Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Văn kiện ĐH Đoàn Toàn quốc lần thứ IX

Đoàn TNCSHCM
Thứ năm, 01/12/2011, 16:35
Màu chữ Cỡ chữ
Văn kiện ĐH Đoàn Toàn quốc lần thứ IX

Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ chí Minh lần thứ IX

Tổng Bí thư tặng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bức trướng "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thưa Đoàn Chủ tịch,
Thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các vị khách quý,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi đến các vị khách quý, các đồng chí đại biểu và qua các đồng chí, gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, và nhi đồng cả nước lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.
Các đồng chí thân mến,
Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên ta luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực và có nhiều cống hiến vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đặc biệt từ khi có Đảng ta lãnh đạo, được Đảng, Bác Hồ hết lòng chăm lo, dìu dắt, lớp lớp thanh niên đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu, cùng toàn dân hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, các tầng lớp thanh niên đã tiếp bước cha anh, nhận thức đúng tình hình và nhiệm vụ, nêu cao chí tiến thủ, phát huy phẩm chất tốt đẹp và thế mạnh của tuổi trẻ, xung kích, đảm đương những việc khó, nơi khó, chấp nhận mọi gian nan, thách thức, chủ động, sáng tạo, góp phần tạo nên những thành tựu mới to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong lao động sản xuất, làm kinh tế, trong hoạt động văn hóa - xã hội, khoa học kỹ thuật cũng như trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, v.v... đã làm sâu sắc thêm niềm tự hào của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới.
Các hoạt động của tuổi trẻ trong những năm gần đây tiếp tục phát triển. Các phong trào: "Thanh niên lập nghiệp", "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ giữ nước" v.v... đã tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong đời sống xã hội. Các hình thức sinh hoạt truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, giúp nhân dân chống bão lụt v.v... đã thu hút đông đảo lực lượng trẻ tham gia, vừa đóng góp vào nhiệm vụ chung, vừa thiết thực chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên.
Thông qua các hoạt động thực tiễn, tổ chức Đoàn củng cố và lớn mạnh. Mặt  trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được mở rộng; việc chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng hơn; số đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ngày một tăng; đội ngũ cán bộ ngày càng trở thành cán bộ trẻ dồi dào của Đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp.
Thành tích và sự tiến bộ của thế hệ trẻ Việt Nam  rất to lớn và đáng tự hào. Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của phong trào thanh niên, sự nỗ lực vươn lên của toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cháu thiếu nhi và cấp bộ Đoàn trong những năm qua.
Bên cạnh những thành tích, ưu điểm và tiến bộ, chúng ta cũng cần nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm, nhược điểm và hạn chế trong thanh niên và hoạt động của Đoàn hiện nay. Việc giáo dục lý tưởng cách mạng và hoài bão cho thanh niên chưa sâu sắc. Tổ chức Đoàn chưa có nhiều biện pháp và hình thức phong phú, linh hoạt để hướng mọi hoạt động của thanh niên phục vụ cho mục tiêu, lý tưởng, đổi mới hoạt động của Đoàn. Phong trào thanh niên phát triển không đều, chất lượng đoàn viên, thanh niên trong các lĩnh vực, các đối tượng còn có khoảng cách. Một bộ phận thanh niên chưa chuyên tâm vào việc học tập, rèn luyện, tự lực vươn lên và cống hiến cho đất nước, còn bị chi phối bởi cuộc sống hưởng thụ, đua đòi, xa rời bản sắc văn hóa dân tộc, sa vào các loại tệ nạn xã hội, sống buông thả, thiếu trách nhiệm với một số người và chính mình. Trong khi đó, thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, tìm mọi cách để tha hóa thanh niên. Đây là vấn đề cần được xã hội quan tâm, trong đó tổ chức Đoàn có trách nhiệm rất to lớn.
Thưa các đồng chí,
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".
Đối với thế hệ trẻ, Đảng ta xác định: "Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khuyến khích thanh niên tự học, tự nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm... thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách".
Theo tinh thần đó, tôi bày tỏ sự nhất trí cao với các nội dung cơ bản đã nêu trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII trình Đại hội. Đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, thảo luận đánh giá đúng tình hình, tổng kết sâu sắc thực tiễn, đề ra được phương hướng, nhiệm vụ và những biện pháp thiết thực, đạt hiệu quả cao. Tôi nhấn mạnh thêm một số vấn đề sau đây:
Trước hết, các đồng chí phải thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đổi mới và mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, không ngừng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lý luận, quán triệt đường lối nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ thanh niên, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của mình trước yêu cầu và nhiệm vụ của đất nước, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần tự lực, tự cường, ý chí chiến thắng đói nghèo, lạc hậu và xây dựng lối sống mới có kỷ cương, có văn hóa trong thanh niên và trong toàn xã hội. Phải tổ chức thực hiện thật tốt cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phải xứng đáng với tổ chức được mang tên Bác. Phải kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ.
Hai là, Đoàn cần gắn chặt các hoạt động của mình với các nhiệm vụ chung của đất nước, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, củng cố quốc phòng và an ninh. Đoàn cần có nhiều hình thức và biện pháp đưa thanh niên tham gia tích cực các phong trào cách mạng trên các lĩnh vực, các địa bàn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các lĩnh vực quan trọng cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ. Phải thể hiện thật rõ vai trò "Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Có tổ chức tốt việc đưa thanh niên tham gia các phong trào cách mạng của toàn dân thì hoạt động của Đoàn Thanh niên mới đúng hướng, thiết thực, mới có sức cuốn hút và động viên đông đảo các tầng lớp thanh niên rèn luyện, trưởng thành, lập thân, lập nghiệp và cống hiến cho đất nước.
Ba là, Đoàn Thanh niên cần làm nòng cốt trong phong trào xây dựng một xã hội học tập, lấy việc học tập về các mặt, tiến công vào khoa học - công nghệ, nghiệp vụ quản lý, rèn luyện tay nghề để cống hiến ngày càng nhiều cho đất nước làm mục tiêu phấn đấu không ngừng của mình. Đảng và Nhà nước ta coi phát triển giáo dục và khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu, coi việc bồi dưỡng các thế hệ cách mạng cho đời sau là nhiệm vụ chiến lược hết sức quan trọng. Bởi vậy, Đoàn Thanh niên cần ý thức sâu sắc về điều này và có những biện pháp tích cực và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đó.
Bốn là, phải ra sức xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên vững mạnh  toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức đảm nhận vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên và các hội thanh niên, sinh viên. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tránh phô trương, hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn. Chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên nhất là chất lượng chính trị - tư tưởng và tính tiên phong, gương mẫu. Tổ chức Đoàn cần quan tâm đầy đủ và chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn, rèn luyện và lựa chọn những cán bộ đoàn ưu tú, đủ phẩm chất và năng lực để giới thiệu nguồn cán bộ cho Đảng, Nhà nước và  các đoàn thể khác.
Đảng ta luôn xác định, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước. Bác Hồ kính yêu đã căn dặn: "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết". Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền tin tưởng ở thanh niên, giao nhiệm vụ cho thanh niên, thường xuyên quan tâm theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho thanh niên hăng hái và tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước, của các địa phương và đơn vị.
Một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới. Tôi đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội hãy sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, có đủ bản lĩnh chính trị, có năng lực, phẩm chất và được sự tín nhiệm cao vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX để thực hiện tốt các nghị quyết mà Đại hội đề ra, đưa phong trào thanh niên nước ta tiếp tục tiến lên đạt những thành tích to lớn hơn nữa trong thời gian tới như Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mong đợi ở thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay.
Các đồng chí thân mến,
Với lịch sử hơn 70 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã làm nên những truyền thống tốt đẹp và vẻ vang. Tôi tin tưởng rằng, bằng nghị lực, tài năng, sức mạnh và sự sáng tạo của mình, thế thệ trẻ Việt Nam hôm nay sẽ trưởng thành nhanh chóng, công tác Đoàn và phong trào thanh niên nước ta sẽ có bước phát triển mới, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng trong thời đại mới. Đoàn Thanh niên  Cộng sản Hồ Chí Minh nhất định sẽ đóng vai trò hạt nhân chính trị, vai trò nòng cốt trong phong trào thanh niên nước nhà, xứng đáng là trường học của những người cộng sản trẻ tuổi, là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp!

Các Đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX
(Do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá VIII)
 trình bày  sáng ngày 18 tháng 12 năm 2007)

Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng,
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa Đại hội,

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - sự kiện chính trị trọng đại - ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước được long trọng khai mạc. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, Đoàn Chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng:
- Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.
- Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Chính phủ, Uỷ viên ủy ban thường vụ Quốc hội, các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu trong đoàn ngoại giao, các vị đại diện cho các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi Chính phủ của các nước tại Việt Nam đã quan tâm đến dự và chung vui với Đại hội.
Đại hội vui mừng được đón các đồng chí Nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu:
- Đồng chí Đặng Quốc Bảo, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Vũ Mão, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Hà Quang Dự, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Hồ Đức Việt, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Vũ Trọng Kim, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Hoàng Bình Quân, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
- Đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Nguyên Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.
Đoàn Chủ tịch xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên Bí thư Trung ương Đoàn, nguyên Uỷ viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn đã về dự và chung vui với Đại hội.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng các cơ quan thông tấn, báo chí của trong và ngoài nước đã đến dự và đưa tin về Đại hội.
Đại hội nhiệt liệt chào mừng 1.035 đại biểu, những cán bộ, đoàn viên ưu tú, tiêu biểu cho niềm tin, ý chí và nguyện vọng của hàng triệu cán bộ, đoàn viên, thanh niên từ khắp mọi miền đất nước về dự Đại hội.
Trong giờ phút trọng thể này, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng ta, dân tộc ta, nhân dân ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cùng Đảng ta tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và rèn luyện các thế hệ thanh niên Việt Nam thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong thời điểm trọng đại này, tuổi trẻ Việt Nam mãi mãi khắc ghi công lao trời biển của Người, nguyện suốt đời học tập và làm theo lời Bác, quyết chí, đồng lòng xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN giàu đẹp, văn minh.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, với mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và yêu cầu phát triển bền vững trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, chúng ta có thể tự hào khẳng định mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực cố gắng vươn lên của các cấp bộ Đoàn, của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên cả nước, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các hoạt động, các phong trào "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", phong trào "Thanh niên tình nguyện", đợt sinh hoạt chính trị "Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20", cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác"..., đã và đang góp phần xây dựng, hình thành một lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, có ý chí vươn lên lập thân, lập nghiệp, chủ động, tự tin trong hội nhập quốc tế; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng. Có biết bao tấm gương đoàn viên, thanh niên tình nguyện, các em thiếu nhi tiêu biểu dũng cảm, hi sinh quên mình để cứu người, cứu tài sản khi đồng bào gặp thiên tai, bão lũ, gặp hoạn nạn, hiểm nguy... tô thắm thêm hình ảnh đẹp đẽ của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay giàu lòng hiếu nghĩa, có ý thức trách nhiệm vì cuộc sống cộng đồng. 
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,

Tuổi trẻ Việt Nam hôm nay luôn tự hào về các thế hệ thanh niên đi trước đã không tiếc máu xương, dũng cảm hy sinh bảo vệ Tổ quốc, xung kích, năng động, sáng tạo, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, góp phần tạo nên thế và lực mới cho đất nước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đi lên chủ nghĩa xã hội; tự hào được Đảng, các thế hệ cách mạng tiền bối luôn quan tâm chăm lo và coi thanh niên là rường cột của nước nhà, vì thanh niên không chỉ là lực lượng chủ yếu và quan trọng của quá trình phát triển kinh tế, xã hội, mà còn là người mang ý chí, khát vọng của cả đất nước, dân tộc đi vào tương lai. Trong điều kiện mới, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đang đứng trước những thách thức, những yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn sinh động của giới trẻ hôm nay, trong khi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải luôn khẳng định chức năng cơ bản là trường học XHCN của thanh niên trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, khoảng cách, sự phân hóa ngày càng rõ nét trong trình độ, thu nhập, nhận thức, hưởng thụ và nhìn nhận xử lý các vấn đề xã hội trong các tầng lớp thanh niên; khẳng định Đoàn là người bạn đồng hành với thanh niên trên đường lập thân lập nghiệp trong khi lợi ích, nhu cầu thiết thực của thanh niên là động lực trực tiếp và quan trọng của phong trào hành động cách mạng; khẳng định Đoàn là đội hậu bị của Đảng, là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội...
Trước những yêu cầu, đòi hỏi đó, Đại hội có nhiệm vụ, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn VIII, từ đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012; bổ sung sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đoàn; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX thực sự là một tập thể có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ, năng lực, có nhiệt huyết, uy tín trong thanh niên, tiêu biểu cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và chương trình công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,

Từ nhiều tháng nay, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương, đơn vị, chúng ta đã tiến hành có kết quả Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo, sinh hoạt chuyên đề đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội. Nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhiều hoạt động xã hội, nhiều công trình, phần việc thanh niên, cùng với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức rộng rãi, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi hăng hái tham gia và sự quan tâm của dư luận xã hội. Đại hội chúng ta biểu dương những thành tích xuất sắc trong đợt thi đua tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước.
Đặc biệt, trong quá trình xây dựng các Văn kiện và chuẩn bị Đại hội, chúng ta đã nhận được nhiều ý kiến chỉ đạo, sự đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà báo, đại biểu Quốc hội, các nhà giáo dục, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân. Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn về sự đóng góp đầy tâm huyết, trí tuệ cho sự thành công của Đại hội và coi đây là thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và niềm tin mà Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân dành cho thế hệ trẻ.
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển và tinh thần đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ Việt Nam được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
Với tinh thần và niềm tin tưởng sâu sắc đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Kính chúc các đồng chí đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.


Đ/c Võ Văn Thưởng trình bày Báo cáo của Ban chấp hành T.Ư Đoàn khoá VIII

Nâng cao chất lư¬ợng tổ chức đoàn, tăng c¬ường bồi dư¬ỡng lý t¬ưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc
(Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII do đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất
Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII, trình bày sáng ngày 18 tháng 12 năm 2007)
Kính thưa đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Kính thưa Đoàn Chủ tịch,
Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Kính thưa Đại hội,

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, xác định mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012, nâng cao chất lượng tổ chức, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, vững vàng trong hội nhập quốc tế, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện của Đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII đã nhận được nhiều ý kiến sâu sắc, thể hiện sự tin yêu, tâm huyết với Đoàn, với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ, thiết tha mong muốn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều đổi mới, đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước từ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Ban của Trung ương Đảng; từ góp ý của các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, các cấp uỷ địa phương, các lão thành cách mạng, các nhà quản lý, nhà khoa học, giáo dục, nhà hoạt động xã hội, các sỹ quan, tướng lĩnh, các văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước.
Các văn kiện trình tại Đại hội lần này là kết tinh trí tuệ của toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước, tiếp thu và vận dụng sáng tạo các nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, cùng những góp ý chí tình của các đồng chí cán bộ, đoàn viên lớp trước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và những tình cảm, trách nhiệm lớn lao đó của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đóng góp quý báu, đầy tinh thần xây dựng của các thế hệ cán bộ Đoàn và đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi vào các văn kiện của Đại hội.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII, tôi xin trình bày những nội dung chủ yếu trong các văn kiện trình Đại hội.
I- Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII.
Trong 5 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tận dụng tốt những thời cơ, nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và đã thu được kết quả trên nhiều lĩnh vực.
Công tác giáo dục của Đoàn không ngừng được đổi mới, đa dạng về nội dung, phương thức. Các hoạt động giáo dục ngày càng gần gũi, thiết thực, đi vào lòng người, phù hợp với các đối tượng thanh thiếu nhi, khơi gợi đoàn viên thanh niên tự giác rèn luyện; nổi bật là việc tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động bình chọn, tuyên dương các điển hình tiên tiến, các sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống: "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng", "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh", "Tiếp lửa truyền thống - mãi mãi tuổi 20", "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích", cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam - Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", các cuộc thi tìm hiểu truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc và Đoàn Thanh niên đã thu hút hàng chục triệu đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia, được dư luận xã hội đánh giá cao, góp phần bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng, của các thế hệ trẻ Việt Nam. Vun trồng niềm tin vào lý tưởng của Đảng, thôi thúc tuổi trẻ hành động tích cực trong mọi lĩnh vực công tác.
Phong trào "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" được tổ chức đều khắp, góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng  an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt phát triển với các hoạt động khuyến khích, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng; phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ thanh niên lập các dự án phát triển sản xuất có hiệu quả thiết thực; phong trào "Bốn mới" trong thanh niên nông thôn, phong trào "Sáng tạo trẻ" trong thanh niên công nhân, viên chức và các đối tượng thanh niên khác đã thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống. Các hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tiếp tục duy trì có kết quả. Đoàn tiếp tục đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án quốc gia và địa phương, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế-xã hội. Phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang được triển khai có hiệu quả góp phần giáo dục, rèn luyện thanh niên quân đội giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"; xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ chiến sỹ công an trong thời kỳ mới trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai. Điểm son của phong trào thanh niên 5 năm qua là phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục phát triển mạnh mẽ, khẳng định là một trong các phương thức tập hợp, giáo dục thanh niên có hiệu quả, tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người thanh niên Việt Nam xung kích, tình nguyện ở những nơi, những lĩnh vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thiếu nhi; vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thể hiện ngày càng rõ. Công tác quốc tế thanh niên có sự phát triển về chất, quan hệ chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước, đóng góp tích cực vào phong trào thanh niên dân chủ, tiến bộ trên thế giới, thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được coi trọng, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị. Thông qua cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" đã góp phần bổ sung nguồn sinh lực có chất lượng cao cho Đảng với trên 60% đảng viên mới kết nạp hằng năm là từ đoàn viên ưu tú. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn thời gian qua được quan tâm tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp tích cực; chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn được nâng lên; số thanh niên được kết nạp vào Đoàn tăng nhanh hằng năm, mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được mở rộng. Vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam được khẳng định rõ nét.
Công tác chỉ đạo của Đoàn tiếp tục được đổi mới, tập trung cho cơ sở; tăng cường, tham mưu xây dựng chính sách đối với thanh niên; coi trọng phối hợp với các ngành, đoàn thể. Điểm thành công nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chủ động, cụ thể hóa và triển khai thực hiện toàn diện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII; tham mưu cho Đảng lãnh đạo công tác thanh niên, tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên (Quốc hội ban hành Luật Thanh niên, Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội trong trường học và nhiều chính sách liên quan khác); chỉ đạo tổ chức thành công "Tháng Thanh niên" hàng năm với tinh thần: Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng - Xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh thực hiện tốt hơn vai trò chỉ đạo và tổ chức công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn; tham mưu cho cấp ủy Đảng phối hợp có kết quả với cấp chính quyền, đoàn thể.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta nghiêm túc kiểm điểm còn những hạn chế, yếu kém, đó là:
- Hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn chưa cao, chưa đến được các đối tượng thanh niên chậm tiến; Đoàn chưa tận dụng hết các cơ hội, chưa phát huy hết sức mạnh của các lực lượng xã hội và các nguồn lực trong công tác giáo dục thanh niên. Phương thức giáo dục của Đoàn chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý của đoàn viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó có Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên đến năm 2010, còn nhiều hạn chế. Việc triển khai chương trình liên tịch với một số Bộ, ngành còn hình thức, hiệu quả thấp. 
- Hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng cho đoàn viên, thanh niên chưa đầu tư đúng mức nên chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức Đoàn; việc tham mưu xây dựng chính sách tài năng trẻ, khuyến khích thanh niên học nghề, chính sách huy động thanh niên tham gia phát triển giáo dục cộng đồng, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học chưa được triển khai hiệu quả.
- Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn, lúng túng; vai trò tiền phong, gương mẫu của một bộ phận đoàn viên, thanh niên trong chăm sóc, giáo dục thiếu nhi chưa rõ.
- Chất lượng đoàn viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đáng chú ý là năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ Đoàn tụt hậu so với thanh niên. Tính bền vững của một số phong trào, cuộc vận động chưa cao. Đoàn chưa có giải pháp thích hợp phát triển tổ chức Đoàn, Hội và tổ chức các hoạt động thanh niên trong các môi trường, không gian hoạt động mới của thanh niên.
- Lý luận về công tác vận động thanh niên, về các loại hình tập hợp thanh niên, về mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn chưa theo kịp tình hình thực tiễn. Công tác thi đua, khen thưởng còn hình thức, chưa có tác dụng tích cực cổ vũ và thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi.
Những hạn chế, yếu kém trên đây có nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó, những nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, đó là:
Một số chủ trương của Đoàn chưa sát thực tế, khi triển khai thiếu đôn đốc, kiểm tra, tổng kết kịp thời; công tác cán bộ của Đoàn còn bất cập; năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ Đoàn còn thấp. Việc tham mưu cho Đảng trong tạo nguồn, đào tạo, sử dụng và luân chuyển cán bộ ở một số khu vực chưa tốt. Đoàn chậm thích ứng với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thanh niên. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Điều kiện, phương tiện hoạt động và nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn khó khăn. Sự chuyển dịch nhanh của cơ cấu kinh tế, tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gia tăng, sự không gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tư tưởng thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
II- Tình hình thanh niên, Mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012
Cùng với sự phát triển của đất nước, của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thái độ và ý thức chính trị của thanh niên có chuyển biến tích cực. ý thức lập thân, lập nghiệp của thanh niên cao hơn trước. Lòng nhân ái, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện của thanh thiếu nhi ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ. Tâm thế, năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên tự tin và chủ động hơn. Vai trò, vị trí của thanh niên trong xã hội tiếp tục được đề cao và nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, Nhà nước và xã hội.
Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi nhanh của cơ cấu kinh tế và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thanh niên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đó là: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành luật pháp của thanh niên nhìn chung còn thấp; xu hướng chạy theo bằng cấp, nhận thức lệch lạc về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp còn khá phổ biến trong thanh niên. Lao động chưa qua đào tạo, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định và thu nhập thấp vẫn là vấn đề bức xúc của thanh niên; không ít thanh niên thụ động, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên tự tạo việc làm, còn ngại khó, ngại khổ, ngại về nông thôn, miền núi công tác. Sức khỏe thể chất của thanh niên còn thấp so với khu vực và thế giới; tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý và tình trạng lây nhiễm HIV trong thanh niên đang diễn ra phức tạp. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, nhận thức chính trị kém, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thực dụng, thụ động, thờ ơ, ngại tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, vi phạm pháp luật, tin vào những điều mê tín dị đoan.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Là tổ chức chính trị - xã hội, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành đội hậu bị tin cậy của Đảng, người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn xác định chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, là động lực cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới. Các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động của Đoàn đều phải hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự phát triển của đất nước và sự tiến bộ của thanh niên.
Từ nhận thức đó và từ kết quả và kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới là:
"Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích "Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển", phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc", Đoàn triển khai tổ chức rộng khắp trong các đối tượng thanh thiếu nhi phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".
III- Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam
Nhiệm vụ quan trọng của Đoàn trong giai đoạn mới là xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có ý thức công dân, biết xử lý hài hoà lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng; có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa và sống nghĩa tình; có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện. Người thanh niên của thời kỳ mới mà Đoàn tập trung xây dựng vừa biết giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa biết làm giàu văn hóa dân tộc bằng những giá trị, những tinh hoa văn hóa nhân loại, là hiện thân tiêu biểu của các giá trị văn hóa Việt Nam, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa và thể hiện bằng quyết tâm hành động vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Để làm được điều đó, Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", thiết thực hưởng ứng cuộc vận động chính trị lớn trong toàn Đảng, toàn dân "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn theo hướng gần gũi, thiết thực, coi trọng giáo dục thông qua tổ chức để cho thanh niên được đắm mình trong thực tiễn sinh động của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Phát huy các nguồn lực xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu nhi. Tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam" để các điển hình tiên tiến là các doanh nhân trẻ giỏi, nhà khoa học trẻ, nhà quản lý trẻ, người thợ trẻ, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động,... lan tỏa và truyền thụ những giá trị tốt đẹp đến đông đảo thanh niên. Không ngừng hoàn thiện tổ chức, bộ máy làm công tác tuyên truyền, giáo dục; đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản và các thiết chế do Đoàn quản lý trong giáo dục thanh thiếu nhi, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, các tổ chức, các cấp chính quyền trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.
IV - Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vừa đòi hỏi vừa tạo ra môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ phát huy tiềm năng sức trẻ, tinh thần xung kích trong những lĩnh vực trọng yếu của đất nước. Vì vậy, trong 5 năm tới, Đoàn tập trung triển khai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc".
Thứ nhất, xung kích lao động sáng tạo nhằm phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của thanh niên trong lao động với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và hiệu quả thiết thực hơn. Tổ chức rộng rãi các hoạt động "Tuổi trẻ sáng tạo" trong các đối tượng thanh niên. Phấn đấu ở đâu có đoàn viên, thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo.
Thứ hai, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Phát triển phong trào "Thanh niên tình nguyện" theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất lượng, phù hợp với đối tượng, góp phần tập hợp, giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng, đặc biệt là trật tự an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
Thứ ba, xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc; phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.
Thứ tư, xung kích thực hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, xây dựng người công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy và cầu thị.
Thứ năm, xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế, định hướng thanh niên chủ động nắm bắt thông tin, tham gia chuẩn bị cho thanh niên về ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, bản lĩnh chính trị, văn hoá, nâng cao năng lực hội nhập; vận động, hỗ trợ và tổ chức lực lượng thanh niên là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trẻ, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường xây dựng và quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trẻ.
V- Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
Sức sống của tổ chức Đoàn nằm ở mối quan hệ mật thiết, gắn bó với thanh niên. Để có vị trí xứng đáng trong lòng thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải thực sự quan tâm hỗ trợ, khơi dậy khả năng vốn có của thanh niên trong giải quyết các nhu cầu, lợi ích chính đáng và hợp pháp. Vì vậy, cùng với việc tổ chức cho thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội, Đoàn triển khai thực hiện phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", góp phần bảo vệ, chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên và huy động các nguồn lực xã hội góp phần định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên.
Thứ nhất, đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, phát triển tài năng.
Thứ hai, đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm. Tạo ra sự chuyển biến có tính đột phá trong nhận thức của thanh niên về nghề nghiệp và việc làm. Khuyến khích và vận động thanh niên học nghề, lập nghiệp. Đoàn sẽ hình thành những trung tâm mẫu mực trong hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm. Phấn đấu mỗi cơ sở Đoàn là một địa chỉ tin cậy tư vấn nghề và việc làm cho thanh niên.
Thứ ba, đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, góp phần nâng cao thể lực, định hướng và xây dựng lối sống đẹp, nếp sống lành mạnh cho thanh niên.
Thứ tư, đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội, giúp thanh niên phát triển các kỹ năng cần thiết trong làm việc và hoạt động xã hội, nhất là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, như: Làm việc nhóm, trình bày vấn đề, xây dựng kế hoạch, xử lý tình huống...
VI- Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn. Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", đồng thời vận động các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu nhi. Đẩy mạnh cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu". Đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ". Củng cố và phát triển hệ thống nhà thiếu nhi, điểm vui chơi dành cho trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tích cực tham mưu cho chính quyền và huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các phong trào thiếu nhi ở cơ sở. Vận động và phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và tổ chức các phong trào thiếu nhi.
VII - đổi mới nội dung, hình thức Công tác quốc tế thanh niên
Với tinh thần Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng làm bạn với thanh thiếu nhi và các tổ chức thanh niên trên thế giới, phấn đấu cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, Đoàn tập trung phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, bạn bè truyền thống; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Lào, thanh niên Việt Nam - Trung Quốc, thanh niên Việt Nam - Campuchia,v.v...; thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước bạn bè truyền thống, các nước khu vực châu á - Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giới. Tích cực tham gia các hoạt động của thanh niên ASEAN và các cơ chế đa phương phù hợp; tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới và phong trào thanh niên tiến bộ trên thế giới. Tăng cường các hoạt động giao lưu quốc tế giữa các tỉnh, thành có chung đường biên giới với nước bạn.
VIII - Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân
Trong nhiệm kỳ mới, phương châm cơ bản xây dựng tổ chức Đoàn là: Mặt trận tập hợp, đoàn kết  thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư.
Để làm được điều đó, phải tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, coi trọng chất lượng đầu vào, xác định giải pháp rèn luyện đoàn viên cả về nhận thức và hành động để nâng cao bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên. Nâng cao chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở bằng cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh". Nâng chất đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới, xây dựng phong cách, phương pháp công tác của cán bộ Đoàn với yêu cầu là: tôn trọng, gần gũi và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, "nói đi đôi với làm". Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, quản lý; đào tạo cán bộ gắn với quy hoạch, sử dụng cán bộ; xây dựng chế độ học tập bắt buộc hàng năm đối với chức danh lãnh đạo các cấp của Đoàn. Củng cố các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, phấn đấu đưa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam trở thành cơ quan nghiên cứu hàng đầu về thanh niên và công tác thanh niên, đào tạo ở trình độ đại học, trên đại học và đào tạo nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ.
Mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị. Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh,  kiên trì vận động chủ doanh nghiệp và thanh niên, xây dựng cốt cán, tùy theo điều kiện cụ thể để lập tổ chức Hội hoặc Đoàn; tổ chức các hoạt động thanh niên thông qua tổ chức Công đoàn, Hội doanh nghiệp trẻ và trên địa bàn, nơi thanh niên sinh sống sau giờ làm việc. Coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đặc biệt là du học sinh; chủ động phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị cho thanh niên trước khi đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài; tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài với trong nước.
Làm tốt trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội vững mạnh. Triển khai thực hiện tốt chương trình "Rèn luyện phụ trách Đội", chương trình "Rèn luyện đội viên" chuẩn bị nguồn lực cho Đoàn.
Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn với trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thiết thực của các chủ trương do cấp bộ Đoàn ban hành; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.
Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân; tập trung vận động đoàn viên, thanh niên "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", gương mẫu thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; tham mưu xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên.
IX- Đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của Đoàn
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp của Đoàn từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức bộ máy chuyên trách đảm bảo tinh gọn, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu; trong chỉ đạo tăng cường tính chủ động, khuyến khích sự sáng tạo của cấp tỉnh, đề cao tính chỉ đạo vĩ mô và tham mưu chính sách của cấp Trung ương. Đổi mới triệt để việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp bộ Đoàn, kiên trì phương châm tập trung cho cơ sở, hướng đến thanh niên, khắc phục tình trạng ban hành nhiều chủ trương, hoặc chủ trương chồng chéo, không sát với yêu cầu thực tiễn. Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống Đoàn, tin học hoá công tác thông tin của Đoàn; không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn, xác định các tiêu chí cụ thể, thiết thực để đánh giá thi đua hàng năm. Rà soát để bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng. Tiếp tục tổ chức trong toàn Đoàn "Tháng Thanh niên" hàng năm. Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo công tác thanh niên; mở rộng mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền, các đoàn thể trong công tác thanh niên; coi trọng phối hợp với gia đình trong chăm lo giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu nhi và phát huy thanh niên.
X- Một số chương trình, dự án và chỉ tiêu cụ thể
Một trong những thách thức của nhiệm kỳ mới là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thanh niên do Đoàn khởi xướng và tổ chức thực hiện, thể hiện tính hành động của thanh niên và phong trào thanh niên. Kết quả ấy phải đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng địa bàn, được xã hội thừa nhận. Đoàn sẽ thực hiện các chương trình, dự án cụ thể mà tiêu biểu là: Xây dựng và phát  triển Đề án "Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông"; Đề án hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; Hành trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"; xây dựng mới 1.000 điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và trang cấp Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi; Chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên; Chương trình "Vì các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo". Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2007- 2012, cả nước có 7,5 triệu đoàn viên; giới thiệu cho Đảng 1 triệu đoàn viên ưu tú, trong đó, số đảng viên mới kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt trên 60% số đảng viên kết nạp hàng năm; tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3 triệu đoàn viên, thanh niên, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên; mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc "Vì đàn em thân yêu".
Kính thưa các đồng chí,
Kính thưa Đại hội,

