Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

Chương trình
Thứ hai, 13/01/2014, 15:15
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ và Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu

 

TỈNH ĐOÀN
SỞ NỘI VỤ - BAN DÂN TỘC TỈNH BẠC LIÊU
 
 
Số: 11 CTPH/TĐ-SNV-BDT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
                                Bạc Liêu, ngày 02 tháng 01 năm 2014
 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP
Về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số và tín đồ tôn giáo trên địa bàn
 tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 - 2017
 
------------------
Thực hiện Quy chế phối hợp số 1773/QCPH-UBND-BCHĐ ngày 17/5/2013 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và BCH Tỉnh Đoàn về việc phối hợp công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 06/CTPH 2013-2017 ngày 26 tháng 6 năm 2013 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Tôn giáo Chính phủ "về việc đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo" giai đoạn 2013 – 2017;
Căn cứ Chương trình phối hợp số 02 CTPH/TWĐTN-UBDT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc về việc phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Dân tộc, giai đoạn 2013-2017;
Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nội vụ ( Ban Tôn giáo) và Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu xây dựng chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017 với nội dung như sau:
I. Mục đích yêu cầu:
1. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS), tôn giáo cho thanh niêu tín đồ các tôn giáo, dân tộc thiểu số. Vận động thanh niên trong tín đồ các tôn giáo, dân tộc phát huy truyền thống yêu nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng cực đoan, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc xuyên tạc, kích động nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân hòng chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta; thực hiện sinh hoạt tôn giáo lành mạnh, đúng theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội. 
            2. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản pháp quy có liên quan đến lĩnh vực thanh niên, công tác thanh niên, công tác tôn giáo, chính sách tôn giáo và công tác dân tộc, chính sách dân tộc đối với thanh niên.
3. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; xây dựng củng cố cơ sở Đoàn, Hội và vận động, thu hút đông đảo thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội trên địa bàn. Xây dựng và duy trì tốt hoạt động của lực lượng cốt cán chính trị của Đoàn trong vùng có đông đồng bào tín đồ tôn giáo, dân tộc.
4. Các hoạt động phối hợp phải được cụ thể hóa hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức.
II. Nội dung chương trình phối hợp:
1. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) và các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về tôn giáo, dân tộc trọng tâm các nội dung tuyên truyền là: Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo; Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 1940/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nhà đất liên quan đến tôn giáo, Chỉ thị 01/2005/CT-TTg ngày 14/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với Đạo Tin lành và các chủ trương, định hướng, hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ và Trung ương Đoàn về công tác tôn giáo trong thanh niên; Nghị định 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc; Quyết định số 499/QĐ-TTg ngày 12/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 và một số văn bản khác có liên quan đến công tác dân tộc.
2. Tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, dân tộc đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ và thanh niên là tín đồ của các tôn giáo, dân tộc thiểu số. Thông qua các hội nghị, tọa đàm, thăm hỏi các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trẻ để chuyển tải nội dung chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương của các địa phương làm cho các tôn giáo gắn bó với dân tộc thiểu số, với đất nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời qua các hoạt động góp phần cung cấp thông tin về công tác thu hút, tập hợp thanh niên tín đồ các tôn giáo, dân tộc thiểu số và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội.
3. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội phụ trách công tác thanh niên là tín đồ các tôn giáo, dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác tôn giáo, dân tộc các cấp, giúp cán bộ nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tôn giáo, dân tộc và kỹ năng vận động, đoàn kết, tập hợp thanh niên là tín đồ các tôn giáo, dân tộc thiểu số. Tham gia thực hiện chống các hành vi truyền đạo trái phép; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo và các vấn đến dân tộc để hành nghề mê tín dị đoan hoặc tiến hành những hoạt động chống đối, kích động, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
4. Chỉ đạo, tổ chức lựa chọn những thanh niên tiêu biểu tham gia các hoạt động họp mặt, gặp mặt, tuyên dương và điển hình thanh niên là tín đồ các tôn giáo, dân tộc tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc. Nhân tố được tuyên dương là những thanh niên tín đồ các tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu; tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội ở cơ sở; có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương, đơn vị.
5. Chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội tại các địa phương có đông thanh niên là tín đồ các tôn giáo, dân tộc thiểu số. Các cơ sở Đoàn, Hội có đông thanh niên là tín đồ các tôn giáo, dân tộc thiểu số; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, nhất là các hoạt động hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, thông qua đó góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội. Xây dựng các câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, ngành nghề chính đáng của thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc thiểu số.
