Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013

Chương trình
Thứ hai, 27/05/2013, 20:30
Màu chữ Cỡ chữ
Chương trình: Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

         BCH TỈNH BẠC LIÊU                                      Bạc Liêu, ngày       tháng     năm 2013

                          ***

            Số:     -CT/ĐTN

                  

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013

---------------------------------

Năm 2013 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp.

Thực hiện Định hướng công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013 của BCH Trung ương Đoàn, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013 của BTV Tỉnh ủy. BCH Tỉnh Đoàn xây dựng chương trình công tác năm 2013 với những nội dung cụ thể như sau:

Chủ đề công tác năm: Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

I/- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Tập trung tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức lối sống cho ĐVTN nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và các ngày lễ, ngày kỷ niệm của tuổi trẻ. Triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp; trong đó, tập trung xây dựng và triển khai các chương trình, đề án được đại hội Đoàn các cấp thông qua. Tổ chức học tập ý kiến huấn thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đoàn cấp tỉnh lần thứ IX cho các cấp bộ Đoàn.

2. Tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn các cấp. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo quê hương, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

3. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn thông qua các hoạt động thực tiễn; qua đó phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Phát huy vai trò của các phương tiện truyền thông hiện đại. Triển khai Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay”. Thí điểm nhân rộng các mô hình giáo dục mới, hiệu quả.

4. Phát động các phong trào thi đua yêu nước thông qua việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả và nhân rộng, tuyên dương các điển hình Học tập và làm theo lời Bác gắn với các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", trọng tâm là đẩy mạnh cuộc vận động "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Thanh niên với văn hoá giao thông”, “Thực hành tiết kiệm trong thanh niên”, triển khai cuộc vận động "Tuổi trẻ với văn minh đô thị”tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông” tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ” trong các đối tượng thanh niên, các hoạt động thanh niên tình nguyện trên các lĩnh vực, địa bàn; các giải pháp đồng hành với thanh niên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, phát triển kỹ năng xã hội; xây dựng và triển khai Đề án hỗ trợ thanh niên công nhân.

5. Tham mưu cho cấp ủy tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cán Đoàn theo hướng chuẩn hóa cán bộ dựa trên các quy định của Quy chế cán bộ Đoàn và quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ ở các cấp. Phát triển tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trọng tâm là tại địa bàn dân cư. Tăng cường mở rộng và củng cố mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, xây dựng tổ chức và hoạt động của Đoàn, Hội trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thanh niên Việt Nam ở ngoài nước.

II/- CHỈ TIÊU CƠ BẢN:

1. 100% tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở, có xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho đoàn viên, thanh niên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Đặc biệt học tập ý kiến huấn thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đoàn tỉnh, chú trọng đổi mới cách thức học tập Nghị quyết, xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp (Cấp tỉnh chọn địa điểm chỉ đạo là huyện Hồng Dân và trường Đại học Bạc Liêu có kế hoạch cụ thể).

2. 100% tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo các tiêu chí; các tổ chức Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên có chương trình hành động, công trình, phần việc với kết quả cụ thể của việc học tập và làm theo lời Bác; gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tiếp tục thực hiện chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. 100% tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở triển khai sâu rộng các hình thức giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Đoàn. Tập trung giáo dục về chủ quyền Tổ quốc; lòng yêu nước, tự cường dân tộc; ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống và các di sản của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

4. 100% các Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đều có mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên; đồng thời xây dựng được lực lượng nòng cốt trong thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

5. 100% tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở củng cố, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp kịp thời báo cáo cấp uỷ và Đoàn cấp trên những vấn đề nảy sinh liên quan đến tình hình thanh niên; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tình hình thanh niên định kỳ 3 tháng/lần.

6. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên sau cai nghiện, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Đảm nhận giúp đỡ ít nhất 64 thanh niên chậm tiến (mỗi ĐCS đảm nhận giúp đỡ  ít nhất 01 thanh niên chậm tiến). Củng cố, xây dựng và mở rộng mới được 70 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn (Trong đó, có các điểm sinh hoạt Đội ở ĐBDC).

7. 100% tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đăng ký, đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội... Thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2013, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè – 2013, trong đó tiếp tục tổ chức các hoạt động "Tiếp sức đến trường", "Tiếp sức mùa thi", “Hiến máu tình nguyện”, củng cố và phát triển các đội thanh niên tình nguyện tham gia góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai...