Về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xác định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác xây dựng Đoàn; phản ánh được xu thế phát triển của tình hình thanh niên và tổ chức Đoàn; thể hiện rõ quan điểm coi trọng chất lượng trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu của thời kỳ mới; đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên ở cơ sở cho phù hợp với sự chuyển đổi cơ chế quản lý của Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị kinh tế, sự nghiệp; kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khoá VIII và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ qua; bảo đảm tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.
Trên cơ sở nhận thức đó, có 22 điểm đề nghị bổ sung, sửa đổi, tập trung vào những nội dung cơ bản là:
- Về độ tuổi kết nạp đoàn viên, để phù hợp với quy định của Luật thanh niên và Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, độ tuổi đoàn viên cần được xác định là từ 16 đến 30 tuổi.
- Về tăng thẩm quyền cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn trong hướng dẫn các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, đó là: Việc quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định; việc bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành trong trường hợp quá hai phần ba số lượng uỷ viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định, việc thành lập Ban Cán sự Đoàn ở các đơn vị đặc thù,...
- Về việc xoá tên, cho rút tên và thôi tham gia Ban Chấp hành Đoàn các cấp, bổ sung theo hướng thực sự linh hoạt, phù hợp với phân cấp công tác quản lý cán bộ của Đảng, đồng thời, đảm bảo sự tham gia có trách nhiệm của Đoàn cấp trên đối với nhân sự chủ chốt cấp dưới.
- Về bổ sung chức năng giám sát cho Uỷ ban kiểm tra các cấp của Đoàn, giao nhiệm vụ giám sát cho Uỷ ban kiểm tra các cấp trong giám sát uỷ viên Ban Chấp hành, cán bộ cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, qui định của Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.
Kính thưa Đại hội,
Đại hội lần này sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX có đủ năng lực lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ mới; với yêu cầu của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn không chỉ có cán bộ Đoàn chuyên trách mà cần có doanh nhân trẻ tiêu biểu, nhà khoa học trẻ tiêu biểu, cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ,... tiêu biểu cho các lĩnh vực hoạt động của thanh niên. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII đã phát huy tinh thần dân chủ, thực hiện đúng các quy trình, đảm bảo công khai, và đã chuẩn bị được danh sách gồm 153 đồng chí, với số dư 5% để giới thiệu cho Đại hội xem xét, quyết định lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đại hội và đoàn viên thanh niên cả nước.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Kính thưa Đại hội,

Là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, Đại hội tập trung cao nhất khát vọng, ý chí của thế hệ trẻ Việt Nam được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần tuổi trẻ xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đoàn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX kêu gọi toàn thể thanh thiếu nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, đổi mới mạnh mẽ, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
Trân trọng cảm ơn các đồng chí.    
Nâng cao chất lư¬ợng tổ chức đoàn, tăng c¬ường bồi dư¬ỡng lý t¬ưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc
(Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS HCM lần thứ IX)
 Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, xác định phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, vững vàng trong hội nhập quốc tế và đi lên chủ nghĩa xã hội.
I - Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII
Trong 5 năm qua, công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục thu được những thành tựu quan trọng, tình hình chính trị, xã hội ổn định, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, đời sống nhân dân từng bước nâng cao, góp phần tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Trên thế giới và khu vực tình hình diễn biến rất phức tạp, nhưng hoà bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, cùng với quá trình toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đang tạo ra những cơ hội thuận lợi cho thanh niên Việt Nam giao lưu, học hỏi, tiếp cận với khoa học, công nghệ hiện đại, phương pháp quản lý tiên tiến. Tuy nhiên, nước ta vẫn trong tình trạng kém phát triển, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp, thiên tai, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội chưa giảm, suy thoái đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn nghiêm trọng; các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, sự chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch diễn ra gay gắt... có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình thanh niên, nhất là về đời sống, tư tưởng, lối sống, niềm tin, lý tưởng. Trong bối cảnh đó, toàn Đoàn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII và đã thu được kết quả toàn diện.
1. Những kết quả đạt được
1.1 - Công tác giáo dục của Đoàn có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, ổn định tình hình thanh niên, nâng cao chất lượng chính trị của người đoàn viên.
Trong 5 năm qua, cùng với việc tăng cường giáo dục chính trị, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn và thế hệ trẻ Việt Nam, Đoàn đã đẩy mạnh giáo dục chính trị cơ bản, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tư vấn pháp lý, giáo dục về dân số, sức khỏe, môi trường, giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân, tinh thần đoàn kết quốc tế cho thanh thiếu nhi. Điểm nổi bật trong công tác giáo dục là việc tổ chức có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam tiến bước dưới cờ Đảng", "Nghị quyết Đại hội Đoàn VIII và hành động của tuổi trẻ", "Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại", "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", học tập 6 bài học lý luận chính trị, thi các Đội tuyên truyền thanh niên về tư tưởng Hồ Chí Minh. Các hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thanh niên được tổ chức sâu rộng, đặc biệt việc tổ chức các diễn đàn thanh niên "Tiếp lửa truyền thống, mãi mãi tuổi 20", "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích" học tập các tấm gương anh hùng liệt sỹ nhân sự kiện xuất bản các nhật ký, hồi ký thời chiến tranh của các liệt sỹ (Nhật ký Đặng Thùy Trâm và cuốn sách Mãi mãi tuổi 20 của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc) tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khơi dậy niềm tự hào, sự trân trọng của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh. Các cuộc thi tìm hiểu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng, 60 năm ngày thành lập nước, 75 năm ngày thành lập Đoàn, 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tổ chức sôi nổi, đạt kết quả thiết thực, thu hút hàng triệu đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia.
Công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên có chuyển biến tích cực, tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, nổi cộm, các vấn đề phát sinh ở cơ sở về tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng và phương tiện giáo dục của Đoàn được tăng cường; hệ thống tài liệu được cung cấp đầy đủ và kịp thời hơn. Hoạt động của các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng, đội tuyên truyền thanh niên, các trung tâm thanh thiếu niên được đổi mới. Các báo chí của Đoàn tích cực tham gia định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên, mở các chuyên mục, diễn đàn giới thiệu mô hình, điển hình tiên tiến, góp phần đắc lực phục vụ công tác chỉ đạo của Đoàn và công tác giáo dục thanh thiếu nhi. 
1.2 - Phong trào "Thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" được tổ chức rộng khắp, góp phần cổ vũ, định hướng và hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng,  an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Trong khối trường học, Đoàn đã tích cực tổ chức phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; tham gia xây dựng môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh, văn minh, chống tiêu cực trong thi cử; tổ chức các hoạt động khuyến khích, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài, các học bổng, giải thưởng, thi Olympic các môn học, hội nghị khoa học, câu lạc bộ học tập và các sân chơi sáng tạo, trí tuệ khác; hỗ trợ vay vốn học tập, vận động cấp học bổng giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã trao học bổng, giải thưởng, trợ cấp cho 376.567 học sinh, sinh viên với tổng trị giá 162 tỷ đồng.
Phong trào thi đua học tập trong các đối tượng thanh niên ngoài nhà trường có bước phát triển tích cực, nhất là học tập ngoại ngữ, tin học, kiến thức kinh tế, quản lý, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Đoàn đã triển khai rộng rãi phong trào phổ cập kiến thức công nghệ thông tin cho thanh niên nông thôn, miền núi; tham gia tổ chức các hoạt động xóa mù chữ, vận động đưa trẻ đến trường, phổ cập giáo dục cho thanh thiếu nhi.
Trong phát triển nông nghiệp và nông thôn, Đoàn tổ chức phong trào "Bốn mới", các hoạt động sáng tạo, hỗ trợ thanh niên mưu sinh, lập nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập các dự án vay vốn phát triển sản xuất, phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, trang trại trẻ. Đáng chú ý là việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội (đến nay đạt trên 1.500 tỷ đồng). Hoạt động thông tin về thị trường nông sản, thị trường lao động, hướng nghiệp, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên, tôn vinh thanh niên tiên tiến trong nông nghiệp, tham gia phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn được duy trì có hiệu quả.  
Trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, phong trào "Sáng tạo trẻ" đã thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống, hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề, hình thành tác phong công nghiệp, đảm nhận công trình thanh niên, nghiên cứu ứng dụng phương pháp quản lý tiên tiến. Trong khối hành chính, sự nghiệp, hoạt động Đoàn tập trung vào việc xây dựng phong cách làm việc của công chức trẻ, tham gia cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý, điều hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực tham mưu. Trong khu vực đô thị, tập trung các hoạt động giới thiệu và tạo việc làm cho thanh niên, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng ngõ phố văn minh, an toàn, sạch đẹp, đoạn đường, tuyến phố thanh niên tự quản.
Các hoạt động dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên tiếp tục được duy trì có kết quả; cơ sở vật chất và nguồn lực cho hoạt động dạy nghề, giới thiệu việc làm của Đoàn được tăng cường, bước đầu tham gia hoạt động xuất khẩu lao động; tích cực tham mưu, phối hợp chăm lo giải quyết việc làm cho thanh niên. Trong nhiệm kỳ, đã dạy nghề cho 810.948 thanh niên (tăng 17,7% so với nhiệm kỳ trước); giới thiệu việc làm cho hơn 1,9 triệu thanh niên (tăng hơn 4 lần so với nhiệm kỳ trước) và giải quyết việc làm cho 801.505 thanh niên.
Tham gia đảm nhận thực hiện các chương trình, dự án quốc gia và địa phương, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, như: Dự án "Làng Thanh niên lập nghiệp", chương trình xây dựng cầu nông thôn mới ở đồng bằng sông Cửu Long, Đảo Thanh niên Cồn Cỏ, dự án Trí thức trẻ, y bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, miền núi, đảm nhận công trình thanh niên tại cụm công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau, khí - điện Nhơn Trạch (Đồng Nai). Lực lượng thanh niên xung phong có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ do Nhà nước giao ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn.
Phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang được triển khai có hiệu quả. Trong thanh niên Quân đội đẩy mạnh phong trào "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng", cuộc vận động "Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy"; trong thanh niên Công an phong trào "Hai thi đua, hai tình nguyện thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" được triển khai sâu rộng, góp phần giáo dục, rèn luyện thanh niên, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" và hình ảnh đẹp về cán bộ, chiến sỹ công an trong thời kỳ mới trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai. Các cơ sở Đoàn trong lực lượng vũ trang đã tích cực, chủ động kết nghĩa, phối hợp hoạt động với các cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, tiến hành công tác dân vận, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, giáo dục và cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.
Hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng chống tiêu cực và tệ nạn xã hội có bước phát triển, kết hợp truyền thông với tư vấn, xây dựng đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên và các mô hình can thiệp tại cộng đồng về phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống lây nhiễm HIV. Đoàn chủ động hơn trong tuyên truyền, vận động và tổ chức cho thanh thiếu nhi tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, nhất là ở các thành phố lớn.
Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo" tiếp tục được triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên về tình hình, nhiệm vụ mới đối với chủ quyền an ninh quốc gia. Các cấp bộ Đoàn cả nước đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ thanh thiếu nhi, tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội ở khu vực biên giới, hải đảo.
Hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Nổi bật là các hoạt động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với nước. Trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng 10.395 nhà tình nghĩa (tăng hơn 4,2 lần so với nhiệm kỳ trước), giúp đỡ các gia đình chính sách, đồng bào bị thiên tai với số tiền, quà trị giá hàng chục tỷ đồng. Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, hiến máu nhân đạo được tổ chức rộng rãi, góp phần giáo dục tinh thần tương thân, tương ái, tình nguyện vì cộng đồng của đông đảo thanh niên.
Phong trào "Khoẻ để lập nghiệp, giữ nước" được duy trì ở cơ sở. Đoàn tham gia có hiệu quả việc chuẩn bị, tuyên truyền và phục vụ SeaGames 22 tại Việt Nam. Nhiều giải thể dục thể thao do các báo của Đoàn tổ chức trở thành các giải thể thao truyền thống, cổ vũ phong trào thể dục thể thao ở cơ sở, phát hiện bồi dưỡng tài năng thể thao cho đất nước.
Phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục phát triển mạnh mẽ, được dư luận xã hội ủng hộ, hoan nghênh, là một trong các phương thức hoạt động hiệu quả tập hợp, giáo dục thanh niên, tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; các hoạt động tình nguyện tại chỗ được coi trọng hơn; nét mới là việc tổ chức được một số đợt hoạt động tình nguyện tại Lào, Campuchia và thu hút thanh niên quốc tế đến hoạt động tình nguyện tại Việt Nam. Các hoạt động tiếp sức mùa thi, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, phổ cập tin học cho thanh niên nông thôn, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, hoạt động văn hóa cộng đồng, chi viện các công trình trọng điểm, phòng chống thiên tai... được tổ chức sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp của người thanh niên xung kích, tình nguyện ở những nơi, những lĩnh vực khó khăn, gian khổ.
1.3 - Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng có chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thiếu nhi; vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thể hiện ngày càng rõ.
Cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu" được thực hiện có hiệu quả. Đoàn đã thực hiện 45.654 công trình "Vì đàn em thân yêu", hỗ trợ 730.323 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; ưu tiên đầu tư nguồn lực phục vụ vui chơi, giải trí, phát triển thể chất, tinh thần của thiếu nhi, đồng thời tích cực đấu tranh chống các hành vi vi phạm quyền và bổn phận của trẻ em; nhiều địa phương đã quan tâm hơn các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tham mưu cho Đảng, Nhà nước và phối hợp tốt hơn với các lực lượng xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Hoạt động ngày càng có hiệu quả của 304 nhà thiếu nhi trong cả nước đã góp phần tạo ra sân chơi lành mạnh tập hợp và giáo dục thiếu nhi.
1.4 - Công tác quốc tế thanh niên có bước phát triển về chất, quan hệ chính trị đối ngoại, giao lưu hữu nghị tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng cường hiểu biết, tình đoàn kết hữu nghị và hợp tác với thanh niên và nhân dân các nước, đóng góp tích cực vào phong trào thanh niên dân chủ thế giới, góp phần thực hiện tốt đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.
Đoàn đã duy trì tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 200 tổ chức thanh niên các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước trong khu vực và trên thế giới, các tổ chức Liên hiệp quốc, đặc biệt là các hoạt động hữu nghị với thanh niên Lào, Trung Quốc, Cu Ba, Campuchia, quan hệ hợp tác với các tổ chức thuộc Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, các nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước khu vực Châu á - Thái Bình Dương. Đã đăng cai tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới, Diễn đàn Thanh niên á - Âu, Diễn đàn Thanh niên APEC, một số hoạt động trong khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3; chương trình Tàu thanh niên Đông Nam á; tham gia có trách nhiệm vào việc chuẩn bị và tổ chức Liên hoan thanh niên, sinh viên thế giới lần thứ 16. Cùng các hoạt động quốc tế thanh niên ở cấp Trung ương, nhiều tỉnh, thành Đoàn đã chủ động tổ chức có hiệu quả các hoạt động giao lưu hữu nghị với thanh niên các tỉnh, thành phố của Trung Quốc, Lào, Campuchia. Thông qua các hoạt động, Đoàn đã tích cực giới thiệu với bạn bè quốc tế về Việt Nam, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, các chính sách thanh niên, về thanh niên Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời thông tin về tình hình quốc tế, thanh niên và các tổ chức thanh niên trên thế giới cho thanh niên trong nước. Các dự án được khai thác có hiệu quả hơn, góp phần huy động thêm nguồn lực phục vụ phong trào thanh thiếu nhi trong nước.
1.5 - Hoạt động Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân được coi trọng, góp phần nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng hệ thống chính trị.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", tuyên truyền, giác ngộ cho đoàn viên, thanh niên về Đảng, tham gia đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, góp ý xây dựng cấp uỷ và đảng viên, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, tham mưu với Đảng lãnh đạo công tác thanh niên. Số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng ngày càng tăng. Đoàn đã giới thiệu cho Đảng 904.839 đoàn viên ưu tú trong đó có 347.872 đồng chí được kết nạp Đảng, tăng 12,93% so với nhiệm kỳ trước; số đảng viên mới là đoàn viên chiếm trên 60% tổng số đảng viên được kết nạp hàng năm.
Trong xây dựng chính quyền nhân dân, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, giới thiệu đại biểu đại diện tham gia ứng cử vào cơ quan chính quyền các cấp. Trong tham gia xây dựng các đoàn thể nhân dân, vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ; phối hợp tổ chức các phong trào quần chúng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá, các hoạt động cộng đồng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
1.6 - Công tác xây dựng tổ chức Đoàn được tập trung chỉ đạo; chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng đoàn viên được nâng lên; số thanh niên được kết nạp vào Đoàn tăng, mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên được mở rộng.
Thực hiện chủ trương tập trung củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VII về "Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, trọng tâm là củng cố và xây dựng Đoàn ở địa bàn dân cư" và cuộc vận động "Xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh", đầu tư, chăm lo nhiều hơn cho công tác cán bộ đoàn cơ sở, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động Đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện phục vụ sinh hoạt ở cơ sở. Tỷ lệ cơ sở Đoàn vững mạnh và khá tăng đáng kể, từ 52,3% số chi đoàn vững mạnh và 57,6% số Đoàn cơ sở vững mạnh năm 2003 lên 59,4% số chi đoàn vững mạnh và 64,9% số Đoàn cơ sở vững mạnh năm 2006.
Công tác cán bộ được coi trọng. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực tham mưu cho Đảng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng và luân chuyển cán bộ Đoàn; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, bổ sung kịp thời cán bộ. Đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp từng bước được trẻ hoá; trình độ lý luận, nghiệp vụ, kỹ năng công tác được nâng lên một bước, đã tập huấn cho 1.152.301 lượt cán bộ Đoàn, Hội, Đội, tăng 118% so với nhiệm kỳ trước.
Công tác đoàn viên được quan tâm; quy trình kết nạp đoàn viên mới chặt chẽ hơn, chương trình rèn luyện đoàn viên được nhiều cơ sở Đoàn thực hiện. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 4.504.561 đoàn viên, vượt 12,6% chỉ tiêu, đưa số đoàn viên cả nước hiện nay lên 6,1 triệu, tăng 12,84% so với nhiệm kỳ trước; số đoàn viên xuất sắc và khá tăng từ 85,3% năm 2003 lên gần 90% năm 2006. Vai trò tiền phong gương mẫu của người đoàn viên trong các phong trào thanh niên và ở cộng đồng dân cư, trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi ở một số địa bàn, lĩnh vực được khẳng định.
Vai trò nòng cốt của Đoàn trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam được khẳng định rõ nét. Đoàn tăng cường đầu tư về cán bộ, định hướng hoạt động và đảm bảo các điều kiện hoạt động cho các Hội, góp phần xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên, qua đó củng cố và phát triển tổ chức Đoàn. Nghị quyết về "Tăng cường củng cố và mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", từng bước tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp bộ Đoàn về tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển các tổ chức hội thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Đến nay, 100% các quận, huyện và hơn 90% xã, phường trong cả nước có tổ chức Hội LHTN Việt Nam với hơn 6,7 triệu hội viên. Hội Sinh viên Việt Nam có bước phát triển mới, đến nay đã có 186 hội sinh viên cấp trường (tăng 41 Hội Sinh viên cấp trường so với đầu nhiệm kỳ) với hơn 700 ngàn hội viên hoạt động có hiệu quả, góp phần làm phong phú các hoạt động của sinh viên, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đoàn. Hội Doanh nghiệp trẻ tiếp tục phát triển cùng với phong trào "Ba xung kích phát triển kinh tế, hai tình nguyện phát triển cộng đồng" và cuộc vận động thanh niên Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thu được kết quả bước đầu.
Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên dân tộc, tôn giáo có tiến bộ. Đoàn đã triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội, giúp thanh niên tôn giáo, dân tộc lập thân, lập nghiệp; chỉ đạo xây dựng các mô hình hoạt động thanh niên, kiện toàn và bồi dưỡng cán bộ Đoàn, hội, đội khu vực miền núi, dân tộc, tuyên truyền, đấu tranh chống lại các âm mưu và hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá cách mạng nước ta.
Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam đang học tập, công tác tại nước ngoài đã có chuyển biến bước đầu(1). Thông qua hoạt động, Đoàn, Hội đã quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta cho thanh niên, sinh viên; tổ chức tuyên truyền đối ngoại, đấu tranh chống lại những nhận thức và hành động sai trái, xuyên tạc về tình hình trong nước; hỗ trợ thanh niên, sinh viên học tập, công tác, đoàn kết quốc tế và hướng về Tổ quốc.
Vai trò của cấp bộ Đoàn phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội và tổ chức phong trào thiếu nhi tiếp tục được khẳng định. Các cấp bộ Đoàn đã đầu tư củng cố Hội đồng Đội các cấp, kiện toàn đội ngũ cán bộ Đội và tổng phụ trách Đội; định hướng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; tham mưu với Đảng, Nhà nước có chính sách chăm lo cho cán bộ tổng phụ trách Đội.
Công tác kiểm tra của Đoàn được thực hiện với trọng tâm là kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII, nghị quyết đại hội Đoàn các cấp, các chủ trương của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, kiểm tra chấp hành Điều lệ Đoàn, tăng cường công tác chỉ đạo, giữ vững kỷ cương trong Đoàn. Việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn "Tăng cường công tác kiểm tra của Đoàn trong giai đoạn hiện nay" bước đầu tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cấp bộ Đoàn về vai trò của công tác kiểm tra trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn. Trong nhiệm kỳ, Uỷ ban Kiểm tra các cấp của Đoàn đã phát hiện 10.252 vụ việc vi phạm, xử lý kỷ luật 9.931 trường hợp, trong đó đoàn viên chiếm 95,6%.
1.7- Công tác chỉ đạo của Đoàn tiếp tục được đổi mới, tập trung cho cơ sở, chăm lo giải quyết những vấn đề bức xúc của thanh niên và công tác Đoàn; tăng cường tham mưu xây dựng và tích cực thực hiện chính sách đối với thanh niên; coi trọng phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác thanh niên.
Điểm mới trong nhiệm kỳ qua là việc tham mưu xây dựng các văn bản pháp luật và chính sách đối với thanh niên: Quốc hội ban hành Luật Thanh niên; Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010, Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2004- 2005, chính sách cho cán bộ Đoàn, Hội khối trường học, cán bộ Đoàn xã, phường, chính sách cho đội ngũ tổng phụ trách Đội, chính sách đối với trí thức trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; ký kết các chương trình, nghị quyết liên tịch với 24 Bộ, ngành, đoàn thể chính trị. Hơn 40 tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo chính quyền ban hành chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương, đơn vị, tạo cơ chế và nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tham mưu và chỉ đạo tổ chức thành công "Tháng Thanh niên" hàng năm với tinh thần: Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng và xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên, bước đầu tạo dựng cơ chế cộng đồng trách nhiệm của các cấp chính quyền, các đoàn thể trong công tác thanh niên. Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là kiên trì thực hiện chủ trương tập trung cho cơ sở và xác định các chủ trương, giải pháp hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, giải quyết các vấn đề bức xúc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; nhiều cấp bộ Đoàn đã tổ chức tốt các diễn đàn, đối thoại, giao lưu trực tuyến giữa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và Đoàn thanh niên với đoàn viên, thanh niên, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất của đoàn viên, thanh niên đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh, huyện thực hiện tốt hơn vai trò chỉ đạo và tổ chức công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn; tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo công tác thanh niên; phối hợp có kết quả với cấp chính quyền, đoàn thể trong công tác thanh niên.
2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân
2.1 - Hạn chế, yếu kém

