Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II năm 2017

Chương trình
Thứ tư, 19/04/2017, 21:05
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II năm 2017

BCH ĐOÀN TỈNH BẠC LIÊU

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Bạc Liêu, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Số:  43-CTr/TĐTN-VP

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý II năm 2017

--------------

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bạc Liêu; Để các đơn vị Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bạc Liêu xây dựng chương trình công tác quý II năm 2017, cụ thể như sau:

I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tập trung chỉ đạo dứt điểm Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tỉnh, nhiệm kỳ 2017-2022.

2. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn các cấp nhất là địa bàn dân cư; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đoàn viên;

3. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức pháp luật, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa của dân tộc ta cho thế hệ trẻ hiện nay; đặc biệt là các tầng lớp thanh thiếu niên, nhi đồng. Tập trung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.

4. Mỗi cấp bộ Đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện công trình, phần việc cụ thể chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ X và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

5. Triển khai các hoạt động đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên, sinh viên thực hiện các chương trình khởi nghiệp, lập nghiệp; xây dựng các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CƠ BẢN:

1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư TƯ Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2015-2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp trong thanh thiếu nhi.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị và Chỉ thị 06-CT/TU của BTV tỉnh ủy Bạc Liêu về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi.

- Tập trung triển khai Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn.

- Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng thanh thiếu niên, dư luận thanh thiếu niên; Kiên trì việc giúp đỡ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội Đoàn các cấp.

2Phong trào Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

- Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; chăm lo cho thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, lao động, giải trí, nâng cao thể lực, kỹ năng hoạt động xã hội.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”, “3 trách nhiệm”, “4 nhất”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, Khi tôi 18”.

- Tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện các chương trình, dự án, đề án, mô hình, phát huy các loại quỹ của Đoàn góp phần tham gia phát triển kinh tế, xã hội; Hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên thành lập, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; các CLB, tổ, đội, nhóm phát triển kinh tế.

- Tổ chức chương trình Thanh niên khởi nghiệp”; đẩy mạnh công tác tập hợp, kết nối, tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh, hỗ trợ, đào tạo tài năng trẻ trong các lĩnh vực, trong đó tập trung vào chủ đề Tài năng trẻ Việt Nam tiên phong cùng quốc gia khởi nghiệp”.

- Triển khai các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường; duy trì hiệu quả hoạt động mô hình mỗi đoàn viên, thanh niên là một tuyên truyền viên, tình nguyện viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ dòng sông quê em.

- Tổ chức các chương trình tư vấn mùa thi, ngày hội tư vấn hướng nghiệp, việc làm, sàn giao dịch việc làm cho ĐVTN; tổ chức các hoạt động dạy nghề giới thiệu việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn; thực hiện tốt chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp; thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường lao động cho thanh niên;

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, đồng hành hỗ trợ thanh niên công nhân gắn với đề án Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020”;

3- Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát phản biện xã hội:

- Tập trung tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bạc Liêu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

- Tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn và đoàn viên; kiện toàn bộ mát tổ chức theo hướng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đúng tinh thần quy chế cán bộ Đoàn;

- Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp; quan tâm bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân, thanh niên nông thôn, dân tộc, tôn giáo, sinh viên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện kết luận số 10-KL/TWĐTN ngày 29/7/2014 của BCH Trung ương Đoàn về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2014-2017”.

- Tiếp tục triển khai phong trào“Tôi yêu tổ quốc tôi” trong tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp; Tăng cường củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; chú trọng phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong các Công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo; tăng cường hoạt động đoàn kết, tập hợp thanh niên khu vực đặc thù. phát triển các câu lạc bộ, đội, nhóm thanh niên theo ngành nghề, sở thích ở xã, phường, thị trấn, trong các trường Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp;

- Tăng cường củng cố tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; đổi mới phương thức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết, chương trình công tác Đoàn;

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW về việc “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền” trong năm 2017.

4. Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Tăng cường các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống; định hướng giá trị cho thiếu niên, nhi đồng thông qua các phong trào do Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức.

Đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”; tiếp tục phát động “Kế hoạch nhỏ” trong giai đoạn mới; tổ chức trại hè thiếu nhi cấp huyện, thị, thành Đoàn, cấp tỉnh.

Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chỉ huy đội, giáo viên tổng phụ trách đội và cán bộ phụ trách đội các cấp; củng cố tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi các cấp; quan tâm các hoạt động Đội ở địa bàn dân cư.

- Tham mưu các cơ chế, chính sách và vận động nguồn lực tham gia phát triển công tác Đội và phong trào thiếu nhi; mở rộng các điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư;

5. Công tác quốc tế thanh niên

- Đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức quốc tế và tập huấn kỹ năng về hội nhập quốc tế cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ (đặc biệt là Anh văn);

Tăng cường nắm bắt thông tin và tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, đối ngoại trong thanh thiếu nhi cấp tỉnh; Vận động, khuyến khích thanh niên Bạc Liêu sinh sống ở nước ngoài gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của quê hương, đất nước, hướng về Tổ quốc.

- Tiếp tục khai thác nguồn lực quốc tế phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

6. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo

- Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo các hoạt động tại cơ sở; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong chỉ đạo, điều hành của Tỉnh Đoàn và các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Các cấp bộ Đoàn tiếp tục ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn thanh niên và UBND cùng cấp. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình phối hợp, các nghị quyết liên tịch với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan và ký kết các nội dung phối hợp mới.

- Tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền hỗ trợ cơ sở vật chất cho Đoàn thanh niên cơ sở hoạt động; nhất là xây dựng các điểm vui chơi giải trí, nhà thiếu nhi, điểm sinh hoạt đội địa bàn dân cư.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ Đoàn; quan tâm đội ngũ cán bộ Đoàn hết tuổi Đoàn theo quy chế cán bộ Đoàn của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

III. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN:

1. Cấp tỉnh:

- Tổ chức Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 19/5/2017; – Tổ chức ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017;

- Tổ chức chương trình tư vấn mùa thi năm học (2016 - 2017);

- Tổ chức chương trình học kỳ trong quân đội năm 2017;

- Hội thi Tin học trẻ lần thứ XIX năm 2017;

- Hoạt động Tháng công nhân năm 2017;

- Tổ chức Hội thao truyền thống các bộ Đoàn lần thứ  XI năm 2017;

- Tổ chức liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng;

- Tham gia các hoạt động do Trung ương Đoàn tổ chức.

2. Đối với các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

- Trên cơ sở chương trình công tác của BTV Tỉnh Đoàn, xây dựng chương trình công tác quý II năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên tổ chức.

Quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để uốn nắn và chỉ đạo kịp thời.

 

  TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                      PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban TNXP, BTG, VP I,II TW Đoàn;

- TT Tỉnh uỷ; UBND tỉnh;                                 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; UB MTTQVN tỉnh;         Để b/c                                 (đã ký)

- Đ/c Quảng Trọng Ninh – UV.BTV Tỉnh ủy,

Trưởng BDV, Chủ tịch UBMTTQ Tỉnh BL;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;                                  

- BCH Tỉnh Đoàn;                                                                   Phạm Thành Phước

- Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;                    Để t/hiện

- Các Ban chuyên trách Tỉnh Đoàn;                                        

- Lưu VP.

Số lượt xem: 759

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com