8. Phấn đấu trên 220 tỷ đồng dư nợ vốn vay uỷ thác từ ngân hàng chính sách xã hội qua tổ chức Đoàn đến với thanh niên, tăng cường thu hồi nợ xấu và lãi đọng (Phấn đấu nợ xấu ở mức dưới 18%, nợ quá hạn dưới 7,5%); phấn đấu có trên 60% tổ hoạt động khá, tốt, không có tổ hoạt động yếu ở mỗi đơn vị huyện, thành Đoàn.

9. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn có kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới cùng với địa phương và có đội TNTN xây dựng nông thôn mới. Cấp tỉnh chọn xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long và xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi làm điểm chỉ đạo (Các đơn vị còn lại có văn bản đăng ký cụ thể các xã mà đơn vị đảm nhận).

10. Tiếp tục đảm nhận công trình xây dựng nhà tình nghĩa, nhà nhân ái và nhà tình thương cho các đối tượng. Phấn đấu trong năm toàn Đoàn xây dựng ít nhất 30 căn: Huyện, Thành Đoàn - Đoàn trường Đại học - Đoàn thanh niên Công an tỉnh - Đoàn khối: 02 căn/đơn vị; - Tỉnh Đội, Bộ đội biên phòng: 01 căn/đơn vị; Cao đẳng Y tế + Cao đẳng Nghề: 01 căn; - Trung học kinh tế - Kỹ thuật + Trung tâm Giáo dục thường xuyên + Văn hóa Nghệ thuật 01 căn, còn lại do Tỉnh Đoàn vận động).

11. Tiếp tục giúp đỡ tân binh xuất ngũ có việc làm ổn định và tiếp tục nhận đỡ đầu các hộ gia đình thanh niên nghèo đi đến giảm nghèo và thoát nghèo (mỗi ĐCS, Chi đoàn cơ sở đảm nhận ít nhất 01 hộ gia đình thanh niên thoát nghèo); 100% huyện, thành Đoàn và các Đoàn trực thuộc có giải pháp giúp đỡ thương binh hạng 1-2/4.

12. Tất cả các Đoàn xã, phường, thị trấn, trường Trung học phổ thông có mô hình tuyên truyền ATGT, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền và tham gia bảo đảm an toàn giao thông, phấn đấu 100% ĐCS xã, phường, thị trấn có đội TNTN an toàn giao thông. 100% Đoàn xã, phường, thị trấn, trường Trung học phổ thông tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền về chương trình mục tiêu Quốc gia dân số - KHHGĐ, giai đoạn 2011 - 2020.

13. Thành lập đội hình thanh niên tình nguyện giữ gìn trật tự an toàn giao thông cấp huyện, thành phố (có quyết định, ra mắt, nhân sự cụ thể trong công tác tuyên truyền an toàn giao thông).. Cấp tỉnh: chọn đơn vị Thành Đoàn Bạc Liêu và Huyện Đoàn Giá Rai làm điểm chỉ đạo (có kế hoạch cụ thể).

14. 100% các trường Đại học, Cao đẳng, THCN, TT GDTX, các trường THPT tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, 100% các trường THCN tổ chức triển khai chương trình học sinh 3 rèn luyện, 100% các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức bình chọn sinh viên 5 tốt cấp trường, 100% trường THPT có triển khai và có mô hình thực hiện chương trình “Khi tôi 18”, 50% các trường THCS và Tiểu học tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

15. 100% huyện, thành Đoàn tổ chức Hội thi Tin học trẻ cấp huyện, thành phố và tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh năm 2013.

16. Các cấp bộ Đoàn đảm nhận quan tâm hỗ trợ giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng nhiều hình thức (mỗi ĐCS, Chi đoàn cơ sở đảm nhận giúp đỡ  ít nhất 01 em thiếu nhi).

17. Kết nạp đoàn  viên mới tăng 5% so với trước (Ban Tổ chức xây dựng văn bản phân bổ cụ thể cho các đơn vị); giới  thiệu cho Đảng 1.000 đoàn viên ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp đạt từ 70% trở lên; 100% ĐCS và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp nhân kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2013) hoặc kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn (Ban Tuyên giáo xây dựng văn bản phân bổ).

18. 100% tổ chức Đoàn yếu kém, trung bình ở địa bàn dân cư được củng cố nâng chất. Phấn đấu không có ĐCS, chi đoàn cơ sở và chi đoàn yếu kém.

19. Phấn đấu có ít nhất 02 sáng kiến của cán bộ, đoàn viên, thanh niên được Hội đồng cấp tỉnh công nhận và đưa vào ứng dụng thực tiễn, khuyến khích các cơ sở Đoàn có sáng kiến được ứng dụng trong công tác tại địa phương, đơn vị mình.

20. Đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 01, 02 của Tỉnh ủy chọn đơn vị Thành phố Bạc Liêu và huyện Giá Rai làm điểm chỉ đạo cấp tỉnh.

21. Phấn đấu có nhiều mô hình sáng tạo trong công tác giáo dục truyền thống, các hoạt động phong trào, cũng như công tác củng cố tổ chức của Đoàn các cấp.

III/- NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP:

1/- Công tác tuyên truyền, giáo dục:

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tuổi trẻ Bạc Liêu, theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 24/6/2011 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Bạc Liêu (khoá XIV) về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức lễ báo công dâng Bác gắn với nội dung tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người.

- Tiếp tục tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp gắn với việc học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn và ý kiến huấn thị của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội Đoàn cấp tỉnh.

- Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục  truyền  thống nhân các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước bằng các hình thức sáng tạo. Đồng thời xin chủ trương Tỉnh ủy tổ chức cho cán bộ, ĐVTN thăm nhà tù Côn Đảo qua đó góp phần giáo dục truyền thống cho ĐVTN.

- Tăng cường các hoạt động giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên, hướng vào việc giáo dục ý chí, tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, khát vọng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Triển khai tuyên truyền sâu rộng các biện pháp nhằm tăng cường trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông.

- Thực hiện  tốt công  tác  tuyên  truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thanh thiếu nhi, nhất là: Luật Giao thông đường bộ, Bộ Luật hình sự, Luật Thanh niên, Luật bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lao động, Luật hôn nhân và gia đình, … Treo khẩu hiệu tại các điểm trường học với nội dung “Tuổi trẻ Bạc Liêu - không thờ ơ trước hành động xấu”, “Tuổi trẻ Bạc Liêu - quan tâm đẩy lùi tai nạn giao thông”.

- Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội về thanh niên và trong công tác thanh niên. Đồng thời tăng cường mở các chuyên trang, chuyên mục “Tuổi trẻ Bạc Liêu” phát sóng trên Đài phát - thanh truyền hình Bạc Liêu nhằm kịp thời thông tin những hoạt động tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến của các cá nhân, tập thể trong công tác, lao động và học tập. Ngoài ra, cần tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh nhà năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh năm 2013 để ĐVTN và quần chúng nhân dân biết và chia sẻ với những khó khăn chung. Đồng thời phát huy những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhà thời gian qua, ra sức thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

2/- Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế -  xã hội và bảo vệ Tổ quốc”“4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:

- Các cấp bộ Đoàn đăng ký, đảm nhận  thực hiện các công  trình, phần việc thanh niên một cách sáng tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề cấp thiết về môi  trường, giao  thông,  trật  tự xã hội, cải cách hành chính ... Tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01, 02 của Tỉnh uỷ về Xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại II, thành phố xanh – sạch – đẹp, văn minh và đẩy mạnh phát triển du lịch.

- Đẩy mạnh phong trào thanh niên tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, trong mọi đối tượng thanh niên; tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tập trung hướng vào những vấn đề khó, bức xúc của cộng đồng.

- Triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Thanh niên với văn hóa giao thông”, vận động và tổ chức cho thanh thiếu niên thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng các mô hình giáo dục tại cộng đồng, tập trung chủ yếu vào những đối tượng thường xuyên vi phạm luật giao thông góp phần tích cực giảm thiểu vi phạm trật tự an toàn giao thông, thiệt hại về người và của do tai nạn giao thông gây ra.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng Thanh niên năm 2013, Chiến dịch thanh  niên  tình  nguyện hè  - 2013;  tổ  chức  các  hoạt  động  chung  sức  cùng  cộng đồng,  hướng  về  địa  bàn  khó  khăn,  giúp  đỡ  các  hộ  nghèo. Tập  trung  triển  khai chương  trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, "Tiếp sức đến  trường", "Tiếp sức mùa  thi”, “Khi tôi 18”“Sinh viên 5 tốt”, học sinh “3 rèn luyện”, “Hiến máu nhân đạo”“6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Phối hợp tổ chức tư vấn mùa thi, giới thiệu ngành nghề, việc làm cho thanh niên, HSSV lựa chọn đúng ngành, đúng nghề, phù hợp với điều kiện, khả năng, năng lực và sở trường của mình. Củng cố và phát triển các đội thanh niên tình nguyện chuyên tham gia góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ...