2.1.1 - Hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn chưa cao, chưa đến được các đối tượng thanh niên chậm tiến; Đoàn chưa tận dụng hết các cơ hội, chưa phát huy hết sức mạnh của các lực lượng xã hội và các nguồn lực trong công tác giáo dục thanh niên. Phương thức giáo dục của Đoàn chậm đổi mới, chưa đáp ứng nhu cầu, tâm lý của đoàn viên, thanh niên. Đoàn chưa thực sự tiếp cận để định hướng, hướng dẫn thanh niên trước những xu hướng, trào lưu mới, như: các dòng nhạc trẻ, trò chơi điện tử, nhật ký điện tử (blog), các diễn đàn trên Internet (forum); công tác nắm tình hình tư tưởng thanh niên còn khó khăn, lúng túng; công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam đến năm 2010 còn nhiều hạn chế; việc triển khai chương trình liên tịch với một số Bộ, ngành còn hình thức, hiệu quả thấp.
2.1.2 - Hoạt động chăm lo lợi ích chính đáng cho thanh niên chưa đầu tư đúng mức nên chưa tương xứng với tiềm năng của tổ chức Đoàn; việc tham mưu xây dựng chính sách tài năng trẻ, khuyến khích thanh niên học nghề, chính sách huy động thanh niên tham gia phát triển giáo dục cộng đồng, hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.
2.1.3 - Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư còn khó khăn; vai trò tiền phong, gương mẫu của một bộ phận đoàn viên, thanh niên trong chăm sóc, giáo dục thiếu nhi chưa rõ. Đoàn chưa hoàn thành chỉ tiêu hàng tháng mỗi chi đoàn có một việc tốt dành cho trẻ em, mỗi đoàn viên là một phụ trách thiếu nhi.
2.1.4 - Chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng hoạt động Đoàn tuy đã được nâng lên nhưng vẫn chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên cũng như yêu cầu tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ Đoàn tụt hậu so với thanh niên. Tính bền vững của một số phong trào, cuộc vận động chưa cao, Đoàn chưa có giải pháp thích hợp phát triển tổ chức Đoàn, Hội và tổ chức các hoạt động thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu vực đô thị, nông thôn, miền núi, vùng tôn giáo.
2.1.5 - Lý luận về công tác vận động thanh niên, về tập hợp thanh niên, mô hình tổ chức và hoạt động của Đoàn ở một số lĩnh vực chưa theo kịp sự phát triển kinh tế - xã hội. Công tác thi đua, khen thưởng còn hình thức, chưa có tác dụng tích cực cổ vũ và thúc đẩy phong trào thanh thiếu nhi.
2.2 - Nguyên nhân
2.2.1 - Một số chủ trương của Đoàn chưa sát thực tế, khi triển khai thiếu đôn đốc, kiểm tra, tổng kết kịp thời; sự vận dụng và cụ thể hóa các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn ở nhiều nơi còn hạn chế; có biểu hiện "dễ làm, khó bỏ"; bệnh thành tích, hành chính hóa, thiếu sâu sát cơ sở trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thanh niên chậm được khắc phục.
2.2.2 - Công tác cán bộ của Đoàn còn bất cập; năng lực, trình độ nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, xã hội của một bộ phận cán bộ Đoàn còn yếu; cán bộ Đoàn ở một số địa phương không có điều kiện luân chuyển hoặc khi luân chuyển lại không chuẩn bị tốt đội ngũ thay thế, làm ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của Đoàn; một số đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Việc tham mưu cho Đảng trong tạo nguồn, đào tạo, sử dụng và luân chuyển cán bộ nhìn chung còn yếu.
2.2.3 - Điều kiện, phương tiện hoạt động và nguồn lực cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn khó khăn; sự chuyển dịch nhanh của cơ cấu kinh tế, tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội gia tăng, sự thoái hoá, biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên có ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tư tưởng thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
2.2.4 - Tổ chức Đoàn còn chậm thích nghi với sự phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu của thanh niên; công tác tổng kết thực tiễn, đầu tư cho nghiên cứu lý luận về công tác thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Một số nơi cấp uỷ Đảng chưa thật sự quan tâm, tăng cường chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
3. Bài học kinh nghiệm
Từ thực tiễn phong phú của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cơ bản sau:
Một là, Mọi hoạt động của Đoàn phải thiết thực, hướng tới mục tiêu tập hợp, giáo dục, chăm lo lợi ích của thanh niên, khơi dậy và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, tinh thần xung phong, tình nguyện của thanh niên, tạo điều kiện để thanh niên tự khẳng định và phát triển.
Hai là, Kiên trì thực hiện chủ trương tập trung cho cơ sở, coi trọng công tác cán bộ và mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên là những điều kiện có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tổ chức Đoàn.
Ba là, Chủ động tham mưu cho Đảng lãnh đạo toàn diện công tác thanh niên; tận dụng mọi cơ hội và phát huy tốt vai trò, vị thế của tổ chức Đoàn trong phối hợp với các cấp chính quyền, đoàn thể tiến hành công tác thanh niên, từng bước xã hội hoá công tác thanh niên.
Bốn là, Tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; coi trọng kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; thường xuyên, kịp thời phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các sáng kiến, điển hình tiên tiến, nhân tố mới của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
II- Tình hình thanh niên, mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012
1- Thanh niên Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và yêu cầu phát triển bền vững
Cùng với sự phát triển của đất nước, của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thái độ và ý thức chính trị của thanh niên có chuyển biến tích cực; thanh niên quan tâm hơn và có trách nhiệm hơn với những vấn đề của quê hương, đất nước, các vấn đề trong khu vực và quốc tế; tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức; số thanh niên vào Đoàn, số đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên có xu hướng tăng. ý thức lập thân, lập nghiệp của thanh niên cao hơn trước, thanh niên có nhu cầu và khả năng tiếp thu nhanh nhạy những thành tựu khoa học, công nghệ, kỹ thuật và quản lý hiện đại, năng động, sáng tạo, ham học hỏi, chủ động vươn lên tiếp cận với cái mới. Lòng nhân ái, nhân văn, tính tích cực chính trị - xã hội và tinh thần xung phong, tình nguyện, ý thức chia sẻ, tương thân, tương ái của thanh thiếu nhi ngày càng được khơi dậy mạnh mẽ hơn. Tâm thế, năng lực hội nhập quốc tế của thanh niên tự tin và chủ động hơn. Vai trò, vị trí của thanh niên trong xã hội tiếp tục được đề cao và nhận được sự quan tâm nhiều hơn của Đảng, Nhà nước và các lực lượng xã hội.
Tuy nhiên, cùng với sự chuyển đổi nhanh của cơ cấu kinh tế và quá trình hội nhập quốc tế, thanh niên đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, đó là: trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, quản lý, kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên nhìn chung còn thấp; xu hướng chạy theo bằng cấp, nhận thức lệch lạc về học nghề, chọn nghề, định hướng nghề nghiệp còn khá phổ biến trong thanh niên. Lao động chưa qua đào tạo, tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, hoặc việc làm không ổn định và thu nhập thấp vẫn là vấn đề bức xúc của thanh niên; không ít thanh niên thụ động, ỷ lại, chưa tích cực vươn lên tự tạo việc làm, còn ngại khó, ngại khổ, ngại về nông thôn, miền núi công tác. Sức khỏe thể chất của thanh niên còn thấp so với khu vực và thế giới; tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý và tình trạng lây nhiễm HIV trong thanh niên đang diễn ra phức tạp. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức rèn luyện, non kém về nhận thức chính trị, chưa xác định được lý tưởng sống đúng đắn, sống thực dụng, thụ động, thờ ơ, ngại tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội, vi phạm pháp luật, tin vào những điều mê tín dị đoan.
Bước vào thời kỳ phát triển mới của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ, tạo cơ hội cho nước ta đi tắt, đón đầu, trong đó thanh niên là lực lượng có thế mạnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, hơn lúc nào hết, thanh niên rất cần được định hướng, hỗ trợ để vươn lên lập thân, lập nghiệp. Thanh niên trong các trường học mong muốn được học tập, rèn luyện trong một môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại, chất lượng cao; được định hướng nghề nghiệp và tạo việc làm phù hợp sau đào tạo. Thanh niên trong công nghiệp và dịch vụ mong muốn được hỗ trợ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có việc làm và thu nhập phù hợp với giá trị sức lao động; được hỗ trợ pháp lý, chăm lo nhiều hơn về đời sống tinh thần. Thanh niên trong khu vực hành chính mong muốn được khẳng định về chuyên môn, nghiệp vụ, được ghi nhận công bằng và tạo cơ hội tiến bộ, trưởng thành. Thanh niên khu vực đô thị mong muốn có việc làm và tham gia xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh. Thanh niên trong khu vực nông nghiệp và nông thôn, miền núi, hải đảo, thanh niên dân tộc ít người mong muốn được chăm lo bảo vệ quyền lợi, được học tập, nâng cao trình độ học vấn, được hỗ trợ thông tin, kiến thức khoa học, kỹ thuật, công nghệ, được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, được đào tạo nghề và hỗ trợ tham gia lao động trong các khu công nghiệp và xuất khẩu lao động. Thanh niên trong lực lượng vũ trang mong muốn được hỗ trợ nâng cao trình độ nghiệp vụ, học sỹ quan để phục vụ lâu dài trong quân đội, được học nghề và có việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Thanh niên các vùng tôn giáo mong muốn được giao lưu, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, được quan tâm đến nhu cầu tín ngưỡng hợp pháp, sống tốt đời, đẹp đạo. Thanh niên đang học tập, công tác, định cư ở nước ngoài mong muốn được cung cấp thông tin về đất nước, hỗ trợ pháp lý trong học tập, công tác và sinh sống, tham gia hoạt động hướng về Tổ quốc. Nữ thanh niên mong muốn được gia đình, xã hội quan tâm, tạo điều kiện học tập, làm việc, cống hiến bình đẳng.
Trong những năm tới, sự chuyển dịch cơ cấu xã hội của thanh niên sẽ diễn ra mạnh mẽ theo sự chuyển dịch của cơ cấu kinh tế; tiếp tục có sự phân hoá về học vấn, thu nhập, điều kiện hưởng thụ văn hoá và mức sống trong thanh niên; nhu cầu mọi mặt của thanh niên tiếp tục phát triển đa dạng; tư tưởng, nhận thức chính trị của thanh niên chịu sự tác động nhiều chiều của các nhân tố có cả mặt tích cực và tiêu cực đan xen nhau, trong đó tích cực là cơ bản, quyết định chiều hướng phát triển của tình hình thanh niên. 
2- Mục tiêu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007-2012
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 được tiến hành trong bối cảnh có những thuận lợi, đó là: Đảng quan tâm sâu sát hơn đến thanh niên và công tác thanh niên; Luật Thanh niên từng bước đi vào cuộc sống, Nhà nước tăng cường quản lý đối với công tác thanh niên; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có bề dày truyền thống, có uy tín trong thanh niên và trong xã hội. Tuy nhiên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng gặp không ít thách thức, khó khăn, đó là: cơ cấu tổ chức bộ máy, cán bộ của Đoàn còn bất cập, chưa theo kịp sự chuyển động của tình hình thanh niên, chưa thích ứng nhanh, nhạy với sự "cạnh tranh" ngày càng gay gắt trong vận động, tập hợp thanh niên, "bệnh" thành tích còn khá phổ biến; trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ có nguy cơ "tụt hậu" so với thanh niên; các thế lực thù địch tiếp tục coi thanh niên là đối tượng tác động chính trong chiến lược "Diễn biến hòa bình" làm thay đổi chế độ.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X xác định: "Đối với thế hệ trẻ, thường xuyên giáo dục chính trị, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; tạo điều kiện học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ... thu hút rộng rãi thanh niên, thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách".
Là tổ chức chính trị - xã hội, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng và những giá trị cao đẹp, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn xác định chăm lo lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, tạo môi trường giúp thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, là động lực cơ bản của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới. Các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động của Đoàn đều phải hướng tới mục tiêu đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên và sự phát triển của đất nước.
Trên cơ sở đó, từ kết quả và kinh nghiệm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua, mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 là:
"Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; xây dựng Đoàn vững mạnh; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích "Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển", phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
3- Phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012
Thực hiện mục tiêu trên, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 là:
3.1- Xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng cán bộ, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên khác do Đoàn làm nòng cốt; đề cao trách nhiệm của Đoàn trong phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân.
3.2- Đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, văn hóa, công tác thông tin, truyền thông của Đoàn; phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể nhân dân và huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu nhi.
3.3- Kết hợp hài hoà việc bảo vệ, chăm lo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên thông qua tổ chức rộng khắp trong các đối tượng thanh niên phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp".
Khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
III- Xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa con người Việt Nam
Trong giai đoạn mới, nhiệm vụ quan trọng của Đoàn là xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, biết xử lý hài hoà lợi ích của bản thân trong lợi ích chung của tập thể, cộng đồng; có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa và sống tình nghĩa; có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần tình nguyện. Người thanh niên của thời kỳ mới vừa biết giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa biết làm giàu văn hóa dân tộc bằng những giá trị, những tinh hoa văn hóa nhân loại, là hiện thân tiêu biểu của các giá trị văn hóa Việt Nam. Một số giải pháp cơ bản:
1) Triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", thiết thực thực hiện cuộc vận động chính trị lớn trong toàn Đảng, toàn dân "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
Các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động: xây tình đoàn kết, tương thân tương ái vì cộng đồng, chống bàng quan vị kỷ cá nhân; xây tinh thần, thái độ học tập say mê, nghiêm túc, làm việc gì cũng phải học, học suốt đời, tiến quân vào khoa học công nghệ, chống tiêu cực, hư danh, giả dối, không trung thực; xây tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, chống ỷ lại, lười lao động; xây ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí xa hoa; xây ý thức công dân, thói quen ứng xử văn hoá, chống lai căng tự do tuỳ tiện vô kỷ luật (gọi tắt là 5 xây, 5 chống) thành các tiêu chí cụ thể đối với danh hiệu "Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác", rèn luyện cán bộ, đoàn viên, thanh niên, tạo cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên thói quen tự phê bình và phê bình trong tập thể, tự xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong cuộc sống hàng ngày. Phát triển các hình thức gặp gỡ, học tập những tập thể, cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác ở tất cả các cấp, các lĩnh vực, đối tượng.
2) Đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn
Trước hết là đổi mới và nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục chính trị, coi đây là quá trình bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Nội dung giáo dục phải gần gũi, thiết thực; phương thức giáo dục phải gợi mở cho đoàn viên, thanh niên tìm hiểu, trao đổi có tranh luận, coi trọng giáo dục bằng hoạt động thực tiễn thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Triển khai cho đoàn viên, thanh niên học tập lý luận chính trị, quán triệt đường lối và các nghị quyết của Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bảo vệ cương lĩnh, mục tiêu lý tưởng và vai trò lãnh đạo của Đảng; tổ chức các diễn đàn thanh niên, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ ý kiến và nâng cao nhận thức chính trị của mình.
Trong giáo dục truyền thống, coi trọng giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, truyền thống đoàn kết, ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng khát vọng chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng. Trong giáo dục đạo đức, lối sống, Đoàn đề cao giáo dục cho thanh niên lòng yêu lao động, chống thói lười biếng, lối sống thực dụng, xa hoa, tiêu dùng quá khả năng thu nhập của mình. Phát động đoàn viên, thanh niên đi đầu đấu tranh bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các văn hoá phẩm độc hại. Đoàn chủ động bồi dưỡng cho thanh niên các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, định hướng cho thanh niên tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại, kịp thời định hướng, hướng dẫn thanh niên trước những loại hình nghệ thuật mới; thông tin trên Internet v.v... Tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên.
Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục luật pháp và ý thức công dân cho thanh thiếu nhi, góp phần hình thành lối sống "Sống và làm việc theo pháp luật", giúp cho thanh niên thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời giáo dục, cổ vũ thanh niên gương mẫu chấp hành pháp luật, ý thức kỷ luật lao động, tôn trọng quy ước cộng đồng, tuân thủ nội quy, quy định của tổ chức. Tổ chức rộng rãi các hình thức tư vấn và trợ giúp pháp lý cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn, thanh niên khu vực đô thị và các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Giáo dục ý thức quốc phòng toàn dân và tinh thần quốc tế chân chính, giúp cho mỗi thanh niên nhận thức rõ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, hiểu rõ bản chất các sự kiện và các quá trình quốc tế, xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động, sáng tạo trong quá trình hội nhập. 
3) Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, coi đây là một trong các phương thức giáo dục có hiệu quả, là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cấp bộ Đoàn.
Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các đối tượng thanh thiếu nhi, qua đó phát hiện, biểu dương nhân rộng kịp thời các điển hình thanh thiếu nhi tiên tiến, biết vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, các thanh niên sống có lý tưởng, hết mình vì lý tưởng, vì tập thể, cộng đồng và xã hội. Tổ chức rộng rãi các cuộc gặp mặt, liên hoan nhằm tôn vinh các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", tổ chức để các nhà hoạt động xã hội, các nhà khoa học, các doanh nhân, văn nghệ sỹ nổi tiếng, các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực giao lưu, trao đổi với thanh thiếu nhi cả nước. Phát triển các loại giải thưởng và các hình thức khen thưởng thích hợp, ghi nhận và tôn vinh cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi đạt thành tích xuất sắc trong học tập, công tác.
4) Phát huy các nguồn lực xã hội trong bồi dưỡng, giáo dục thanh thiếu nhi
Không ngừng hoàn thiện tổ chức, bộ máy làm công tác tuyên truyền, giáo dục; đầu tư nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đồng thời phát triển mạnh đội ngũ cộng tác viên; khai thác tốt các nguồn lực và phối hợp với các lực lượng xã hội trong công tác giáo dục thanh niên.
Phát huy vai trò của báo chí, xuất bản và các thiết chế do Đoàn quản lý, các văn nghệ sỹ trẻ, doanh nhân trẻ, nhà khoa học trẻ trong tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, các tổ chức, các cấp chính quyền trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ. Vận động đoàn viên, thanh niên đọc và học tập các tấm gương điển hình qua sách báo. Biên soạn và phát hành tài liệu phục vụ công tác giáo dục phù hợp với các đối tượng thanh niên.
IV - Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc
Trong 5 năm tới, cùng với việc chăm lo bồi dưỡng thanh niên, toàn Đoàn tập trung triển khai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", vừa phát huy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên, vừa tạo môi trường giáo dục, rèn luyện cho thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên, của cộng đồng và đất nước.
1) Xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế-xã hội
Lao động sáng tạo là phẩm chất, tiềm năng của tuổi trẻ. Trong giai đoạn hiện nay, xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế- xã hội là phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của thanh niên trong lao động với năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và hiệu quả thiết thực hơn.
Để giúp cho đoàn viên, thanh niên phát huy tiềm năng sáng tạo và nhiệt huyết của mình trong phát triển kinh tế-xã hội, Đoàn triển khai sâu rộng trong tất cả các đối tượng thanh niên phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo". Phấn đấu ở đâu có đoàn viên, thanh niên và hoạt động Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo. Đoàn viên, thanh niên trong trường học đi đầu đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu và thực hành nghề. Đoàn viên, thanh niên trong công nghiệp và dịch vụ đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan hành chính đi đầu nghiên cứu cải tiến quy trình xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, xây dựng phong cách làm việc trọng dân và phục vụ dân tốt hơn. Đoàn viên, thanh niên ở các đô thị đi đầu đề xuất sáng kiến trong xây dựng và quản lý đô thị, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội. Đoàn viên, thanh niên trong nông nghiệp và nông thôn xung kích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất và đời sống, tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào "4 mới". Đoàn viên, thanh niên trong các lực lượng vũ trang đi đầu nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong huấn luyện, bảo quản, cải tiến sử dụng trang bị kỹ thuật.
Tiếp tục phát triển rộng rãi các hoạt động phát huy năng lực của thanh niên trong sáng tạo, tiếp cận và ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất; nghiên cứu hình thức hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên trong các lĩnh vực; tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích và hỗ trợ thanh niên thực hiện các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học.
Cùng với các hoạt động sáng tạo, các cấp bộ Đoàn xung kích đảm nhận, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, đặc biệt ở những lĩnh vực, địa bàn khó khăn. Phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển đảo, góp phần thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển Biển Việt Nam, tiếp tục đảm nhận xây dựng các đảo thanh niên; tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện, lực lượng thanh niên xung phong thực hiện các chương trình, dự án kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng vùng biên giới, hải đảo, tham gia phát triển các khu kinh tế quốc phòng, cai nghiện và giải quyết việc làm sau cai nghiện cho thanh niên.
2) Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng
Phát triển phong trào "Thanh niên tình nguyện" theo hướng đa dạng về nội dung, nâng cao về chất l-ượng, phù hợp với đối tượng, góp phần tập hợp, giáo dục thanh niên và tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc của cộng đồng. Xây dựng các chương trình và đội hình tình nguyện dài hạn ở các địa bàn khó khăn, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, việc khó, việc mới của cộng đồng. Hình thức tình nguyện đa dạng: th¬ường xuyên, ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, trong đó hình thức tình nguyện thường xuyên đóng vai trò chủ đạo. Nội dung tình nguyện tập trung vào công tác xoá đói, giảm nghèo, sức khoẻ cộng đồng, nâng cao dân trí, tình nguyện chi viện các công trình trọng điểm quốc gia, tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Phát triển mạnh tình nguyện quốc tế, tiếp tục chương trình đưa thanh niên đi tình nguyện ở Lào, Campuchia theo hướng dài hơn phù hợp với yêu cầu của Bạn và khả năng chuyên môn của thanh niên. Tiếp nhận và phát huy hiệu quả các tình nguyện viên quốc tế đến Việt Nam.
Tổ chức sâu rộng các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hoạt động nhân đạo, từ thiện, coi đó là phương thức tập hợp và giáo dục thanh thiếu nhi có hiệu quả, góp phần giúp đỡ các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh, các gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Vận động và tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo, thành lập các đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo.
3) Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
Góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ sự nghiệp đổi mới và lợi ích quốc gia, dân tộc. Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tham gia xây dựng lực lượng vũ trang, tổ chức các đội hình thanh niên xung kích an ninh, cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", góp phần giáo dục ý thức trách nhiệm và phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai.
Đẩy mạnh phong trào "Thanh niên Quân đội thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" trong thanh niên quân đội; phong trào "Thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân" trong thanh niên công an, phát huy vai trò nòng cốt của thanh niên quân đội, công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát triển sâu rộng phong trào đoàn kết 3 lực lượng (thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên trường học, thanh niên trên địa bàn dân cư), phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong các lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội ở địa bàn dân cư.
Tích cực tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tham gia cảm hóa và giúp đỡ thanh thiếu niên chậm tiến, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật sau khi cải tạo tái hòa nhập cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống lây nhiễm HIV, chia sẻ, giúp đỡ những bệnh nhân HIV/AIDS.
Thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ xung kích giữ gìn trật tự, an toàn giao thông", coi việc chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông là một trong các tiêu chí rèn luyện của đoàn viên, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức chấp hành luật an toàn giao thông trong thanh thiếu nhi góp phần thực hiện có kết quả Nghị quyết 32 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tại nạn giao thông và ùn tắc giao thông; phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; vận động thanh thiếu nhi và nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh Luật giao thông; tham mưu trình Chính phủ đề án Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra.
4) Xung kích thực hiện cải cách hành chính
Góp phần thực hiện nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong xây dựng nền hành chính trong sạch, hiện đại, xây dựng người công chức trẻ giỏi, tận tụy với nhân dân.
Đoàn đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trẻ trong cải cách hành chính; giáo dục để hình thành những phẩm chất đạo đức của người cán bộ, công chức trẻ năng động, sáng tạo, giỏi nghề, tận tụy, cầu thị. Tổ chức rộng rãi phong trào "3 trách nhiệm", gồm: trách nhiệm với bản thân (trách nhiệm trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trình độ nghiệp vụ, ý thức kỷ luật, kỹ năng ứng xử, xây dựng phong cách làm việc hiệu quả và sáng tạo trong công việc), trách nhiệm với cơ quan (trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, trách nhiệm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, dân chủ, có kỷ luật, kỷ cương) và trách nhiệm với nhân dân (tôn trọng nhân dân, chống mọi biểu hiện tham nhũng, phiền hà sách nhiễu nhân dân).
Vận động đoàn viên, thanh niên học tập và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính, xây dựng các mô hình quản lý hành chính và bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả, tạo điều kiện cho thanh niên và nhân dân có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu hệ thống hành chính nhà nước. Vận động công chức trẻ xung kích, sáng tạo trong xây dựng văn minh công sở, đề xuất sáng kiến cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tình nguyện làm thêm ngày, thêm giờ khi công việc và nhân dân yêu cầu, tình nguyện tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính. Xây dựng mạng lưới thông tin, diễn đàn trên Website về cải cách hành chính; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn về cải các hành chính cho đội ngũ cán bộ Đoàn; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có các đề tài, sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực trong cải cách hành chính.
Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước; đề xuất sửa đổi, bổ sung những chính sách, pháp luật bất cập, không còn phù hợp. Tích cực đấu tranh chống mọi biểu hiện tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân; phát huy vai trò xung kích của thanh niên và tổ chức Đoàn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
5) Xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế
Khuyến khích thanh niên chủ động nắm bắt thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế, về chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng, về những cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập; tích cực học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ thuật, ngoại ngữ, tin học, luật pháp quốc tế, trở thành nhân tố của nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng cạnh tranh để hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả.
Đoàn tích cực định hướng, hướng dẫn thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; tham gia chuẩn bị cho thanh niên về kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh văn hoá khi tham gia hội nhập; tham mưu xây dựng các chính sách hỗ trợ, khuyến khích thanh niên tham gia hội nhập kinh tế quốc tế; vận động, hỗ trợ và tổ chức lực lượng thanh niên là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trẻ đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp trẻ.
V- Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
Trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trương triển khai thực hiện phong trào "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", góp phần bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng của thanh niên, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng của thanh niên và huy động các nguồn lực xã hội góp phần định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên.
1) Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên được học tập, nâng cao trình độ, phát triển tài năng.
Tổ chức sâu rộng trong các trường học các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên đi đầu xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên được học tập, nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng; phát triển các sân chơi trí tuệ, rèn luyện tư duy độc lập, sáng tạo, tham gia xây dựng môi trường học đường lành mạnh, chống tiêu cực trong thi cử; vận động và tổ chức cho thanh niên tham gia phổ cập giáo dục, chống tái mù chữ, giúp đỡ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đến trường; khuyến khích các hoạt động hỗ trợ thanh niên ngoài nhà trường học tập nâng cao trình độ học vấn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật.
Tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng chính sách tài năng trẻ (từ phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng, tôn vinh đến phát huy); tham gia xây dựng, hoàn thiện luật pháp, chính sách giáo dục và đào tạo; tham gia phát triển các cơ sở đào tạo chất lượng cao; phối hợp với các ngành động viên thanh niên học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, khuyến khích thanh niên ra nước ngoài học tập, tiếp thu khoa học công nghệ, phục vụ đất nước.
2) Đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm, giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, lựa chọn nghề đúng đắn và tự tạo việc làm.
Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp và việc làm; tổ chức sâu rộng các hoạt động tư vấn nghề và hướng nghiệp, chú trọng địa bàn nông thôn và trong các trường học, giúp cho thanh niên có nhận thức đúng về lao động và nghề nghiệp, định hướng nghề và chọn nghề đúng đắn. Phát triển các hình thức tư vấn nghề và hướng nghiệp cho thanh niên; lập các nhóm tư vấn việc làm tại chỗ và lưu động gắn liền với hoạt động của chi đoàn, đoàn cơ sở; hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; xây dựng các trung tâm mạnh của Đoàn trong hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên; giám sát chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên. Phấn đấu mỗi cơ sở đoàn là một địa chỉ tin cậy tư vấn nghề và việc làm cho thanh niên.
Tăng cường nắm bắt thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm của thanh niên; tổ chức và phối hợp tổ chức các hội chợ việc làm, ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm, xây dựng các trang thông tin điện tử, ngân hàng về lao động và việc làm, tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nghề nghiệp và việc làm; tổ chức giao lưu giữa các nhà doanh nghiệp thành đạt với học sinh, sinh viên nhằm trao đổi thông tin, tạo cơ hội việc làm cho thanh niên. Tích cực hướng dẫn giúp thanh niên vay vốn phát triển sản xuất và tham gia xuất khẩu lao động; khuyến khích và vận động thanh niên chủ động tự tạo việc làm, tự giúp nhau lập nghiệp, góp vốn và liên kết trong sản xuất, kinh doanh.
Tham mưu cho Chính phủ và các cấp chính quyền tạo cơ chế, chính sách khuyến khích học nghề, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo việc làm và vay vốn tạo việc làm cho thanh niên; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên... Tăng cường công tác giám sát chính sách hỗ trợ việc làm cho thanh niên. Nghiên cứu thành lập mới các trung tâm tư vấn, đào tạo, giới thiệu việc làm cho thanh niên do Đoàn Thanh niên quản lý. 
3) Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần, góp phần nâng cao thể lực, định hướng và xây dựng lối sống, nếp sống lành mạnh cho thanh niên.
Phát triển mạnh mẽ các loại hình hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng ở cơ sở; đầu tư xây dựng và khai thác tốt các thiết chế văn hoá, thể thao do Đoàn quản lý phục vụ giáo dục thể chất và văn hoá cho thanh thiếu nhi; tổ chức các cuộc vận động sáng tác văn học, nghệ thuật, các giải thể thao quần chúng trong thanh thiếu nhi; phát hiện và đào tạo các tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.
Tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma tuý, bia rượu và các chất kích thích, về sự lây lan của HIV, giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho vị thành niên, thanh niên, vận động thanh niên thực hiện chính sách dân số của Đảng và Nhà nước; tăng cường tổ chức các hoạt động tư vấn, khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo, thanh niên trong các khu nhà trọ, học sinh, sinh viên trong trường học, thanh niên làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi và nhân dân.
Phát huy vai trò các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn trong giáo dục nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hoá tinh thần cho thanh niên. Khuyến khích thanh thiếu nhi sử dụng Internet phục vụ cho học tập và thỏa mãn nhu cầu tinh thần lành mạnh của mình; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân ở các khu chế xuất, khu công nghiệp, thanh niên lao động tự do.
Khai thác các nguồn lực xã hội cho các hoạt động văn hóa, thể thao của thanh thiếu nhi; tham mưu cho các cấp chính quyền tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hoá, thể thao; đấu tranh phòng, chống bệnh dịch và tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, kích động bạo lực; tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích các lực lượng xã hội, các thành phần kinh tế đầu tư phát triển các cơ sở vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh niên.
4) Đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội, giúp thanh niên hình thành các kỹ năng cần thiết trong làm việc, giao tiếp và hoạt động xã hội.
Xác định nội dung giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng xã hội cho thanh niên là nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn, Hội tổ chức. Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức kinh tế, chính trị, xã hội, tổ chức thường xuyên các trại huấn luyện, rèn luyện kỹ năng ở các cấp; tổ chức cho thanh niên rèn luyện hình thành các kỹ năng cần thiết như: kỹ năng làm việc tập thể, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, kỹ năng giải quyết tình huống v.v... Cổ vũ và khuyến khích thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực học ngoại ngữ, tin học, kiến thức về văn hoá nhằm nâng cao kỹ năng hội nhập cho thanh niên. Xây dựng cho thanh niên phong cách làm việc chuyên nghiệp khoa học, sáng tạo và hiệu quả.
Phối hợp với nhà trường trong việc xây dựng, hoàn thiện và đổi mới các nội dung giảng dạy về kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh, sinh viên phù hợp với từng cấp học; tham mưu cho Chính phủ đưa nội dung cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng hoạt động xã hội cho thanh thiếu nhi vào nội dung giảng dạy, hoạt động ngoại khóa thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Biên soạn nội dung đào tạo kỹ năng phù hợp với từng đối tượng thanh niên.
VI- Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
Bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn. Trong nhiệm kỳ 2007-2012, Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", đồng thời vận động các lực lượng xã hội tham gia bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Giải pháp chính gồm:
1) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đẩy mạnh cuộc vận động "Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy"; cuộc vận động "Vì đàn em thân yêu", mỗi cơ sở Đoàn thực sự đóng vai trò nòng cốt trong vận động xã hội chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, giúp đỡ trẻ em đặc biệt khó khăn và con em các gia đình chính sách, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Nâng cao chất lượng phong trào "Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ".
2) Củng cố và phát triển hệ thống nhà thiếu nhi, điểm vui chơi dành cho trẻ em; nâng cao chất lượng hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tích cực huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và tổ chức các phong trào thiếu nhi ở cơ sở; chủ động tham mưu cho các cấp chính quyền đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng điểm vui chơi dành cho trẻ em.
3) Tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội, gia đình và nhà trường trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi.
VII - Công tác quốc tế thanh niên
Với tinh thần Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng làm bạn với thanh thiếu nhi và các tổ chức thanh niên trên thế giới, phấn đấu cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, trong nhiệm kỳ 2007 - 2012, Đoàn tập trung vào một số giải pháp cơ bản sau:
1) Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước láng giềng, bạn bè truyền thống, duy trì và tổ chức tốt chương trình gặp gỡ giao lưu thanh niên Việt Nam - Lào, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Nhật Bản; thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức thanh niên các nước khu vực châu á - Thái Bình Dương và các khu vực khác trên thế giới. Tích cực tham gia các hoạt động của thanh niên ASEAN và các cơ chế đa phương phù hợp; tham gia có trách nhiệm vào các hoạt động của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới và phong trào thanh niên tiến bộ trên thế giới. Tăng cường các hoạt giao lưu quốc tế đối với các tỉnh, thành Đoàn, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới.
2) Nâng cao năng lực và nghiệp vụ của cán bộ đoàn các cấp và thanh niên trong hoạt động đối ngoại và giao lưu quốc tế; đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động quốc tế của Đoàn; tăng cường quản lý các hoạt động đối ngoại, công tác thông tin và hướng dẫn hoạt động quốc tế thanh niên.
3) Nâng cao năng lực tiếp nhận, khai thác và phát huy hiệu quả các dự án quốc tế phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nước.
VIII - Xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân
Đoàn tiếp tục xác định: "Chất lượng cơ sở là trọng tâm; cán bộ là then chốt; đoàn kết, tập hợp thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu". Tổ chức Đoàn là phương châm cơ bản xây dựng: Mặt trận tập hợp, đoàn kết  thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư.
1) Nâng cao chất lượng đoàn viên
Đoàn viên là nhân vật trung tâm của tổ chức Đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên là bồi đắp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiền phong gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên. Danh hiệu đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm của mỗi thanh niên khi gia nhập Đoàn.
Tập trung nâng cao chất lượng đối tượng kết nạp Đoàn, mỗi thanh niên khi vào Đoàn đều có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của Đoàn, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên, được chi đoàn tín nhiệm. Mỗi đoàn viên, bên cạnh sinh hoạt cố định ở một tổ chức cơ sở của Đoàn được khuyến khích định kỳ tham gia hoạt động của Đoàn và có trách nhiệm cụ thể với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa bàn dân cư.
Đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện, đồng thời xác định giải pháp rèn luyện đoàn viên phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, coi trọng rèn luyện cả về nhận thức và hành động. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý đoàn viên, thống nhất sử dụng thẻ đoàn viên trong việc tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đoàn và trong các hoạt động mang tính tổ chức của Đoàn.
2) Nâng cao chất lượng chi đoàn, Đoàn cơ sở
Tổ chức cơ sở Đoàn là nền tảng cơ sở của Đoàn, nơi tổ chức thực hiện mọi chủ trương của Đoàn, nơi rèn luyện, phấn đấu của mỗi đoàn viên và là cầu nối giữa thanh niên với tổ chức Đoàn. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn là nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, chất lượng hoạt động Đoàn, sức chiến đấu và năng lực tập hợp, giáo dục thanh niên ở cơ sở. Đoàn chủ trương đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng chi đoàn mạnh" với các tiêu chí thích hợp cho từng khu vực.
Giải pháp cơ bản trước hết cần tập trung là đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động chi đoàn, Đoàn cơ sở, gắn sinh hoạt, hoạt động của Đoàn với việc giải quyết những vấn đề bức xúc của đoàn viên trong chi đoàn, vấn đề bức xúc của thanh niên ở địa bàn dân cư, vấn đề bức xúc của cộng đồng, đơn vị. Phát huy vai trò chủ thể của người đoàn viên trong mọi sinh hoạt, hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn; khắc phục tình trạng hành chính hóa, sinh hoạt, hoạt động hình thức và độc thoại một chiều trong sinh hoạt Đoàn.
Thường xuyên nghiên cứu điều chỉnh và phát triển tổ chức Đoàn phù hợp với cơ chế quản lý mới, phấn đấu ở đâu có thanh niên, ở đó có hoạt động thanh niên hoặc tác động, ảnh hưởng của tổ chức Đoàn. Xây dựng tổ chức Đoàn trong các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên, đồng thời không ngừng mở rộng hợp lý quy mô chi đoàn, phấn đấu chi đoàn có từ 10 đoàn viên trở lên.
Phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của tổ chức cơ sở Đoàn trong tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân.
3) Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay
Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay là quá trình tạo dựng đội ngũ cán bộ trẻ, giỏi, thực sự là những người bạn, có khả năng hướng dẫn, tổ chức hoạt động thanh thiếu niên, tư vấn cho thanh niên và đối thoại với thanh niên.
Trong nhiệm kỳ, Đoàn thực hiện tốt các quy trình trong công tác cán bộ theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII về công tác cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới, chú trọng đồng bộ các khâu từ tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, quản lý, luân chuyển và bố trí cán bộ. Đoàn phối hợp với cấp ủy cấp dưới thực hiện việc luân chuyển thường xuyên cán bộ trong hệ thống Đoàn.
     Đổi mới mạnh mẽ phong cách làm việc và phương pháp công tác của cán bộ Đoàn với yêu cầu chung nhất là: tôn trọng thanh niên; gần gũi thanh niên và có trách nhiệm với thanh niên, phải thực sự "Nói đi đôi với làm". Phong cách làm việc của cán bộ Đoàn phải vừa phù hợp với tâm lý, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên, vừa đáp ứng được các yêu cầu chỉ đạo và phối hợp liên ngành trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
     Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, theo đó, phân cấp mạnh trong đào tạo cán bộ; chú trọng đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên, bồi dưỡng kiến thức kinh tế, quản lý; đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đào tạo cán bộ gắn với quy hoạch, tuyển chọn, sử dụng cán bộ. Theo đó hàng năm cán bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở phải được bồi dưỡng, đào tạo, cập nhật những vấn đề mới về công tác vận động thanh niên, về kiến thức quản lý kinh tế, quản lý nhà nước,... Củng cố các trung tâm, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, phấn đấu đưa Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vào hệ thống các trường đào tạo ở trình độ đại học và trên đại học, là cơ quan hàng đầu về nghiên cứu thanh niên và huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác thanh niên.
     4) Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị
     Tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát triển Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị, là bộ phận không thể tách rời trong công tác xây dựng Đoàn, thể hiện vai trò và ảnh hưởng của tổ chức Đoàn trong thanh niên và trong xã hội.
     Phát triển mạnh mẽ tổ chức Hội LHTN Việt Nam, coi đó là trách nhiệm của mỗi cấp bộ Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tăng cường chỉ đạo công tác Hội, phân công những cán bộ có năng lực, phẩm chất tốt phụ trách công tác Hội; hướng dẫn và khuyến khích các hình thức tập hợp thanh niên trong Hội LHTN Việt Nam (Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Hội trí thức trẻ, Hội thầy thuốc trẻ v.v...); phát huy mạnh mẽ vai trò của tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết thanh niên và tạo nguồn bổ sung lực lượng cho Đoàn. Đổi mới nội dung, hình thức tập hợp thanh niên thông qua việc tạo các mô hình mới phong phú, đa dạng theo nghề nghiệp, nhu cầu, sở thích của thanh niên.
     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng Hội LHTN Việt Nam chỉ đạo, định hướng và tạo điều kiện phát triển tổ chức và hoạt động của Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam phấn đấu đến năm 2012 tất cả các tỉnh, thành trong cả nước đều có tổ chức Hội Doanh nghiệp trẻ.
Củng cố và phát triển Hội Sinh viên Việt Nam trong các trường học; phát huy vai trò của tổ chức Hội Sinh viên trong tập hợp, giáo dục sinh viên, tạo nguồn phát triển Đoàn và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Nghiên cứu thí điểm việc phát triển Hội học sinh trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, các trường nghề; tổ chức rộng khắp các hoạt động thi đua, tình nguyện, tạo môi trường cho các em học sinh rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên.
Tăng cường công tác thanh niên tôn giáo, dân tộc, tổ chức các loại hình tập hợp thanh niên thích hợp trong các vùng tôn giáo, dân tộc. Đoàn cấp tỉnh, huyện tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác thanh niên dân tộc, tôn giáo, kiện toàn Ban Mặt trận Thanh niên cấp tỉnh, xây dựng đội ngũ cốt cán của Đoàn trong các vùng tôn giáo, dân tộc từ những cán bộ, đoàn viên ưu tú và những đảng viên trẻ.
Đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng Hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, công ty cổ phần, kiên trì vận động chủ doanh nghiệp và thanh niên, xây dựng cốt cán, tuỳ theo điều kiện cụ thể để lập tổ chức Hội hoặc Đoàn; tổ chức các hoạt động thanh niên thông qua tổ chức Công đoàn, Hội doanh nghiệp trẻ và trên địa bàn, nơi thanh niên sinh sống sau giờ làm việc. Đoàn cấp tỉnh, huyện cần tăng cường chỉ đạo, tập trung đầu tư cán bộ, bộ máy và nguồn lực vật chất cho mặt công tác quan trọng này.
Coi trọng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên Việt Nam ở ngoài nước, đặc biệt là du học sinh; chủ động phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị cho thanh niên trước khi đi lao động, học tập, công tác ở nước ngoài; tăng cường mối liên hệ giữa tổ chức Đoàn, Hội ở nước ngoài với trong nước.
5) Nâng cao trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chăm lo xây dựng Đội vững mạnh
Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm lo xây dựng Đội vững mạnh là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đoàn viên và cấp bộ Đoàn; là xây dựng tổ chức Đoàn trước một bước. Với phương châm "ở đâu có thiếu nhi, ở đó có hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi". Xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh, thực sự xứng đáng là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là đội dự bị tin cậy, là nguồn bổ sung lực lượng thường xuyên cho Đoàn. Trong nhiệm kỳ 2007-2012, Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trang bị kỹ năng công tác Đội cho cán bộ Đoàn và đoàn viên; củng cố Hội đồng Đội và lực lượng phụ trách thiếu nhi các cấp, nhất là cấp cơ sở; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy Đội; phát triển hệ thống các thiết chế phục vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Các cấp bộ Đoàn phân công những cán bộ giỏi phụ trách công tác Đội, đồng thời phát triển đội ngũ cộng tác viên chăm lo công tác thiếu nhi.
Triển khai thực hiện tốt chương trình "Rèn luyện phụ trách Đội", chương trình "Rèn luyện đội viên"; nâng cao chất lượng hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh; công tác đội viên trưởng thành; công tác nhi đồng; công tác Đội trong nhà trường và trên địa bàn dân cư. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đa dạng, phù hợp với tâm lý và nhu cầu lứa tuổi.
     6) Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn, phục vụ công tác chỉ đạo, củng cố và xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Đoàn tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ lãnh đạo các cấp của Đoàn; đặt trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương công tác của Đoàn, đánh giá được hiệu quả việc thực hiện cũng như tính thực tiễn của từng chủ trương do cấp bộ Đoàn các cấp ban hành; kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đoàn và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, thanh niên.
7) Tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân
Coi đây là vinh dự, trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn. Trong 5 năm tới, Đoàn đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; tích cực đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng; tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; trực tiếp bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cho Đảng; rèn luyện đảng viên trẻ. Tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng về công tác thanh niên, đồng thời tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cấp ủy Đảng và đảng viên; tạo nguồn cán bộ cung cấp cho Đảng.
Trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ chính quyền nhân dân, Đoàn tập trung vận động đoàn viên, thanh niên "Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật", gương mẫu thực hiện Luật Thanh niên, chính sách, luật pháp của Nhà nước, quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội đối với các chính sách, luật pháp của Nhà nước; tham mưu xây dựng chính sách, nhất là chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên; tham mưu xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với các cấp chính quyền; bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các cấp chính quyền.
Trong việc tham gia xây dựng các đoàn thể nhân dân, Đoàn tập trung vận động đoàn viên là thành viên của các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức, đồng thời xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong công tác thanh niên, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cung cấp cho các đoàn thể.
IX- Đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của Đoàn
1) Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các cấp của Đoàn từ Trung ương đến cơ sở, tổ chức bộ máy chuyên trách đảm bảo hợp lý, hoạt động có chất lượng, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, tránh chồng chéo; trong chỉ đạo tăng cường tính chủ động, khuyến khích sự sáng tạo của cấp tỉnh, đề cao tính chỉ đạo vĩ mô và tham mưu chiến lược của cấp Trung ương. Xây dựng ban chấp hành Đoàn các cấp vững mạnh, thực sự là cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; cơ quan tham mưu, giúp việc của các cấp uỷ Đảng về công tác thanh niên.
2) Đổi mới triệt để việc ban hành và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của mỗi cấp bộ Đoàn, kiên trì phương châm tập trung cho cơ sở, hướng đến thanh niên, từng bước khắc phục tình trạng ban hành nhiều chủ trương, hoặc chủ trương chồng chéo, chủ trương không sát thực với yêu cầu của thực tiễn. Các chủ trương do cấp bộ Đoàn khoá trước ban hành nếu còn phù hợp thì tiếp tục bổ sung và tổ chức thực hiện. Cấp bộ Đoàn chỉ ban hành chủ trương mới nhằm giải quyết những vấn đề mới nảy sinh hoặc vấn đề bức xúc đặt ra ở cơ sở; kiên quyết khắc phục hành chính hoá, quan liêu, phô trương hình thức trong Đoàn.
3) Đổi mới công tác thông tin trong hệ thống Đoàn, từng bước tin học hoá trong công tác thông tin, đảm bảo thông tin nhanh, chính xác và thống nhất, đồng thời không ngừng đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Đoàn, xác định các tiêu chí cụ thể, thiết thực để đánh giá thi đua hàng năm. Rà soát để bổ sung, sửa đổi tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng, đảm bảo khen đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương và cổ vũ phong trào thanh thiếu nhi.
     4) Tiếp tục tổ chức trong toàn Đoàn "Tháng Thanh niên" hàng năm, là tháng cao điểm tuổi trẻ cả nước thi đua học tập, lao động sáng tạo; tháng cao điểm tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; tháng cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; tháng cao điểm xã hội cùng hành động chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên.
     5) Đổi mới và nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp uỷ Đảng trong lãnh đạo công tác thanh niên; mở rộng mối quan hệ cộng đồng trách nhiệm với các cấp chính quyền, các đoàn thể trong công tác thanh niên; coi trọng phối hợp với gia đình trong chăm lo giáo dục thanh thiếu nhi, bồi dưỡng và phát huy thanh niên.
X - Một số chương trình, dự án và chỉ tiêu cụ thể
1) Một số chương trình, dự án

