---------------- Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và tỉnh nhà; là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Là năm có ...

Chương trình phối hợp: Giữa Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, giai đoạn 2014 - 2019 (23/12/2014)

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM - ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU *** Số: -CTPH/MTTQ-TĐTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Bạc Liêu, ngày tháng năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, giai đoạn 2014 ...

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II/2014 (16/04/2014)

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU *** Số: 15-CTr/TĐTN-VP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Bạc Liêu, ngày 10 tháng 4 năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II/2014 --------------------------------- Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban chấp hành ...

Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu (13/01/2014)

TỈNH ĐOÀN SỞ NỘI VỤ - BAN DÂN TỘC TỈNH BẠC LIÊU Số: 11 CTPH/TĐ-SNV-BDT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bạc Liêu, ngày 02 tháng 01 năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với ...

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com