Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015

Chương trình
Thứ ba, 20/01/2015, 21:55
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU                                                  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

                      ***                                                         Bạc Liêu, ngày      tháng      năm 2015

     Số:         -CTr/TĐTN-VP

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015

----------------

 

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và tỉnh nhà; là năm tổ  chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Là năm có nhiều ngày lễ lớn của tuổi trẻ. Do đó, các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần phát động nhiều công trình, phần việc rộng rãi trong các đối tượng thanh niên. Tạo khí thế thi đua ôi nổi lập thành tích của tuổi trẻ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm; Thực hiện định hướng công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2015 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn. BCH Tnh Đoàn xây dng chương trình hođộng công tác năm 2015 vi ch đề và nhng ni dung c th như sau:

Chủ đề công tác năm 2015 Tuổi trẻ Bạc Liêu tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”

 

I/- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và niềm tin về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào tự tôn dân tộc, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong thanh thiếu nhi. Tổ chức sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bạc Liêu tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

2- Tiếp tục triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về “Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013-2017”,“Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017”; Đề án“Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2013-2020” cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của BTV Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.

3- Triển khai thực hiện và đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thực hiện phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục duy trì và tổ chức các phong trào hoạt động cách mạng của Đoàn.

4- Nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ, đoàn viên; tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng giới thiệu vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh; tiếp tục thực hiện thí điểm nhiệm kỳ đại hội tại một số khu vực đặc thù và thí điểm chủ trương mới về mô hình tổ chức đoàn cơ sở.

5- Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các cấp (2012-2017); sơ kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và các nghị quyết, chương trình, đề án lớn của Đoàn.

II/- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP CƠ BẢN

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

            - Tổ chức các hoạt động học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị thông qua đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn, Đại hội Hội LHTN các cấp.Tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đoàn Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thanh thiếu nhi trên chuyên mục tuổi trẻ, bản tin của Đoàn tỉnh Bạc Liêu.

            Tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đoàn về giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên, xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, thực hiện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”Tổ chức hành trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” phù hợp với điều kiện địa phương, đơn vị; Phát huy vai trò của Đoàn, Hội trong cổ vũ, giáo dục, định hướng thanh thiếu nhi giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương, đất nước.

            - Tăng cường công tác giáo dục truyền thống, khơi dậy và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo, chủ quyền Tổ quốc thông qua diễn đàn, tọa đàm với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Tổ chức các hoạt động cao điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm… tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng từ cấp cơ sở tới cấp tỉnh.

            - Tổ chức tuyên truyền các luật sửa đổi, bổ sung theo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung năm 2013. Đẩy mạnh hoạt động của các câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, CLB ”Bạn giúp bạn” bổ sung sách nghiệp vụ, pháp lý cho tủ sách ở cơ sở Đoàn. Tiếp tục tuyên truyền, đăng ký và thực hiện hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai nghiện, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

            2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”

2.1- Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế

- Tổ chức cho các cơ sở Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, đề án Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thành lập các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên làm kinh tế. Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế biển đảo, nhân rộng các hình thức câu lạc bộ, các hội của ngư dân trẻ, thanh niên ra khơi đánh bắt xa bờ.

- Huy động các nguồn lực hỗ trợ, thực hiện phong trào“Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn; Nhân rộng phong trào “Thanh niên chung tay xây dựng văn minh đô thị” trong thanh niên đô thị; Tổ chức ký kết đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên thực hiện phong trào “4 nhất” trong thanh niên công nhân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, văn minh công sở trong thanh niên công chức, viên chức thực hiện phong trào “3 trách nhiệm”.  

- Phát huy vai trò của các cấp bộ Đoàn, Hội Doanh nhân trẻ trong việc đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức các hội thi, Olympic tiếng Anh, tin học, góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi.

2.2. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng theo các chủ đề: hoạt động Vui xuân – Đón tết vì người nghèo (tháng 1); Công trình, phần việc chào mừng tháng thanh niên (tháng 3); Ngày hội non sông (tháng 4); Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Ngày hội nhân ái vì sức khỏe cộng đồng (tháng 5); Vì đàn em thân yêu (tháng 6); phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn (tháng 7); hoạt động giáo dục truyền thống với chủ đề ”Theo bước chân những người anh hùng” (tháng 8); Tiếp sức đến trường, đêm hội trăng rằm (tháng 9, 10); Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (tháng 11, 12 và tháng 01/2016).