1.1 - Xây dựng và phát triển đề án "Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông". Bên cạnh việc vận động và tổ chức cho thanh niên thực hiện pháp luật an toàn giao thông, Đoàn chủ động đăng ký với Chính phủ triển khai đề án tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm thiểu vi phạm trật tự an toàn giao thông, thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra.
     1.2 - Thực hiện đề án "Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm", nhằm nâng cao tỷ lệ thanh niên học nghề, có việc làm, khuyến khích xã hội đầu tư cho dạy nghề, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp và khởi sự doanh nghiệp, góp phần nhanh chóng đào tạo đội ngũ công nhân, lao động trẻ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
     1.3 - Tổ chức hành trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam", góp phần nuôi dưỡng hoài bão, lý tưởng sống cho thanh thiếu nhi. Trong giai đoạn 2007-2012, toàn Đoàn tổ chức cho các nhà hoạt động xã hội có uy tín, các anh hùng, các nhà khoa học, các nhà giáo, các doanh nhân tiêu biểu, các nhà hoạch định chính sách tham gia đối thoại, tư vấn, hỗ trợ thanh thiếu nhi trong xác định mục tiêu, lý tưởng sống, xây dựng hoài bão, ước mơ sống đúng đắn.
     1.4 - Xây dựng 1000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi.
     1.5 - Chương trình hỗ trợ sáng kiến, ý tưởng sáng tạo của thanh niên. Sẽ lựa chọn những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khả thi của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, phát triển cộng đồng, hoạt động thanh thiếu nhi để hỗ trợ hoàn thiện và triển khai trong thực tế.
     1.6 - Chương trình "Vì các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo", góp phần hỗ trợ, động viên các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại các khu vực biên giới, hải đảo, nhất là các chiến sỹ làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.
2) Một số chỉ tiêu cụ thể
2.1- Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 2007-2012 cả nước có 7,5 triệu đoàn viên. Giới thiệu cho Đảng 1 triệu đoàn viên ưu tú, trong đó số lượng đảng viên được kết nạp từ đoàn viên ưu tú đạt trên 60% tổng số đảng viên được kết nạp trong cả nước.
2.2- 100% thanh niên khi lập doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh được Đoàn, Hội hỗ trợ học chương trình khởi sự doanh nghiệp.
2.3- Tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề cho 3 triệu đoàn viên, thanh niên, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 2 triệu thanh niên.
2.4- Hàng năm mỗi cơ sở Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc "Vì đàn em thân yêu".
* *  *
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX là Đại hội đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ Việt Nam được đem tài năng, sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với tinh thần đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX kêu gọi toàn thể thanh thiếu nhi Việt Nam hãy giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nguyện tiếp bước truyền thống cha anh, nắm chắc thời cơ, vận hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thành công mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ. 