- Vận động đoàn viên, HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia các đội hình trí thức trẻ tình nguyện về các xã vùng nông thôn, vùng sâu, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc, tôn giáo hỗ trợ, giúp nhân dân xoá mù chữ, phổ cập Tiểu học, Trung học cơ sở; học tập tin học, ngoại ngữ và kiến thức khoa học phục vụ sản xuất, nuôi trồng …

- Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng cách triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, nâng cao chất lượng các hoạt động kết nghĩa với nội dung thiết thực. Đẩy mạnh phong trào "Sáng tạo trẻ” và các cuộc thi sáng tạo trong thanh thiếu nhi; chú trọng phát hiện, tập hợp, bồi dưỡng, hỗ trợ và tạo môi trường cho tài năng trẻ trên các lĩnh vực phát huy năng lực, sở trường, tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh phong trào "3 trách nhiệm” trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là khối công chức, viên chức.

- Tiếp tục thực hiện Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm”, hướng dẫn thanh niên vay vốn lập nghiệp, phối hợp với trung tâm dạy nghề các huyện, thành phố tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm cho thanh niên, tổ chức ngày hội tư vấn vay vốn, giới thiệu việc làm cho thanh niên, phát huy hiệu quả quỹ tiết kiệm “Vì bạn nghèo”  để hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với trung tâm khuyến nông, Khuyến ngư và Chi cục Bảo vệ thực vật tập huấn chuyển giao KHKT cho ĐVTN trong sản xuất, mở rộng các loại hình trình diễn cánh đồng mẫu, cánh đồng lúa chất lượng cao, xây dựng tổ hợp tác thanh niên... Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên và xã hội về học nghề, lập nghiệp; tư vấn hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, tổ chức ngày hội việc làm, tạo việc làm cho thanh niên; giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về học nghề. Quan tâm tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, đào tạo nghề tại chỗ, có địa chỉ cụ thể cho thanh niên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò của kỹ năng xã hội; tổ chức các lớp huấn luyện, các trại huấn luyện kỹ năng xã hội cho thanh niên.  Tiếp tục phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình “Học kỳ quân đội”, “Trải nghiệm quân ngũ”, “Học làm người có ích” cấp tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thanh niên công nhân, tăng cường các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, bia, rượu, thuốc lá và các chất kích thích; triển khai các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, phòng chống HIV/AIDS, thực hiện chính sách dân số. Tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo; tiếp tục tham mưu quy hoạch, đầu tư và phát huy hiệu quả của các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cho thanh thiếu nhi. Phấn đấu trong năm mỗi đơn vị (Cấp huyện, thành Đoàn, Đoàn khối, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, trường Đại học) tổ chức ít nhất 04 chuyến khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và làm công tác xã hội. Khuyến khích các đơn vị còn lại phối hợp tổ chức các chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí chỉ tiêu khoảng 5.000 – 6.000 người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí.

3/- Công tác xây dựng Đoàn, củng cố mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân:

- Tập trung các giải pháp và đầu tư nguồn lực để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên từng địa bàn dân cư và trong các đối tượng thanh niên, trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở, hướng dẫn các hoạt động phong trào ở cơ sở sát với thực tiễn địa phương, đơn vị và nhu cầu của đoàn viên thanh niên. Đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, hướng thanh niên đến với tổ chức Đoàn – Hội, tạo nguồn kết nạp lớp đoàn viên mới có chất lượng. Đặc biệt là bồi dưỡng kết nạp đoàn viên mới nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện, 10 tiêu chí hành động phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực.

- Đẩy mạnh bồi dưỡng, nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 82 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

- Tham mưu cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - lực lượng nòng cốt triển khai công tác thanh niên của cấp ủy, chính quyền. Trong đó, chú trọng các hoạt động phối hợp trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chiến lược phát triển thanh niên của Chính phủ và chính sách phát triển thanh niên của các ngành, địa phương.

- Củng cố  tổ chức, đội ngũ cán bộ  làm công  tác kiểm  tra, giám sát; đầu  tư nguồn lực để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp nhằm góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chỉ đạo, các mặt hoạt động của Đoàn. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết,  chương  trình  công  tác  của Đoàn phục vụ  việc tổng  kết nhiệm kỳ và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ mới.

- Các cấp bộ Đoàn làm nòng cốt chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội LHTN Việt Nam các cấp. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh. Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Hội LHTN Việt Nam các cấp.

- Quan tâm chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hoạt động có hiệu quả, đồng thời xúc tiến thành lập Hội thầy thuốc trẻ cấp tỉnh.