- Phát huy hiệu quả hoạt động tình nguyện trong các đối tượng thanh niên: “Tiếp sức mùa thi”,“Mùa hè xanh” trong giảng viên, sinh viên tình nguyện các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; “Hoa phượng đỏ” trong thanh thiếu nhi trường học; “Kỳ nghỉ hồng” trong thanh niên công nhân viên chức; Phong trào“Hành quân xanh” trong thanh niên lực lượng vũ trang...

- Tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo với các hình thức như: khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí; xây, sửa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình. Vận động, hỗ trợ cơ sở vật chất (hệ thống âm thanh, loa máy; thiết bị truyền thanh, truyền hình…) cho nhà văn hóa các khu dân cư, các trường học tại các xã xây dựng nông thôn mới, xã đặc biệt khó khăn.

2.3. Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

- Nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn tham gia phối hợp nắm bắt tình hình an ninh trật tự tại các vùng biển, các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, phối hợp với các lực lượng chức năng có phương án xử lý các tình huống phát sinh. Phát huy truyền thống phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” thời kỳ mới, cổ vũ, động viên thanh niên sẵn sàng, hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên tự nguyện viết đơn đăng ký lên đường nhập ngũ đảm bảo số lượng và chỉ tiêu giao trong năm.

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên lực lượng vũ trang trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội thông qua các phong trào “Tiến quân vào khoa học công nghệ” trong thanh niên quân đội và “Tuổi trẻ công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công vì an ninh Tổ quốc” trong thanh niên công an...

- Kịp thời thông tin tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo Tổ quốc cho thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động giao lưu kết nghĩa với địa phương, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang vùng biển; các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo.

- Đổi mới phương thức vận động thanh niên trên địa bàn dân cư tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa mới; củng cố, tăng cường hoạt động của các đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền không uống rượu bia khi tham gia giao thông, thực hiện văn hóa giao thông; Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”;

2.4. Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ

- Đẩy mạnh việc triển khai phong tràoSáng tạo trẻ” trong các đối tượng thanh thiếu nhi. Cổ vũ, động viên TTN trong tỉnh tham gia tốt các hội thi sáng tạo kỹ thuật cho HS-SV; hội diễn, điểm trình diễn kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, các hình thức chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, góp phần xây dựng nông thôn mới trong thanh niên nông thôn; thi tay nghề, thi thợ giỏi, sáng kiến nâng cao năng suất lao động trong thanh niên công nhân; hội thi sáng kiến cải cách hành chính, cải tiến công việc trong thanh niên công chức, viên chức.

- Tổ chức các hoạt động tuyên dương, hỗ trợ, khuyến khích, cổ vũ thanh thiếu nhi phát huy khả năng sáng tạo, đề xuất các ý tưởng, phát huy các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quá trình sản xuất, kinh doanh để tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.

- Tổ chức liên hoan tài năng trẻ các cấp; Tiếp tục tham mưu thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ về phục vụ cho địa phương.

2.5. Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích tham gia trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ dòng sông quê hương, vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị, trồng cây xanh, trồng rừng phòng hộ....

- Tập trung xây dựng các điểm xử lý rác thải sinh hoạt gia đình, thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng nhà tiêu, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy kênh mương nội đồng, làm sạch đường làng ngõ xóm trong thanh niên nông thôn. Tổ chức các hoạt động tham gia bảo vệ môi trường với các tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, đẹp” trong thanh niên đô thị; duy trì hiệu quả mô hình“Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Triển khai các mô hình “Văn phòng xanh,sạch,  hiện đại” trong thanh niên công chức, viên chức..

- Tuyên truyền, tham gia bảo vệ các loài động vật hoang dã, các giống cây trồng, cây dược liệu, vật nuôi có giá trị, loài quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng; diệt trừ, ngăn chặn sự xâm nhập, phát triển của sinh vật ngoại lai xâm hại, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

- Tổ chức các hội thi bảo vệ môi trường nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trong TTN và nhân dân về công tác bảo vệ môi trường.

3. Phong trào Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

- Đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” và phong trào“Khi tôi 18”  phù hợp với nhu cầu học sinh, sinh viên.