Đoàn chủ tịch chụp cùng các đại biểu về dự ĐH Đoàn toàn quốc lần IX

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX  họp từ ngày 17 đến 21 tháng 12 năm 2007 tại Thủ đô Hà Nội.
 Quyết nghị
1) Thông qua Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII trình Đại hội. Giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, căn cứ kết quả biểu quyết và những kết luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành.
2) Thông qua toàn văn Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã được bổ sung, sửa đổi.
3) Giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX và các cấp bộ Đoàn xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2007 - 2012 đã được Đại hội thông qua.
Đại hội kêu gọi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong cả nước xung kích phấn đấu "Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển", cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh". 
 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007
Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX

Các đại biểu tham dự ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX.

THƯ của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX gửi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và thanh thiếu nhi cả nước
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007
 Các đồng chí cán bộ, đoàn viên, các bạn nam nữ thanh niên, các em thiếu nhi thân mến,

Đại hội Đoàn toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 17 đến ngày 21/12/2007 với sự tham gia của 1.033 đại biểu ưu tú từ mọi miền đất nước vừa kết thúc trong niềm tin tưởng và tinh thần phấn khởi. Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đã dành sự quan tâm và những tình cảm sâu sắc theo dõi diễn biến của Đại hội với lòng mong mỏi tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ cả nước sẽ ngày càng xứng đáng với sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà Tổ quốc và nhân dân đã và đang trao cho. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã ân cần chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và đổi mới toàn diện đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
Thời gian qua với tinh thần nô nức, hân hoan: "Tuổi trẻ Việt Nam hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX", cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước đã sôi nổi tham gia các phong trào thi đua hành động cách mạng lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội. Đặc biệt, Đại hội chúng ta vui mừng đón nhận hàng ngàn lượt ý kiến đóng góp vào nội dung báo cáo của các đồng chí lãnh đạo, các bậc lão thành cách mạng, các nhà quản lý, các văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, các nhà giáo dục, các sĩ quan và tướng lĩnh lực lượng vũ trang, các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong cả nước. Đại hội xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những tình cảm và trách nhiệm lớn lao đó.
Các đồng chí, các bạn và các em thân mến,
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX là Đại hội Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập phát triển. Đại hội đánh dấu bước trưởng thành đáng khích lệ của tổ chức Đoàn và phong trào TTN nước ta.
Nhìn về phía trước, thế hệ trẻ chúng ta ý thức sâu sắc rằng Đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội mới đồng thời đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức mà toàn dân tộc phải phấn đấu vượt qua.
Đối với tuổi trẻ, thời cơ, vận hội đang tạo ra điều kiện cho từng người học tập, cống hiến, trưởng thành; khó khăn, thách thức lại là môi trường cho mỗi người chúng ta rèn luyện ý chí, bản lĩnh để vươn lên tự khẳng định, tự hoàn thiện bản thân. Với lòng tự hào về dân tộc anh hùng, về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại, Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước tích cực tìm hiểu nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đoàn lần thứ IX đề ra, phấn đấu đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống.
Mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên hãy tự đề ra cho mình kế hoạch hành động cụ thể để rèn đức, luyện tài trên con đường lập thân, lập nghiệp, góp phần đắc lực vào sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
Đại hội đặt kỳ vọng và tin tưởng rằng toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu trở thành lớp người kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng góp phần đưa nước ta "sánh vai với các cường quốc năm châu" như Bác Hồ kính yêu hằng mong ước.
Đại hội xin gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi lời chào thi đua đoàn kết, sáng tạo và phát triển.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX (do đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn khóa IX trình bày)
                              
Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội,

Sau 5 ngày làm việc tích cực, sôi nổi với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm trước tuổi trẻ cả nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra.
Đại hội rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và Thủ đô Hà Nội, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí cán bộ Đoàn qua các thời kỳ, cùng nhiều đại biểu khách quý đã tới dự khai mạc và tham dự các hoạt động của Đại hội; mang đến cho Đại hội những tình cảm đặc biệt, sự cổ vũ, động viên to lớn đối với sự phát triển, trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam.
Tại Đại hội, đồng chí Nông Đức Mạnh - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ Việt Nam đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ ra những nhiệm vụ trọng yếu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trách nhiệm của các ngành, các cấp và xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy thanh niên trong thời kỳ mới.
Cùng với ý kiến phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, ý kiến trao đổi, đối thoại trực tiếp với đại biểu Đại hội của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và các ý kiến phát biểu của các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, đoàn thể... đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với thanh niên và công tác thanh niên; cũng như mong muốn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh không ngừng lớn mạnh và phát triển, phát huy có hiệu quả vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội; bảo vệ, chăm lo những nhu cầu, lợi ích chính đáng của tuổi trẻ.
Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa VIII trình Đại hội; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi. Các Văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này là sự vận dụng sáng tạo và cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí  của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của tuổi trẻ. Đại hội biểu thị quyết tâm của toàn Đoàn trong việc tiếp tục đổi mới toàn diện, phấn đấu nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn; tăng c¬ường bồi dư¬ỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp; được thanh niên thừa nhận và tin cậy.             
Đại hội đã phát huy dân chủ bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX gồm 145 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho tuổi trẻ cả nước. Trong phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn. Đại hội mong muốn và tin tưởng mỗi thành viên và toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX đoàn kết một lòng, ra sức rèn luyện, phấn đấu về mọi mặt, lãnh đạo toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
Thưa các đồng chí,

Đại hội bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao những cống hiến cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá VIII đã chuyển công tác không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá IX. Đại hội xin chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và mong muốn các đồng chí luôn dành sự quan tâm và tiếp tục cống hiến khả năng, kinh nghiệm phong phú của mình cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nói riêng, sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ nói chung.
Đại hội trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các Bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế - xã hội, các bậc lão thành cách mạng, các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ, nhà báo, các doanh nghiệp, các cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và các tầng lớp nhân dân đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu xây dựng các Văn kiện Đại hội, hỗ trợ vật chất và tinh thần, góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội.
Đại hội biểu dương các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội, đóng góp trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội.
Đại hội chân thành cảm ơn các đồng chí, bạn bè quốc tế và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam đã gửi điện chúc mừng đến Đại hội, thể hiện tình cảm hữu nghị, tình đoàn kết của các tổ chức thanh niên tiến bộ và tuổi trẻ bầu bạn xa gần đã luôn hết lòng ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam nói chung và tuổi trẻ  Việt Nam nói riêng.
Đại hội chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trong nước và nước ngoài đã đến dự và tuyên truyền kịp thời, hiệu quả về Đại hội.
Đại hội biểu dương các tiểu ban phục vụ Đại hội, các cán bộ CNV cơ quan Trung ương Đoàn đã phấn đấu hết mình phục vụ Đại hội; cảm ơn đội ngũ cán bộ, diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ tư lệnh cảnh vệ, Công an thành phố Hà Nội, Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khách sạn Khăn Quàng Đỏ, khách sạn Tây Hồ, khách sạn La Thành và các tập thể, cá nhân đã tận tuỵ ngày đêm phục vụ Đại hội, góp phần tích cực vào thành công của Đại hội.
Thưa các đồng chí,
Thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã cổ vũ, động viên các cấp bộ Đoàn, các cán bộ đoàn viên, thanh niên cả nước bước vào một nhiệm kỳ công tác mới với những nhiệm vụ có nhiều điều kiện thời cơ hết sức thuận lợi, nhưng cũng không ít thách thức, khó khăn. Ngay sau Đại hội, mỗi đại biểu trở về địa phương hãy đem đến cho đoàn viên, thanh niên, các em thiếu nhi tinh thần, khí thế và quyết tâm của Đại hội; các cấp Đoàn cần tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến đoàn viên, thanh niên; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước ngay từ đầu nhiệm kỳ IX.
Đại hội IX của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là Đại hội của đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển. Đại hội kêu gọi toàn Đoàn và tuổi trẻ cả nước hãy ra sức phát huy truyền thống vẻ vang các thế hệ trẻ Việt Nam, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xung kích thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thực hiện thành công dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Với niềm tin tưởng đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Xin cảm ơn và chúc sức khoẻ các đồng chí.

Thiếu nhi chúc mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần IX

Phần thứ hai:  Phát biểu của các bộ, ngành tại Đại hội Đoàn đã thật sự xứng đáng là tổ chức thành viên rất quan trọng của mặt trận tổ quốc việt nam trong việc tập hợp, đoàn kết mấy chục triệu đoàn viên, thanh niên cả nước trong tình hình mới
(Phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IX)
 - Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
- Kính thưa các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các vị khách quý.
- Thưa các đồng chí đoàn viên thanh niên tiêu biểu về dự Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng hơn 1.000 đồng chí tiêu biểu, đại diện cho hơn 6 triệu đoàn viên Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước về dự Đại hội.
Từ diễn đàn Đại hội và qua các phương tiện thông tin đại chúng, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ niềm tự hào và tin tưởng sâu sắc vào các thế hệ trẻ Việt Nam anh hùng đã có những đóng góp to lớn, xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ cách mạng.
Chúng tôi vui mừng và tự hào các thế hệ trẻ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến đã góp phần rất quan trọng làm nên Cách mạng tháng Tám vĩ đại, đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ để giải phóng miền Bắc, rồi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Với các tên gọi khác nhau, hơn 76 năm qua từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam, Đoàn Thanh niên Dân chủ, Đoàn Thanh niên Phản đế, Đoàn Thanh niên Cứu quốc, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam, Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh rồi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày nay, trong mọi thời kỳ cách mạng, bao giờ Đoàn thanh niên cũng gắn bó với các đoàn thể chính trị xã hội, với Mặt trận dân tộc thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã viết nên lịch sử vẻ vang của Dân tộc Việt Nam anh hùng. Thời kỳ lịch sử cách mạng nào cũng có những gương sáng ngời của các đoàn viên thanh niên cộng sản, cũng có những phong trào cách mạng vang dội của tuổi trẻ để động viên thanh niên cả nước hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó.
Hơn hai mươi năm đổi mới vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng với Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức, động viên và cùng tuổi trẻ cả nước tiếp tục có những đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với các phong trào thanh niên: "Lập thân, lập nghiệp - Tuổi trẻ giữ nước", phong trào "Thanh niên tình nguyện" và các phong trào thi đua yêu nước khác, Đoàn đã động viên hàng triệu đoàn viên, thanh niên lao động quên mình trên các công trường xây dựng : đường dây điện 500 KV Bắc Nam; Thuỷ điện Sơn La; Thuỷ điện Na Hang; Lọc dầu Dung Quất; Khí điện đạm Vũng Tàu, Cà Mau; Đường Hồ Chí Minh... Hàng trăm khu công nghiệp lớn và các vùng kinh tế quan trọng đều do lực lượng lao động trẻ xây dựng, sản xuất, với năng suất lao động ngày càng cao, trình độ sản xuất ngày càng hiện đại như: khai thác dầu khí, sản xuất khai thác than thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, sản xuất điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tại các khu công nghiệp hiện đại ở các thành phố lớn, các vùng cây công nghiệp cà phê, cao su Tây Nguyên. Lực lượng lao động trẻ nông thôn đã từng bước chuyển sang sản xuất lớn với năng suất lao động cao, góp phần từng bước đổi mới nông nghiệp toàn diện và phát triển không ngừng. Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên chiếm gần 1/4 dân số đã và đang hăng say học tập, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và chủ động hội nhập quốc tế. Đặc biệt phải nói đến hàng chục vạn đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang chịu đựng mọi khó khăn, thiếu thốn, ngày đêm sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biển đảo và biên cương của Tổ quốc. Trên trận tuyến an ninh chính trị và an toàn xã hội, các đoàn viên thanh niên phải thường xuyên đối mặt với các loại tội phạm và những âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch để đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Cứ mỗi lần các trận bão lũ ác liệt dồn dập xảy ra như : các cơn bão số 2, số 5 và lũ lớn ở miền Trung, vụ sập nhịp cầu dẫn Cần Thơ vừa qua thì lực lượng đoàn viên thanh niên trong các lực lượng quân đội, công an, thanh niên tình nguyện vẫn là lực lượng đóng góp to lớn nhất, tích cực nhất, hiệu quả nhất.
Tất cả những cống hiến của tuổi trẻ nói trên không tách khỏi vai trò tổ chức, tập hợp, vận động giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sự tập hợp động viên hàng chục triệu đoàn viên và thanh niên cả nước hăng hái tham gia vào mặt trận học tập, lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là sự đóng góp to lớn vào sự thành công của cuộc đổi mới đất nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao hoạt động có hiệu quả của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ qua mà báo cáo chính trị đã trình Đại hội. Đoàn đã thật sự xứng đáng là tổ chức thành viên rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tập hợp, đoàn kết mấy chục triệu đoàn viên, thanh niên cả nước trong tình hình mới.
Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội!
Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, mặc dù thắng lợi của hơn 20 năm đổi mới là to lớn và có ý nghĩa lịch sử; nhưng cũng trong quá trình ấy, những yếu kém đã bộc lộ khá rõ: kinh tế phát triển nhanh nhưng chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng còn hạn chế, chưa đồng bộ; tham nhũng, lãng phí xảy ra còn nghiêm trọng; tình trạng quan liêu xa dân của cán bộ lãnh đạo các cấp còn phổ biến; sự chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, miền còn lớn; các thế lực thù địch lại luôn tuyên truyền xuyên tạc, lợi dụng cái gọi là "dân tộc", "tôn giáo", "dân chủ", "nhân quyền" hòng chia rẽ thanh niên, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây kích động bạo loạn để chống lại Đảng, Nhà nước ta.
Đối với thanh niên, những thách thức mới đã nêu trong báo cáo khá rõ, theo tôi vấn đề quan tâm hiện nay là một bộ phận không nhỏ đoàn viên thanh niên đang khủng hoảng niềm tin, phai nhạt lý tưởng; thiếu việc làm; không được bồi dưỡng nghề nghiệp khi rời ghế trường phổ thông, không có việc làm phù hợp khi tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp; nhiều thanh niên còn bị cuốn hút vào vòng "chạy chọt" "tiêu cực" để có "chỗ học", "chỗ làm việc", "đi xuất khẩu lao động"... dẫn đến tiêm nhiễm chủ nghĩa thực dụng, "tính toán cá nhân" ngay từ khi mới bước vào đời. Một bộ phận thanh niên đã mắc vào ma tuý, cờ bạc, mại dâm, ăn chơi sa đoạ, sống bất cần dẫn đến phạm tội đã làm cho cả gia đình và xã hội lo lắng... Giải quyết những vấn đề đáng quan tâm nêu trên là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của lớp người đi trước, của từng gia đình, chứ không thể coi đó chỉ là việc riêng của Đoàn thanh niên và các tổ chức thanh niên.
Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội!
Hồ Chủ tịch kính yêu đã từng căn dặn chúng ta "Thanh niên là người chủ tương lai của đất nước", "non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước lên đài vinh quang, sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không chính là nhờ một phần ở công học tập của các em". Bác căn dặn thanh niên:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên".

