Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II/2014

Chương trình
Thứ tư, 16/04/2014, 15:55
Màu chữ Cỡ chữ
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II/2014
BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU
***
Số: 15-CTr/TĐTN-VP
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 
 
Bạc Liêu, ngày 10  tháng 4 năm 2014

 

 
 
 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II/2014
---------------------------------
 
Trên cơ sở chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu năm 2014. Ban thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quý II/2014 với những nội dung cụ thể như sau:
I/- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
1- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về ”Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động tình nguyện giai đoạn 2013-2017”; Đề án ”Năm thanh niên tình nguyện”.
2- Triển khai Nghị quyết của BCH Trung ương Đoàn về”Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017”; cuộc vận động ”Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của BTV Trung ương Đoàn về”Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”.
3- Tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn, cán bộ, ĐVTTN; Đa dạng hóa các hình thức đoàn kết tập hợp thanh niên, chú trọng các đối tượng đặc thù, thanh niên dân tộc, tôn giáo, địa bàn dân cư.
4- Phát động các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc""Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", trọng tâm là tham mưu thực hiện các chương trình, đề án, dự án trong nhiệm kỳ Đại hội X;
5- Tổ chức Đại hội Hội LHTN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII và triển khai Nghị quyết Đại hội IX của Hội sinh viên Việt Nam.
6- Triển khai kết luận số 80-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TWĐ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về”Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH”.
II/- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1/- Công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 01CT/TUĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban thường vụ Trung ương Đoàn về ”Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Triển khai kế hoạch của BTV Tỉnh Đoàn về việc thực hiện cuộc vận động ”Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.
- Triển khai Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đoàn về”Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2017”;
- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống cho ĐVTN nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước, của Đoàn - Hội - Đội trong quý.
- Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên và công tác thanh niên; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình tư tưởng thanh niên định kỳ thông qua báo cáo tháng, quý.
- Tiếp tục thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong các đối tượng thanh thiếu nhi.
- Tăng cường tuyên truyền Nghị quyết 01-02 của Tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II Xanh – Sạch – Đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển Du lịch. Đặc biệt là chú trọng tuyên truyền, quảng bá sự kiện Festival đơn ca tài tử quốc gia lần thứ I.
2/- Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”:
2.1- Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế:
- Các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên tình nguyện; các đề án, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là mô hình trang trại trẻ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới, những vấn đề khó, bức xúc của cộng đồng...
- Tiếp tục triển khai các phong trào hành động trong từng đối tượng thanh niên: Trong thanh niên trường học có phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Khi tôi 18”, “Học sinh 3 rèn luyện”; đối với thanh niên nông thôn có phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; đối với khối công chức, viên chức thì triển khai phong trào “Ba trách nhiệm”, “Văn hóa công sở”; đối với thanh niên công nhân đô thị thực hiện phong trào “Cải tiến, hợp lý hóa sản xuất”, “Xây dựng văn minh đô thị”.
2.2- Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng:
- Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, trong mọi đối tượng thanh niên; Duy trì các hoạt động của “Ngày thứ bảy tình nguyện” “Chủ nhật xanh”; phát huy tốt các đội hình TNTN chuyên tham gia công tác xã hội ở các xã vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc.
- Hội LHTN các cấp tăng cường kết nối, tập hợp, định hướng, điều phối các đội hình, CLB, đội nhóm tình nguyện tự phát ở địa phương.
2.3 Xung kích bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông”; Duy trì và mở rộng quy mô của mô hình “Cổng trường an toàn”, “Bến đò ngang an toàn” xây dựng các mô hình giáo dục tại cộng đồng, tập trung chủ yếu vào những đối tượng thường xuyên vi phạm pháp luật.
2.4- Xung kích lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ:
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trong phong trào ”Sáng tạo trẻ” phù hợp với thanh thiếu nhi; tổ chức các cuộc thi và tuyên dương công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo, tiêu biểu các cấp;
- Tăng cường các hoạt động để phát hiện, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ là học sinh, sinh viên.
2.5 Xung kích bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu:
- Củng cố, phát triển và duy trì các đội thanh niên tình nguyện chuyên tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...
- Triển khai chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về ”Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; tổ chức cho ĐV-TTN tham gia trồng và bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; triển khai các mô hình”Tuyến đường xanh”, ”tuyến đường không rác”, ”Vĩa hè sạch”...
3. Phong trào ”Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:
3.1- Đồng hành với thanh niên trong học tập:
- Phát triển các mô hình, CLB, tổ, đội nhóm học tập; mô hình học tập trong học sinh, sinh viên.
- Đa dạng hóa các hình thức tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đến trường; tăng cường các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập;
3.2- Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm:
- Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015”; hướng dẫn thanh niên vay vốn lập nghiệp; phối hợp với trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, tổ chức ngày hội tư vấn vay vốn sản xuất kinh doanh từ nguồn vốn 120 và nguồn vốn từ các Ngân hàng CSXH; phát huy hiệu quả quỹ tiết kiệm “Vì bạn nghèo” để hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
3.3- Đồng hành với thanh niên nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần:
- Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân; tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia, rượu, thuốc lá và các chất kích thích khác;
3.4- Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng xã hội:
- Đẩy mạnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho đội ngũ cán bộ cốt cán; các lớp huấn luyện, các trại huấn luyện kỹ năng xã hội; chương trình phát triển kỹ năng cho thanh niên.
4/- Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên:
- Tập trung các giải pháp và đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; triển khai đề án đào tạo cán bộ Đoàn – Hội – Đội, thực hiện chuẩn đào tạo cán bộ Đoàn; tăng cường bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới nhân kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; nhân rộng các mô hình quản lý đoàn viên thông qua ứng dụng công nghệ thông tin.
- Triển khai, việc thực hiện kế hoạch hướng dẫn đoàn viên sinh hoạt tại nơi cư trú; nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới trong sinh hoạt cho ĐVTN ở các khu công nghiệp, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
- Triển khai kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp tăng cường vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn trong Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên”.
- Đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên, thực hiện chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức cơ sở Hội từ đơn vị hành chính hiện nay sang mô hình hoạt động CLB, tổ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Tập trung phát triển tổ chức các hoạt động của Hội trong thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo, công nhân lao động.
- Các cấp bộ Hội trực thuộc chỉ đạo cơ sở tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp Xã, Phường, Thị trấn dứt điểm trong tháng 5/2014.
5/- Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng:
- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Bạc Liêu thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”…
- Triển khai thực hiện tốt chương trình rèn luyện đội viên sửa đổi, bổ sung; tiến hành kiểm tra, giám sát định kỳ việc thực hiện.
- Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các Liên, Chi đội; Thường xuyên quan tâm và duy trì sinh hoạt Đội ở các điểm trường, ở địa bàn dân cư; Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Đội các cấp và Tổng phụ trách Đội ở đơn vị.
- Chủ động phối hợp, khai thác có hiệu quả các nguồn lực chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; phát huy hiệu quả và mở rộng các thiết chế vui chơi, giải trí cho thiếu nhi;
6/- Công tác quốc tế thanh niên:
- Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 04 CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; triển khai chương trình hành động của Ban thường vụ Trung ương Đoàn thực hiện Nghị quyết số 22 NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về “Hội nhập quốc tế”.
- Tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác với thanh niên, kiều bào các nước trong khu vực. Chủ động khai thác các nguồn lực quốc tế và trong nước phục vụ công tác Đoàn, phong trào TTN ở địa phương.
7/- Công tác tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, Đoàn thể nhân dân:
- Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 84 năm ngày thành lập Đảng CSVN.
- Triển khai thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các Đoàn thể chính trị-xã hội.
- Quán triệt và thực hiện kết luận của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; cụ thể hóa các nội dung của chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
IV/- MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN:
1/- Đối với các hoạt động cấp tỉnh:
- Tổ chức sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN quý I và tổng kết Tháng Thanh niên 2014.
- Tập huấn công tác Báo cáo viên, tuyên truyền của Đoàn (4/2013).
- Tập huấn công tác Vốn ủy thác (4/2014).
- Tham gia các hoạt động phục vụ Festival đờn ca tài tử (4/2014).
- Tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng công tác Đoàn – Hội – Đội (5/2014).
- Tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5).
- Tổ chức Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Bạc Liêu” (5/2014).
- Hội thi Báo cáo viên giỏi "Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (05/2014).
- Hội thi thiếu nhikể chuyện Bác Hồ (05/2014).
- Tổ chức liên hoan các đội phát thanh măng non lần thứ I/2014.
- Tổ chức tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (19/5/2014).
- Hội thi “Gia đình trẻ văn minh, hạnh phúc” (6/2014)
- Mở lớp học kỳ Quân đội (6/2013).
- Tổ chức hội quân chiến sĩ HKQĐ các khóa I-II-III.
- Tổ chức Hội trại huấn luyện kỹ năng công tác thiếu nhi (6/2014).
2/- Đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:
- Tiến hành cụ thể hoá chương trình công tác quý II của BTV Tỉnh Đoàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
- Tham gia các hoạt động cấp tỉnh.
Trên đây là chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN quý II/2014 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu.
                           
                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
Nơi nhận:                                                                                                BÍ THƯ
- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Ban TNXP, BTG, VP I,II TW Đoàn;
- TT Tỉnh uỷ; UBND tỉnh;                                 
- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; UB MTTQVN tỉnh;                                                      (Đã ký)
- Đ/c Quảng Trọng Ninh – UV.BTV Tỉnh ủy, 
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;                                 
- BCH Tỉnh Đoàn;                                                                             Trương Hồng Trang
- Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;                   
- Các Ban chuyên trách Tỉnh Đoàn;
- Lưu VP.
 

 

Download Chương trình tại đây

Số lượt xem: 552

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com