Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Một Số Điểm mới trong Điều lệ Đoàn TNCSHCM khóa IX

Đoàn TNCSHCM
Thứ năm, 01/12/2011, 20:45
Màu chữ Cỡ chữ
Một Số Điểm mới trong Điều lệ Đoàn TNCSHCM khóa IX

Ngày 19/12/2007, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Điều lệ Đoàn khoá IX) trên cơ sở sửa đổi, bổ sung 22 vấn đề so với Điều lệ Đoàn khoá VIII. Sau đây là những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản:

1. Về phần mở đầu

Bổ sung tiêu đề cho phần mở đầu là "Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", vì phần này đề cập những vấn đề hết sức cơ bản, quan trọng về xây dựng Đoàn, nếu không có tiêu đề sẽ dễ bị hiểu như phần giới thiệu về Điều lệ Đoàn.

2. Các vấn đề về đoàn viên

- Để phù hợp với quy định của Luật Thanh niên, Điều lệ Đoàn khoá IX quy định độ tuổi xét kết nạp đoàn viên từ 16 đến 30 tuổi.

- Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong công tác xây dựng Đoàn, bổ sung nhiệm vụ của đoàn viên là “tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn” vào khoản 2, điều 2.

- Bổ sung khoản 5 vào điều 4 như sau: "Việc quản lý đoàn viên đi lao động ở xa, thời gian không ổn định thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn." Việc bổ sung này nhằm tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên thanh niên trước xu thế dịch chuyển cơ cấu kinh tế, sự chuyển dịch cơ học lực lượng lao động.

- Sửa đổi qui định về việc kết nạp đoàn viên danh dự (khoản 6, điều 4) theo hướng nhằm phát huy tốt hơn vai trò của đoàn viên danh dự trong công tác giáo dục thế hệ trẻ: "6. Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu niên noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu niên và xã hội.

Việc kết nạp đoàn viên danh dự thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn."

3. Về nhiệm kỳ Đại hội Đoàn

Bổ sung qui định về nhiệm kỳ đại hội Đoàn cơ sở phường tại khoản 2, điều 7 như sau: "Ban Thường vụ Trung ương Đoàn được quyết định điều chỉnh thời gian giữa hai kỳ đại hội Đoàn cơ sở Phường khi cần."

4. Về nguyên tắc bầu cử

Bổ sung qui định về điều kiện trúng cử tại khoản 2, điều 9 như sau: "Khi bầu cử hoặc biểu quyết phải có trên một phần hai số người có mặt tán thành thì người được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị. Trường hợp số người có số phiếu trên một phần hai nhiều hơn số lượng cần bầu thì lấy những người có số phiếu cao hơn. Nếu kết quả bầu cử có nhiều người có số phiếu trên một phần hai và bằng phiếu nhau nhưng nhiều hơn số lượng cần bầu thì bầu lại trong số người bằng phiếu đó; người trúng cử là người có số phiếu cao hơn, không cần phải trên một phần hai. Trường hợp bầu lại mà số phiếu vẫn bằng nhau, có bầu nữa hay không do đại hội hoặc hội nghị quyết định."

5. Về bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Do đặc thù của một số địa bàn, lĩnh vực có sự luân chuyển cán bộ nhanh nên Điều lệ Đoàn khoá IX đã giao cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn về số lượng bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trong các trường hợp đặc biệt. Cụ thể, điểm 1, khoản 3, điều 10 bổ sung như sau: “... Số lượng bổ sung trong cả nhiệm kỳ không quá hai phần ba số lượng uỷ viên Ban Chấp hành do đại hội quyết định, trường hợp đặc biệt theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn...”

6. Về hội nghị Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Nhằm tạo sự chủ động, linh hoạt cho Ban Chấp hành Đoàn các cấp trong việc tổ chức các kỳ họp, khoản 1, điều 11 sửa đổi như sau: “Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành tỉnh Đoàn và tương đương một năm họp ít nhất hai kỳ. Ban Chấp hành huyện Đoàn và tương đương một năm họp ít nhất bốn kỳ. Ban Chấp hành chi đoàn và Đoàn cơ sở mỗi tháng họp ít nhất một kỳ, ở những nơi đặc thù do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn.”