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam rất tin cậy ở thế hệ trẻ Việt Nam hiện đang chiếm 60% dân số. Chỉ có thanh niên mới là lực lượng xung kích đã, đang và sẽ tiếp tục đưa đất nước ta tiến bước lên chủ nghĩa xã hội, mới thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".
Với suy nghĩ ấy, từ diễn đàn Đại hội rất quan trọng này, tôi đề nghị:
1- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngọn cờ tập hợp thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng cần quan tâm đầy đủ đến mọi suy nghĩ, nguyện vọng và ước mơ chính đáng của các tầng lớp thanh niên hiện nay, để hướng dẫn, động viên, giúp đỡ, tập hợp họ. Đoàn cần mạnh dạn tỏ rõ chính kiến, đề xuất với Đảng, Nhà nước những việc cần làm, những chính sách cần ban hành để chăm lo, tạo điều kiện cho thanh niên, cho tuổi trẻ học tập, lao động và cống hiến cho đất nước.
2- Đoàn cần hướng dẫn thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục đổi mới các hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, về khu dân cư... làm cho các tầng lớp thanh niên: nông dân, công nhân, trí thức, học sinh, sinh viên; thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên các dân tộc thiểu số, các tôn giáo và thanh niên Việt Nam đang sinh sống ở các nước trên thế giới... ai ai cũng thấy Đoàn, Hội gần gũi và sâu sát họ, động viên, giúp đỡ và phát huy họ; làm cho mọi đối tượng thanh niên đều có niềm vui, niềm tin, niềm tự hào vì đang sống hữu ích, đang có điều kiện đóng góp quan trọng vào việc xây dựng gia đình, quê hương, đất nước tươi đẹp của mình. Trên cơ sở đó Đoàn thanh niên góp phần đào tạo, cung cấp đội ngũ cán bộ cốt cán trưởng thành từ thanh niên để cung cấp cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận và cả hệ thống chính trị hoạt động ngày càng vững mạnh.
3- Những năm qua, nhiều hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp tốt với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể ở các cấp, tôi cho rằng mối quan hệ phối hợp ấy cần chặt chẽ hơn nữa, tốt hơn nữa, nhất là với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội khuyến học Việt Nam... sự phối hợp cần làm tốt ngay từ các chi đoàn ở mỗi thôn, làng, ấp, bản; mỗi xã, phường, mỗi cơ quan, xí nghiệp, trường học; đơn vị lực lượng vũ trang.
Làm tốt sự phối hợp này chắc chắn Đoàn ta sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết thanh niên, sẽ góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ các cộng đồng dân cư, các cơ sở. Như vậy sẽ không để các thế lực thù địch lợi dụng thanh niên, kích động thanh niên gây bạo loạn mất ổn định như mấy năm trước đã từng xảy ra ở một số tỉnh Tây Nguyên.
4- Tôi đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Trung ương đến cơ sở đều dành sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu, học tập, làm việc để trở thành lớp người hậu bị, nối tiếp xứng đáng truyền thống anh hùng của dân tộc, để xây dựng nước Việt Nam vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, sớm làm cho cả dân tộc ta mọi người ai cũng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
5- Theo Điều lệ, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ bắt đầu tổ chức từ quý II năm 2008, tiến tới Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc các cấp rất mong được sự phối hợp và đóng góp tích cực của các cấp bộ Đoàn, Hội và thanh niên cả nước vào sự thành công của Đại hội Mặt trận. Ngay từ đầu năm cần động viên đoàn viên, hội viên thanh niên hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, sẵn sàng chiến đấu góp phần quan trọng với Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2008, sớm khắc phục có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trước mắt để đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển.
Tôi tin tưởng Đại hội IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ thực sự là Đại hội "Đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển". Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân cả nước tin tưởng và mong chờ sự cống hiến to lớn của Thanh niên Việt Nam vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Chúc các đại biểu Đại hội mạnh khoẻ
Chúc Đại hội IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành công rực rỡ.
Xin cảm ơn!
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong cải cách hành chính
(Phát biểu của đồng chí Trần Văn Tuấn - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX)
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước,
Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - một sự kiện trọng đại có ý nghĩa chính trị to lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Bầu không khí Đại hội, sự giao lưu, trao đổi trực tiếp với các bạn thanh niên đã tạo sự gần gũi, thân mật và tin tưởng giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với thanh niên. Tôi xin chúc Đại hội thành công, chúc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2007 - 2012 hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, thông qua đó góp phần quan trọng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển như mục tiêu Đại hội X của Đảng đã xác định.
     Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí!
     ở bất cứ quốc gia nào, thanh niên luôn là lực lượng quan trọng trong phát triển của đất nước. Sự hưng thịnh của quốc gia suy đến cùng phụ thuộc một phần lớn vào sự đóng góp và cống hiến của thế hệ trẻ. ở nước ta, kể từ khi ra đời, tổ chức Đoàn thanh niên dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn phát huy vai trò tích cực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, Đảng và nhân dân ta đang đặt nhiều hy vọng vào vai trò và đóng góp của thanh niên. Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo diễn ra trên nhiều lĩnh vực, đòi hỏi phải tiến hành nhiều cuộc cải cách, trong đó hết sức quan trọng là cải cách kinh tế, cải cách lập pháp, cải cách tư pháp và cải cách hành chính. Trong phạm vi trao đổi ở đây, tôi sẽ tập trung vào vấn đề cải cách hành chính và về sự đóng góp của thanh niên để đẩy mạnh cải cách hành chính theo chủ trương của Đảng ta, cụ thể là:
1. Tạo sự chuyển biến thật sự trong nhận thức của đoàn viên, thanh niên về cải cách hành chính
Có thể khẳng định rằng cải cách hành chính là một chủ trương nhất quán của Đảng ta trong sự nghiệp đổi mới, được thể hiện trong nhiều Nghị quyết của Đảng, đáng chú ý là nghị quyết TW8 khoá VII, Nghị quyết TW3, TW6 (lần 2) và TW7 khoá VIII, Nghị quyết Đại hội IX và Đại hội X của Đảng. Đặc biệt, gần đây nhất, Hội nghị TW5 khoá X đã thông qua Nghị quyết về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước". Mục tiêu của cải cách hành chính là tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất và năng lực; hệ thống các cơ quan nhà nước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Các nội dung của cải cách hành chính theo quan điểm của Đảng ta là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo của Chính phủ, cải cách hành chính thời gian qua đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của đất nước. Tuy nhiên, cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển của đất nước, kết quả còn hạn chế. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là sự nhận thức chưa đầy đủ về sự cần thiết của cải cách hành chính, chưa quán triệt và nắm vững nội dung, các vấn đề cần cải cách trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội, trong đó có đoàn viên, thanh niên. Vì vậy, điều hết sức quan trọng là cán bộ, công chức trẻ và đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức xã hội cần nhận thức đúng về sự cần thiết của cải cách hành chính ở nước ta, nắm vững chủ trương và nội dung cải cách hành chính để từ đó có được những hành động thiết thực trong công việc của mình để đóng góp vào cải cách hành chính của cả nước. Tổ chức Đoàn ở các cấp cần có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền thiết thực trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vấn đề này.
2. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong cải cách hành chính
     Nói đến đoàn viên, thanh niên là nói đến hoạt động sáng tạo, tích cực, là đề cập đến tính xung kích, đi tiên phong trong các hoạt động xã hội. Thực tiễn cho thấy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn có những tìm tòi, đề ra những hoạt động, những phong trào có tính cách mạng, có tính xung kích, động viên được đông đảo đoàn viên, thanh niên cả nước tham gia và qua đó thu được những kết quả tích cực. Vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên được thể hiện trên nhiều lĩnh vực. ở đây, tôi chỉ đề cập đến vai trò này trong cải cách hành chính, cụ thể như sau:
- Một là, đoàn viên, thanh niên xung kích trong học tập nâng cao trình độ. Cho dù ở cương vị công tác nào, đang làm công việc gì thì việc nâng cao trình độ đều là cần thiết, là cơ sở quan trọng để đoàn viên, thanh niên đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước. Có trình độ, có kiến thức để có thể đóng góp ý kiến vào việc xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, qua đó nâng cao chất lượng văn bản và đồng thời thể hiện được những vấn đề liên quan trực tiếp đến thế hệ trẻ. Nâng cao trình độ, hiểu biết để trở thành những công chức trẻ có trình độ, nắm vững công việc chuyên môn, có khả năng tiếp thu và sáng tạo trong công việc, tổ chức công việc khoa học từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao. Các cán bộ lãnh đạo, công chức trẻ, các nhà khoa học và quản lý trẻ... trên mọi cương vị công tác đang đảm nhiệm cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, phấn đấu về mọi mặt để khẳng định mình, xây dựng và khẳng định uy tín của thế hệ trẻ, thông qua đó tạo tiền đề quan trọng, tạo niềm tin trong các cấp lãnh đạo đối với việc giao nhiệm vụ, sử dụng và đề bạt trọng dụng cán bộ trẻ.
- Hai là, đoàn viên thanh niên xung kích trong thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ cải cách hành chính. Cải cách hành chính đụng chạm, liên quan tới nhiều vấn đề của cuộc sống, do đó đoàn viên, thanh niên có khả năng và điều kiện tham gia cải cách hành chính một cách rộng rãi: tham gia tại cấp chính quyền cơ sở, trong các doanh nghiệp, trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp dịch vụ công... Với sự gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính, đoàn viên, thanh niên cùng với cả xã hội sẽ góp phần thực hiện được mục tiêu xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, cải thiện căn bản mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân và tổ chức, đổi mới phong cách làm việc của cán bộ, công chức theo hướng tận tụy phục vụ nhân dân. Chúng ta cần phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong cải cách hành chính thông qua các sáng kiến, phong trào cụ thể, thiết thực. Tôi xin gợi ý vài vấn đề để tham khảo như sau:
+ Tổ chức và đưa vào triển khai "Sáng kiến đoàn viên, thanh niên trong cải cách hành chính", thông qua đó huy động sự tham gia rộng rãi của đoàn viên, thanh niên trong cả nước hiến kế, đưa ra các sáng kiến, các biện pháp mạnh và thiết thực để đẩy mạnh cải cách hành chính. Trên cơ sở đó có thể tổng kết, rút ra những vấn đề tốt, có khả năng triển khai trên diện rộng trong cả nước.
+ Tổ chức phong trào "Đoàn viên, thanh niên vì công sở văn minh, hiện đại". Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quy chế văn hoá công sở. Với phong trào này, cán bộ, công chức trẻ ở các cơ quan nhà nước sẽ có những sáng kiến thúc đẩy và đi đầu trong triển khai, từng bước đổi mới tổ chức và hoạt động của công sở, xây dựng công sở phù hợp với yêu cầu phục vụ dân, phục vụ xã hội.
+ Phát động phong trào "Thanh niên đi đầu trong giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa". Cơ chế một cửa đang được triển khai rộng khắp tại các cấp chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn tồn tại nhiều yếu kém như tính hình thức, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu của người dân... Với phong trào này, cán bộ, công chức trẻ sẽ đề ra những giải pháp, góp phần vào việc thực hiện cơ chế một cửa thực chất hơn, hình thành phong cách cán bộ, công chức phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức.
+ Động viên đoàn viên, thanh niên tích cực trong xây dựng doanh nghiệp trẻ, xây dựng các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công (trường học, bệnh viện, cơ sở nghiên cứu khoa học) theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; trong việc tổ chức và sắp xếp bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ và góp phần cải thiện thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức.
- Ba là, đoàn viên, thanh niên xung kích trong công tác phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần tích cực vào xây dựng cơ quan, đơn vị, chính quyền cơ sở vững mạnh trong sạch, thực hiện phương châm đoàn viên, thanh niên không tham nhũng, tiêu cực và cương quyết không để bị lợi dụng vào tham nhũng, tiêu cực.
- Bốn là, đoàn viên, thanh niên gương mẫu đi đầu, vì Tổ quốc vì nhân dân phục vụ. Đất nước ta đang đứng trước những cơ hội để phát triển nhanh hơn bao giờ hết. Nhưng chúng ta cũng đang đứng trước những thách thức mà nếu không vượt qua được thì đất nước sẽ bị tụt hậu ghê gớm. Hơn lúc nào hết, thế hệ trẻ, tất cả đoàn viên, thanh niên cần phải thể hiện rõ bản lĩnh và quyết tâm, sẵn sàng chấp nhận những khó khăn, đảm nhiệm những công việc vất vả, chấp nhận những thiệt thòi trước mắt để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
3. Tạo lập mối quan hệ phối hợp tốt giữa tổ chức Đoàn và chính quyền trong triển khai cải cách hành chính
     Kinh nghiệm thời gian qua cho thấy sự phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Nội vụ, giữa tỉnh Đoàn, thành Đoàn và Sở Nội vụ trong triển khai cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng, cần được phát huy trong thời gian tới. Việc phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về cải cách hành chính, hội thi cải cách hành chính, cuộc thi viết "Những ý tưởng về cải cách hành chính" v.v... là những kinh nghiệm tốt về sự phối hợp này. Thông qua sự phối hợp như vậy, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, của các cấp chính quyền sẽ rõ và cụ thể, đồng thời tạo ra sức mạnh tổng hợp trong triển khai cải cách hành chính.
4. Để thiết thực đóng góp vào công cuộc cải cách hành chính và cũng là để thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về cải cách hành chính, xin đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và đưa vào thực hiện Chương trình hành động của Trung ương Đoàn. Với chương trình hành động sẽ cụ thể hoá những công việc, những nhiệm vụ mà từng tổ chức Đoàn ở các cấp phải triển khai.
Kính thưa các vị đại biểu; thưa toàn thể các đồng chí!
Thanh niên có vai trò xung kích, có sức mạnh của tuổi trẻ lại được sự hướng dẫn từ tổ chức Đoàn các cấp nên có vai trò quan trọng đối với sứ mệnh đất nước nói chung và đối với việc thực hiện thắng lợi cải cách hành chính nói riêng. Chính vì vậy, việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong cải cách hành chính là rất cần thiết.
     Hy vọng là cán bộ, công chức trẻ, toàn thể đoàn viên, thanh niên trong cả nước sẽ phát huy vai trò xung kích của mình trong cải cách hành chính trong thời gian tới góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách hành chính mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá X về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước" đã đề ra.
Một lần nữa, tôi xin chúc Đại hội thành công, chúc các vị đại biểu, các đồng chí và các bạn đoàn viên, thanh niên sức khoẻ, hạnh phúc.
     Xin cảm ơn!
 
Tăng cường phối hợp và hỗ trợ các hoạt động của Đoàn thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông
(Phát biểu của Đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia  tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX).
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Thưa  toàn thể Đại hội,

Trước hết, thay mặt Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia xin gửi đến các vị khách quý, các đại biểu tham dự Đại hội lời chào mừng nhiệt liệt nhất. Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp.
Thưa toàn thể Đại hội,
Với tư cách là Chủ tịch Uỷ ban ATGTQG, trong tham luận hôm nay, tôi mong muốn được trao đổi về việc tăng cường phối hợp và hỗ trợ các hoạt động của Đoàn Thanh niên tham gia công tác giữ trật tự an toàn giao thông.
Hiện nay, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn đang là một vấn đề xã hội bức xúc, đang được Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân đặc biệt quan tâm. Tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhà nước, nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, an sinh xã hội và để lại hậu quả lâu dài cho nhiều gia đình và xã hội.
Thực hiện các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông không chỉ bằng nguồn lực của Nhà nước mà cần phải huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, của các tổ chức chính trị  - xã hội, sự đồng lòng, hợp sức của nhân dân. Trong đó, tuổi trẻ là lực lượng tham gia giao thông nhiều nhất và cũng là độ tuổi có tai nạn giao thông cao nhất, mất mát ở tuổi thanh niên vì tai nạn giao thông là mất mát đau xót nhất mà chúng ta phải gánh chịu.
Qua thực tiễn đấu tranh cách mạng, kháng chiến giữ nước, xây dựng đất nước đã cho thấy khả năng tập hợp lực lượng thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tính xung kích của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và vai trò to lớn của Tổ chức Đoàn trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Hơn 6 năm qua, thực hiện nghị quyết liên tịch số 124/ NQLT/ UBATGTQG-TWĐTN về cuộc vận động "Thanh thiếu niên tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông" cũng khẳng định sự quan tâm đặc biệt của các tổ chức của Đoàn, của toàn thể đoàn viên, thanh niên, thiếu niên trong cuộc đấu tranh kiềm chế tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.
Những hoạt động an toàn giao thông có hiệu quả của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh từ Trung ương đến cơ sở đã được xã hội ghi nhận, đó là:
1. Các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã trở thành một trong những nội dung quan trọng, thiết thực của phong trào "Thanh niên tình nguyện" thông qua cuộc vận động "Tuổi trẻ xung kích tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông", qua các chiến dịch "Sinh viên tình nguyện", "Tiếp sức mùa thi", các đợt cao điểm ra quân giữ gìn trật tự an toàn giao thông như: "Tuần lễ an toàn giao thông", "Tháng An toàn giao thông"...
Dưới sự tổ chức, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội thanh thiếu nhi, các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã có kế hoạch bài bản, sôi nổi, diễn ra thường xuyên, liên tục trong từng chi đoàn và tuổi trẻ cả nước.
2. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông cho các đoàn viên, thanh, thiếu nhi và nhân dân được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mang màu sắc thanh niên như: tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu, xây dựng các cụm panô tuyên truyền, tổ chức các đội thanh niên tuyên truyền lưu động về ATGT, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn đợt tuyên truyền, thu hút hàng triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo một  bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của tầng lớp thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên.
3. Nhiều Đội thanh niên tình nguyện giữ gìn an toàn giao thông được thành lập và ngày càng đi vào hoạt động ổn định, có hiệu quả trong việc tham gia cùng lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông phân luồng, hướng dẫn giao thông; giải tỏa, chống lấn chiếm hành lang ATGT, giải tỏa các điểm ùn tắc giao thông trong các giờ cao điểm, các ngày lễ lớn; phòng, chống đua xe trái phép. Có thể nói, các hoạt động tham gia của lực lượng thanh niên tình nguyện đã góp phần tích cực trợ giúp các lực lượng chuyên ngành trong việc hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông của mình.
4. Các cấp bộ Đoàn đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, phối hợp với các Ban an toàn giao thông và chính quyền các cấp xây dựng các mô hình hoạt động về trật tự an toàn giao thông đem lại những kết quả tốt như mô hình: "Đoạn đường thanh niên tự quản", "Ngõ phố thanh niên tự quản trật tự - an toàn giao thông", "Cổng trường an toàn giao thông"...
Các mô hình, các hoạt động của đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã thu hút sự tham gia đông đảo của các  bạn trẻ, tạo ra một nội dung, hình thức hoạt động mới của các cấp bộ Đoàn, thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trước vấn đề bức xúc của xã hội, tạo dấu ấn tích cực, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Thưa các đồng chí,
Quy định về bắt buộc đội mũ bảo hiểm từ 15/12 vừa qua đã mang lại kết quả ban đầu rất đáng trân trọng. Tại nhiều địa phương, báo cáo ban đầu cho thấy trên 98% số người đi mô tô, xe máy đã nghiêm chỉnh chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm. Đạt được kết quả đó có sự đóng góp của các đoàn viên thanh niên trong việc tuyên truyền, vận động, do tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở, tinh thần xung kích, tình nguyện của các đoàn viên, thanh thiếu nhi và sự phối hợp, ủng hộ của các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên ngành, trong đó có Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia.
Với vai trò và trách nhiệm của mình, Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia đã thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, cung cấp các tài liệu tuyên truyền, tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của Đoàn Thanh niên. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, các cơ quan thành viên của Uỷ ban và Ban ATGT đã phối hợp, tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn các cấp hoạt động.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thấy rằng vẫn còn những mặt tồn tại trong quá trình chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện mà cần phải khắc phục trong thời gian tới để hoạt động của Đoàn thanh niên trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có hiệu quả cao hơn nữa, thiết thực hơn nữa, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, Chính phủ và xã hội. Đánh giá lại có mấy vấn đề cụ thể sau:
- Sự phối hợp giữa Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và Trung ương Đoàn cần chặt chẽ hơn trong việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch ở cấp cơ sở, việc chỉ đạo nhân rộng các mô hình tốt, các cá nhân tốt của các tổ chức Đoàn trong hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
- Một số công việc cần triển khai mạnh mẽ, tổ chức vận động có hiệu quả hơn như: việc vận động đoàn viên, thanh niên đi đầu thực hiện đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; việc tham gia phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; việc vận động, giáo dục thanh thiếu nhi đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường thuỷ...
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông làm mạnh tại các khu vực đô thị, các trung tâm hành chính, trong các trường học nhưng chưa được triển khai mạnh mẽ ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người.
- Việc hỗ trợ các điều kiện về cơ sở vật chất, chế độ chính sách đối với thanh niên tham gia công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông chưa được thỏa đáng.
Kính thưa các quý vị đại biểu!
Thưa các đồng chí!

