Liên kết web
Công báo Bạc Liêu
Người dân hỏi CQ Chức năng trả lời
Hướng dẫn thủ tục hành chính
Góp ý website
Liên hệ
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Bạc Liêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và hơn 80% thanh niên học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của và thanh niên năm 2021

Tin trong tỉnh
Thứ năm, 18/11/2021, 17:54
Màu chữ Cỡ chữ
Bạc Liêu: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và hơn 80% thanh niên học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của và thanh niên năm 2021

Nhằm giúp cho cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên được tuyên truyền, học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Theo đó, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành các văn bản triển khai, tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên.

Các cấp bộ Đoàn đã chủ động tổ chức triển khai, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn như: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; kết luận số 75-KL/TWĐTN-CTTN, ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022; kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT, ngày 10/1/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa IX về việc tiếp tục thực hiện chỉ thi 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”… cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên của đơn vị mình thông qua các hình thức như tổ chức hội nghị, diễn đàn, sinh hoạt lệ, đăng tải tài liệu học tập và quán triệt trên Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn Bạc Liêu, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt Chi đoàn, chi hội, thiết kế PowerPoint, đăng tải và chia sẻ trên các trang mạng xã hội... Do sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tùy vào tình hình thực tế của địa phương, các đơn vị đã chủ động lựa chọn những hình thức tổ chức phù hợp như: Hình thức tập trung, hình thức trực tuyến; diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm...

Riêng đối với cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai cho 100% cán bộ Đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở tham gia hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết, Chuyên đề học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong đoàn viên, thanh niên… Song song đó, Ban thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thông qua hệ thống văn bản chỉ đạo, tổ chức Hội nghị triển khai, đồng thời, đưa nôi dung chương trình hành động của Đoàn vào Tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, từ đó, giúp cho đoàn viên thanh niên tiếp cận, năm bắt nhanh chóng những nội dung chương trình hành động của Đoàn tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên địa bàn tỉnh.

Kết quả, tính đến hết ngày 15/11/2021, 16/16 đơn vị Đoàn trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn năm 2021 cho 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên và thanh niên trong toàn tỉnh, trong đó: 2.149/2.149 cán bộ Đoàn (đạt 100%); 26.892/26.892 đoàn viên (đạt 100%) và 223.802/255.774 thanh niên (đạt 87.5%) được quán triệt, học tập.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn. Đồng thời, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, cổ vũ đoàn viên, thanh niên phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn.

Hình ảnh của một số đơn vị:

 

Số lượt xem: 1132

Ban Tuyên giáo

Tin đã đưa
Dịch vụ công Quốc gia Hệ thống văn bản của tỉnh CSDL hộ kinh doanh Thư điện tử công vụ Một cửa điện tử
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TỈNH BẠC LIÊU
Đơn vị quản lý: Tỉnh đoàn Bạc Liêu
Chịu trách nhiệm chính: Đồng chí Phạm Tuấn Tài - Bí thư
Địa chỉ: Số 02, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.824.003 - Fax: 02913.826.040 - Email: banbientaptdbl@gmail.com