7. Về xoá tên, cho rút tên và thôi tham gia Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Để đảm bảo đúng các nguyên tắc, quy trình của công tác cán bộ, Điều lệ Đoàn khoá IX sửa đổi, bổ sung và diễn đạt lại cho gắn gọn, lôgic hơn các khoản 2, 3, 4 của điều 11. Theo đó, chuyển phần đầu của khoản 4 lên khoản 2, chuyển phần cuối của khoản 4 lên khoản 3 và sửa đổi bổ sung như sau:

"2. Ủy viên Ban Chấp hành không tham gia họp Ban Chấp hành 3 kỳ liên tục trong nhiệm kỳ mà không có lý do chính đáng thì xoá tên trong Ban Chấp hành. Việc xoá tên do Ban Chấp hành cùng cấp xem xét quyết định và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

3. Uỷ viên Ban Chấp hành chuyển khỏi công tác Đoàn thì thôi tham gia Ban Chấp hành Đoàn và cho rút tên khỏi danh sách Ban Chấp hành. Việc cho rút tên được thực hiện trong kỳ họp Ban Chấp hành gần nhất. Đối với Bí thư, trước khi cho rút tên phải có sự thống nhất của cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên trực tiếp. Đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn xem xét quyết định."

8. Về trách nhiệm của Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp

Qui định cụ thể về chế độ tham gia sinh hoạt, hoạt động với cơ sở của Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp tại khoản 4, điều 11 như sau: " Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp nếu trong độ tuổi đoàn viên phải tham gia sinh hoạt với một chi đoàn, nếu không trong độ tuổi đoàn viên thì có chế độ định kỳ tham gia sinh hoạt, hoạt động với cơ sở Đoàn.

9. Về bầu trực tiếp Bí thư Đoàn tại Đại hội Đoàn các cấp

Nhằm đổi mới phương thức bầu cử, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của người đứng đầu gắn liền với việc thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ Đoàn, trên tinh thần tôn trọng và phát huy quyền và nghĩa vụ của người đoàn viên trong việc lựa chọn cán bộ lãnh đạo cho tổ chức mình, phát huy không khí dân chủ cao trong đại hội Đoàn các cấp. Thực hiện quan điểm lãnh đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X tại Thông báo số 109-TB/TW thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Đại hội lần thứ IX Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: "...cần cân nhắc, thảo luận kỹ và cho phép làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Khi tổng kết thực tiễn việc thí điểm, nếu thực sự tốt thì mới tính đến việc đưa vào Điều lệ Đoàn." Điều lệ Đoàn khoá IX bổ sung khoản 4 vào điều 12 như sau:

"Việc bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội Đoàn các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn."

10. Về chức năng giám sát của Đoàn

Giám sát là chức năng lãnh đạo quan trọng, vì vậy Điều lệ Đoàn khoá IX bổ sung khoản 4 vào điều 25 quy định chức năng giám sát và giao nhiệm vụ giám sát cho Ủy ban kiểm tra các cấp của Đoàn như sau: "Giám sát Ủy viên Ban Chấp hành, cán bộ cùng cấp và tổ chức Đoàn cấp dưới trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết, qui định của Đoàn theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn."

11. Về Đoàn với Đội TNTP Hồ Chí Minh

Một trong những nhiệm vụ cơ bản của Đoàn là phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Để khẳng định tình cảm và trách nhiệm của Đoàn đối với Đội, Điều lệ Đoàn khoá IX sửa đổi, bổ sung tiêu đề chương IX như sau: "Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh"

12. Về tài chính của Đoàn

Bỏ qui định đoàn viên khi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì không phải nộp đoàn phí. Theo đó, đảng viên đang tham gia sinh hoạt Đoàn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người đoàn viên, trong đó có nghĩa vụ nộp Đoàn phí theo qui định.

 

Số lượt xem: 622

Ban Biên Tập Website Tỉnh Đoàn Bạc Liêu

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com