Để khắc phục những tồn tại, thiếu sót trên, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt để thực hiện tốt Nghị quyết 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông và Chương trình 214 CTPH/TWĐTN - UBATGTQG về phối hợp giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia giai đoạn 2007-2012 về việc cuộc vận động "Tuổi trẻ xung kích tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự An toàn giao thông" ký ngày 25 tháng 10 năm 2007, thay mặt Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, tôi đề nghị:
1. Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ quá trình triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết liên tịch 124, Uỷ ban An toàn giao Quốc gia sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động của Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay.
2. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng với Trung ương Đoàn TNCS nghiên cứu, và cùng đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền để có cơ chế hoạt động ổn định, chế độ, chính sách thích hợp đối với thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
3. Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS xây dựng kế hoạch và tổ chức thường xuyên các lớp tập huấn cho cán bộ Đoàn làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xây dựng một đội ngũ tuyên truyền viên về trật tự an toàn giao thông có nhiệt tình và kiến thức về an toàn giao thông.
4. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ giữ gìn an toàn giao thông ở các cấp bộ Đoàn. Kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, lựa chọn, nhân rộng các mô hình tổ chức, cá nhân làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời phát động, nêu cao tính đấu tranh, phê phán gay gắt những hành vi vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông, không chỉ trong thanh niên, thiếu niên mà đối với mọi người tham gia giao thông.
5. Các cấp bộ Đoàn cần bám sát tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, của địa phương mình, chủ động liên hệ chặt chẽ với chính quyền, các đoàn thể, các cơ quan chức năng như Cảnh sát giao thông, Thanh tra GTVT để đề xuất các giải pháp, xây dựng các mô hình về giữ gìn trật tự an toàn giao thông, đảm bảo sát thực, hiệu quả.
6. Để cho hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông của Đoàn thanh niên đi vào cả chiều sâu và chiều rộng, mang lại hiệu quả cao, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chú trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chú ý tạo điều kiện cho các thanh thiếu nhi sinh họat tại các khu phố, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc ít người tham gia vào các hoạt động giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Đề nghị sắp tới chú trọng phối hợp tuyên truyền 4 nội dung: (I) Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe máy; (II) Vỉa hè dành cho người đi bộ; (III) Không điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia; (IV) Đi đúng phần đường, làn đường.
7. Các hoạt động của Đoàn Thanh niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông cần thường xuyên cập nhật, gắn kết chặt chẽ với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực ATGT để góp phần tạo nên sự phối hợp đồng bộ của toàn xã hội nhằm đạt được hiệu quả cao nhất.
Ngay trong thời điểm này, Trung ương Đoàn Thanh niên, các tổ chức Đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các đoàn thể cơ quan chức năng để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết 32/2007/NQ/CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi và vận  động mọi người cũng thực hiện, góp phần tích cực vào kết quả công tác đảm bảo trật tự an toàn  giao thông của cả nước.
Thay mặt Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, một lần nữa, tôi xin chúc các vị đại biểu, các đồng chí đoàn viên, thanh niên tham dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!
Xin trân trọng cảm ơn!
Tuổi trẻ đồng hành cùng ngành nông nghiệp vượt qua thách thức, tạo sự chuyển biến mới trong phát triển nông nghiệp, nông thôn
(Phát biểu của đồng chí Vũ Văn Tám, Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Đại hội  đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX)
 Kính thưa: Đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa: Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa Đoàn thể  Đại biểu Đại hội.

Trước hết, cho phép tôi thay mặt Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, xin nhiệt liệt chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xin gửi đến các vị đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất.
Thưa các đồng chí,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao những đóng góp của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trong thời gian qua. Nổi bật là lực lượng thanh niên đã đi đầu trong chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tích cực triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyên ngư, với nhiều mô hình trình diễn đa dạng và phong phú trên khắp địa bàn cả nước. Đặc biệt là, với phong trào Thanh niên tình nguyện, Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện Hè. Với màu áo xanh tình nguyện và những việc làm thiết thực đầy tính nhân văn cao cả đã tạo ra hình ảnh đẹp của thế hệ trẻ và tổ chức Đoàn trong đồng bào nông thôn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Dự án y, bác sỹ trẻ tình nguyện về 300 xã đặc biệt khó khăn. Lực lượng thanh niên xung phong với các mô hình, dự án có ý nghĩa tạo mẫu  như: "Làng thanh niên lập nghiệp" "Khu kinh tế thanh niên", "Đảo thanh niên", "Làng ngư nghiệp thanh niên". Dự án "Cầu nông thôn mới thay thế cầu khỉ" ở Đồng bằng sông Cửu Long... Nhiều hoạt động sôi nổi nhằm hỗ trợ phát triển và tôn vinh các doanh nghiệp trẻ, những chủ trang trại ở nông thôn. Gần đây, với phong trào "4 mới", Giải thưởng Lương Đình Của là nét mới trong hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên trong nông thôn bước đầu được thanh niên hưởng ứng và xã hội ghi nhận. Có thể khẳng định rằng những hoạt động đa dạng, đầy chất xung kích, tình nguyện và sáng tạo của thanh niên và tổ chức Đoàn trong nông nghiệp, nông thôn đã mang lại hiệu quả nhiều mặt, gợi mở nhiều ý tưởng mới, góp phần tạo nên nhiều điểm sáng trong sự phát triển nhanh chóng bộ mặt nông thôn nước ta thời gian qua.
Thưa các đồng chí,
Sản xuất nông nghiệp nước ta năm 2007 bị ảnh hưởng nặng nề của bão lụt, thiệt hại hàng trăm ngàn ha lúa và hoa màu, dịch bệnh và giá cả diễn biến phức tạp, khó lường; nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn trụ vững và phát triển. Sản lượng lương thực ước đạt 36 triệu tấn tương đương năm 2006, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 11 tháng đầu năm ước đạt 11,5 tỷ USD tăng 19,5% so cùng kỳ năm 2006. Trong đó, 5 mặt hàng chủ lực đạt trên 1 tỷ USD là thuỷ sản (3,4) sản phẩm gỗ (2,1) cà phê (1,6) gạo (1,4) cao su (1,2).
Tuy nhiên, sau một năm nước ta trở thành thành viên WTO, cùng với những cơ hội đang mở ra, nền nông nghiệp nước ta đang đối mặt với  nhiều khó khăn, thách thức mới; trong đó nhiều vấn đề là điểm yếu vốn có của nền nông nghiệp nước ta xưa nay có cơ hội bộc lộ rõ và cả  những vấn đề mới phát sinh, chúng ta không thể né tránh, mà cần nhìn thẳng vào sự thật, "sống chung" với thách thức và tìm giải pháp để vượt qua.
Tuổi trẻ, đồng nghĩa với xung kích, sáng tạo; hay nói cách khác xung kích, sáng tạo là thuộc tính, là phẩm chất riêng có của thanh niên và tổ chức Đoàn. Tính xung kích trong hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên chỉ thực sự có ý nghĩa khi biết đột phá và giải quyết có hiệu quả vào khâu khó, việc mới mà Đảng và xã hội đang cần. Bởi vậy, hôm nay có cơ hội được phát biểu với Đại hội, chúng tôi không nói nhiều đến những thuận lợi và thành tích của ngành, mà muốn nêu một số thách thức lớn của ngành nông nghiệp và nông thôn đang và sẽ đối mặt, để mong muốn tuổi trẻ và tổ chức Đoàn cùng chung tay, góp sức giải quyết.
Trước hết, đó là chất lượng và khả năng cạnh tranh của nhiều loại nông sản hàng hóa yếu (trừ 5 mặt hàng: thủy sản, sản phẩm gỗ, cà phê, cao su, gạo), đặc biệt là sản phẩm chăn nuôi. Vì quá trình CNH, HĐH nông nghiệp nước ta, cần phải đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ trồng trọt sang chăn nuôi và thủy sản. Cả hai lĩnh vực này đã phát triển với tốc độ cao trong thời gian qua, nhưng do chúng ta đi lên từ nền sản xuất nhỏ truyền thống với tư tưởng tận dụng, manh mún, chưa được tổ chức lại cho phù hợp... dẫn đến hệ quả đang gặp phải là chất lượng sản phẩm chăn nuôi thấp, an toàn dịch bệnh và an toàn thực thẩm khó kiểm soát, khó tạo ra sản phẩm hàng hóa tập trung với khối lượng lớn, hầu như chưa có sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu. Mặt khác, trong chăn nuôi chúng ta chưa chú ý phát triển mạnh gia súc ăn cỏ cho nên giá thức ăn tinh tăng mạnh  cũng đang là vấn đề nhức nhối cần được giải quyết không chỉ trước mắt mà đòi hỏi cần có sự điều chỉnh về chiến lược và chính sách chăn nuôi.
Hai là, vấn đề môi trường nông thôn nhiều nơi đáng báo động, chưa có sự kiểm soát chặt chẽ, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế bền vững mà còn làm ảnh hưởng đến bộ mặt nông thôn, đến sức khỏe của cộng đồng ở nông thôn.

Ba là, sự chênh lệch mức sống, chất lượng cuộc sống giữa nông thôn và thành thị. Theo đó các vấn đề như xóa đói giảm nghèo; đào tạo nguồn nhân lực cho nông thôn, trong đó có nguồn nhân lực trẻ... đang là những vấn đề nổi lên không chỉ cấp bách trước mắt mà là những vấn đề mang tính chiến lược lâu dài cùng với quá trình phát triển CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ý thức rất rõ trách nhiệm của mình trong quản lý Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn. Cùng với những lợi thế được tạo ra từ việc thống nhất Bộ Nông nghiệp và PTNT với Bộ Thủy sản, thời gian tới Bộ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giai đoạn 2 cải cách hành chính. Xây dựng Bộ quản lý vĩ mô, đa ngành; trong đó, một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước sẽ được phân cấp mạnh mẽ và được chuyển sang dịch vụ công, cũng như xã hội hóa để thực hiện. Đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân. Đây sẽ là cơ hội mới để các tổ chức và cá nhân tham gia trong đó có tổ chức Đoàn. Hiện nay, Bộ được Chính phủ giao tham mưu xây dựng đề án về nông nghiệp, nông dân và nông thôn để trình Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ VII, để có những đánh giá và giải pháp toàn diện, sâu sắc để phát triển trong thời gian tới. Bộ cũng đang sơ kết việc triển khai chiến lược phát triển TN của Chính phủ trong toàn ngành. Phát huy truyền thống phối hợp, liên tịch giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thủy sản với Trung ương Đoàn, hy vọng sau Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, với bộ máy lãnh đạo mới của Đoàn và tổ chức mới của Bộ Nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, tạo ra những cơ hội mới, thiết thực giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn Thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, nông thôn ngày càng giàu đẹp theo định hướng XHCN.
Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí.
Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Tăng cường hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thời kỳ mới
(Phát biểu của đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Đại hội đại biểu  toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX)
Kính thưa: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Thưa các đồng chí đại biểu khách quý,
Thưa các đồng chí và các bạn!

Hôm nay, tôi rất vui mừng và phấn khởi thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến dự Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ IX, sự kiện chính trị trọng đại của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt, chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành công rực rỡ.
Thưa các đồng chí!
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong thời điểm đất nước ta đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng, nền kinh tế tăng trưởng theo hướng bền vững, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và vị thế của đất nước không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế qua sự kiện Việt Nam được bầu là thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 và kỷ niệm một năm gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Bối cảnh trên đã tạo ra những thuận lợi, thời cơ và cả những khó khăn, thách thức không nhỏ đối với công nhân lao động trong cả nước nói chung và đặc biệt là thanh niên công nhân, lực lượng lao động trẻ. "Chăm lo, bảo vệ quyền lợi của thanh niên công nhân và lao động trẻ" không chỉ là trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên mà còn là trách nhiệm chung của tổ chức Công đoàn và của toàn xã hội. Chính vì thế mà hôm nay, trong Đại hội này, tôi muốn trao đổi với các đồng chí về những thách thức của thanh niên trong thời kỳ hội nhập và làm thế nào để tăng cường hơn nữa sự phối hợp công tác giữa Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn LĐVN trong việc bảo vệ quyền lợi, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thời kỳ mới.
Như các đồng chí đã biết, thanh niên là lực lượng lao động trẻ, chiếm gần 40% dân số cả nước và 55% lao động xã hội, với số lượng trên 20 triệu người trong độ tuổi từ 15 - 34 tuổi. Dự báo trong giai đoạn 2005 - 2010 mỗi năm sẽ có khoảng 1,4 - 1,5 triệu thanh niên bước vào tuổi lao động.
Với số lượng đông đảo thanh niên, lại có trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp ngày càng cao, ý thức vai trò trách nhiệm đối với đất nước và cộng đồng ngày càng lớn, thanh niên đã và đang đóng góp hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thanh niên ngày nay có ý chí vươn lên làm giàu chính đáng cho bản thân và xã hội; không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Năng lực tiếp thu về khoa học công nghệ mới được nâng lên; đồng thời thanh niên được tiếp cận thông tin nhanh, đa dạng, nhiều chiều, có đời sống vật chất, văn hoá tinh thần ngày càng phong phú. Đa số thanh niên tự giác học tập, chủ động học thêm, nhất là ngoại ngữ, tin học, nghề nghiệp và các kiến thức khoa học kỹ thuật mới. Đó là những yếu tố hết sức thuận lợi để công nhân, viên chức, lao động trẻ có thể tiếp cận và nhanh chóng nắm bắt, làm chủ các thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Tuy nhiên, lực lượng lao động trẻ vẫn đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn, cơ bản như sau:
Một là, chất lượng nguồn nhân lực trẻ nhìn chung còn thấp, hầu hết lao động  từ nông thôn ra thành thị làm việc, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và kỹ năng làm việc còn hạn chế; năng lực vận dụng các kiến thức mới của khoa học trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống chưa cao.
Trình độ văn hoá, nghề nghiệp đã thấp nhưng lại không đồng đều ở các khu vực, thanh niên miền núi, vùng sâu, vùng xa do điều kiện tiếp cận thông tin hạn chế nên trình độ thấp hơn nhiều so với thành thị.
Hai là, phần lớn lao động trẻ là lao động giản đơn trong các ngành như: dệt may, da giầy... nên thu nhập thấp, điều kiện sinh hoạt và các hoạt động văn hoá tinh thần chưa được bảo đảm. Nhà ở cho lao động nói chung và thanh niên lao động nói riêng ở đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất đang là vấn đề hết sức bức xúc.
Các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... có nhiều khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN) với số lượng lao động là thanh niên chiếm khoảng 85 - 90%, nhiều lao động, nhất là thanh niên đang phải sống trong các khu nhà trọ với điều kiện vô cùng thiếu thốn, ẩm thấp, chật chội; có trường hợp 3 lao động ở trong một căn phòng không quá 6 mét vuông. Vì chật chội nên họ phải đăng ký làm ca lệch nhau để tăng diện tích không gian cho từng người. Có KCN, KCX đang xây nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp thuê với mức giá ưu đãi là 150.000đồng/người/tháng, nhưng hầu hết người lao động cho rằng mức đó vẫn quá cao so với thu nhập của họ.
Do nhu cầu cần việc làm nên nhiều thanh niên đang lao động trong điều kiện chưa bảo đảm an toàn, môi trường làm việc bị ô nhiễm, hoặc bị tước mất quyền được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Họ phải thường xuyên làm việc tăng giờ, tăng ca nhưng thu nhập chưa được trả tương xứng với công sức họ đã bỏ ra.
Ba là, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hoá và xu thế hội nhập, môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc liệt, nguy cơ doanh nghiệp bị phá sản, giải thể hoặc thu hẹp sản xuất kinh doanh là tất yếu, do đó lao động là thanh niên cũng chịu chung hậu quả với tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm và việc làm không ổn định.
Khi Việt Nam gia nhập WTO sẽ mở ra nhiều cơ hội cho giới trẻ, kể cả cơ hội việc làm. Nhưng khả năng cạnh tranh của thanh niên Việt Nam còn thấp, vừa yếu về kỹ năng nghề nghiệp, vừa yếu về khả năng thích ứng, hội nhập quốc tế. Để tạo điều kiện cho thanh niên hoà nhập tốt hơn, cần phải định hướng nghề nghiệp ngay từ khi bước vào độ tuổi thanh niên, chọn nghề phải phù hợp với năng lực bản thân và theo nhu cầu của xã hội.
Bốn là, mặt trái của nền kinh tế thị trường và quá trình hội nhập khu vực và thế giới là việc du nhập những luồng văn hoá khác nhau, những sản phẩm tinh thần độc hại, nguy hiểm mà một bộ phận thanh niên trẻ đang tiếp xúc hàng ngày khiến cho họ ngày càng trở nên thực dụng và cơ hội. Theo một số nghiên cứu mới đây đánh giá "Thanh niên Việt Nam đang tụt hậu hơn thanh niên các nước phát triển về trí tuệ và tay nghề, ngoại ngữ và giao tiếp, tác phong lao động và kỷ luật lao động, tầm vóc và thể trạng". Tôi cho rằng đó mới chỉ là những nhận xét ban đầu, chưa thật đúng hoàn toàn nhưng nó có giá trị tham khảo nhất định để mỗi thanh niên chúng ta phải tự suy ngẫm, soi mình để có ý chí phấn đấu vươn lên.
Thưa các đồng chí đại biểu và các bạn thanh niên!
Trong thời gian vừa qua, để chăm lo bồi dưỡng lao động là thanh niên, lực lượng nòng cốt, kế cận cha anh trong thế kỷ XXI, Tổng Liên đoàn LĐVN và Công đoàn các cấp đã tập trung chú trọng triển khai các mặt công tác sau:
- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp tại nơi làm việc cho đoàn viên, thanh niên lao động trẻ; giúp họ hiểu biết về pháp luật, chấp hành tốt các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các Công đoàn ngành Trung ương, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với tỉnh, thành Đoàn trong cả nước và các cơ quan liên quan xây dựng chương trình phối hợp trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Thanh niên để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của lao động trẻ.
- Chăm lo bồi dưỡng, nâng cao trình độ tay nghề, kỹ năng lao động và làm việc cho thanh niên. Động viên thanh niên, lao động trẻ tích cực học tập và tự học tập để giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tự giác học tập ngoại ngữ và tin học để nâng cao kiến thức cho bản thân; chủ động tham gia công tác nghiên cứu và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo chuyên môn.
- Công đoàn cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên, lao động trẻ như vấn đề về nhà ở, ký hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, hoạt động văn hoá văn nghệ và nâng cao sức khoẻ, thể chất cho thanh niên.
- Hệ thống các Trường Dạy nghề và Trung tâm Giới thiệu Việc làm trong hệ thống Công đoàn cũng đã mở nhiều lớp đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho lao động trẻ, đặc biệt là đối tượng từ nông thôn ra thành thị.
- Phối hợp với các tổ chức xã hội khác như Trung ương Đoàn, Bộ Lao động TB&XH, Trung ương Hội Phụ nữ, Hội Nông dân.... để mở các lớp tìm hiểu và chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho thanh niên, tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS cũng như có những hoạt động hỗ trợ phù hợp để giúp các thanh niên phạm sai lầm đi cai nghiện, chữa bệnh và tạo việc làm để họ sớm trở lại hoà nhập với cộng đồng.
- Chủ động phát động nhiều phong trào thi đua "lao động giỏi", "lao động sáng tạo" để động viên, tuyên dương khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, cá nhân lao động làm ăn giỏi để nhân rộng mô hình.
- Qua các phong trào thi đua, Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã giới thiệu được nhiều đoàn viên ưu tú, xuất sắc cho Đảng và nhiều đoàn viên, thanh niên ưu tú cũng rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Nhân đây, tôi cũng xin nêu ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ và tăng cường hơn nữa sự phối hợp công tác giữa hai cơ quan Trung ương Đoàn và Tổng Liên đoàn LĐVN trong việc bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thời kỳ mới như sau:
Một là: Chủ động tham gia với Nhà nước trong việc xây dựng, ban hành các chính sách cụ thể, đồng bộ nhằm nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho lao động trẻ. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Nhà nước, doanh nghiệp, xã hội và từng người lao động phải đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ công nhân, đặc biệt là lao động trẻ. Kiến nghị Nhà nước cần có chính sách phân luồng trong hệ thống giáo dục - đào tạo, bảo đảm một tỷ lệ thích hợp trong học sinh đi vào học nghề, quy hoạch mạng lưới và đầu tư nâng cấp các cơ sở dạy nghề; có chính sách khuyến khích giáo viên cũng như học sinh học nghề...
Hai là: Quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, lao động trẻ như chính sách nhà ở; cải thiện điều kiện sống, điều kiện làm việc; làm tốt công tác an toàn và vệ sinh lao động; xây dựng nhà văn hoá thanh niên, tạo lập môi trường văn hoá lành mạnh ở các khu tập trung đông thanh niên lao động như các KCN, KCX tạo điều kiện tốt nhất để thanh niên lao động nhanh chóng phục hồi sức khoẻ sau ngày làm việc.
Ba là: Định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm, các LĐLĐ tỉnh, thành phố phối hợp tham gia với các tỉnh, thành Đoàn trong việc kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn và Luật Thanh niên, đặc biệt ở các doanh nghiệp khu vực FDI và doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Bốn là: Hàng năm, giữa Tổng Liên đoàn và Trung ương Đoàn cần có đánh giá kết quả chương trình phối hợp trong năm, tổ chức đúc rút kinh nghiệm, giới thiệu mô hình phối hợp hiệu quả để nhân rộng và đề nghị các nội dung hoạt động, các biện pháp thực hiện chương trình trong năm tới.
Năm là: Tổng Liên đoàn LĐVN phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn phát động phong trào thi đua rộng khắp trong công nhân, lao động là thanh niên với những nội dung hoạt động cụ thể, phù hợp với từng đặc điểm địa phương, khu vực.
Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐVN tôi xin chân thành cảm ơn Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cấp bộ Đoàn trong toàn quốc về sự phối hợp và cộng tác có hiệu quả giữa tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức Công đoàn toàn quốc trong những năm qua. Tôi tin tưởng rằng sự phối hợp và cộng tác giữa tổ chức Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh với tổ chức Công đoàn sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên của hai đoàn thể trong quá trình CNH- HĐH đất nước.
Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý, các bạn trẻ dự Đại hội sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực!
Chúc Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ IX thành công rực rỡ!
Xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các đồng chí và các bạn.
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với việc tạo điều kiện cho nữ thanh niên trong học tập, lao động, tham gia công tác quản lý xã hội và bình đẳng giới
(Phát biểu của đồng chí Hoàng Thị ái Nhiên - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX)
Kính thưa đồng chí Phạm Thế Duyệt - Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Kính thưa các quí vị đại biểu,
Kính thưa Đoàn Chủ tịch
Kính thưa Đại hội!