4/- Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng:

- Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Bạc Liêu thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”; phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”…

- Triển khai thực hiện tốt chương trình “Rèn luyện phụ trách Đội”, chương trình rèn luyện đội viên, đồng thời phối hợp với Sở GD&ĐT thực hiện tốt chế độ giáo viên tổng phụ trách.

- Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động các Liên, Chi đội; vận động mỗi Liên đội đăng ký giúp đỡ thường xuyên 01 thiếu nhi nghèo vượt khó, học giỏi. Thường xuyên quan tâm và duy trì sinh hoạt Đội ở các điểm trường, ở địa bàn dân cư.

- Tiếp tục tham mưu đề xuất với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các ngành liên quan hoàn thành các thủ tục khởi công xây dựng trung tâm họat động thanh thiếu niên và Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm trong năm 2013.

IV/- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/- Đối với các hoạt động cấp tỉnh:

- Tham mưu với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

- Triển khai học tập, quán triện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bạc Liêu lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

            - Tổ chức hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng, hoạt động mừng xuân Quý Tỵ năm 2013.

- Hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên, Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2013)

- Phát động cuộc thi “Liên hoan tiếng hát thanh niên”.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước.

- Lễ ra quân Tháng Thanh niên 2013.

- Ngày hội thanh niên Việt Nam (26/3/2013).

- Các hoạt động kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

+ Hội thao truyền thống 26 – 27/3/2013.

+ Mittinh kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

- Hội thao cán bộ Đoàn kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam giải phóng thống nhất đất nước 30/4.

- Khởi công xây dựng Nhà Thiếu nhi Phùng Ngọc Liêm và Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Bạc Liêu.

- Triển khai thực hiện công trình vận động xây dựng tượng đài dũng sĩ Phùng Ngọc Liêm.

- Tổ chức Hội thi báo cáo viên trẻ giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác (19/5/2013).

- Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2013.

- Tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bạc Liêu.

- Phối hợp với BCH Quân sự tỉnh tổ chức chương trình “Học kỳ trong quân đội”.

- Tổ chức chuyến về nguồn thăm nhà tù Côn Đảo (30/4/2013).

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 57 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

- Tổ chức thắp nến tri ân (26/7/2013).

- Tổ chức đêm Hội trăng rằm (18/9/2013).

- Tổ chức tư vấn mùa thi năm 2013.

- Hội thi Tin học trẻ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XV.

- Hội thi môi trường năm 2013.

- Hội thi tìm hiểu An toàn giao thông năm 2013.

- Phối hợp tổ chức ngày hội tư vấn vốn vay, nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên.

- Các hoạt động về nguồn làm công tác xã hội.

 - Tổ chức Ngày thanh niên hành động vì người nghèo (ngày 30/12/2013).

2/- Đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

- Tiến hành cụ thể hoá chương trình công tác của BCH Tỉnh Đoàn, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2013 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động đồng loạt:

+ Ra quân Tháng thanh niên - 2013 (từ ngày 01 – 04/3/2013).

+ Tổ chức Ngày hội thanh niên Việt Nam vào ngày 26/3/2013.

+ Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè - 2013 (ngày 05/6/2013).

+ Tổ  chức Lễ  thắp nến  tri  ân  tại  các nghĩa  trang, tượng đài  liệt  sỹ vào  tối ngày 26/7/2013.

+ Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông hưởng ứng Tháng An  toàn giao thông năm 2013 (ngày 31/8/2013).

+ Tổ chức “Đêm hội trăng Rằm”cho thiếu nhi vào ngày 18/9/2013 (14/8 Âm lịch).

+ Ngày thanh niên hành động vì người nghèo (ngày 30/12/2013).

Căn cứ chương trình công tác này, các Ban chuyên môn Tỉnh Đoàn tham mưu giúp BTV, BCH xây dựng kế hoạch hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc; các cấp bộ Đoàn cần cụ thể hoá và xây dựng chương trình công tác của đơn vị mình đạt hiệu quả. Quá trình thực hiện phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn để uốn nắn chỉ đạo.

 

 

                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:                                                                                            BÍ THƯ

- Ban Bí thư TW Đoàn;

- Ban TNXP, BTG, VP I,II TW Đoàn;

- TT Tỉnh uỷ; UBND tỉnh;                                 

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ; UB MTTQVN tỉnh;                                              (Đã ký)

- Đ/c Quảng Trọng Ninh – UV.BTV Tỉnh ủy,

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủy;                                 

- BCH Tỉnh Đoàn;                                                                      Trương Hồng Trang

- Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn;                    

- Các Ban chuyên trách Tỉnh Đoàn;

- Lưu VP.

Số lượt xem: 132

Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Nguyễn Hoàng Thoại - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com