- Đa dạng hóa các hình thức tiếp sức đến trường đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập. Nâng cao chất lượng hoạt động các loại quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác vận động, hỗ trợ cho các HS-SV có điều kiều kiện học tập thực hiện ước mơ hoài bão trong tương lai.

3.2. Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm

- Tiếp tục phối hợp tổ chức tốt hoạt động tư vấn mùa thi và định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, tư vấn, định hướng việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp ra trường. Xây dựng các chương trình, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ và thanh niên vi phạm pháp luật đã hết thời gian cải tạo, giam giữ có quá trình cải tạo tốt.

Tiếp tục triển khai chương trình Sáng tạo khởi nghiệp; thành lập các câu lạc bộ, hội khởi nghiệp, gắn với các hoạt động trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp. Triển khai chương trình tư vấn và hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên yếu thế cơ hội phát triển.

- Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác tập huấn, định hướng, tuyên truyền cho lao động là thanh niên nông thôn về“Di cư an toàn”, phòng chống tình trạng di cư bất hợp pháp sang nước ngoài, tự ý phá vỡ hợp đồng lao động ở nước ngoài, không về nước khi kết thúc hợp đồng lao động.

- Mở rộng khả năng khai thác các quỹ giúp nhau lập nghiệp, nguồn vốn vay cho thanh niên; đẩy mạnh hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn vay 120, quỹ “Vì bạn nghèo” của tỉnh.

3.3. Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần

- Triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ mới.

- Duy trì các hoạt động văn hóa, thể thao cho thanh thiếu nhi ở các cấp, ưu tiên các hoạt động tham gia giữ gìn, khôi phục và phát huy những di sản văn hóa, di tích lịch sử, cách mạng, những giá trị văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Tham mưu quy hoạch, đầu tư và phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao, sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư, trong các công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước; Tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên công nhân.

- Tổ chức các cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ thuật dành cho thanh thiếu niên. Tuyên truyền, nâng cao văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi; định hướng việc đọc sách, khai thác thông tin của thanh thiếu nhi hiện nay.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số. Kịp thời hỗ trợ, tư vấn giúp đỡ thanh niên sau cai nghiện, thanh niên mắc tệ nạn xã hội, nạn nhân của bạo lực gia đình.

3.4. Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội

- Tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên; triển khai rộng rãi chương trình “Học kỳ trong quân đội”, “Trải nghiệm quân ngũ”, “Học làm người có ích”, ”Kỹ năng sống” trong TTN. Tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ thanh thiếu niên vùng nông thôn phát triển kỹ năng sử dụng máy vi tính và Internet, Đề án Phát triển kỹ năng xã hội cho thanh niên.

- Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo mở rộng chương trình giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sinh hoạt tập thể, thói quen không có ích trong nhà trường.

- Tham mưu đầu tư xây dựng các trung tâm hoạt động thanh thiếu niên, nhà văn hóa thiếu nhi trên phạm vi toàn tỉnh trên cơ sở nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí xã hội hóa.

4. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

- Triển khai Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ năm về nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư; chương trình “Rèn luyện đoàn viên” sửa đổi. Tổ chức kết nạp lớp đoàn viên mới nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định đoàn viên sinh hoạt tại nơi cư trú.

- Tập trung củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn thông qua tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tổ chức sinh hoạt góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

- Đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp bộ Đoàn; tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, thực hiện chuẩn đào tạo đối với cán bộ đoàn; Tăng cường đưa cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở và ngược lại. Tiếp tục tham mưu các cơ chế, chính sách cho cán bộ Đoàn các cấp; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là yếu tố quan trọng để đánh giá, nhận xét cán bộ đoàn chuyên trách.

- Đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát của Đoàn. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu thực hiện tốt tinh thần Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội trong trường học;

- Triển khai Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp; Tiếp tục triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Tiếp tục thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức cơ sở Hội từ đơn vị hành chính hiện nay sang mô hình hoạt động câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích và các nhu cầu chính đáng khác của thanh niên. Phát huy vai trò của Hội LHTN Việt Nam là đầu mối kết nối, quản lý các câu lạc bộ, hội, nhóm tự phát, chưa được phép của các cơ quan chức năng. Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các hội thành viên Hội LHTN Việt Nam.

5. Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho thiếu niên, nhi đồng thông qua các phong tràoThiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”  thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Kế hoạch nhỏ”, cuộc thi “Em yêu lịch sử Việt Nam”, phong trào“Hành trình học sử”, cuộc vận động “Đàn gà khăn quàng đỏ”… trong thiếu niên, nhi đồng.