6. Hướng dẫn, tạo điều kiện để chức sắc, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo tổ chức tốt các ngày lễ trọng đại của tôn giáo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo trang trọng, chu đáo, an toàn, tiết kiệm.
7. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa đối với thanh niên dân tộc thiểu số.
III. Trách nhiệm phối hợp:
1. Đối với Tỉnh Đoàn:
- Triển khai chương trình phối hợp đến các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm trakết quả thực hiện tại các địa phương, đơn vị.
- Chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp theo từng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi thống nhất với Sở Nội vụ     (Ban Tôn giáo), Ban Dân tộc tỉnh.
- Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh Đoàn là đơn vị thường trực giúp Ban thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện và đánh giá kết quả chương trình phối hợp.
            - Phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nội vụ ( Ban Tôn giáo) chọn địa điểm và các đối tượng phù để triển khai thực hiện, bố trí và triệu tập lực lượng đoàn viên, thanh niên khi tổ chức tuyên truyền, họp mặt; chịu trách nhiệm tài liệu, nội dung báo cáo liên quan đến đoàn viên, thanh niên; phối hợp dự trù kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết hàng năm, cũng như tổng kết vào cuối giai đoạn.
2. Đối với Sở Nội vụ ( Ban Tôn giáo) tỉnh Bạc Liêu:
- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Nội vụ các huyện, thành phố xây dựng và triển khai chương trình phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp.
- Ban Tôn giáo là đơn vị Thường trực giúp lãnh đạo Sở nội vụ triển khai thực hiện và đánh giá kết quả chương trình phối hợp.
- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch phối hợp hàng năm và tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ tôn giáo – dân tộc cho cán bộ, ĐVTN trong tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Ban Dân tộc chọn địa điểm và các đối tượng phù hợp để triển khai thực hiện, bố trí và triệu tập lực lượng chức sắc, chức việc và tín đồ khi tổ chức tuyên truyền, họp mặt; chịu trách nhiệm tài liệu, nội dung báo cáo liên quan đến công tác Tôn giáo và chính sách tôn giáo, phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết hàng năm, cũng như tổng kết vào cuối giai đoạn.
3. Đối với Ban Dân tộc tỉnh Bạc Liêu:
- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Dân tộc các huyện, thành phố xây dựng và triển khai chương trình phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp.
- Thường xuyên kiểm tra việc triển khai thực hiện và đánh giá kết quả chương trình phối hợp.
- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch phối hợp hàng năm và tổ chức lớp tập huấn về nghiệp vụ tôn giáo – dân tộc cho cán bộ, ĐVTN trong tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) chọn địa điểm và các đối tượng phù hợp để tổ chức tuyên truyền, họp mặt; chịu trách nhiệm tài liệu, nội dung báo cáo liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc và phối hợp xây dựng báo cáo sơ kết hàng năm, cũng như tổng kết vào cuối giai đoạn.
- Tổ chức triển khai và kiểm tra đánh giá các chính sách đối với thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
IV. Tổ chức thực hiện:
- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao cho Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên thuộc Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ giao cho Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc giao cho phòng Tổng hợp- Tuyên truyền là Bộ phận đầu mối phối hợp với Huyện đoàn, Thành đoàn, Phòng Dân tộc, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, tham mưu giúp lãnh đạo 03 cơ quan tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp, thực hiện Quy chế phối hợp của UBND tỉnh và Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu từ nay đến hết năm 2017 đúng theo tinh thần đã ký kết và đạt hiệu quả.
- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao hàng năm, ba cơ quan xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết.  
- Hàng năm phối hợp tổ chức, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Chương trình phối hợp; định kỳ 6 tháng giao ban 1 lần và đột xuất khi cần thiết; tổ chức sơ kết chương trình phối hợp vào cuối tháng 12 hàng năm và tổng kết vào năm 2017.
Trên đây là Chương trình phối hợp giữa BTV Tỉnh Đoàn, Sở Nội vụ ( Ban Tôn giáo) và Ban Dân tộc Tỉnh Bạc Liêu về đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách tôn giáo, dân tộc của Đảng, Nhà nước và tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, dân tộc tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2013 – 2017.
 

 

                       SỞ NỘI VỤ
P. GIÁM ĐỐC – TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO
TM.BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ
 
 
 
 
 
 
 
BAN DÂN TỘC TỈNH
TRƯỞNG BAN
 
 
 
 
 
 
 

 

Nơi nhận:                                                                                        
- BBT TW Đoàn;
- Ban Tôn giáo Chính phủ;
- Ủy ban Dân tộc Trung ương;
- Thường trực UBND tỉnh;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- UBMTTQ tỉnh;
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh;                                                  
- BTV Tỉnh Đoàn;
- BGĐ Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh;
- Các Đoàn trực thuộc   ;
- Phòng Nội vụ các huyện, thành phố;
- Phòng dân tộc các huyện, thành phố;
- Lưu: VP Tỉnh Đoàn, Ban ĐKTHTN, VP SNV (BTG), BDT tỉnh.
 

Số lượt xem: 607

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com