Hôm nay tôi rất vui mừng được có mặt tại Đại hội lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Đại hội của những con người ưu tú của thế hệ Việt Nam. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ cả nước, xin gửi tới các quí vị đại biểu, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các đại biểu tiêu biểu đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam lời chúc sức khỏe, lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tôi xin phát biểu một số vấn đề về "Tạo điều kiện cho nữ thanh niện trong học tập, lao động, tham gia công tác quản lý xã hội và bình đẳng giới".
Kính thưa Đại hội!
Nữ thanh niên chiếm trên 50% trong tổng số thanh niên, có mặt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam và các thế hệ Thanh niên Việt Nam với phẩm chất năng động, sáng tạo, nhanh nhạy nắm bắt khoa học kỹ thuật, nữ thanh niên đã cùng lực lượng thanh niên cả nước có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước. Trên khắp mọi miền của Tổ quốc các bạn nữ thanh niên của chúng ta đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hăng say, sáng tạo, chăm chỉ học tập, lao động, tích cực rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên. Các phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Mùa hè xanh", "Thanh niên lập nghiệp"... đều có sự tham gia đầy nhiệt tình của lớp lớp nữ thanh niên.
Nhận thức rõ vai trò, vị trí của nữ thanh niên, trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động tạo điều kiện cho nữ thanh niên chủ động tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước. Phong trào thi đua yêu nước "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" đã được các tầng lớp phụ nữ cả nước trong đó có nữ thanh niên hưởng ứng nhiệt tình. Tổng kết thực hiện phong trào nhiệm kỳ 2002 - 2007 đã có tới 7 triệu phụ nữ đạt 3 chuẩn mực thi đua. Đối với nữ thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam rất quan tâm đến công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức, chuẩn mực của người phụ nữ, những kiến thức về giới và bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, tình bạn, tình yêu, tình dục an toàn và phòng chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức như: Hội thảo, sinh hoạt Câu lạc bộ, hội thi, tài liệu truyền thông... Trong 5 năm qua, Hội đã phối hợp với Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức 18 diễn đàn trao đổi với gần một vạn thanh thiếu niên, thành lập 70 câu lạc bộ sống khỏe cho vị thành niên nhằm tăng cường sự tham gia của thanh thiếu niên trong giáo dục kỹ năng sống, phòng ngừa tệ nạn xã hội, tổ chức các hội thảo đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thanh niên.
Hoạt động dạy nghề, tạo việc làm giúp nữ thanh niên lập nghiệp cũng đã được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Trong 5 năm qua, các trung tâm dạy nghề của Hội đã đào tạo các nghề cho trên 600.000 lượt phụ nữ, trong đó trên 80% là nữ thanh niên. Cùng với hoạt động dạy nghề, Hội đã giới thiệu và tư vấn việc làm cho trên 700.000 chị em, phối hợp để giới thiệu lao động nữ trẻ đi lao động tại nước ngoài. Điều đặc biệt là tại trung tâm dạy nghề, Hội đã lồng ghép giáo dục các kiến thức về giới, nữ công gia chánh, kỹ năng sống... giúp các bạn nữ thanh niên có kiến thức toàn diện hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống.
Định kỳ hàng năm Hội tổ chức gặp mặt nữ sinh viên xuất sắc các ngành khoa học tự nhiên để tìm hiểu tâm tư, động viên các em phấn đấu học tập và nghiên cứu khoa học theo gưong các nhà khoa học đi trước để phục vụ cho đất nước mai sau.
Nhằm động viên các em nữ học sinh, sinh viên, Hội đã tổ chức các hoạt động như gặp mặt các nữ sinh viên xuất sắc các ngành khoa học tự nhiên nhân dịp trao giải thưởng Kovalepxcaia cho các nhà nữ khoa học, trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, xây dựng các mô hình thu hút, tập hợp các em tham gia phòng chống ma túy, phòng chống AIDS, mô hình giáo dục cho các em gái di cư ra thành phố, đặc biệt thông qua các mô hình câu lạc bộ các bà mẹ có con vị thành niên, câu lạc bộ nữ chủ nhà trọ để giúp đỡ, hướng dẫn, định hướng cho nữ thanh niên những kiến thức cần thiết trong cuộc sống. Trung tâm hỗ trợ kết hôn đã hỗ trợ tư vấn cho các bạn nữ thanh niên có nhu cầu kết hôn với người nước ngoài có hiểu biết về luật pháp, phong tục tập quán... nước sở tại.
Kính thưa Đại hội!
Dù đã có nhiều cố gắng tổ chức các hoạt động tạo điều kiện hỗ trợ nữ thanh niên trong công tác, học tập, lao động... những kết quả đạt được còn rất hạn chế. Công các giáo dục phẩm chất đạo đức, giáo dục truyền thống, lý tưởng cho nữ thanh niên còn nghèo nàn về nội dung và hình thức, chưa có nhiều mô hình tập hợp nữ thanh niên; đời sống vật chất tinh thần của nữ thanh niên nông thôn, vùng sâu vùng xa, khu công nghiệp... còn rất khó khăn, còn tình trạng một bộ phận nữ thanh niên thiếu tu dưỡng, rèn luyện nên mắc các tệ nạn xã hội; tình trạng nữ thanh niên kết hôn với người nước ngoài vì mục đích vụ lợi; bị lừa gạt buôn bán đang là vấn đề bức xúc, là nỗi đau của tất cả chúng ta.
Trong bối cảnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng của đất nước, nhiều cơ hội và thách thức đặt ra đối với thanh niên nói chung, với nữ thanh niên nói riêng đòi hỏi thanh niên chúng ta cần nhận thức đầy đủ về chính trị, trách nhiệm của mình để có những hành động tích cực, chủ động tham gia xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Chúng tôi nhận thức rằng nữ thanh niên hôm nay nếu biết phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, nếu các bạn có bản lĩnh, tự tin và được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết thì đất nước chúng ta sẽ có lớp lớp phụ nữ  "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" thời kỳ hội nhập. Được Đảng và Nhà nước quan tâm ban hành nhiều luật pháp chính sách như Luật bình đẳng giới, Luật Thanh niên, Nghị quyết 11/NQ-BCT của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X đã xác định mục tiêu là: Đoàn kết, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế; nâng cao trình độ mọi mặt, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của phụ nữ. Xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có tri thức, có sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích cộng đồng và xã hội...
Trong 5 năm tới, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ chủ động phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tập trung vào các hoạt động sau:
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức, lòng tự hào tự tôn dân tộc, ý thức giữ gìn trân trọng truyền thống tốt đẹp, ý thức phấn đấu, xây dựng hoài bão, ước mơ, lý tưởng...Vận động nữ thanh niên tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đoàn, Hội phát động. Tổ chức các hình thức động viên, tôn vinh, biểu dương nữ thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực.
2. Tham gia xây dựng, phổ biến thực hiện luật pháp chính sách nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ, thanh niên nói chung và cho nữ thanh niên nói riêng năng động sáng tạo, phát huy tiềm năng, đóng góp, cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Phối hợp phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nữ thanh niên ưu tú với Đảng để Đảng xem xét, kết nạp và đưa vào quy hoạch đội ngũ kế cận của Đảng.
3. Mở rộng các hình thức dạy nghề, tạo việc làm phù hợp cho nữ thanh niên. Phấn đấu đạt mục tiêu do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra là mỗi năm đào tạo nghề cho 50.000 phụ nữ, chủ yếu là thanh  niên. Đồng thời có các hoạt động tạo điều kiện cho nữ thanh niên khởi sự và phát triển doanh nghiệp.
4. Nghiên cứu xây dựng các mô hình phù hợp để tập hợp nữ thanh niên ở các khu công nghiệp, nữ thanh niên từ nông thôn di cư ra thành phố; Giáo dục tiền hôn nhân, kỹ năng sống phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống buôn bán phụ nữ trẻ em cho nữ thanh niên thông qua các bậc cha mẹ, hỗ trợ nữ thanh niên xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc".
Kính thưa Đại hội!
Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tổ chức của những người bà, người mẹ, người chị gái luôn mong muốn và đặt niềm tin vào lớp trẻ, trong đó có các bạn nữ của chúng ta. Với những thành tựu to lớn, cùng với bài học kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ là những thuận lợi cơ bản, tạo đà phát triển mạnh mẽ cho phong trào Đoàn vững bước đi lên. Hội LHPN Việt Nam tin tưởng rằng với tinh thần năng động và sức mạnh của tuổi trẻ, thế hệ trẻ Việt Nam với lý tưởng sống đẹp, sống có ích sẽ chung vai, góp sức cùng dân tộc xây dựng nên một nước Việt Nam giàu mạnh, có vị thế trên trường quốc tế.
Kính chúc các quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc các bạn trẻ sức khỏe, năng động, đầy nhiệt huyết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết mà Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IX đề ra.
Xin trân trọng cảm ơn.
Danh sách Ban Bí thư, ban thường vụ, ban chấp hành trung ương đoàn khoá IX Ban Bí thư Trung ương Đoàn khoá IX
1. Đ/c Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam
2. Đ/c Lâm Phương Thanh, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
3. Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn
Ban thường vụ Trung ương Đoàn khoá IX
•                     1. Đ/c Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận
•                     2. Đ/c Tất Thành Cang, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
•                     3. Đ/c An Đình Doanh, Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn
•                 4. Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
•                     5. Đ/c Trần Mạnh Dũng, Bí Thư Tỉnh Đoàn Khánh Hoà
•                     6. Đ/c Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn
•                  7. Đ/c Nguyễn Thị Hà, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Quyền Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương
•                     8. Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn
•                     9. Đ/c Đỗ Mạnh Hiến, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng
•                     10. Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn
•                     11. Đ/c Trần Văn Hiệp, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
•                     12. Đ/c Tạ Quang Huy, Trưởng Ban Thanh niên Công an
•                    13. Đ/c Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trường trực Hội LHTN Việt Nam
•                     14. Đ/c Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
•                     15. Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre
•                     16. Đ/c Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai
•                     17. Đ/c Nguyễn Văn Phong, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội
•                     18. Đ/c Phùng Khánh Tài, Giám đốc Trung tâm Dân số - Sức khoẻ - Môi trường Trung ương Đoàn
•                     19. Đ/c Lâm Phương Thanh, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
•                     20. Đ/c Nguyễn Đức Thành, Bí Thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh
•                     21. Đ/c Đặng Thị Phương Thảo, Trưởng Ban Tư tưởng -Văn hoá Trung ương Đoàn
•                    22. Đ/c Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam
•                     23. Đ/c Nguyễn Quang Trường, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn
•                     24. Đ/c Lê Anh Tuấn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội
•                     25. Đ/c Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá
•                     26. Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn
•                     27. Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
Ban chấp hành
Trung ương Đoàn khoá IX

•                     1. Đ/c Dương Văn An, Bí thư Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế
•                     2. Đ/c Huỳnh Ngọc Anh, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Nông
•                     3. Đ/c Lê Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
•                     4. Đ/c Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Thuận
•                    5. Đ/c Nguyễn Thái Bình, Phó Tổng biên tập Tạp chí Người Bảo Trợ, Hội Bảo Trợ và Trẻ Mồ Côi Việt Nam
•                     6. Đ/c H'Kim Hoa B'yă, Bí thư Tỉnh Đoàn Đắc Lắc
•                     7. Đ/c Mai Ngọc Bích, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn
•                     8. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Bích, Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương
•                     9. Đ/c Tất Thành Cang, Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
•                     10. Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế Liên hiệp Khoa học kỹ thuật Việt Nam
•                     11. Đ/c Phạm Thị Phương Chi, Phó Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn
•                     12. Đ/c Hồ Minh Chiến, Bí thư Tỉnh Đoàn Cà Mau
•                     13. Đ/c Chá A Của, Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La
•                     14. Đ/c An Đình Doanh, Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn
•                    15. Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
•                     16. Đ/c Trần Mạnh Dũng, Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hoà
•                   17. Đ/c Trần Hướng Dương, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Chánh văn phòng Hội đồng Đội Trung ương
•                     18. Đ/c Đinh Văn Dũng, Trưởng Ban Thanh niên Quân khu V
•                     19. Đ/c Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh.
•                     20. Đ/c Lê Trí Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên Vụ Châu Mỹ - Bộ Ngoại giao
•                     21. Đ/c Nguyễn Hải Đăng, Bí thư Đoàn Thanh niên Học Viện Thanh thiếu nhi
•                     22. Đ/c Lâm Đông, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Thuận
•                     23. Đ/c Hồ Thị Cẩm Đào, Bí thư Tỉnh Đoàn Sóc Trăng
•                     24. Đ/c Lê Hồng Đào, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long
•                     25. Đ/c Hoàng Hữu Độ, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái
•                     26. Đ/c Phạm Kim Đĩnh, Phó Trưởng Ban Thanh niên Bộ Công an
•                     27. Đ/c Nguyễn Hương Giang, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh
•                     28. Đ/c Phạm Huy Giang, Trưởng Ban Thanh niên Nông thôn Trung ương Đoàn
•                     29. Đ/c Nguyễn Anh Hữu, Phó Trưởng Ban Thanh niên Cục V26 Bộ Công An.
•                   30. Đ/c Phan Thị Diệu Hương, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, Ban KHCN- NCDT Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam
•                     31. Đ/c Doãn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Văn hoá nghệ thuật sinh viên Việt Nam
•                     32. Đ/c Lê Thị Thanh Hà, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam
•                     33. Đ/c Tô Tử Hà, Bí thư Đoàn Thanh niên Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam
•                     34. Đ/c Nguyễn Hải, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ
•                     35. Đ/c Doãn Đức Hảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn
•                     36. Đ/c Tạ Văn Hạ, Phó Trưởng Ban Thanh niên xung phong Trung ương Đoàn.
•                     37. Đ/c Sùng A Hồ, Bí thư Tỉnh Đoàn Lai Châu
•                     38. Đ/c Lê Thị Thu Hồng, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang
•                     39. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An
•                     40. Đ/c Đoàn Thị Hậu, Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn
•                     41. Đ/c Dương Quốc Hùng, Trưởng Ban Thanh niên Quân khu III
•                     42. Đ/c Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn Hà Nội
•                     43. Đ/c Nguyễn Văn Hợp, Bí thư Tỉnh Đoàn Tây Ninh
•                     44. Đ/c Trần Kim Hưng, Trưởng Ban Thanh niên Cục Chính Trị Quân khu I
•                     45. Đ/c Vũ Ngọc Hoàng, Trưởng Ban Thanh niên Quân chủng Phòng không - Không quân.
•                     46. Đ/c Đặng Ngọc Hoa, Thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên
•                     47. Đ/c Trần Minh Huấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bạc Liêu
•                     48. Đ/c Trần Xuân Hựu, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên
•                     49. Đ/c Bùi Quang Huy, Bí thư Ban cán sự Đoàn, Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh
•                     50. Đ/c Dương Thị Thanh Huyền, Trưởng Ban Thanh niên Tổng cục Cảnh sát
•                     51. Đ/c Trần Văn Huyến, Bí thư Tỉnh Đoàn Hậu Giang
•                     52. Đ/c Nguyễn Thị Hà, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Quyền Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương
•                     53. Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Trường trực Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn
•                     54. Đ/c Đỗ Mạnh Hiến, Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng
•                     55. Đ/c Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn
•                     56. Đ/c Trần Văn Hiệp, Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
•                     57. Đ/c Tạ Quang Huy, Trưởng Ban Thanh niên Bộ Công an
•                     58. Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Trưởng Ban Thanh niên Tổng Cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an
•                   59. Đ/c Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban Mặt trận thanh niên Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam
•                     60. Đ/c Lại Xuân Lâm, Bí thư Đoàn Khối Các cơ quan Trung ương
•                  61. Đ/c Trần Thanh Lâm, Phó Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
•                     62. Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Nam
•                     63. Đ/c Nguyễn Văn Lộc, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương
•                     64. Đ/c Bùi Văn Lợi, Chủ tịch Hội Sinh viênTrường Đại học Huế
•                     65. Đ/c Nguyễn Văn Linh, Trưởng Ban Thanh niên Quân khu IV
•                     66. Đ/c Vy Tư Liệu, Phó Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương Đoàn
•                     67. Đ/c Nguyễn Đồng Long, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
•                68. Đ/c Nguyễn Phi Long, Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Chánh văn phòng Hội Sinh viên Việt Nam
•                     69. Đ/c Đồng Văn Lưu, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Cạn
•                     70. Đ/c Vũ Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn
•                     71. Đ/c Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh Đoàn Bến Tre
•                     72. Đ/c Lò Thị Mỷ, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang
•                     73. Đ/c Lò Xuân Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên
•                     74. Đ/c Tô Quang Nam, Trưởng Ban Thời sự chính trị, Báo Tiền Phong
•                     75. Đ/c Hà Thị Nga, Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai
•                     76. Đ/c Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn
•                     77. Đ/c Nguyễn Trương Hải Ngọc, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
•                     78. Đ/c Trần Vinh Ngọc, Trưởng Ban Thanh niên Quân Khu VII
•                     79. Đ/c Ong Văn Ngay, Bí thư Tỉnh Đoàn Kiên Giang
•                    80. Đ/c Đỗ Thị Nghĩa, Phó Trưởng Ban Mặt trận Thanh niên Trung ương Đoàn, Chánh văn phòng Hội LHTN Việt Nam
•                     81. Đ/c Trần Thanh Nhã, Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang
•                     82. Đ/c Nguyễn Thị Oanh, Bí thư Tỉnh Đoàn Hoà Bình
•                     83. Đ/c Lê Thị Phượng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
•                     84. Đ/c Hoàng Thái Phúc, Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình
•                     85. Đ/c Hồ An Phong, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Bình
•                     86. Đ/c Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
•                     87. Đ/c Vũ Anh Phong, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam
•                     88. Đ/c Nguyễn Văn Phong, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội
•                     89. Đ/c Nguyễn Đăng Quang, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị
•                     90. Đ/c Phạm Ngọc Quynh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn
•                     91. Đ/c Lê Trường Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Phước
•                     92. Đ/c Chu Mạnh Sinh, Phó Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn
•                     93. Đ/c Phạm Văn Tám, Bí thư Tỉnh Đoàn Trà Vinh
•                     94. Đ/c Phùng Khánh Tài, Giám đốc Trung tâm Dân số - Sức khoẻ - Môi trường Trung ương Đoàn
•                     95. Đ/c Lâm Phương Thanh, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
•                     96. Đ/c Nguyễn Đức Thành, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh
•                     97. Đ/c Đặng Thị Phương Thảo, Trưởng Ban Tư tưởng -Văn hoá Trung ương Đoàn
•                     98. Đ/c Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam
•                     99. Đ/c Nguyễn Quang Trường, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đoàn
•                     100. Đ/c Lê Anh Tuấn, Trưởng Ban Thanh niên Quân đội
•                     101. Đ/c Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hoá
•                     102. Đ/c Phạm Vĩnh Thái, Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định
•                     103. Đ/c Bùi Chí Thành, Bí thư Tỉnh Đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu
•                     104. Đ/c Lê Hồng Thắm, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội, tỉnh Kiên Giang
•                     105. Đ/c Hà Nam Thắng, Trưởng Ban Thanh niên Tổng cục An ninh, Bộ Công an
•                     106. Đ/c Ngô Xuân Thắng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng
•                     107. Đ/c Phan Văn Thắng, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Tháp
•                     108. Đ/c Vương Quý Thạch, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi
•                     109. Đ/c Trần Ngọc Thanh, Trưởng Ban Thanh niên Bộ đội Biên phòng
•                     110. Đ/c Bùi Xuân Thống, Bí thư Tỉnh Đoàn Đồng Nai
•                     111. Đ/c Trần Thị Thanh Thuỷ, Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên
•                     112. Đ/c Trần Hữu Thế, Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên
•                     113. Đ/c Nguyễn Quốc Thịnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
•                     114. Đ/c Hà Xuân Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
•                     115. Đ/c Vũ Văn Tiến, Phó Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn
•                     116. Đ/c Nguyễn Quang Tiến, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương
•                     117. Đ/c Lò Quang Tú, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Mặt trận Thanh niên Trung ương Đoàn
•                     118. Đ/c Đặng Quốc Toàn, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
•                     119. Đ/c Đỗ Xuân Tụng, Trưởng Ban Thanh niên Quân Khu II
•                     120. Đ/c Trần Kim Trát, Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang
•                     121. Đ/c Nguyễn Phú Trường, Phó Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn
•                     122. Đ/c Tống Quốc Trường, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài chính Dầu khí Việt Nam
•                     123. Đ/c Trần Việt Trường, Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ
•                     124. Đ/c Nguyễn Thế Trung, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ thông tin (DTT )
•                     125. Đ/c Bế Thanh Tịnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng
•                     126. Đ/c Đỗ Minh Tuấn, Trưởng Ban Thanh niên Cục Chính trị Quân chủng Hải quân.
•                     127. Đ/c Đoàn Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương Đoàn
•                     128. Đ/c Châu Ngọc Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai
•                     129. Đ/c Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố Hà Nội
•                     130. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
•                     131. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Nam Định
•                 132. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn
•                     133. Đ/c Nguyễn Mạnh Tuấn, Bí thư Tỉnh Đoàn Tuyên Quang
•                     134. Đ/c Trần Quang Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Bộ Khoa học và Công nghệ
•                     135. Đ/c Mai Văn Tuất, Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình
•                     136. Đ/c Nguyễn Đức Tuy, Bí thư Tỉnh Đoàn Kon Tum
•                     137. Đ/c Ngô Thanh Tuyền, Bí thư Tỉnh Đoàn Long An
•                     138. Đ/c Nguyễn Thị Tuyến, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tây
•                     139. Đ/c Võ Văn Tính, Phó Chủ nhiệm Chính trị E9/ F8/ Quân khu 9
•                     140. Đ/c Vũ Việt Văn, Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc
•                     141. Đ/c Nguyễn Thị Hoàng Vân, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn
•                     142. Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Quốc gia Hà Nội
•                     143. Đ/c Hoàng Đình Vinh, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn
•                     144. Đ/c Bùi Tá Hoàng Vũ, Trưởng Ban MTANQP địa bàn dân cư, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh
•                     145. Đ/c Phùng Văn Vịnh, Bí thư Tập Đoàn Than Quảng Ninh
                                                                         (Các chức danh tại thời điểm tháng 3 năm 2008)
 Mục lục 
Phần thứ nhất Văn kiện đại hội

. Phát biểu của đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH
   Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc
   Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
   lần thứ IX ...........................................................................7
. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS
    Hồ Chí Minh lần thứ IX ....................................................15
. Nâng cao chất lư¬ợng tổ chức Đoàn, tăng c¬ường bồi dưỡng
   lý t¬ưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân,
   lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ
   Tổ quốc (Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành Trung ương 
   Đoàn khoá VIII do đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên dự
   khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp
   hành Trung ương Đoàn khóa VIII,  trình bày sáng ngày 18
   tháng 12 năm 2007) ........................................................23
. Nâng cao chất lư¬ợng tổ chức đoàn, tăng c¬ường bồi dưỡng
    lý t¬ưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân,
    lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ
    Tổ quốc (Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn
    khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS
    Hồ Chí Minh lần thứ IX)...................................................49
. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí
    Minh lần thứ IX ..............................................................112
. Thư của Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí
    Minh lần thứ IX gửi toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và
    thanh thiếu nhi cả nước.................................................114
. Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS
    Hồ Chí Minh lần thứ IX............................................................117
Phần thứ hai
Phát biểu của các bộ, ngành tại đại hội
. Phát biểu của đồng chí Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Đoàn Chủ
    tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đại hội
    đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX ......125
. Phát biểu của đồng chí Trần Văn Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp
    hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Đại hội
    Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX .....................................134
. Phát biểu của Đồng chí Hồ Nghĩa Dũng, Uỷ viên BCH 
    Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ
    tịch Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia tại Đại hội đại
    biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ IX.............143
. Phát biểu của đồng chí Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông
   nghiệp và Phát triển nông thôn tại Đại hội đại biểu toàn
   quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX......................153
. Phát biểu của đồng chí Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng
    Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn
   quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX .....................159
. Phát biểu của đồng chí Hoàng Thị ái Nhiên - Phó Chủ tịch
   Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đại hội đại biểu toàn
   quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX .....................169
. Danh sách Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành
    Trung ương Đoàn khoá IX.............................................177
 

Số lượt xem: 1023

BBT

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com