            - Triển khai có hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên” sửa đổi, bổ sung; tiến hành kiểm tra, giám sát định kỳ việc tổ chức thực hiện. Triển khai Đề án đào tạo lãnh đạo trẻ tương lai từ đội ngũ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh. Tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội các cấp, đặc biệt là Hội đồng Đội cấp xã, phường, thị trấn.

- Triển khai thực hiện Thông tư về chế độ chính sách đối với giáo viên Tổng phụ trách Đội sửa đổi, bổ sung. Chú trọng đánh giá triển khai thực hiện chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”. Chủ động phối hợp khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phối hợp khai thác nguồn lực đầu tư cho các thiết chế vui chơi giải trí cho thiếu nhi, đặc biệt là cấp xã, phường, thị trấn. Tập trung đầu tư trang bị tủ sách Măng non cho các Liên đội tại vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ trang thiết bị cho các nhà thiếu nhi, ưu tiên các nhà thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn.

6. Công tác quốc tế thanh niên

- Tổ chức các buổi tuyền truyền, tập huấn giáo dục tư tưởng, nhận thức về quốc tế và hội nhập quốc tế cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên; phong trào học ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh), tăng cường đào tạo kỹ năng (lãnh đạo, sáng tạo phát triển cộng đồng, giao lưu quốc tế) cho cán bộ đoàn, đoàn viên.

- Tranh thủ mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động giao lưu hợp tác quốc tế thanh niên trong đó chú trọng hợp tác với các nước ASEAN; thể hiện đóng góp của thanh niên Việt Nam cùng với thanh niên các nước ASEAN trong tiến trình hiện thực hóa cộng đồng ASEAN 2015.

Đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên Bạc Liêu đang học tập, lao động, sinh sống tại nước ngoài.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về hình ảnh con người Bạc Liêu, những thành tựu của công cuộc đổi mới của quê hương; chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với cộng đồng người Bạc Liêu định cư ở nước ngoài, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cho thanh niên, học sinh, sinh viên Bạc Liêu đang học tập, công tác ở nước ngoài. Chủ động tìm kiếm cơ hội, đối tác, khai thác nguồn lực quốc tế phục vụ cho công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là thông qua các hoạt động tình nguyện ở trong nước.

7. Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân, tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên

Tham mưu với cấp ủy tổ chức diễn đàn“Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” ở các cấp bộ đoàn; đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, chú trọng công tác phát triển đảng từ đoàn viên thanh niên công nhân, trí thức trẻ, sinh viên, học sinh, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số.

- Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp dưới nhiều hình thức: góp ý qua sinh hoạt chi đoàn, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, thư gửi đại hội, góp ý trong cơ quan Đoàn chuyên trách các cấp...,trong đó tập trung vào hình thức góp ý qua sinh hoạt chi đoàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn.

- Tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chương trình phối hợp hành động giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tham gia sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên 2005. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Triển khai thực hiện “Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”  hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW về việc ban hành“Quy định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia góp ý xây dựng Đảng và chính quyền”; kế hoạch số 17 của BTV Tỉnh ủy Bạc Liêu “Xây dựng mỗi đảng viên là tuyên truyền viên hạt nhân ở cơ sở; xây dựng mỗi ĐV-HV thành lực lượng tuyên truyền viên xung kích ở cơ sở”..

- Giới thiệu nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số trong độ tuổi thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền, các đoàn thể, phấn đấu đạt tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia cấp ủy tại Đại hội Đảng các cấp.

8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

- Đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện của Đoàn, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; đổi mới phương thức thiết kế, triển khai hoạt động của Đoàn đảm bảo tính rộng khắp, tính dẫn dắt, tính cụ thể, tính sáng tạo, tính bền vững; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác xây dựng, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đoàn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn.

- Tiếp tục thực hiện cụ thể hóa quy chế phối hợp giữa Đoàn thanh niên với UBND tỉnh, tham mưu để ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và chính quyền các địa phương; xây dựng cơ chế làm việc, trao đổi, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp, các nghị quyết liên tịch với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và ký kết các nội dung phối hợp mới trong thời gian tới.

