Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình phối hợp: Giữa Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, giai đoạn 2014 - 2019

Chương trình
Thứ ba, 23/12/2014, 20:50
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình phối hợp: Giữa Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, giai đoạn 2014 - 2019

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM -

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TỈNH BẠC LIÊU

***

Số:          -CTPH/MTTQ-TĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bạc Liêu, ngày       tháng      năm 2014

 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Giữa Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu, giai đoạn 2014 - 2019

-----------------------

 

Căn cứ Chương trình phối hợp số 38/CTPH-MTTW-ĐTCTXH ngày 05/12/2013 giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2014;

Căn cứ tình hình thực tế về yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận và công tác thanh niên tỉnh Bạc Liêu thời gian tới;

Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn  thống nhất xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2014 - 2019 với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đặc thù, thế mạnh của Đoàn Thanh niên để triển khai các chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc và công tác thanh niên, tránh sự chồng chéo về nội dung, đối tượng, nhất là ở địa bàn dân cư.

- Nội dung phối hợp phải cụ thể, thiết thực, ưu tiên giải quyết các vấn đề quan tâm, bức xúc của tổ chức, trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

1. Triển khai các hoạt động tuyên truyền

- Thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Luật đất đai (sửa đổi); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên đến 2020; các chủ trương, chính sách về tôn giáo, dân tộc; chính sách đối với người có công.

- Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các cuộc vận động, phong trào thi đua đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền về Đại hội VIII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Đoàn thanh niên các cấp, gắn với tổ chức tốt “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” với nhiều hình thức phong phú như: Tổ chức mittinh, diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận, sinh hoạt chi đoàn, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quyền và nghĩa vụ của công dân, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

- Định kỳ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc với đoàn viên, hội viên và nhân dân để nghe phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chủ trương của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhất là những nơi có nhiều vụ việc, yêu cầu khiếu kiện để tổng hợp ý kiến, kiến nghị cấp ủy, chính quyền lãnh đạo và định hướng công tác tuyên truyền.

2. Triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ, hỗ trợ Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong triển khai các phong trào thi đua, nhất là 02 phong trào lớn của Đoàn là “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp và xung kích phát triển kinh tế xã hội và Bảo vệ Tổ quốc” trong đó chú trọng việc phối hợp chia sẻ thông tin, giới thiệu các mô hình, phổ biến, nhân rộng và tôn vinh các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Phối hợp trao đổi thống nhất nội dung và tên các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận và Đoàn thanh niên cho phù hợp.

- Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn lựa chọn nội dung phù hợp để triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng các mô hình Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thanh niên ở cơ sở thực hiện các phong trào, cuộc vận động; Các chương trình, mục tiêu quốc gia, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

- Hỗ trợ Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, chăm lo đời sống cho các hộ gia đình thanh niên nghèo, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái...

3. Phối hợp trong công tác dân tộc, tôn giáo và đối ngoại nhân dân

- Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách dân tộc, tôn giáo; qua đó phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong xây dựng quê hương đất nước.

- Trao đổi thông tin, kinh nghiệm và phối hợp tổ chức tập huấn về công tác dân tộc, tôn giáo cho đoàn viên, hội viên; phát huy vai trò người có uy tín trong các tầng lớp nhân dân nói chung, nói riêng trong thanh niên dân tộc, tôn giáo.

- Phối hợp nắm bắt thông tin, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với các tổ chức và nhân dân yêu chuộng hòa bình trong khu vực và trên thế giới.

4. Nắm tình hình, tập hợp ý kiến của đoàn viên và các tầng lớp nhân dân

-  Thường xuyên phối hợp nắm tình hình tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Kịp thời đề xuất, kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết các yêu cầu chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; làm tốt vai trò tham mưu, vai trò đại diện và là cầu nối giữa đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

- Thông báo cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân biết để tham dự các buổi hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân báo cáo phản ánh trước các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

5. Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội

- Triển khai đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh thực hiện tốt Quy chế giám sát và phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về chính sách người có công, về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, về chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến 2020. Trước mắt là phối hợp với các ngành hữu quan, triển khai thực hiện Chương trình Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 02 năm (2014 - 2015).

III. TRÁCH NHIỆM CỦA TỪNG NGÀNH

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Xây dựng các nội dung chương trình phối hợp, triển khai và đôn đốc việc thực hiện chương trình đến tận cơ sở.

- Chủ trì tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác, xây dựng các mô hình hoạt động, nhất là ở khu dân cư. Phối hợp, hỗ trợ giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn nội dung tập huấn cho cán bộ đoàn, hội công tác tôn giáo, dân tộc; phương pháp đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo.

- Chủ trì phối hợp xây dựng cơ chế nắm bắt tình hình trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; tập hợp góp ý, sáng kiến của đoàn viên, nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

- Chủ trì phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 02 năm (2014 - 2015).

- Phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn giám sát, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề việc triển khai thực hiện chương trình.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của Đoàn - Hội. Hàng năm tùy vào điều kiện cụ thể giúp Đoàn Thanh niên xây dựng nhà nhân ái và hỗ trợ vốn, phương tiện sản xuất, cây, con giống cho đoàn viên, hội viên, thanh niên nghèo.

2. Tỉnh Đoàn

- Chủ động triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trong hệ thống tổ chức từ tỉnh đến cơ sở.

- Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận và các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; giám sát kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề việc triển khai thực hiện chương trình.

- Phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc, công tác tôn giáo và xây dựng các mô hình hoạt động, nhất là ở khu dân cư.

- Định kỳ tháng, quý, 06 tháng và năm, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn với tư cách là tổ chức thành viên báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức mình để Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổng hợp báo cáo Tỉnh Ủy, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, tình cảm và những yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên, hôi viên và các tầng lớp thanh niên, kịp thời thông báo cho Mặt trận biết, phối hợp kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo.

- Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giữ vai trò điều hành chung về công tác phối hợp; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chủ trì các hoạt động theo lĩnh vực phụ trách và các nội dung thống nhất phân công.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ Huyện, Thành Đoàn căn cứ vào chương trình này, xây dựng chương trình phối hợp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện. Các phòng, ban trực thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp hướng dẫn huyện, thành phố thực hiện chương trình này.

- Giao Văn phòng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn làm đầu mối phối hợp, tham mưu giúp lãnh đạo 02 ngành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chương trình này.

Trên đây là chương trình phối hợp hoạt động giữa Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thanh niên Tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2014-2019. Quá trình thực hiện có phát sinh nhiệm vụ mới, hai bên tiếp tục trao đổi, bổ sung vào chương trình phối hợp thực hiện.

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- UBTW MTTQVN;

- BBT TƯ Đoàn;

- Ban ĐKTHTN TƯ Đoàn;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- BDV Tỉnh ủy;

- BTG Tỉnh ủy;

- MTTQ VN Tỉnh;

- BTV Tỉnh Đoàn;

- MTTQ VN các huyện, thành phố;

- Các Đoàn trực thuộc tỉnh Đoàn;

- Lưu: VP, Ban ĐKTHTN TĐ, Văn phòng MTTQ tỉnh.

Download Chương trình tại đây

Số lượt xem: 647

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com