III. /- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN:

1/- Đối với các hoạt động cấp tỉnh:

- Hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống HSSV 9/1/2015;

- Hoạt động mừng Đảng, mừng xuân;

- Ra quân tháng Thanh niên (Tháng 3);

- Hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Đội TNTP HCM;

- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp tỉnh;

- Hoạt động trung thu 2015;

- Tổ chức các lớp Học kỳ quân đội;

- Hội thi Tin học trẻ CBCC cấp tỉnh;

- Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu lần thứ 17 (HS);

- Chương trình Thắp sáng ước mơ;

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè;

- Tổ chức liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng;

Tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2015 và tuyên dương công trình, đề tài, sáng kiến tiêu biểu;

Hội thi Báo cáo viên giỏi;

Liên hoan Tiếng hát thanh niên lần III năm 2015;

Tổ chức các hoạt động cho đội TNTN Thuyết minh viên du lịch;

Tổ chức các hoạt động cho đội TNTN Phòng chống dịch bệnh;

Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi cấp tỉnh;

Hội nghị giữa nhiệm kỳ Đoàn TNCS HCM các cấp (2012-2017);

- Tập huấn Kỹ năng + Triển khai Nghị quyết Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2019;

Hội trại 15/10, mittinh kỷ niệm 59 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và tuyên dương cán bộ Hội tiêu biểu;

Hoạt động tháng công nhân: Hội thi TN Công nhân thanh lịch;

HN tuyên dương công trình, đề tài, sáng kiến tiêu biểu;

Tham gia các hoạt động Trung ương:

+ Nhận giải thưởng Lương Định Của;

+ Nhận giải thưởng Đề tài sáng tạo;

+ Nhận giải thưởng Quả Cầu vàng;

+ Tổng kết Chiến dịch hè;

+ Tham gia Hội thi Tin học trẻ khối cán bộ, CCVC toàn quốc;

+ Tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc;

+ Dự Hội nghị tổng kết Công tác Đoàn – Đội Trường học toàn quốc;

+ Tham dự Hội thi Tin học trẻ toàn quốc;

+ Dự Hội nghị sơ, tổng kết công tác Hội tại Hà Nội;

+ Dự Hội nghị sơ, tổng kết công tác Hội Thầy thuốc trẻ tại Hà Nội;

+ Dự Hội nghị Sơ, tổng kết công tác thiếu nhi tại Hà Nội;

+ Liên hoan “Văn hóa thiếu nhi các dân tộc lần thứ V, tại Ninh Thuận;

+ Liên Liên hoan “Búp sen hồng” lần thứ 21 tại Đà Nẳng;

+ Liên hoan Câu lạc bộ Kỹ năng khu vực phía Nam tại Cần Giờ, TP HCM;

+ Hội nghị tập huấn cán bộ nghiệp vụ của các Cung, Nhà thiếu nhi toàn quốc;

+Tuyên dương và trao các giải thưởng: Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Lý Tự Trọng, Kim Đồng.

+ Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng toàn quốc (TCM).

+ Liên hoan thanh niên nông thôn toàn quốc lần thứ II.

+ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII.

+ Đại hội Tài năng trẻ toàn quốc lần thứ II.

* Thăm các đơn vị kết nghĩa:

+ Thăm Trung Đoàn 251- Hải quân vùng 2 + đi thực tế Côn Đảo;

+ Thăm Hải quân vùng 5 – Phú Quốc;

+ Thăm Tỉnh Đoàn Ninh Bình.

2/- Đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

- Tiến hành cụ thể hoá chương trình công tác của BCH Tỉnh Đoàn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2015 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Tham gia các hoạt động của tỉnh và Trung ương Đoàn tổ chức

Căn cứ chương trình công tác này, các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn tham mưu giúp BTV xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc; các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hoá và xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình đạt hiệu quả. Quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để uốn nắn chỉ đạo.

                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận                                                                                  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban TNXP, BTG, VP I,II TW Đoàn;

- TT Tỉnh uỷ; UBND tỉnh;                                 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; UB MTTQVN tỉnh;                                                    (Đã ký)

- Đ/c Quảng Trọng Ninh – UV.BTV Tỉnh ủy,

Trưởng BDV, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh BL;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;                                 

- BCH Tỉnh Đoàn;                                                                            Phạm Thành Phước

- Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;                   

- Các Ban chuyên trách Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP.

 

Download Chương trình tại đây

Số lượt xem: 611

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com